Logo handlingsplanen for elvemuslingLogo handlingsplanen for elvemusling

Oversikt over kilder som er registrert i elvemuslingsbasen

Tilbake

Id Kildenavn Kildeår Kildetittel Kildetype
00
243 Økland, J. 19611961Bunndyr fra Hå-elva på Jæren. - Fauna 14: 154-156Litteratur
403A. A. 19791979Lofotboka 79. Årbok for Lofoten. "Vandalisme i Borgelva"Litteratur
416Aae, A.E. 20112011Konsesjonssøknad Dan Nor Invest AS, Vorphaugen. Aae Marine ConsultingLitteratur
311Aagaard, K. 19751975En ferskvannsbiologisk undersøkelse i Norddalen og Stordalen, Åfjord. – K. Norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1975-1. Litteratur
239Aagaard, U.F. 17281728Kart over perleelver på Jæren (6 elver).Litteratur
47Aas, G. 19991999Kartlegging av elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Hustadvassdraget 1999. Rapport til Fræna kommune, 15 s. + vedlegg.Litteratur
618Aasentunet. 20072007Notisar. Hentet 07.11.2007 fra http://www.aasentunet.no/print.asp?id=5339Sentrale dataregistre/internett
325Adressavisen 19871987Artikkel om perlefiske. Ukeadresse 26/9-1987. Litteratur
74Aftenposten 19391939På Perlefiske i Begna, Aftenposten 11.10.1939. Reportasje signert Peter Leirah.Annet
404Aftenposten 19781978Artikkel i Aftenposten 6/9-1979. "Råfangst av elvemuslinger"Litteratur
145Afzelius, L. & Hardeng, G. 19951995Faunaen i Enningdalselva og Indre Iddefjord, med oversikt over naturfaglig litteratur. - Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen. Rapport 8 - 1995. 39 s.Litteratur
151Andersen, A. 19951995Biologisk mangfold i og langs vassdrag i Follo. – Follorådet. Rapport fra Folloprosjektet. 67 sLitteratur
658Andersen, L. E. 20112011Notat- Tiltak for elvemusling - Drakstelva. SWECO.Litteratur
667Andersen, L. E. 20112011Tiltaksplan i Hitra kommune - Bruelva. SWECO.Litteratur
668Andersen, L. E. 20112011Notat - Tiltak for elvemusling på Hitra - Langvasselva. SWECO.Litteratur
344Andersen, L. E. 20122012Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune. NOTAT. SwecoLitteratur
659Andersen, L. E. 20132013Notat. Skjøtselstiltak for elvemusling i Drakstelva, Selbu kommune. SWECO.Litteratur
666Andersen, L. E. 20132013NOTAT - Skjøtselstiltak for elvemusling i Bruelva, Hitra kommune. SWECO.Litteratur
669Andersen, L. E. 20132013NOTAT - Skjøtselstiltak for elvemusling i Langvasselva, Hitra kommune. SWECO.Litteratur
591Andersen, L. E. 20142014Reetablering av elvemuslingbestand i Bruelva og Langvasselva i Hitra kommune. SWECO.Litteratur
660Andersen, L. E. 20142014Reetablering av elvemuslingbestanden i øvre del av Draksetelva i Selbu kommune. SWECO.Litteratur
451Andersen, L. E. 20142014Inventering av fem elvemuslinglokaliteter i Nord-Trøndelag: 2013Litteratur
590Andersen, L. E.20152015Tiltak for elvemusling i Langvasselva og Bruelva - Etterundersøkelser 2015. Sweco.Litteratur
784Andersen, L.A. 20172017Inventering av elvemusling ved seks lokaliteter i Nord-Trøndelag - 2017. SWECO R40052001-1 Litteratur
499Andersen, L.E. 20142014Grovlia kraftverk - Undersøkelser av elvemusling. NOTAT. SWECO.Litteratur
500Andersen, L.E. 20142014Trongstadlia kraftverk - Undersøkelser etter elvemusling. NOTAT. SWECO.Litteratur
200Andersen, O., Kraabøl, M., Often, A., Petrin, Z. & Larsen, B.M. 20092009Reguleringsplan for Vikersund sjøfront i Tyrifjorden. Kartlegging og konsekvensutredning av biologisk mangfold. – NINA Rapport 501. 31 s.Litteratur
783Andreas Wæhre0Pers.medd.Innmeldte opplysninger
275Anonby, J.E. 19841984Ervikvatn i Selje - Økologiske virkninger av permanent vannstandssenking. NLH, hovedoppgave.Litteratur
717Anton R. 20182018Kort rapport fra elvemuslingsjekk av Leisåkelva i Salvassdraget Feltundersøkelser
5Anton RikstadFiskeforvalter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Pers medd.Annet
644Arnekleiv, J. V. 19951995Notat - Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Tevla.Innmeldte opplysninger
291Arnekleiv, J.V. 19931993Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Hustadvassdraget, Møre og Romsdal 1992, med konsekvensutredning av økt vannuttak. Universitetet i Trondheim, vitenskapsmuseet. Laboratoriet for ferskvannsøkologi og innlandsfiske. Notat nr.5. 33 s.Litteratur
3Arnekleiv, J.V. 19981998Registrering av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Tevla, Meråker. 12 s. (LFI nr. 21).Litteratur
292Arneklev, J.V., Rønningen, L. & Kjærstad, G. 20072007Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Åndalsvassdraget, Fræna kommune 2007. VMNTNU.Litteratur
334Arneklev,J.V. & Koksvik,J.I. 19791979Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Stjørdalsvassdraget.Litteratur
137Arnkværn, G. & Sandnes, O.K. 20072007Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Lenavassdraget, Agdenes kommune, Sør-TrøndelagLitteratur
661Arnkværn, G. 20102010Undersøkelse av elvemusling i rørtrasé i Taksdalselva, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag. Aqua kompetanse.Litteratur
138Arnkværn. G. 20092009Kartlegging av elvemusling og fiskebestand i Laksåvassdraget, Hitra kommune, Sør-TrøndelagLitteratur
6Arnstein JohnsenPers. medd. Arnstein Johnsen, Statens Naturoppsyn.Innmeldte opplysninger
153Artskart0Artskart GBIFSentrale dataregistre/internett
559Aspholm, P. E. 20132013Historisk informasjon om forekomster av elvemusling Margaritifera margaritifera i forhold til kjente nåværende bestander i Finnmark. Bioforsk Rapport. Vol. 8 Nr. 115.Litteratur
293Aspås, H. & Bruun, P.D. 20032003Vannkvalitet og ferskvannsøkologiske undersøkelser i Nåsvassdraget, høsten 2002. – Asplan Viak Rapport, 1-20.Litteratur
300Aune,E.I. 20052005Kartlegging av biologisk mangfold (naturtyper) i Halsa kommune. Rapport botanisk serie 2005-3.Litteratur
612Averøy kommune.2011.2011Planbeskrivelse med konsekvensutredning Bruhagen Sentrum Averøy kommune.Litteratur
654Backhuys, W. 19691969Notes on a collection of non-marine Mollusca from the province of Sør Trøndelag, Norway. TIDSCHRIFT VAN DE NEDERLANDSE MALACOLOGISCHE VERENIGING. Vol. 33, No. 5-6. pp. 69-116.Litteratur
84Bakke, H. 19151915Id Herred. En grænsebygds historie. - Id kommune. 604 s.Litteratur
21Bakken J. & Barstad D.V. 20002000Utbredelse, bestandstatus og reproduskjon hos elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Figga.Litteratur
396Bakken, J. 20012001Utbredelse, bestandsstatus og reproduksjon hos elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Drevja, Dyrhaugelva, Straumen og Fusta i Vefsn kommune. Rapport, Vefsn kommune. 30 s.Litteratur
221Bang, W.W. 1745.1745Innberetning fra sorenskriver for nedre Telemark, W.W. Bang datert 6/5 1745. – Universitetsbiblioteket. Manuskriptsamling. Oslo.Litteratur
288Behrentz, J. 20102010"Problemmuslinger fjernes". Artikkel i Sunnmørsposten 5/11-2010 www.smp.no"Litteratur
177Bekken Bjørn Tore0Pers. meddInnmeldte opplysninger
540Bentsen, K. A. & Repstad, L. 19751975Årsskrift nr. 53. Agder historielag. Litteratur
553Berg, M. 19861986Det norske lakse- og innlandsfiskets historie. Fiskeetaten 1855-1986. UniversitetsforlagetLitteratur
408Berg, O. 19841984Buksnes Bygdebok, Bind I, 59sLitteratur
642Bergan, P. I., Nastad, A. T., Berger, H. M. & Heimstad, R. 20092009Vigda kraft AS. Vigda kraftverk i Skaun og Melhus kommuner - Sør-Trøndelag. Biologisk mangfold - rapport. SWECO.Litteratur
772Bergan, P.A. 20172018Elvemusling i nedre del av Steinsdalselva, Osen kommune i Sør-TrøndelagFeltundersøkelser
558Bergan, S. L. 20142014Numedalslågen vannområde. Lokal tiltaksanalyse. Versjons nr1/ 10.02.2014Litteratur
752Berger Mach, H. 20162016Innventering av elvemusling Bulandselva og Sagelva i Stjørdal kommune i Nord Trøndealg i 2016Litteratur
376Berger Mack, H., Breistein, J.B., Nøst, T.H. & Larsen Mejdell, B. 19941994Effekter av redusert slamtilførsel på vannkvalitet, bunn- og fiskefauna i Gråelva.Forundersøkelser 1990-1992. - NINA Oppdragsmelding 291: 1-35.Litteratur
643Berger, H. M. & Lehn, L. O. 20082008Bonitering av fysiske forhold i Skauga i Rissa kommune 2007. Rapport nr. 8-2008. feltBIO.Litteratur
139Berger, H. M. 20102010Kartlegging av elvemusling i 10 små vassdrag i Sør-Trøndelag 2009Litteratur
695Berger, H. M. 20152015Inventering av elvemusling Leksa i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag i 2015.Litteratur
665Berger, H. M., Bergan, M., Skjstad, M. B. & Melkersen, D. 20072007Sjøørretbekker i Malvik kommune, Sør-Trøndelag 2006. Tilstand for bunndyr og fisk.Litteratur
52Berger, H.M & Lehn, L.O. 20072007Kartlegging av elvemusling i 7 småelver på Sør-Helgeland i Nordland 2007. Utbredelse, tetthet, lengdefordeling, verneverdi. Berger feltBIO Rapport 1-2008: 1-60.Litteratur
769Berger, H.M. & Ambjørndalen, V.M. 20182018Tilstandsundersøkelse for ungfisk og elvemusling i Ramsdalsbekken i Steinkjer kommune 2017. TOFA-notat februar 2018. Litteratur
57Berger, H.M. & Lehn, L.O. 20072007Elvemusling i Nåvasselva, Grana og Jørstadelva i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag 2006. Utbredelse, tetthet og lengdefordeling. Berger feltBIO Rapport 1-2007, 30s.Litteratur
429Berger, H.M. 20102010Kartlegging av elvemusling i 11 små vassdrag i Sør-Trøndelag 2010. SwecoLitteratur
369Berger, H.M. 20112011NOTAT - Tevla i Meråker. Overlevelse av utsetting avelvemusling og sjekk om påslag av larver på fisk.Litteratur
351Berger, H.M. 20122012NOTAT - Tevla i Meråker. Overlevelse av utsetting avelvemusling og sjekk om påslag av larver på fisk, oppfølging 2012.Litteratur
355Berger, H.M. 20122012Kartlegging av elvemusling i Nord-Trøndelag 2011. SwecoLitteratur
356Berger, H.M. 20122012Kartlegging av elvemusling i to vassdrag på Hitra i Sør-Trøndelag 2011. Sweco Norge AS.Litteratur
481Berger, H.M. 20142014Inventering av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 10 utvalgte vassdrag i Sør-Trøndelag 2013. Utbredelse, lengdefordeling, rekruttering, tetthet, populasjonsstørrelse og verneverdi. 2014Litteratur
434Berger, H.M., & Julien, K. 20092009Økologisk tilstand i Horvenelva i Nærøy kommune, Nord- Trøndelag 2009 – Laksefisk som bioindikator. Berger FeltBIO Rapport 1 - 2009. 34s + vedlegg.Litteratur
782Berger, H.M., Lamberg, A. & Moe, K. 2017 (in prep). 2015Kartlegging av elvemusling i Namsen fra Nedre Fiskumfoss til Sellæghylla i Nord-Trøndelag 2015. Utbredelse, tetthet, lengdefordeling og verneverdi. TOFA Rapport nr.1 – 2017.(PPT - IKKE FERDIG RAPPORT)Litteratur
61Berger, H.M., Lehn, L.O og Skjøstad, M.B. 20062006Elvemuslingen i Fossingelva i Levanger kommune. Tilstand - utbredelse - lengdefordeling - tetthet - rekruttering. feltBIO - rapport 3 – 2006. 15 s.Litteratur
539Bergstøl, T. 19591959Atterljom. Folkeminne frå smådalane kring Lindesnes III. Norsk Folkeminnelag nr. 82Litteratur
551Bergstøl, T. 19601960Vigmostadboka. Band II. Nærings- og kulturlivetLitteratur
7Birgit HafskjoldPers. medd.Innmeldte opplysninger
262Bjart Are Hellen & Steinar Kålås 20072007Prøvefiske i Sævellavatnet og vurdering av anadrom fisk og elvemusling i Hopselva i 2007Litteratur
394Bjordal, H. 20022002Elvemusling Margaritifera margaritifera – utbredelse og bestandsstatus i Sausvassdraget. Rapport nr. 19/02-13. Origo miljø A.S. 21 s.Litteratur
599Bjordal, H.20142014Elvemuslingen i Haukåselva: I.Negativ bestandsutvikling på elvemusling etter omfattande utbygging langs Haukåselva - 2012. II. Status for elvemusling i Haukåselva - juli 2013. Bergen kommune.Litteratur
528Bjorvatn, Ø. & Frognes, K. 19941994Dengang - på våre kanter. Årbok 1994. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand.Litteratur
663Bjølstad, O. K. H. & Bale, S. S. 20132013Miljøundersøkelser i øvre del av Teksdalselva. Bjugn kommune, Sør-Trøndelag. Undersøkelser av strekningen mellom Tekstdalsvatnet og Teksdal kraftstasjon. SWECO.Litteratur
485Bjølstad, O. K. H. & Klausen, T. 20152015Kjemisk og biologisk undersøkelse av TerningvassdragetLitteratur
383Bjørhusdal, A. 20092009Notat. 26/8-09Litteratur
449Bjørkli, K. 20142014Epost fra Kenneth Bjørkli om musling i Roksetbekken.Innmeldte opplysninger
399Borg, E. 20072007Epost fra Ener Borg.Innmeldte opplysninger
374Brabrand, Å., Bremnes, T., Pavels, H. 20132013Status for fisk, bunndyr og elvemusling i BrusdalsvassdragetLitteratur
273Brakstad, Arnt0Pers. Medd.Innmeldte opplysninger
34Bruun, P. 20032003Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Hareidvassdraget, Møre og Romsdal. Asplan VIAK. 15 s.Litteratur
39Bruun, P. 20032003Bestandssituasjonen for laks, aure og elvemusling i Hustadvassdraget i 2000-2001. Utredningsarbeid i forbindelse med søknad om konsesjon til økt vannuttak. Asplan VIAK, delrapport 3.34 s.Litteratur
48Bruun, P., 20032003Bestandssituasjon for laks, aure og elvemusling i Hustadvassdraget i 2000-2001, Utredningsarbeid i forbindelse med søknad om konsesjon til økt vannuttak. Asplan Viak delrapport 3. 34s.Litteratur
32Bruun, P.20012001Bestandssituasjonen for laks, aure og elvemusling i Åheimsvassdraget, Møre og Romsdal i 2001. Utredningsarbeid i forbindelse med utvidelse av uttaksområdene for A/S Olivin i Gusdalen og Sunndalen. Asplan VIAK.Litteratur
547Bueklev, A. M. J. 20082008Arkeologisk registrering. Romsletta. Lyngdal kommune.Litteratur
150Bygdebok for Kråkstad 19291929Nevnt i Økland & Økland i 1998. Denne må sjekkes opp nærmere. Er den å få tak i?Litteratur
203Bygdeposten 200128/8-2001 BygdepostenLitteratur
459Bækken, T. 20112011Virkninger av utslippet av natriumhypokloritt på økosystemet i AkerselvaLitteratur
178Bækken, T., Kjellberg, G. & Lineløkken, A.19991999Overvåking av bunndyr i grensekryssende vassdrag i østlandsområdet i forbindelse med vassdragskalking. Samlerapport for undersøkelsene i 1995, 1996 og 1997. DN-notat 1999-2.Litteratur
525Christensen, T. 19781978Gjerpen bygds historie. Bygdehistorie bind II fra omkring 1700 til 1964. Skien kommune.Litteratur
312Christian, I., Solfeldt, H. & Svendsen, K.B. 20052005Vigda. Kan elvemusling leve her? Melhus VGS. VK1 Laboratoriefag 2004-2005.Litteratur
279Connor, A. 20042004Kartlegging og verdisetting av viktige naturtyper for biologisk mangfold i Molde kommune. Master 2004 NLH.Litteratur
432Direktoratet for naturforvaltning 20062006Handlingsplan for elvemusling, Margaritifera margaritifera. DN Rapport 2006-3.Litteratur
8Dolmen D. & Kleiven E. 19971997Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.Litteratur
593Dolmen, D. & Kleiven, E. 19931993Kalking i vann og vassdrag 1991. FoU-årsrapporter. DN -- notat 1993-1. Elvemuslingprosjektet.Litteratur
424Dolmen, D. & Kleiven, E. 1993.1993Elvemuslingprosjektet. s. 29-30 i: Romundstad, A.J. (red.): Kalking i vann og vassdrag 1991. Direktoratet for naturforvaltning FoU-årsrapport. - DN-notat 1993- 1.Litteratur
31Dolmen, D. & Kleiven, E., 19971997Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 1. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.Litteratur
27Dolmen, D. 19911991Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser av 20 vassdrag i Møre og Romsdal 1988 (Verneplan IV). Universitetet i Trondheim. Videnskapsmuseet. Rapport zool. ser. 1989-3.Litteratur
544Dolmen, D. 19941994Rapportering fra kalkningsprosjektene Øyenstikkerprosjektet og Elvemuslingsprosjektet. Universitetet i Trondheim. Vitenskapsmuseet. Zoologisk avdeling. Notat. 3 s.Litteratur
646Dolmen, D. 19951995Notat - Ang. elvemusling i Tevla, Meråker.Innmeldte opplysninger
18Dolmen, D. 20032003Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Bjøra, Overhalla kommune i Nord-Trøndelag - Utbredelse og bestand, samt antatte skadevirkninger ved lita vassføring i elva.Litteratur
305Dolmen, D. 20092009Elvemuslingundersøkelser i Sør-Trøndelag 2006-2008. NOTAT Vitenskapsmuseet.Litteratur
329Dolmen, D. 20112011Biomangfoldprosjektet i Nord- Trøndelag 2007–2010 med vekt på øyenstikkere og amfibier. Utvalgte lokaliteter i Stjørdal, Meråker, Frosta, Levanger, Verdal, Steinkjer, Namdalseid, Flatanger, Høylandet, Lierne og Namsskogan, dessuten Grane i Nordland. Zoologisk notat 2011-1.Litteratur
281Dolmen, D., Arnekleiv, J.V. & Haukebø, T. 19951995Rotenone tolerance in the freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera. - Nordic J. Freshw. Res. 70: 21-30.Litteratur
194Dunca, E. 20092009Skaltillväxt och åldersbestämning av flodpärlmusslor från Numedalslågen, Norge. Bivalvia konsultföretag i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, enheten för paleozoologi.Litteratur
182Dunca, E., Larsen, B.M. & Mörth, C.M. 20092009Flodpärlmusslan i Hunnselva – åldersbestämning och kemisk analys av musselskal. – NINA Rapport 487. 28 s.Litteratur
417Dunca, E., Mörth, C.-M., & Larsen, B.M. 20102010Skaltillväxt och kemiska analyser av flodpärlemusslor från Ogna och Figga, Norge. Bivalia Rapport Litteratur
158Dunca, E., Mörth, C.M. og Sandaas, K2009Skaltillväxt och kemiska analyser av flodpärlmusslor från Kampåa, Norge. Rapport. 24 sider. In Bivalvia konsultföretag.Litteratur
728Dunca, E., og Sandaas, K 2016Skaltillväxt hos flodpärlmusslor från Hedmark fylke, NorgeLitteratur
597Dunca, E.2014.2014Growth and chemical analyses of freshwater pearl mussel, Margaritifera margaritifera, shells from Haukåselva river, Norway. Bivalvia Ropport Nr 10.Litteratur
541Eckstorm, A. 17921792A. Eckstorms sandfærdige fortællinger og hændelser (En Bagatelle af vore Dage). Christiania.Litteratur
633Edvardsen, Y. 20052005Mølnelva kraftverk. Bodø kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Rapport 2005: YE-03-38.Litteratur
349Eide, L. O.2012Epost datert 3/5-2012. Informasjon om muslinger i Sandvasselva på Hitra.Innmeldte opplysninger
572Eide, L. O. 20092009Epost datert 31.07.2009. Nye registreringer av elvemusling på Hitra- oppdatering.Litteratur
573Eide, L. O. 20092009Epost datert 03.08.2009. Elvemusling på Hitra-Vollelva.Litteratur
307Eide, L.O2008Hitrakart, Lars Otto Eide. Finnes eposten?Litteratur
415Eide, L.O. 20092009Epostnotat fra Lars Otto Eide. Elvemusling i Melandselva.Litteratur
278Eide, O. 19891989Pers. medd.Innmeldte opplysninger
431Eidissen, S.E. & Lorås, J. 20092009Notat - Majavatn 23. juli 2009: Søk etter elvemusling Margaritifera margaritifera. Litteratur
546Eikeland, S. 19811981Lyngdal fra istid til nåtid. 529 s.Litteratur
757Eilertsen, L., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & G.H. Johnsen 20172017Kartlegging av forurensningskilder i fire vassdrag med elvemusling i Hordaland. Forslag til inndeling av risikosoner. Rådgivende Biologer AS, rapport 2438, 37 siderLitteratur
204Eken Morten0Pers.medd.Innmeldte opplysninger
556Eken, M. 20092009Elvemusling i mine nærområder i Buskerud. Notat.Litteratur
96Eken, M. og Larsen, B.M. 20022002Rv. 7 Ramsrud - Kjeldsbergsvingene. Forekomst og ømfintlighet av elvemusling og fisk. - Upublisert Oppdragsmelding til Statens Vegvesen. 40 s.Annet
216Elnan & Ledje 20082008Konsekvenser for fisk og bunndyr ved utbyggin av Sauland kraftverk, Hjartdal kommune. Ambio miljørådgivning.Litteratur
237Elnan 20082008 Kartlegging av elvemusling i Rogaland 2007-2008Litteratur
132Enerud, J. 19931993Fisk og miljø i Nitelva 1992. Akershus fylkeskommune, miljøvernavdelingen. Rapport nr. 1-1993.Litteratur
87Enerud, J. 19971997Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vesleelva og Sandeelva, Sande kommune, Vestfold fylke. Rapport, 15 siderLitteratur
113Enerud, J. 19971997Registrering av elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Akershus fylke 1996. Notat til Fylkesmannen i Oslo og Akershus mars 1997, 4 sider.Litteratur
88Enerud, J. 19981998Elvemusling (Margaritifera margaritifera). Registrering utført i Brubakkelva (Tollerudelva) i Sande kommune, Vestfold fylke. Rapport, 13 sider.Litteratur
80Enerud, J. 20002000Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i Finsrudelva, Bråtaåa, Fløyta og Børjåa. Eidskog kommune, Hedmark fylke. Rapport, 15 sider.Litteratur
89Enerud, J. 20002000Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte vassdrag i Larvik kommune. Larvik kommune. Rapport, 12 sider.Litteratur
114Enerud, J. 20012001Fiskeribiologiske undersøkelser I Askerelva, Asker commune 2001. Fisk- og miljøundersøkelser, rapport til Asker kommune, 12 sider.Litteratur
133Enerud, J. 20012001Kartlegging av elvemusling i Nitelva i 2001, Nittedal kommune. Notat til Miljøvernavdelingen i Oslo og Akershus, 2 sider.Litteratur
97Enerud, J. 20052005Fiskeribiologiske undersøkelser i Horgavassdraget i Sigdal og Flesberg kommuner, Buskerud 2004. Rapport.Litteratur
98Enerud, J. 20062006Notat av 21.11.2006 til Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud. 1 side.Litteratur
115Enerud, J. 20062006Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Bærum kommune i 2006. Rapport til Bærum kommune, 15 sider.Litteratur
99Enerud, J. 20072007Notat om forekomst av elvemusling i Skjelåa 2005. 1 side.Litteratur
175Enerud, J. 20072007Resultater fra kartlegging av elvemusling i Grue kommune i 2007, Notat 3s. Litteratur
176Enerud, J. 20072007Resultater fra kartlegging av elvemusling i Åsnes kommune i 2007, Notat 3s. Litteratur
501Enerud, J. 20072007Kartlegging av elvemusling i Nitelva i 2007. Notat. 3 s.Vitenskaplige samlinger
116Enerud, J. og Larsen, J.L. 19981998Muslingbefaringer 4. og 5. August 1998. Notat (6.8.98) til Miljøvernavdelingen i Oslo og Akershus, 3 sider.Litteratur
379Engås, T. 20122012Muslingar utan gift. Artikkel i Sunnmårsposten 12/1-2012.Litteratur
261Erik Kvalheim0Pers. medd.Innmeldte opplysninger
407Esmark, B. & Hoyer, Z.A. 18861886Die Land- und Süsswassermollusken des arktischen Norwegens. – Malakol. Bl., N.F. 8: 84-123.Litteratur
212Esmark, B. 1880.1880Bidrag til kundskaben om udbredelsen af Norges land- og ferskvandsmollusker i forskjellige egne af landet. - Nyt Mag. Naturvid. 25: 215-223.Litteratur
406Esmark, B. 18821882Land and freshwater mollusca in the arctic regions of Norway. - Tromsø Mus. Aarshefte 5: 93-104.Litteratur
201Esmark, B. 18831883Nyt bidrag til kundskaben om Norges land- og ferskvands-mollusker. - Nyt Mag. Naturvid. 27: 77-110.Litteratur
515Esmark, B. 18861886On the land and freshwater mollusca of Norway. Journal of conchology. Litteratur
82Espen LydersenPers. medd.Innmeldte opplysninger
691Esplund, A. & Julien, K. 20162016Kartläggning av flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera i Utvikelva, Morkvedbekken och Semselva. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Rapport 2015-4. 45 s.Litteratur
692Esplund, A. & Julien, K. 2016.2016Flodpärlmussla i Slørdalselva, Snillfjord kommune i Sør Trøndelag. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Rapport 2016-2. 10s.Litteratur
238Fine, B.C. de 17451745Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 sLitteratur
542Finne-Grønn, S. H. 18971897Familien Tostrup fra Lister [med 6 autotyper] samt Foged Tostrups beskrivelse af Lister og Mandals amt af 1743Litteratur
617Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 20022002Biologisk mangfold i Selje kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2002-2. 1-35.Litteratur
461Flatby, R. og Grunst, Ø. 20102010Knutfoss Kraft AS-Søknad om endring av damhøyde for inntaksdammen til Knutfoss kraftverk i Elstadelva i Grong kommuneLitteratur
586FMNT 2015-62015Handlingsplan for elvemusling - sluttrapport. FMNTMI Rapport 6-2015Litteratur
664FMNT. 19991999Rødlistestatus for truete og sårbare arter i Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Miljøvernavdelingen. Rapport nr.1.1999.Litteratur
211FMVE Miljøstatus 19941994Miljøstatus 1994 Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen. 24 s.Litteratur
561FMVF1994FMVF. 1658/94Litteratur
46Folkestad, A. O. 19731973Verneverdien av Hustadelva i Fræna og Vassgardsvatnet i Eide, Møre og Romsdal. Rapport frå undersøkingane sommaren 1973. Landsplan for verneverdige områder/forekomster. Upubl. rapport til Miljøverndepartementet nr. 76, 64 s.Litteratur
147Fred Hallager Juul0Pers. medd. (1407 Vinterbro)Innmeldte opplysninger
575Frilund, G. 20102010Notat. Storåselva kraftverk. Elvemusling i Storåselva.Litteratur
196Gaarder G. 19941994Rv. 7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene. Konsekvensutredning på tema BM. Miljølfagligutredning rapport 1994:1Litteratur
43Gaarder, G. 19931993Natur i Tingvoll. Naturverdier i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal, med spesiell vekt på biologisk mangfold. Tingvoll kommune, rapport. 65 s.Litteratur
295Gaarder, G. 20062006Overvåkning av elvemusling i Strømselva, Averøy kommune. Forundersøkelse. Miljøfaglig utredning, rapp 2006:48.Litteratur
296Gaarder, G. 20062006Inventering av elvemusling i Strømselva, Averøy kommune NOTAT.Litteratur
297Gaarder, G. 20062006Befaring av elvemusling Margaritifera margaritifera i Ulsetelva og Sagelve på Straumsnes i Tingvoll kommune 2006 (1/9) Notat.Litteratur
616Gaarder, G. 20092009Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.Litteratur
373Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 20122012Supplerende naturtypekartlegging i Averøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-24. 33 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-590-0.Litteratur
187Garnås, E. 20102010Brev fra Fylkesmannen i Buskerud. -Anmeldelse av utfylling i Randselva ved Hvalsmoen i Ringerike kommune.Litteratur
516Gjerfloen flyfishing 20022002News from Gjerfloen Flyfishing. Hentet fra internett 27.05.2002 fra http://www.fluefiske-trysil.com/no/news.htmSentrale dataregistre/internett
619Gjesdal kommune. 20152015På jakt etter elveinuslingen i Figgjoelva. Hentet 18.9.2015 fra http://www.gjesdal.kommune.no/aktuelt/pa-jakt-etter-elvemuslingen-i-figgjoelva.501390.aspx.Sentrale dataregistre/internett
2Gording, K., Rikstad, A. & Winje, B. 20042004Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag. Utbredelse og status. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen FMNT 3-2004.Litteratur
342Goursaud, L. F.2013Artikkel i Gjesdalbuen. Flomsikring i Figgjo.Annet
10Grande Jarle1998Elvemusling i Leksvik Leksvik JFFLitteratur
202Gregersen H. 20082008Kartlegging av elvemusling ved Embretsfoss EB kraftproduksjon. SWECO 2008Litteratur
522Gregersen, F. & Torgersen, P. 20092009Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Fagrapport 2008. Rapport nr 3/09.Litteratur
100Gregersen, H. 20042004Registrering av elvemusling i Ravaldsjø-Dalselva og Kjørstadelva i Kongsberg kommune 2004. Naturkompetanse, rapport 2004-2, 18 sider.Litteratur
545Gregersen, H. 20092009Epost fra Håkon Gregersen om funn av elvemusling i OtraInnmeldte opplysninger
557Gregersen, H. 20102010Forekomst av elvemusling i Numedalslågen i Flesberg kommune 2009-2010. Fylkesmannen i Buskerud. Miljøvernavdelingen. Rapport nr 6 - 2010.Litteratur
662Gregersen, H. Bjølstad, O, K. H. & Bale, S. S. 20132013Gullvika settefiskanlegg. Bjugn kommune. Sør-Trøndelag fylke. Søknad om konsesjon for uttak av vann etter Vannressursloven. SWECO.Litteratur
11Gunnar KjærstadBiologisk mangfold kartlegging. Naturbasen DN.Sentrale dataregistre/internett
26Gunnar Wangen, Oddvar Olsen. 19931993Undersøke utbreiing av elvamusling (Margaritifera margaritifera) i Bjørdalselva og Bondalselva.Litteratur
504Gunnarsdòttir, H. 20082008Nytt fra Østmarka. Medlemsblad for Østmarkas Venner 42. årgang Nr. 2/2008Annet
716Gunnar B. L.20172017Undersøkelser av evt. forekomst av elvemusling i vassdrag i VindafjordFeltundersøkelser
22Gåsvatn, L.G. 20012001Elvemusling i Lomunda, artikkel på nettet. Publisert 3/5-2001Litteratur
610Gåsvatn, L.G.19981998Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Lomunda, Rindal kommune Utbredelse og bestandsstatus 1998.Litteratur
428Hage, M. 20112011Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hobølelva, Østfold. - Utbredelse og bestandsstatus. Zoologisk rapport, nr. 2011-2.Litteratur
518Hagenlund, G. 19621962Skattejakt i Storskogen. Jakt-fiske-frilutsliv 1962 - 91. årg: s. 458-459. (nr.10)Annet
506Halvorsen, K. S & Sandaas, K. 19901990Forekomst av elveperlemusling i Maridalen, Oslo kommune. Notat. 27.03.1990. Miljøetaten i Oslo kommune.Litteratur
354Hammer, S. E. 20112011Årskrift 2011, Beitstaden HistorielagLitteratur
55Hans Nordeng0Pers. medd. Innmeldte opplysninger
450Hanssen, M. G. 20142014Påvisning av elvemusling i deler av Søavassdraget og Åelva 2013. Notat - Hemne kommune.Litteratur
698Hanssen, M. G. 20162016Påvisning av elvemusling i Valan og Lægdeelva 2016. Notat.Litteratur
267Hanssen, O. 19291929 Ei gamall sak um perlefangst i Oselvi. - Naturen 53: 255-256.Litteratur
51Harald Bergsether0Pers. medd.Innmeldte opplysninger
534Haraldstad, Ø. 19911991Laksen er tilbake i Audna. Rapport fra et elvekalkingsprosjekt.Litteratur
598Haugen, E.L.20122012Millionbeløp skal redde myr i Åsane.Litteratur
224Heggenes, J. & Lande, A. 19981998Utbredelse og bestandsstatus for elveperlemusling i Øvre Tinnelva, Notodden i Telemark, 1998. – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Universitetet i Oslo. Rapport 182: 1-25.Litteratur
603Hegland, S.J.2002.2002Naturtypar i Meland kommune rapport med verdisetting av biologisk mangfald. Litteratur
58Heidi Marie Gabler0Pers. medd.Innmeldte opplysninger
532Helland, A. 19031903Topografisk-statistisk beskrivelse over Lister og Mandals Amt. Anden del. Byerne og herrederne. Ascehouog & co.Litteratur
529Helland, A. 19041904Topografisk-statistisk beskrivelse over Nedenes Amt. Anden del. Byerne og herrederne. Efter offentlig forsanstaltning. Aschehoug & co. 620 s.Litteratur
632Helland, A. 19051905Topografisk-statistisk beskrivelse over Finnmarkens amt. Første del. Den almindelige del. 804 s.Litteratur
395Helland, A. 19071907Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet. XVII. Nordlands amt. 1.del. - H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Kristiania. Litteratur
314Helland, A. 1909a1909Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet. XVII. Nordre Trondhjems amt. 1.del. - H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Kristiania. 1008 s.Litteratur
315Helland, A. 1909b1909Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet. XVII. Nordre Trondhjems amt. 2.del. - H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Kristiania. 1099 s.Litteratur
520Helland, A. 19131913Norges land og folk. Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristians Amt. Første del. Den almindelige del. Aschehoug. 615 s. Litteratur
324Helland, A. 19141914Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet. VII. Jarlsberg og Larvik amt. 1.del. - H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Kristiania. 494 s.Litteratur
613Helland, A. 1917.1917Norges land og folk. Topografisk-statistisk beskrevet. XV. Romsdals amt. Første del. Den almindelige del.Litteratur
398Heltzen, I.A. 18341834Ranens beskrivelse manuskript. Utgitt av Rana Museums- og historielag. Mo i Rana 1981. 290s.Litteratur
323Hervik, m.fl. 19991999Analyse av tungmetallinnhold i elvemusling Margaritifera margaritfera. Avd. for ingeniørutdanning 1999. Hovedoppgave.Litteratur
605Hjortdal, J. 20002000Kartlegging av elvemusling i Aureelva.Litteratur
37Hjortdal, J., 20002000Førekomsten av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Aureelva, Sykkylven. Rapport 9 s.Litteratur
256Hobæk, A. & Harman, C. 20062006Miljøgifter I Haukåsvassdraget 2005-2006. NIVA. 5302-2006Litteratur
601Hobæk, A. & Harman, C.20152015Miljøgifter i Haukåselva i 2014.NIVA.RAPPORT L.NR. 6785-2015.Litteratur
254Hobæk, A., Johnsen, G. Raddum, G.& Kålås, S. 20042004Elvemusling i Haukåselva. Bestandsstatus, reproduksjon og vannmiljø. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4805-2004Litteratur
67Hofland, L. 19771977Perlefiske på Harestua. I Hare-labben 3. Årgang, nr. 6/1977. Utgiver Harestua Vel.Litteratur
283Holtan, D. & Jordal, J.B. 2008.2008Supplerande kartlegging av naturtypar i Volda kommune 2007. Møre og Romsdal fylke, Areal- og miljøvernavdelinga rapport 2008-02. 105 s.Litteratur
378Holtan, D. 20112011Supplerande kartlegging av naturtypar i Skodje kommune 2011. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport nr. 3 - 2012: 110 s. ISBN 978-82-7430-248-8 (papirutgåva).Litteratur
117Holtan-Hartwig,T. 19991999Brev datert 09.02.1999.Annet
513Holtung, H. 20142014Elvemuslinger i Re. ReAvisa november 2014.Annet
319Hope, A.,M. & Lorentsen, Ø. 19951995Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag 1993-95. FMNT 6-1995Litteratur
490Høitomt, G. & Lie, E. F. 20152015Undersøkelse av og tiltak for elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Østre Bjoneelva, Gran kommuneLitteratur
189Høitomt, G. 20072007Forekomst av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i nedre deler av Lomsdalselva i Søndre land kommune, Oppland.Litteratur
190Høitomt, G. 20082008Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 mindre vassdrag i Søndre Land kommune, Gran kommune og Jevnaker kommune. Oppland.Litteratur
446Høitomt, G. 20082008Elvemusling i Bjonelva. Notat.Litteratur
191Høitomt, G. 20092009Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 11 mindre vassdrag i Sør-Aurdal kommune og Lunner kommune. Oppland.Litteratur
521Høitomt, G. 20102010Elvemusling 2009. Oppsummering av feltaktivitet og informasjonsarbeid. Januar 2010. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. Notat.Litteratur
163Høitomt, G. 20102010Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritfera) i 2 vassdrag i Hurdal kommune.Akershus fylke. Kistefoss Skogtjenester AS. Litteratur
677Høitomt, G. 20102010Tiltaksplan for elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Lomsdalselva, Søndre Land. Beskrivelse av forekomst og tiltak for bevaring. Dokka, desember 2010. Dokkadelta Nasjonale Våtmarksenter AS.Litteratur
447Høitomt, G. 20102010Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 vassdrag i Sbøndre-Land kommune, Nordre-Land kommune, Etnedal kommune, Jevnaker kommune og Lunnerkommune. Oppland. Kistefos Skogtjenester AS.Litteratur
445Høitomt, G. 20112011Elvemusling 2011. Oppsummering av feltaktivitet. Kistefor Skogtjenester AS.Litteratur
118Høyer, C.A. 18851885Belegg ved Zoologisk museum i Oslo (brev datert 25.1.1995).Vitenskaplige samlinger
210Ingar Aasestad0Pers.medd.Innmeldte opplysninger
454Irvin Kilde. 20142014pers.medd. Irvin Kilde, Fylkesmannen i Rogaland.Innmeldte opplysninger
751Jakobsen, m.fl. 20172017Samlerapport om kultivering og utsetting av elvemusling 2017Litteratur
455Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J. 20122012Storskala produksjon av elvemusling(Margaritifera margaritifera) for gjenutsettingLitteratur
488Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 20142014Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsettingLitteratur
302Jarl Koksvik0Pers. medd. Rådgiver Direktoratet for naturforvaltning.Innmeldte opplysninger
289Jens Gunnar Jensås0Pers. medd.Innmeldte opplysninger
313Jensen, K.W. 19681968Sportfiskerens leksikon. BIND II 1968. Red. Jensen, K.W. Litteratur
209Jensen, O.S. 18731873Indberetning om en i sommeren 1870 foretagen reise i Kristiania og Kristianssands stift for at undersøge land- og ferskvands-molluskerne tillige med iglerne. - Nyt Mag. Naturvid. 19: 146-188Litteratur
68Jensen, P.E. 19961996Forekomst av elveperlemusling og salamander i Oppland. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport 5/96, 23 sider.Litteratur
111Johannes Anonby2006Fylkesmannen i Sogn og FjordaneAnnet
596Johannessen, M. H.20032003"een Dehl Skiønne Pærle Elver» - om perlefiske og perle-Inspecteur Abraham Nordmand i Bergen stift 1719-1724.Litteratur
271Johansen Inge0E-postInnmeldte opplysninger
119Johansen, J. 19951995Gamle Huken. Johanne Johansen forteller til Erik Aurbakken. Groruddalen Historielag Årbok 1995.Litteratur
143Johnsen, G. H., Tveranger, B. og Kålås, S. 20082008Dokumentasjonsvedlegg til søknad om konsesjon for uttak av vann ved Marine Harvest Norway AS Avd. Slørdal (reg. nr. ST/Si 0004). Konsekvensutredning for fisk og elvemusling.Litteratur
306Johnsen, G., H. 20092009Om rekruttering av elvemusling i Slørdalselva 2009.Litteratur
24Jordal, J. B. 20052005Kartlegging av naturtypar i Eide kommune. Rapport J. B. Jordal nr. 4-2005. 66 s. + kart.Litteratur
49Jordal, J. B. 20052005Kartlegging av naturtypar i Fræna kommune. Rapport J.B. Jordal nr 5-2005. 140s.Litteratur
38Jordal, J. B., under arbeid2002Jordal, J. B., under arbeid: Kartlegging av biologisk mangfald i Haram kommune, Møre og Romsdal. Haram kommune, rapport.Litteratur
40Jordal, J. B., under arbeid2000Jordal, J. B., under arbeid: Kartlegging av biologisk mangfald i Skodje kommune, Møre og Romsdal. Skodje kommune, rapport.Litteratur
280Jordal, J.B. & Gaarder, G., 19951995Biologisk mangfold i Molde. Del 1. Hovedrapport. Molde kommune. 164 s. + kart. Del 2. Flora og fauna. Molde kommune, rapport. 101 s. Litteratur
41Jordal, J.B. & Holtan, D. 20052005Kartlegging av naturtypar i Skodje kommune. Rapport J.B. Jordal nr 3. 2005. 89 s.Litteratur
286Jordal, J.B. & Holtan, D., 20052005Kartlegging av naturtypar i Haram kommune. Haram kommune, rapport. 117 s. + bilete og kart.Litteratur
298Jordal, J.B. 19991999Biologiske undersøkninger i vassdrag og brakkvatn i Straumsnes i 1999Litteratur
299Jordal, J.B. 20072007Supplering av Naturbase i Møre og Romsdal 2007, basert på eksisterende informasjon. Møre og Romsdal fylke, Areal- og miljøvernavdelinga rapport 2007:2. 110 s.Litteratur
285Jordal, J.B., Holtan, D. & Bøe, P. G. 20072007Kartlegging av naturtypar i Ørsta kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 1-2007. 126 s.Litteratur
56Julien, K. & Rikstad, A. 20082008På leting etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Fersetvassdraget på Vega i Nordland. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Rapport 1-2008. 15s.Litteratur
438Julien, K. & Rikstad,R. 20092009Elvemusling - lokaliteter i Namdalseid kommune - Nord-Trøndelag. FMNT Rapport 2009-8.Litteratur
320Julien, K. & Rikstad,R. 20102010Elvemusling - lokaliteter i Steinkjer kommune - Nord-Trøndelag. FMNT rapport 1-2010Litteratur
425Julien, K. & Rikstad,R. 20102010NOTAT- Befaring Elv fra GardsvatnLitteratur
242Jærperlene2007Må fiksesLitteratur
64Jørgensen, L. & Aalerud, C. 20072007Undersøkelser av vassdrag i Finnmark mhp mulige forekomster av elvemusling, Margaritifera margaritifera. Berlevåg, Båtsfjord, Hasvik, Lebesby, Loppa, Nordkapp og Porsanger kommuner. Notat 2007. Nordnorske ferskvannsbiologer. 6s.Litteratur
29Jørgensen, L. & Halvorsen, M. 20082008Jørgensen, L. & Halvorsen, M. 2008. Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Lofoten og Vesterålen 2007. Nordnorske ferskvannsbiologer. Rapport 2008-01. 36s.Litteratur
638Jørgensen, L. & Halvorsen, M. 20092009En oversikt over utbredelsen av elvemusling (Margeritifera margaritifera) i Nordland. Nordnorske ferskvannsbiologer. Rapport 2009-02.Litteratur
328Jørgensen, L. & Halvorsen, M. 20112011Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i sideelver til Namsen. Rapport 2011-1Litteratur
413Jørgensen, L. & Halvorsen, M. 20112011Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) på Fosenhalvøya 2011. Nordnorske ferskvannsbiologer. Rapport 2011-01.Litteratur
348Jørgensen, L. & Halvorsen, M. 20122012Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011. Rapport 2012-02.Litteratur
397Jørgensen, L. & Halvorsen, M. 20122012Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland. Rapport 2012-01.Litteratur
392Jørgensen, L. og Halvorsen, M. 20082008Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø - i forbindelse med mulig etablering av kraftverk. Nordnorske Ferskvannsbiologer. Sortland Rapport 2008-07.Litteratur
140Jørgensen, L. og Halvorsen, M. 20092009Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Salten, Ofoten og Vesterålen. Nordnorske ferskvannsbiologer. Rapport 2009-01. 37s.Litteratur
141Jørgensen, L. og Halvorsen, M. 20102010Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Troms (og Lofoten). Nordnorske ferskvannsbiologer. Rapport 2010-03. 18s.Litteratur
155Kai Ovlien0Pers. medd. (1930 Aurskog)Innmeldte opplysninger
258Kambestad m.fl. 19951995Vassdragskalking i Hordaland, Rammeplan 1995-2005. FMRO 7-1997.Litteratur
478Karlsen, Leif. R. 20092009Rapport fra telling av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i den øvre delen av Hobølselva, Hobøl kommune den 23. juni 2009.Feltundersøkelser
767Karlsson, S & Larsen Mejdell, B 20172017Elvemusling i Frøylandsbekken, Time kommune Litteratur
758Karlsson, S. 20172017Opphavet til elvemuslingbestanden i Redalselva Litteratur
83Kent Moklebust0Pers. medd.Innmeldte opplysninger
214Kiland, H. & Simonsen, J.H. 19991999Fisk og botndyr. Naturfaglege undersøkningar i samband med planlagt bygging av Omnesfossen kraftverk i Hjartdal kommune.Litteratur
576Kilde, I. 20152015Epost fra Irvin Kilde (Rådgiver Fylkesmannen i Rogaland) om funn av elvemusling i Hogstadåna.Innmeldte opplysninger
468Kilde, I. 20152015Nyfunn av elvemusling, Strand Rogaland. Epost. Notat.Litteratur
207Killingstad, A. 19281928Røyken bygd før og nu. – E. Sems trykkeri, Halden. 623 s.Litteratur
101Kjell Magne Olsen.Kjell Magne Olsen. Privat database over funn av store ferskvannsmuslinger 1997-2004.Annet
33Kjell Mork Soot0Pers. medd.Innmeldte opplysninger
170Kjellberg Gösta 0Pers. medd. Kjellberg Gösta. NIVAInnmeldte opplysninger
372Kjærstad, G. & Arnekleiv, J.V. 20122012Overvåking av vannkvalitet, elvemusling, bunndyr og ungfisk i Nåsvassdraget, 2011. – NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk Notat 2012, 1: 1-32.Litteratur
332Kjærstad, G., Bergan, M. A., Hassel, K., Thingstad, P.G., Aanes, J. & Arnekleiv, J. V. 2011.2011Biologiske og vannkjemiske undersøkelser i forbindelse med planlagt rassikring av Hofstadelva, Stjørdal. NTNU. NIVA.Litteratur
634Kjøsnes, A.J., Muthanna, T. Aanes, K. J. 20082008Elvemusling i Mølnelva Bodø kommune. Vurdering av grunnlag for nødvendig vannregime.Litteratur
652Klausen, T. R. & Bjølstad, O. K. H. 20152015Kjemisk og biologisk undersøkelse av Slørdalsvassdraget. SWECO.Litteratur
705Klausen, T. R. 20162016Kartlegging og bestandsvurdering av elvemusling, Sør-Trøndelag 2015.Litteratur
353Kleiven, E. 2011Notat om søk etter elvemusling i Vest-Agder. Litteratur
533Kleiven, E. & Dolmen, D. 20082008Forsuring - en viktig årsak til tilbakegangen for elvemuslingen. pH-status. Forum for sur nedbør og kalking. 2-2008. Årgang 14.Litteratur
234Kleiven, E. & Dolmen, D. 20082008Overleving og vekst på utsett elvemusling Margaritifera margaritifera i Audna, Vest-Agder. – NIVA Rapport løpenr. 5590: 1–33. V-NLitteratur
414Kleiven, E., Håvardstun, J. & Dolmen, D. 20092009Søk etter mogleg rekruttering av elvemusling i Audna, Vest-Agder. NIVA Rapport nummer 5849-2009Litteratur
452Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 20132013Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.Litteratur
517Klepsland, J. & Olsen, K. M. 20092009Naturtypekartlegging i Eidskog kommune 2007. BioFokus-rapport 2008-10Litteratur
537Knudsen, L. 20052005Perlefiske i Audna. Artikkel hentet 07.11.2007 fra http://www.northseatrail.org/show_single_article.php?article_id=2304&lang=ukAnnet
53Knut Kristoffersen0Pers. medd. Knut Kristoffersen. Fylkesmannen i Troms.Innmeldte opplysninger
1Knut Åge Storstad2002Elveperlemusling i Nord-Trøndelag. Status pr. 1995 og 2002Litteratur
384Koksvik, J. & Kjærstad, G. 20042004Elstadelva, Grong kommune - virkninger av planlagt kraftutbygging på biologisk mangfold - NTNU Vitenskapsmuseet Zoologgisk Notat 2004, 6: 1-22.Litteratur
23Koksvik, J. & Kjærstad, G. 20062006Ungfisk og vannkvalitet i Nåsvassdraget - Overvåking i forbindelse med økt vannuttak i Trolldalsvatnet, Eide kommune. NTNU Vitenskapsmuseet. Rapp. Zool. Ser. 2006. 3:1-25Litteratur
42Koksvik, J. & Kjærstad, G. 20082008Overvåking av ungfisk, elvemusling i Nåsvassdraget, 2007. - NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk notat 2008, 1: 1-22.Litteratur
410Koksvik, J.I., Arnekleiv, J.V., Haug, A. & Jensen, J.W. 19901990Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske undersøkelser og vurdering av 21 vassdrag i Nordland. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Rapport Zoologisk Serie 1990-5: 1-98.Litteratur
240Kraft, J. 18301830Topographisk-statistisk beskrivelse over kongeriket Norge. Del IV. Det vestenfjeldske Norge topographisk-statistisk beskrevet. - Chr. Grøndahl, Christiania. 962 s.Litteratur
9Kristian GordingKristian Gording, Førstekonsulent, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Pers. medd.Annet
14Kristian JulienRådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Pers. medd.Annet
269Krüger 1820.1820 Efterretninger om Ous prestegjeld i Søndhordlehn meddelt 1817. – Budstikken nr. 63/64.Litteratur
223Kvaalen, O. 19961996upublisert. Frå soga om Bø-elva. – Bø bygdemuseum. Bø i Telemark.Litteratur
607Kvalvågnæs, K. 19971997Vedr. bestanden av flodperlemuslingar i Hustadvassdraget. I og II.Litteratur
615Kvellestad, A. 20012001Epost til BML.Innmeldte opplysninger
142Kålås S. og Overvoll, O. 20072007Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og FjordaneLitteratur
360Kålås, S. & B. M. Larsen. 20122012Status for bestandar av elvemusling i Sogn & Fjordane 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1493, 36 sider, ISBN 978-82-7658-881-1Litteratur
604Kålås, S. & Johnsen, G.H.2012.2012Utbygging av Mjåtveitmarka og elvemuslingen i Mjåtveitvassdraget. Rådgivende Biologer AS 1542.Litteratur
274Kålås, S. 20062006Undersøking av elvemusling (Margaritifera margaritfera) i Maurstadelva.Litteratur
412Kålås, S. 20122012Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8Litteratur
756Kålås, S. 20152015Undersøking av elvemusling i Døsjaelva, Os kommune. Rådgivende Biologer AS – Notat, 5 sider. Litteratur
710Kålås, S. 20162016Vertsart for elvemusling i Storelvvassdraget, Nærøy. Rådgivende Biologer AS. NOTAT.Litteratur
760Kålås, S. 20162016Enkel undersøking av elvemusling i Røyrvikelva, Kvam herad Feltundersøkelser
761Kålås, S. 20162016Synfaring av eit utval elvemuslingbestandar i juni 2016 – og oppsummert kunnskapsstatus for elvemusling i Sogn & FjordaneFeltundersøkelser
755Kålås, S. 20172017Status for elvemuslingen i Nyttingneselva 2016. Rådgivende Biologer AS, rapport 2366, 27 siderLitteratur
759Kålås, S. 20172017Innsamling av genetisk materiale frå elvemusling i Nyttingneselva, Redalselva og Maurstadelva, Sogn & Fjordane Litteratur
762Kålås, S. 20172017Undersøkingar og tiltak i Dalsbøvassdraget i 2017 med tanke på å rehabilitere bestanden av elvemusling i vassdraget Litteratur
487Kålås, S., Hellen, B. A., Kambestad, M. & Johnsen, G. H. 20132013Undersøking av elvemusling i Fisteråna i 2013Litteratur
110Kålås, S., Moe, B. og Johnsen, G.H. 20052005Maurstad kraftverk, Vågsøy kommune - Konsekvensutgreiing. Rådgivede biologer rapport 838 - 2005Litteratur
218Lande, A. & Heggenes, J. 20002000Elvemusling i telemarkskanalen. En registrering av elvemuslingforekomster i Straumen mellom Hoga og Kjeldal sluser.Litteratur
220Lande, A. & Storesund, A. 1999.1999Elvemuslingen i Bøelva, Telemark. Bestand, perlefiske og perlemor på hardingfeler. – Fauna 52: 34-42.Litteratur
219Lande, A., Lande, E. & Lande, S. 1996.1996Bestandsstatus for elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Bøelva, Telemark 1995. - Høgskolen i Telemark, Bø. Rapport. 23 sLitteratur
552Landmark, A. 18941894Fiskeri-Inspektørenes Indberetning om Ferkvandsfiskerierne for aarene 1887-1890. 254 s.Litteratur
368Langeland, A. 19801980Fiskeribiologiske undersøkelser i vassdrag i Mosvik og leksvik kommuner i 1978 og 1979. Vitenskapsmuseet Zooserie 1980-1.Litteratur
653Langelo, G. F. 20122012VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING.Litteratur
635Langelo, G. of Oldervik, F. 20152015Mørsvikelva kraftverk i Sørfold kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2008:35.Litteratur
25Larsen, B. H. & Gaarder, G. 20042004Fræna Vindkraftverk på Bud/Hustad i Fræna kommune. Konsekvensutredning på temaet naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004-13: 1-56 + vedlegg.Litteratur
346Larsen, B. L. & Bjerland, J. M. 20112011Overvåkning av elvemusling i Norge. Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland. -NINA rapport 871. 28sLitteratur
560Larsen, B. M. & Aspholm, P. E. 20112011Overvåkning av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Skjellbekken, Finnmark. NINA Rapport 729Litteratur
197Larsen, B. M. & Eken, M. 20092009Elvemusling i Sogna, Buskerud. Forundersøkelser i forbindelse med utbygging av Rv7 på sterkningen Ramsrud-Kjeldsbergsvingene. - NINA Rapport 459. 32s.Litteratur
708Larsen, B. M. & Karlsson, S. 20172017Elvemusling i Frøylandsbekken, Time kommune. Hva er primærvert for muslinglarvene i vassdraget? NINA Prosjektnotat 3.Litteratur
650Larsen, B. M. & Saksgård, R. 20122012Utsetting av laksyngel i Figga og Ogna, Nord-Trøndelag i 2010 - et tiltak for å øke rekrutteringen hos elvemuslingen. NINA Minirapport 365.Litteratur
411Larsen, B. M. (red. ) 20072007Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2005. - NINA Rapport 309. 52 s.Litteratur
460Larsen, B. M. 2008 2008Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007. NINALitteratur
574Larsen, B. M. 20092009NINA Minirapport 274. Kartlegging av elvemusling i Figgjovassdraget, Rogaland - utbredelse og bestandsstatus.Litteratur
277Larsen, B. M. 20112011Elvemuslingen i Dalsbøvassdraget - status per april 2010Litteratur
628Larsen, B. M. 20112011Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Ereviksbekken og Svinesbekken, Rogaland.NINA Rapport 691.Litteratur
656Larsen, B. M. 20122012Reetablering av elvemusling i Hammerbekken, Trondheim kommune.Litteratur
577Larsen, B. M. 20152015Reetablering av elvemusling i Hammerbekken, Trondheim kommune. Resultater fra tiltaksovervåking i 2015. NINA Rapport 1201.Litteratur
251Larsen, B.M. & Berger, H.M. 20052005Ereviksbekken (Skeiviksbekken), Rogaland (vassdragsnr. kystfelt 032.1). – s. 9-17 i Larsen, B.M. (red.). Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2003. NINA Rapport 37.Litteratur
252Larsen, B.M. & Berger, H.M. 20052005Svinesbekken, Rogaland (vassdragsnr. kystfelt 032.2). – s. 18-27 i Larsen, B.M. (red.). Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2003. NINA Rapport 37.Litteratur
205Larsen, B.M. & Berger, H.M. 20092009Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud. – NINA Rapport 454. 29 s.Litteratur
181Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2009.2009Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Hunnselva, Oppland. – NINA Rapport 443. 29 sLitteratur
247Larsen, B.M. & Berger, H.M. 20102010Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Håelva, Rogaland. - NINA Rapport 565. 35 s.Litteratur
248Larsen, B.M. & Brørs, S. 19981998Elvemusling Margaritifera margaritifera i Ogna, Rogaland - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 537: 1-20.Litteratur
146Larsen, B.M. & Karlsen, L.R. 20102010Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Enningdalselva, Østfold NINA Rapport 566: 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA)Litteratur
694Larsen, B.M. & Karlsson, S.2016Elvemusling i Hogstadåna/Kvednabekken i Ims-Lutsivassdraget, RogalandLitteratur
441Larsen, B.M. & Kålås, S. 20112011Kartlegging av elvemusling og foreslåtte tiltak for å opprettholde bestanden i Dalsbøvassdraget, Sogn og Fjordane. NINA Minirapport 319. 24s.Litteratur
715Larsen, B.M. & Magerøy, J.H. 20182018 Elvemusling og fisk i Elstadelva, Nord-Trøndelag. Kartlegging i forbindelse med Knutfoss kraftverk. - NINA Rapport 1451. Norsk institutt for naturforskningLitteratur
308Larsen, B.M. & Saksgård, R. 20102010Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2009: Grytelvvassdraget, Sør-Trøndelag. – NINA Rapport 581. 30 s.Litteratur
327Larsen, B.M. & Saksgård, R. 20112011Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Aursunda, Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 718. 29 s.Litteratur
444Larsen, B.M. & Saksgård, R. 20132013Reetablering av elvemusling i Figga og Ogna, Nord-Trøndelag. Forsøk med utsetting av lakseyngel i 2011. - NINA minirapport 424. 17s.Litteratur
246Larsen, B.M. (red.) 20042004Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2002. - NINA Oppdragsmelding 824: 57 pp.Litteratur
260Larsen, B.M. (red.) 2005.2005 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2003. - NINA Rapport 37: 55 pp.Litteratur
268Larsen, B.M. (red.) 20072007Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2004. – NINA Rapport 254. 47 sLitteratur
102Larsen, B.M. 19951995Elveperlemusling, Margaritifera margaritifera - Tillleggsutredning Rv. 7 Sokna-Ørgenvika - NINA Oppdragsmedling 358: 1-10.Litteratur
19Larsen, B.M. 19971997Forekomst av elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Hofstadelva i Stjørdal, Nord-Trøndelag. NINA Oppdragsmelding 463: 1-14Litteratur
69Larsen, B.M. 19981998Utbredelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Østre og Vestre Toten kommuner, Oppland. NINA Oppdragsmelding 570: 1-22.Litteratur
625Larsen, B.M. 19991999Kalking i vann og vassdrag Overvåking av større prosjekter 1998 DN-notat 1999-4Litteratur
70Larsen, B.M. 20002000Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Begna, Oppland. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, Rapp. Nr. 5/00, 19 s.Litteratur
71Larsen, B.M. 20002000Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Dokka/Etna, Oppland. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, Rapp. Nr. 4/00, 16 s.Litteratur
627Larsen, B.M. 20002000Kalking i vann og vassdrag Overvåking av større prosjekter 1999 DN-notat 2000-2Litteratur
72Larsen, B.M. 20012001Overvåkning av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2001. NINA Oppdragsmelding 762: 46pp.Litteratur
228Larsen, B.M. 20012001Bestandssituasjon for laks og elvemusling i Hammerbekken og tiltak for å bevare disse nedstrøms Aklandstjern, Aust-Agder. Utredningsarbeid i forbindelse med ny E 18 Brokelandsheia – Vinterkjær. – NINA Oppdragsmelding 682: 1-25.Litteratur
20Larsen, B.M. 20022002Overvåkning av elvemusling i forbindelse med rotenonbehandling i Steinkjervassdraget 2001. Graviditet hos elvemsuling og infeksjon av muslinglarver på laks og ørret i Ogna - NINA Notat, Trondheim. 12s.Litteratur
229Larsen, B.M. 20022002Overvåking av vannkvalitet, fisk og elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder i forbindelse med E 18-utbygging Brokelandsheia - Vinterkjær. Årsrapport 2001. - Upublisert rapport til Statens Vegvesen. NINA, Trondheim. 29 s.Litteratur
626Larsen, B.M. 20032003Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2002.Litteratur
230Larsen, B.M. 20032003Overvåking av vannkvalitet, fisk og elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder i forbindelse med E 18-utbygging Brokelandsheia - Vinterkjær. Årsrapport 2002. - Upublisert rapport til Statens Vegvesen. NINA, Trondheim. 24 s.Litteratur
17Larsen, B.M. 20042004Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2002. - NINA Oppdragsmelding 824. 57 ppLitteratur
231Larsen, B.M. 20042004Overvåking av vannkvalitet, fisk og elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder i forbindelse med E 18-utbygging Brokelandsheia - Vinterkjær. Årsrapport 2003. - NINA Minirapport 57. 30 pp.Litteratur
232Larsen, B.M. 20052005Overvåking av vannkvalitet, fisk og elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder i forbindelse med E 18-utbygging Brokelandsheia - Vinterkjær. Årsrapport 2004. - NINA Minirapport 102. 29 pp.Litteratur
103Larsen, B.M. 20062006Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hurum og Røyken kommuner med hovedvekt på forekomsten i Årosvassdraget, Buskerud - NINA Rapport 148. 32 s.Litteratur
227Larsen, B.M. 20062006Overvåking av vannkvalitet, fisk og elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder i forbindelse med E18 - utbygging Brokelandsheia – Vinterkjær 2000-2005. – NINA Rapport 149. 37 s.Litteratur
301Larsen, B.M. 20072007Elvemusling i Trondheim kommune. Statusrapport 2005-2007. – Trondheim kommune, Miljøenheten. Rapport TM 2007/06. 37 s.Litteratur
104Larsen, B.M. 20072006Rv. 7 Sokna-Ørgenvika: Kartlegging av elvemusling, Margaritifera margaritifera i Rudselva og Verkenselva i Soknavassdraget, Buskerud - NINA Rapport 114. 19 pp.Litteratur
233Larsen, B.M. 20072007Elvemusling og fisk i Hammerbekken, Aust-Agder. Etterundersøkelser i forbindelse med utslipp av dieselolje i vassdraget høsten 2006. - NINA Rapport 319. 17 s.Litteratur
439Larsen, B.M. 20082008Elvemusling i Borråselva og Brekkelva, Nord-Trøndelag. Undersøkelser og bedømmelse av skadeomfang etter anleggsarbeid i 2008. - NINA minirapport 243. 31sLitteratur
303Larsen, B.M. 20092009Tiltak for å forsterke bestanden av elvemusling i Hammerbekken, Trondheim kommune. Framdriftsrapport 2008. – I Rikstad, A. & Julien, K. Handlingsplan for elvemusling. Årsrapport 2008. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen.Litteratur
304Larsen, B.M. 20092009Forsøk med reetablering av elvemusling ved utsetting av ørret infisert med muslinglarver. - NINA Rapport 510. 18 s.Litteratur
624Larsen, B.M. 20092009Kalking i laksevassdrag. Effektkontroll 2008: Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. - NINA Rapport 486. 38 s.Litteratur
183Larsen, B.M. 20092009Elvemusling i Hunnselva - forsøk med infeksjon av muslinglarver på ulike ørretstammer. - NINA Rapport 509. 24 s.Litteratur
184Larsen, B.M. 20102010Problemkartlegging med tilknytning til elvemusling i Hunnselva og forslag til tiltaksplan for å ta vare på og reetablere elvemusling i vassdraget. - NINA Rapport 559. 39 s.Litteratur
440Larsen, B.M. 20102010Kartlegging av levemusling i utvalgte lokaliteter i Haugalandet vannområde, Rogaland. - NINA Minirapport 307. 37s.Litteratur
442Larsen, B.M. 20102010Reetablering av elvamusling i Hammerbekken, Trondheim kommune. Resultater fra utsetting av ørretunger infisert med muslinglarver i 2009. - NINA Minirapport 304. 13s.Litteratur
188Larsen, B.M. 20102010Elvemusling i Begna. Befaringsundersøkelse i forbindelse med konsesjonssøknad for Kvennfossen kraftverk. – NINA Minirapport 299. 19 s.Litteratur
253Larsen, B.M. 20102010Den nye rapporten BML 2010?Litteratur
322Larsen, B.M. 20122012Utsetting av lakseyngel i Forneselva, Nord-Trøndelag i 2011 - et tiltak for å øke rekrutteringen hos elvemusling. - NINA Minirapport 393. 10s.Litteratur
700Larsen, B.M. 20172017Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Utvikelva, Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 1325. 51 s. Litteratur
702Larsen, B.M. 20172017Elvemusling og ørret i Drakstelva, Selbu. Kart-legging (basisundersøkelse) i forbindelse med innføring av minste-vannføringsslipp til Drakstelva - NINA Rapport 1356. 39 s.Litteratur
712Larsen, B.M. 20172017Elvemusling i Sogna, Buskerud. Etterundersøkelser i forbindelse med utbygging av Rv7 på strekningen Ramsrud - Kjeldsbergsvingene. NINA Rapport 1423.Litteratur
748Larsen, B.M. 2017.2017Elvemusling og fisk i Vollaelva og Indrelva, Lurøy kommune - NINA Rapport 1443. 39 sLitteratur
764Larsen, B.M. 2017.2017Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 sLitteratur
771Larsen, B.M. 2018 - Miljødir.2018Handlingsplan for elvemusling(Margaritifera margaritifera L.) 2019-2028. (Utkast)Litteratur
85Larsen, B.M. og Karlsen, L.R. 19971997Elvemusling, Magararitifera margaritifera, i Enningdalselva, Østfold - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 505:1-25.Litteratur
250Larsen, B.M. pers. medd0Blir dette rett?Innmeldte opplysninger
4Larsen, B.M. red 20012001Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. NINA Oppdragsmelding 725 2001Litteratur
318Larsen, B.M., Dunca E., Karlsson, S. & Saksgård, R. 20112011Elvemusling i Steinkjervassdragene: Status etter 30 år med Gyrodactylus salaris og flere forsøk på å utrydde lakseparasitten i Ogna og Figga. - NINA Rapport 730. 79 s.Litteratur
391Larsen, B.M., Dunca E., Saksgård, R. & Österling, M. 20122012Elvemusling og konsekvenser av vassdragsreguleringer – en kunnskapsoppsummering. NVE rapport 8-2012Litteratur
105Larsen, B.M., Eken, M og Tysse, Å. 19951995Elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Simoa, Buskerud - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 380: 1-17.Litteratur
106Larsen, B.M., Eken, M. og Hårsaker, K. 20022002Elvemusling Margaritifera margaritifera og fiskeutsettinger i Hoenselva og Bingselva, Buskerud. - NINA Fagrapport 56: 1-33.Litteratur
198Larsen, B.M., Eken, M., Tysse, Å. & Engen, Ø. 20072007Overvåking av elvemusling i Simoa, Buskerud. Statusrapport 2006. – NINA Rapport 314. 45 s.Litteratur
317Larsen, B.M., Hårsaker, K., Bakken, J. & Barstad, D.V. 20002000Elvemusling Margaritifera margaritifera i Steinkjervassdraget og Figga, Nord-Trøndelag. Forundersøkelse i forbindelse med planlagt rotenonbehandling. - NINA Fagrapport 39: 1-39.Litteratur
621Larsen, B.M., Saksgård, R. & Bjerland, J.M. 2012 2012Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2011.Litteratur
166Larsen, B.M., Sandaas, K., Enerud, J. & Magerøy, J. 20082008 Sørkedalselva, Oslo/Akershus (vassdragsnr. 007.Z). – s. 21-38 i Larsen, B.M. (red). Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2006 og 2007. NINA Rapport 417.Litteratur
623Larsen, B.M.20062006Kalking i Ogna i 2005.Litteratur
107Larsen, J.I. og Enerud, J. 20052005Notat datert 27.07.2005. Upublisert.Annet
714Larsen, O. K. og Søyland, R. 2010. 2010Larsen, O. K. og Søyland, R. 2010. Kartlegging av sjøørret i Høgsfjorden og omegn – Kartlegging av ungfisktetthet og vandringshinder.Litteratur
259Larsen, Roald1975Pers. medd.Innmeldte opplysninger
469Larsen,B.M & Berger,H.M. 20132013Overvåkning av elvemusling i Norge-Årsrapport 2013: Åelva, NordlandLitteratur
482Larsen,B.M., Karsson, S. & Skoglund, S. 20142014Forsøk med utsetting av laksyngel i Forneselva, Nord-Trøndelag i 2012 og 2013 som et mulig tiltak for å øke rekrutteringen hos elvemuslingLitteratur
483Larsen,B.M., Karsson, S. & Skoglund, S. 20142014Forsøk med utsetting av laksyngel i Langhammerelva, Nord-Trøndelag - et mulig tiltak for å øke rekrutteringen hos elvemusling?Litteratur
486Larsen,B.M., Saksgård, R. & Magerøy, J. 20142014Overvåkning av elvemusling i Norge. Årsrapport 2012: Oselva, HordalandLitteratur
235Ledje U.P. 19961996Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.Litteratur
236Ledje U.P. 19961996Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s. Litteratur
711Ledje, U. P. 20162016Elvemusling i Frøylandsbekken, Time kommune. Ecofact rapport uten serienummer, 10 s.Litteratur
713Ledje, U. P. 20182018Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Kvassheimsåna, Hå kommune. Ecofact rapport nr.: 633 Litteratur
63Lehn, L. O. 20072007Pers. medd. Lars Ove Lehn og Berger H.M. feltBIOInnmeldte opplysninger
462Lian, P.20092009Epost fra Petter Lian om elvemusling i FlytelvaInnmeldte opplysninger
226Lindgren, H.,M. 20062006Fant elvemuslinger i Gjerpensdalen. Artikkel i Telemark Arbeiderblad. 10/7-2006. Litteratur
30Loen, J. 19911991Ornitologiske feltregistreringar. Verneplan IV for vassdrag, Møre og Romsdal fylke. Direktoratet for naturforvaltning, DN-notat 1991-11. 104 s.Litteratur
405Lofotposten1997Artikkel i lofotposten 30/7-1997. "Perlejeger har plyndret Borgelva."Litteratur
456Lorvik, M. og Tønset, K. 20132013Høring - tillatelse til bygging av Vigda kraftverk - Melhus og Skaun kommuner.Litteratur
73Lund, E. 20062006Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006. Naturkompetanse notat 2006-5. Rapport til Fylkesmannens Miljøvernavdelingen, Oppland. 5 sider.Litteratur
217Løvenskiold 17841784Her må det inn mer.Litteratur
765Magerøy, J - NINA2016Søknad om tillatelse til utsetting av elvemuslingAnnet
265Magerøy, J 20052005The freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera L.) in the Oselva River : a population study of a red-listed species. BIBSYSLitteratur
699Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 20172017Elvemusling i Vassbotnbekken og Møllebekken, Birkenes kommune, Aust-Agder: Bestandsstatus og bevaringstiltak. - NINA Kortrapport 70. 28 s.Litteratur
768Magerøy, J.H. 20182018Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Ereviksbekken. Tiltaksanalyse og søk etter elvemusling i øvre del av bekken. NINA Rapport 1452. Norsk institutt for naturforskningLitteratur
12Martin RåumPers.medd.Innmeldte opplysninger
531Matzow, D. 20092009Epost fra Dag Matzow om Idalsbekken og Vålandsbekken.Innmeldte opplysninger
457Megård, K. og Haukebø, T. 19931993Elveperlemusling i Åmdalselva i Ørsta kommuneLitteratur
358Meisingset, E. 20112011Notat på epost. Kort rapport fra leiting etter elvemusling i Lundselva og Inna i Verdal kommune.Annet
362Meisingset, E. 20112011NOTAT- Registrering av elvemusling i TrongdølaLitteratur
363Meisingset. E. 20112011NOTAT- Registrering av elvemusling i Storengelva.Litteratur
364Meisingset. E. 20112011NOTAT- Registrering av elvemusling i Ringfosselva og bekk mellom Hovatnet og Sagtjønna.Litteratur
365Meisingset. E. 20112011NOTAT- Registrering av elvemusling i Reinsjøbekken og Heståa.Litteratur
366Meisingset. E. 20112011NOTAT- Registrering av elvemusling i Levangerelva ved Langåselva.Litteratur
367Meisingset. E. 20112011NOTAT- Registrering av elvemusling i Inna ved Sul.Litteratur
174Meland, V. 19991999Utbredelse av store ferskvannsmuslinger i Eidskog kommune, Hedmark. En foreløpig oversikt. – Notat til Eidskog kommune 5.11.99. 8 s.Litteratur
614Miljøanalyser. 2007.2007Ny registering av elveperlemusling.Sentrale dataregistre/internett
335Moen, A., Lund,E. og Røkke, E. 20032003Konsekvensrapport for mikrokraftverk i Mæleselva.Litteratur
651Moen, R. 20092009Avisartikkel NA - Populær friluftscamp. Namdalsavisa.Innmeldte opplysninger
388Moen, T. 19701970Må fiksesLitteratur
382Molversmyr, Å., Nilsen, M., Bayer, S. B., Bechmann, M. & Turtumøygard, S.2009Tiltaksanalyse for Figgjovassdraget. Rapport IRIS - 2009/012Litteratur
50Morten Halvorsen0Pers.medd Morten Halvosen. Nordnorske ferskvannsbiologerInnmeldte opplysninger
266Myking, R. 19941994Elveperlemusling i Os. - Os kommune. Rapport. 16 s.Litteratur
655Myklebust, M. 19961996Trua arter i Sør-Trøndelag. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Rapport 4/96.Litteratur
357Myrvang. R. 20112011Bestandsstatus hos elvemusling, margaritifera margaritifera i Øvja, Bindal kommune. Bacheloroppgave, Høgskolen i Nord-Trøndelag.Litteratur
199Mørck A. 19641964Bygdebok for Sigdal og Eggedal. Bind IVLitteratur
249Naastad1999Epost. Skaff mer infoInnmeldte opplysninger
630Nastad, A. T.19991999REETABLERING AV ELVEMUSLING (Margaritifera margaritifera) I ROSLANDSÅNA 1998/99. Rogaland Consultants a.s.November 1999.Litteratur
400Naturbase0Naturbase - Miljødirektoratet.Sentrale dataregistre/internett
781Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag2018Vilkårsrevisjon for Bogna Annet
154Niels Sverdrup Thygeson0Pers. medd.Innmeldte opplysninger
290Nils Arne Hvidsten0Pers. medd.Innmeldte opplysninger
763Nils Roger Duuna2018Pers. meddInnmeldte opplysninger
693Nilsen, E. 20162016Skjellåa, Storelva, Svartvasselva, Lennaelva, Beingårdselva i Flatanger kommune. Notat.Litteratur
641Nordvik, T. O.20092009Epost til BML.Innmeldte opplysninger
602Nordåsvannet vannområdeutvalg.20082008Nordåsvannet vannområde. Tiltaksanalyse.Litteratur
629NRK Rogaland. 20022002Perledykk i Hå-elva. Hentet 29.04.2002 fra http://www.nrk.no/distrikt/rogaland/1549461.htmlSentrale dataregistre/internett
336NRK.no2012Innslag om Enningdalselva på NRK.Annet
377NRK.no2010Innslag om at musling stopper omfattande vegarbeid.Annet
571NVE 20022002Supplering av Verneplan for vassdrag. Høringsdokument. Dokument nr 12 - 2002.Litteratur
600Nygård, Ø. T., Nabbanja, R., Paulsen, R.N., Alvanopulou, M. & Petersen, S.M.20142014Sustainability of the freshwater pearl mussel M. margaritifera and water quality in Haukås River. University of Bergen - BIO300. Autumn 2014.Litteratur
657Nyland, H. N. 20062006Vurdering av vannkvalitet og forurensningskilder i to elver i Malvik kommune. Valuation of the water quality in to rivers in Malvik municipality.Litteratur
387Nøst, T. 19821982Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersakelser i Høylandsvassdraget 1981. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1982-2: 1-59.Litteratur
28Oddvar Brenna0Pers. medd. Oddvar Brenna, Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingenInnmeldte opplysninger
339Oddvar Olsen2013Epost med kart over funn.Innmeldte opplysninger
13Oddvar ÅsvollPers. medd. Oddvar Åsvoll. Oppsynsmann Fjellstyre.Innmeldte opplysninger
770Oddvar, O. & Wangen, G. 20182018Undersøking av tilstand til elvemusling 2018 ved utløp Videtjørn, Ørsta kommune, Møre og Romsdal.Litteratur
548Oftebrofamilien. 20072007Oftebroslekten. Hentet 07.11.2007 fra http://www.oftebro.com/familie.shtmlSentrale dataregistre/internett
448Ola Hegge0Fiskeforvalter, Fylkesmannen i Oppland.Innmeldte opplysninger
45Oldervik Finn0Pers. medd. 2000?Innmeldte opplysninger
401Oldervik, F. & Langelo, G. 20082008Makkvasselva kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS Rapport 2008-31.Litteratur
321Ole Roar Olsen1960Meddelse fra Ole Roar Olsen som var en av guttene som ble dokumentert i Sett og Hørt i skog og mark. Jeger og fiske tidsskrift. Finn korrekt navn på blad.Litteratur
503Olsen, K. M & Reiso, S. 20052005Viktige naturtyper og artsmangfold i ferskvann i Akershus. Siste Sjanse rapport 2005-5. Stiftelse for bevaring av biologisk mangfold.Litteratur
530Olsen, K. M. 20082008Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder - status 2008Litteratur
225Olsen, K.M. & Reiso, S. 20052005Biologisk mangfold i Børsesjø, Skien kommune. Siste Sjanse rapport 2005-4Litteratur
54Osvald Floa0Pers. medd. Osvald Floa. Tidligere lærer, ordfører og gårdbruker i Vega kommune.Innmeldte opplysninger
109Ottesen, B. 20042004Elvemusling Margaritifera margaritifera i Nyttingneselva i Flora kommune. Undersøking av bestand sumaren 2003 i samband med planar om steinsetting i delar av elva.FMSF - notat, ref:03/539-3/431.1/BOTLitteratur
156Paulsen, J. A. 20062006"""Redningsplan for elvemuslingen"" Artikkel på www.raumnes.no 17/8-2006."Litteratur
380Paulsen, J. A. 20082008"""Elvemusling-funn vekker oppsikt"" Artikkel på www.raumnes.no 23/5-2008"Litteratur
255Pedersen, T. L. 20042004"""Kommunen overser giftutslipp"" Artikkel i BT.no 27/10-2004"Litteratur
62Per Ivar Bergan0Pers. medd. Per Ivar Bergan Tidl. DNInnmeldte opplysninger
381Philstrøm, O. 20122012"""Ulovlig deponi ved Figgjoelva anmeldt"". Artikkel i Aftenbladet.no 4/6-2012."Litteratur
244Pontoppidan, E. 17531753Det første forsøg paa Norges naturlige historie. Andel del. - Kongelige Waysenhuses Bogtrykkeri, Kiøbenhavn. 487 s. [Nyopptrykk: Rosenkilde og Bagger, København 1977].Litteratur
316Prytz, Å. 19951995Elveperlemusling i Nord-Trøndelag. Status pr 1995.Litteratur
326Prytz, Å. 19951995NOTATLitteratur
594Pulg, U., Falck, A. C., Falck, E. & Nielsen, M. B.20092009Sjøørret i Apeltunvassdraget. Status og innspill til vassdragets restaurering. Bergens Sportsfiskere. Rapport 1/2009.Litteratur
270Raddum, G.G. 20002000Elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Lonevassdraget, Osterøy. – Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Bergen 116. 10 s.Litteratur
245Raknes, E. 19621962Sett perlemuslingen uskadd ut igjen! - Jakt-fiske-friluftsliv 91: 551.Litteratur
310Raymon0Raymon Gruneier, fines på lista etter avisreportasje i AdressavisenInnmeldte opplysninger
144Raymon Balstad0Pers.medd.Innmeldte opplysninger
636Refsdal, O. 19431943På jakt etter diamanter. P. B. Holte forteller. Tell forlag.Litteratur
389Reinertsen, H. og Langeland, A. 19811981Kjemiske og biologiske forhold sommeren 1980 i Bjøra, Eida og Søråa i Nord-Trøndelag. K. norske Vidensk.Selsk. Mus. Rapport 2002. Ser. 1981-3: 1-22 .Litteratur
631Riksarkivet. 20072007Norge i 1743 - 4. Stavanger amt-Litteratur
371Rikstad, A. 20082008NOTAT - Rapport fra befaring i Gråelvvassdraget 6/6-2008.Litteratur
341Rikstad, R. & Julien, K. 20092009Elvemusling i Lennaelva og Teigmoelva, Flatanger kommune - Nord-Trøndelag. FMNT 6-2009.Litteratur
361Rikstad, R. & Julien, K. 20102010Elvemusling i i Nærøy kommune - Nord-Trøndelag. FMNT 2-2010.Litteratur
340Rikstad, R. & Julien, K. 20122012Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Flatanger kommune - Nord-Trøndelag. FMNT 3-2012.Litteratur
330Rikstad,R. 20102010Oksdøla Namdalseid, Rapport fra fiske og befaring 30. juli 2010. Notat.Litteratur
622Robberstad, K. & Lura, H. 20022002Ognavassdraget i Rogaland - Samanstilling av kjende verneverdiar. Ambio AS.Litteratur
172Robert Karlsen0Pers. medd. (Tlf 95089827)Innmeldte opplysninger
524Roer, O. A. 20052005Fulldøla kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold - friluftsliv. Faun Naturforvaltning AS.Litteratur
385Romundstad, K. 19951995Driftsplan for Høylandsvassdraget. Søråa, Nordåa, Eida, Flakkan og Flåttelva.Litteratur
393Rost, H. 19521952Elveperlemusling (Margaritifera margaritifere L) i Nord-Norge. Fauna 5-1952. s.33-37Litteratur
44Rustad, M. & Sponås, L. 19961996Elveperlemusling i Ulsetelva, Tingvoll kommune. Upubl. notat frå feltundersøking utført av elevar ved Tingvoll vidaregåande skole. På oppdrag frå Miljø- og næringsetaten, Tingvoll kommune. 2 s.Litteratur
697Ruud, T. 20162016Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Vannområde Orkla. Agdenes og Orkdal kommune. Mai - Juli 2016.Litteratur
359Råheim, S. B. 20092009NOTAT- Befaringsrapport frå Storelva.Litteratur
108Røisli, M. 19961996Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider. Litteratur
649Røyne, O. A. 20142014Kartlegging, Elvemusling (Margaritifera margaritifera) Etter kloakkutslipp I Steinkjervassdraget. Litteratur
620Salthe. 20072007Johannes Olson Kverme. Gards- og ættesoga for Haa, bind III Ogna, s. 175-176. Hentet 07.11.2007 fra http://www.salthe.com/tor/slekt/1167.htmlSentrale dataregistre/internett
465Saltveit, S.J, Brabrand, Å., Bremnes, T. og Pavels, H. 20122012Tilstand for bunndyr, fisk, edelkreps og elvemusling i Akerselva etter utslipp av hypokloritt. Rapportnr.22. UiO: Naturhistorisk museum.Litteratur
208Saltveit, S.J., Pavels, H., Bremnes, T. og Brabrand, Å. 20102010Kartlegging av elvemusling i Buskerud. Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Oslo, 279, 25 s.Litteratur
161Sandaas, K & Enerud, J.2009Skaltilväkst och kemisk undersökning av flodpärlemusslor från Leira, Norge. In Bivalvia konsultföretag.Litteratur
164Sandaas, K 19951995Befaring - kontroll av tidligere funn. Upublisert.Feltundersøkelser
510Sandaas, K. & Enerud, J. 19951995Registrering av ørret og elveperlemusling i Skarselva. Rapport nr: 5/95. Miljø- og næringsmiddeletaten. Natur og forurensingsavdelingen. Oslo kommuneLitteratur
168Sandaas, K. & Enerud, J. 19961996Elvemusling Margaritifera margaritfera i Sørkedalselva, Oslo kommune. 1995. Utbredelse og bestansstatus. Rapport 32-1996.Litteratur
508Sandaas, K. & Enerud, J. 19961996Elvemusling Margaritifera margaritifera i Movannsbekken, Oslo kommune 1995. Utbredelse og bestandsstatus. Rapport 13/96. Litteratur
509Sandaas, K. & Enerud, J. 19961996Elvemusling Margaritifera margaritifera i Skarselva, Oslo kommune 1994. Utbredelse og bestandsstatus. Rapport nr. 21/96.Litteratur
167Sandaas, K. & Enerud, J. 19981998Elvemusling Margaritifera margaritfera i Sørkedalselva, Oslo kommune. 1995-1998. Utbredelse og bestansstatus. Rapport 12-1998.Litteratur
169Sandaas, K. & Enerud, J. 19981998Registrering av forekomst og tetthet av ørret Salmo trutta i Sørkeldalselva. Oslo kommune 1995. Rapport 88-1998.Litteratur
135Sandaas, K. & Enerud, J. 20092009Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2009Litteratur
294Sandaas, K. & Enerud, J. 20102010Elvemusling i Strømselva 2010 Bruhaugen, Averøy kommune Møre og Romsdal.Litteratur
562Sandaas, K. & Enerud, J. 20102010Utbedring av Fv 287 vei og Øya bro. Hensyn til elvemusling i Nedalselva. Sigdal kommune, Buskerud fylke 2010.Litteratur
566Sandaas, K. & Enerud, J. 20102010Målestasjon for vannføring i Sørkedalselva. Hensyn til elvemusling. Tryvann vinterpark. Oslo kommune 2010.Litteratur
567Sandaas, K. & Enerud, J. 20102010Elvemusling. Ørfiskebekken og Nitelva. Nittedal kommune, Akershus fylke 2010.Litteratur
568Sandaas, K. & Enerud, J. 20102010Flomvoll ved Hakadal ungdomsskole. Hensyn til elvemusling i Nitelva og forslag til avbøtende tiltak. Nittedal kommune. Akershus fylke 2010.Litteratur
343Sandaas, K. & Enerud, J. 20102010Sandaas, K og Enerud, J.2010. Elvemusling i Leira 1998 - 2009. Nannestad kommune i Akershus og Lunner kommune i Oppland. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, rapport 3/2010Litteratur
193Sandaas, K. & Enerud, J. 20102010Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vesleelva, Sande kommune Vestfold fylkeLitteratur
563Sandaas, K. & Enerud, J. 20112011Utbedring av Fv 287 vei og Øya bro. Hensyn til elvemusling i Nedalselva. Sluttrapport 2010 og 2011. Sigdal kommune, Buskerud fylkeLitteratur
592Sandaas, K. & Enerud, J. 20122012Merking av elvemusling. Fauna. Vol.64. Nr:2-4 2011.Litteratur
345Sandaas, K. & Enerud, J. 20122012Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser. Litteratur
352Sandaas, K. & Enerud, J. 20122012Elvemusling i Tollerudelva. Undersøkelse og tiltak Sande kommune Vestfold 2012. Naturfaglige konsulenttjenester.Litteratur
494Sandaas, K. & Enerud, J. 20122012Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012Litteratur
670Sandaas, K. & Enerud, J. 2012.2012Prøvekrepsing i Tørstadvatnet og Vålvatnet Rissa kommune. Sør-Trøndelag 2012.Litteratur
565Sandaas, K. & Enerud, J. 20132013Elvemusling i Lysakerelva. Oslo og Bærum kommuner. Oslo og Akershus 2013.Litteratur
569Sandaas, K. & Enerud, J. 20132013Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva. Oslo kommune. Oslo og Akershus fylker 2013.Litteratur
570Sandaas, K. & Enerud, J. 20132013Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.Litteratur
495Sandaas, K. & Enerud, J. 20132013Elvemuslingen i Brusdalselva Ålesund kommune - Møre og Romsdal 2013Litteratur
496Sandaas, K. & Enerud, J. 2013496Elvemusling i Solnørelva Skodje, Ørskog og Vestnes kommuner Møre og Romsdal 2013Litteratur
497Sandaas, K. & Enerud, J. 20132013Elvemusling Margaritifera margaritifera i Svortavikbekken 2013 Skodje kommune - Møre og RomsdalLitteratur
564Sandaas, K. & Enerud, J. 20142014Elvemusling Margaritifera margaritifera i Bremsa, ny bro Gutugata. Sande kommune. Vestfold.Litteratur
673Sandaas, K. & Enerud, J. 20142014Elvemusling Margaritifera margaritifera i Verkenselva - Asker kommune. Oslo og Akershus 2014.Litteratur
470Sandaas, K. & Enerud, J. 20142014Elvemusling Margaritifera margaritifera i Jungerbekken Øvre Eiker kommune Buskerud fylke 2014Litteratur
471Sandaas, K. & Enerud, J. 20142014Elvemusling Margaritifera margaritifera i øvre del av Alna og Breisjøbekken Oslo kommune 2014Litteratur
472Sandaas, K. & Enerud, J. 20142014Elvemusling Margaritifera margaritifera i øvre deler av Bremsa Drammen kommune, Buskerud fylke 2014Litteratur
473Sandaas, K. & Enerud, J. 20142014Elvemusling Margaritifera margaritifera i Trøftåa, Løvhaugsåa og Gjerda Hedmark fylke 2014Litteratur
474Sandaas, K. & Enerud, J. 20142014Elvemusling Margaritifera margaritifera i Lomma - Sandvikvassdraget Bærum kommune - Oslo og Akershus 2014Litteratur
475Sandaas, K. & Enerud, J. 20142014Elvemusling i Lysakerelva Oslo og Bærum kommuner Oslo og Akershus 2014Litteratur
476Sandaas, K. & Enerud, J. 20142014Elvemusling Margaritifera margaritifera i Numedalslågen Flesberg og Rollag kommuner Buskerud fylke 2014Litteratur
477Sandaas, K. & Enerud, J. 20142014Elvemusling Margaritifera margaritifera i Åroselva - Røyken kommune Buskerud fylke 2015Litteratur
491Sandaas, K. & Enerud, J. 20142014Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2014Litteratur
579Sandaas, K. & Enerud, J. 20152015Elvemusling Margaritifera margaritifera. Askerelva anadrom del. Asker kommune. A kershus fylke 2015.Litteratur
580Sandaas, K. & Enerud, J. 20152015Elvemusling Margaritifera margaritifera i Neselva. Asker kommune. Akershus fylke 2015.Litteratur
581Sandaas, K. & Enerud, J. 20152015Elvemusling Margaritifera margaritifera i Årungselva. Ås kommune - Akershus fylke 2015.Litteratur
582Sandaas, K. & Enerud, J. 20152015Elvemusling Margaritifera margaritifera i Bolvikelva. Skien kommune - Telemark 2015. Hensyn ved skogsdrift og kryssing av elva.Litteratur
583Sandaas, K. & Enerud, J. 20152015Elvemusling Margaritifera margaritifera i Straumen mellom Strengen og Hogga. Nome kommune - Telemark 2015.Litteratur
584Sandaas, K. & Enerud, J. 20152015Elvemusling Margaritifera margaritifera i Sørkedalselva. Konsekvenser ved uttak av vann til snøproduksjon. Oslo kommune - 2015.Litteratur
585Sandaas, K. & Enerud, J. 20152015Elvemusling Margaritifera margaritifera i Kampåa nedre del. Nes kommune. Akershus fylke 2015.Litteratur
587Sandaas, K. & Enerud, J. 20152015Elvemusling Margaritifera margaritifera i Fiskåna. Strand kommune. Rogaland fylke 2015.Litteratur
588Sandaas, K. & Enerud, J. 20152015Elvemusling Margaritifera margaritifera i Litleåna i Hellandsvassdraget. Eigersund kommune. Rogaland fylke 2015.Litteratur
589Sandaas, K. & Enerud, J. 20152015Elvemusling Margaritifera margaritifera. Flyttning til sidebekker i Nitelva. Nittedal kommune. Akershus 2015.Litteratur
672Sandaas, K. & Enerud, J. 20152015Elvemusling Margaritifera margaritifera i Skorgeelva - Andebu kommune. Vestfold fylke 2014.Litteratur
489Sandaas, K. & Enerud, J. 20152015Elvemusling Margaritifera margaritifera i Gjersjøelva Oppegård kommune Akershus fylke 2015Litteratur
674Sandaas, K. & Enerud, J. 20162016Elvemusling Margaritifera margaritifera i Numedalslågen - terskelstrekning. Rollag kommune. Buskerud fylke 2015.Litteratur
686Sandaas, K. & Enerud, J. 20162016Registrering av ørret i sidebekker til Nitelva. Nittedal kommune. Akershus 2015Litteratur
687Sandaas, K. & Enerud, J. 20162016Elvemusling Margaritifera margaritifera i sidevassdrag til Numedalslågen. Larvik kommune - Vestfold 2015.Litteratur
688Sandaas, K. & Enerud, J. 20162016Elvemusling i Sandvikselva og Lysakerelva. Oslo og Bærum kommuner. Oslo og Akershus 2015.Litteratur
689Sandaas, K. & Enerud, J. 20162016Elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemarkskanalen mellom Vrangfoss og Eidsfoss. Nome kommune - Telemark 2015.Litteratur
690Sandaas, K. & Enerud, J. 20162016Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera og vertsfisk for larvestadiet. Telemark 2015.Litteratur
703Sandaas, K. & Enerud, J. 20162016Elvemusling Margaritifera margaritifera i Brekkedammen i Akerselva. Oslo kommune, Oslo og Akershus fylker 2016.Litteratur
726Sandaas, K. & Enerud, J. 20162016Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2016 Feltundersøkelser
734Sandaas, K. & Enerud, J. 20162016Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2016Feltundersøkelser
704Sandaas, K. & Enerud, J. 20172017Elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemarkskanalen mellom Kjeldal og Lunde sluser, Nome kommune, Telemark fylke 2017.Litteratur
706Sandaas, K. & Enerud, J. 20172017Status for elvemusling Margaritifera margaritifera i Sognsvannsbekken. Oslo kommune 2016.Litteratur
707Sandaas, K. & Enerud, J. 20172017Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Tauåna og Spjodåna. Strand og Hjelmeland kommuner, Rogaland fylke 2016.Litteratur
287Sandaas, K. & Enerud, J: 20102010Nytt kryss E39/FV661 - Digernesskiftet Hensyn til elvemusling i Svortavikbekken. Skodje kommune, MR FiksLitteratur
507Sandaas, K. 19891989Akerselva Naturverdier Forvaltning og skjøtsel. Rapport nr. 1/89Litteratur
512Sandaas, K. 19941994Forekomst av elveperlemusling i Movannsbekken i Maridalen, Oslo kommune. Notat.Litteratur
75Sandaas, K. 19971997Notat datert 27.08.1997 (innringing etter muslingreportasje i Aftenposten).Annet
122Sandaas, K. 19971997Notat datert 27.08.1997.Annet
125Sandaas, K. 20062006Samlet status for elvemusling Margaritifera margaritifera i Oslo og Akershus fylker 2006. Rapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Ikke publisert.Litteratur
134Sandaas, K. 20062006Elvemusling i Lysakerelva 1998-2000, Oslo og Bærum kommuner. Notat til Miljøvernavdelingen, 3 sider.Litteratur
165Sandaas, K. 20082008Rekruttering hos elvemusling Margaritifera margaritfera i Sørkedalselva, Oslo kommune. 1995-2007. Rapport 1/2008.Litteratur
511Sandaas, K. 20082008Epost fra Kjell SandaasInnmeldte opplysninger
678Sandaas, K. 20102010Tiltak for å styrke elvemuslingen i Kampåa Nes kommune Akershus fylke 2010-2011.Litteratur
682Sandaas, K. 20102010Tiltak for å styrke elvemuslingen i Leira Nannestad kommune 2010-2011.Litteratur
685Sandaas, K. 20102010Elvemusling i Rausjøbekken, Børtervassdraget Enebakk kommune, Akershus fylke. Tiltak 2010-2011.Litteratur
555Sandaas, K. 20112011Historisk lokalitet for elvemusling Hurum kommune, Buskerud fylke. Notat.Litteratur
679Sandaas, K. 20112011Tiltak for å styrke elvemuslingen i Kampåa Nes kommune Akershus fylke 2010-2011. Årsrapport 2011.Litteratur
683Sandaas, K. 20112011Tiltak for å styrke elvemuslingen i Leira Nannestad kommune, Akershus fylke. Årsrapport 2011.Litteratur
680Sandaas, K. 20122012Tiltak for å styrke elvemuslingen i Kampåa Nes kommune Akershus fylke 2010-2013. Årsrapport 2012.Litteratur
681Sandaas, K. 20122012Tiltak for å styrke elvemuslingen i Movannsbekken og Skarselva i Oslo kommune 2000-2012.Litteratur
684Sandaas, K. 20122012Tiltak for å styrke elvemuslingen i Leira Nannestad kommune, Akershus fylke. Årsrapport 2012.Litteratur
526Sandaas, K. 20132013Elvemusling i Bøelva. Notat på epost fra Kjell Sandaas.Innmeldte opplysninger
386Sandaas, K. 20132013Uttak av vann til snøproduksjon og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva, Oslo kommune, Oslo og Akershus fylker 2013.Litteratur
453Sandaas, K. 20132013Utbredelse og bestandstatus for Elvemusling(Margaritifera margaritifera) i Møre og Romsdal 2013. Naturfaglige konsulenttjenester.Litteratur
493Sandaas, K. 20142014Epost fra Kjell SandaasInnmeldte opplysninger
675Sandaas, K. 20152015Rapportering tiltaksmidler truete arter 2015. Elvemusling - kunstig infeksjon i kar og gjenfangst. Litteratur
676Sandaas, K. 20152015Rapportering tiltaksmidler truete arter 2015. Elvemusling - infisering i kar og gjenfangst.Litteratur
492Sandaas, K. 20152015Epost fra Kjell SandaasInnmeldte opplysninger
701Sandaas, K. og Enerud, E. 20172017Utbredelse og bestandsstatus hos elvemusling Margaritifera margaritifera i Bergselva 2000-2016. Larvik kommune, Vestfold.Litteratur
90Sandaas, K. og Enerud, J.upublisertAnnet
124Sandaas, K. og Enerud, J. 19961996Elvemusling Margaritifera margaritifera i Akerselva. Undersøkelse av mulig forekomst i forbindelse med bygging av ny dam. Oslo kommune, Etat for miljørettet helsevern og næringsmiddeltilsyn. Rapport nr. 17/96: 1-5.Litteratur
120Sandaas, K. og Enerud, J. 19981998Elvemusling Margaritifera margaritifera i Alnavassdraget, Oslo kommune 1998. Miljø- og næringsmiddeletaten. Rapport 63/98: 1-13.Litteratur
126Sandaas, K. og Enerud, J. 19981998Elvemusling Margaritifera margaritifera i Movannsbekken. Oslo kommune 1995-1997. Bestandsstatus og utbredelse. Helsevernetaten. Rapport nr: 8/1998, 21 sider.Litteratur
128Sandaas, K. og Enerud, J. 19981998Elvemusling Margaritifera margaritifera i Skarselva. Oslo kommune 1994-1997. Bestandsstatus og utbredelse. Helsevernetaten. Rapport nr: 10/1998, 21 sider.Litteratur
129Sandaas, K. og Enerud, J. 19981998Elvemusling Margaritifera margaritifera i Dausjøelva, Oslo kommune 1996-1997. Bestandsstatus og utbredelse. Helsevernetaten. Rapport nr: 9/1998. Litteratur
130Sandaas, K. og Enerud, J. 19981998Elvemusling Margaritifera margaritifera i Gørjabekken. Oslo kommune 1997. Bestandsstatus og utbredelse. Miljø- og næringsmiddeletaten. Rapport nr: 29/98, 13 sider.Litteratur
131Sandaas, K. og Enerud, J. 20022002Elvemusling Margaritifera margaritifera i Leiravassdraget 1998-2002. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Ikke publisert.Litteratur
121Sandaas, K. og Enerud, J. 20052005Svanemusling i Akershus. Status 2004. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 1-2005: 1-15.Litteratur
123Sandaas, K. og Enerud, J. 20052005Flat dammusling i Akershus fylke, bestandsstatus 2005. Med kommentarer om andemusling i felles bestand. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 2/2005: 1-26.Litteratur
127Sandaas, K. og Enerud, J. 20062006Forvitring av skall av elvemusling Margaritifera margaritifera (L.), s. 83-88. I Arvidsson, B. og Söderberg, H.(red.). 2006. Flodpärlmussla - vad behöver vi göra för att rädda arten? Karlstad University Studies 2006:15.Litteratur
173Sandaas, K. og Enerud, J. 20082008Elvemusling i Trøftåa Nord-Odal kommune, Hedmark fylke. Rapport til Nord-Odal kommune. 12 sider.Litteratur
136Sandaas, K. og Enerud, J. 20092009Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vestfold 2009Litteratur
433Sandaas, K. og Enerud, J. 20102010Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010.Litteratur
437Sandaas, K. og Enerud, J. 20102010Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2010.Litteratur
735Sandaas, K. og Enerud, J. 20102010Overvåking elvemusling Oslo og Akershus fylker 2010Feltundersøkelser
423Sandaas, K. og Enerud, J. 20112011NOTAT - Elvemusling i Akerselva 2011.Litteratur
427Sandaas, K. og Enerud, J. 20112011Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010 og 2011.Litteratur
435Sandaas, K. og Enerud, J. 20112011Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011Litteratur
418Sandaas, K. og Enerud, J. 20122012Elvemusling i Bråtaåa 2000 – 2012. Eidskog kommune, Hedmark 2012. 15 sider inkl. vedlegg.Litteratur
419Sandaas, K. og Enerud, J. 20122012Elvemusling i Finsrudelva 2000 – 2012. Eidskog kommune, Hedmark 2012. 16 sider inkl. vedlegg.Litteratur
420Sandaas, K. og Enerud, J. 20122012Elvemusling i Nitelva 1998 – 2012. Nittedal kommune, Akershus 2012. 25 sider m/vedlegg.Litteratur
436Sandaas, K. og Enerud, J. 20122012Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2012Litteratur
421Sandaas, K. og Enerud, J. 20132013Elvemusling i Askerelva 2013. Asker kommune, Akershus 2013. 13 sider.Litteratur
426Sandaas, K. og Enerud, J. 20130Elvemuslinger i Glitra. Lier kommune, Akershus 2013. 4 sider.Litteratur
733Sandaas, K. og Enerud, J. 20132013Tiltak for å styrke elvemuslingen i Kampåa Nes kommune Akershus fylke 2010-2013 Foreløpig rapport 2013 Feltundersøkelser
422Sandaas, K. og Enerud, J. 2013.2013Elvemusling Margaritifera margaritifera i Sognsvannsbekken. Oslo kommune 2013. 14 sider.Litteratur
732Sandaas, K. og Enerud, J. 2013. 2013Tiltak for å styrke elvemuslingen i Leira Nannestad kommune, Akershus fylke Foreløpig rapport 2013Feltundersøkelser
718Sandaas, K. og Enerud, J. 20162016Elvemusling Margaritifera margaritifera i Mosjøbekken - status. Enebakk kommune, Akershus fylke 2016. 14 siderLitteratur
720Sandaas, K. og Enerud, J. 20162016Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Finsrudåa 2012-2015. Eidskog kommune, Hedmark. 21 sider inkl. vedlegg. Litteratur
722Sandaas, K. og Enerud, J. 20162016Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Sokna. Sokndal kommune, Rogaland fylke 2016. 12 sider. Litteratur
723Sandaas, K. og Enerud, J. 20162016Forsøk med flytting av elvemusling Margaritifera margaritifera til sidebekker i Nitelva. Nittedal kommune, Akershus 2016. 14 siderLitteratur
725Sandaas, K. og Enerud, J. 20162016Elvemusling i Bråtaåa 2000 – 2016. Eidskog kommune, Hedmark 2016. 21 sider inkl. vedlegg.Litteratur
744Sandaas, K. og Enerud, J. 20162016Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Mosjøbekken 2005 - 2016. Enebakk kommune, Oslo og Akershus fylker. 13 sider. Litteratur
742Sandaas, K. og Enerud, J. 2016.2016Rekruttering hos elvemusling Margaritifera margaritifera. i Kampåa 2008-2016. Nes kommune, Akershus fylke. Rapport, 11 sider. Litteratur
719Sandaas, K. og Enerud, J. 20172017Status for elvemuslingen i Storelva. Ny riksvei 70 TingvollMeisingset. Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke 2016. 17 sider. Litteratur
721Sandaas, K. og Enerud, J. 20172017Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Bolvikelva 2017. Skien kommune, Telemark fylke. Rapport, 19 siderLitteratur
736Sandaas, K. og Enerud, J. 20172017Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Akerselva 2017. Oslo kommune, Oslo og Akershus. Rapport 17 sider. Litteratur
743Sandaas, K. og Enerud, J. 20172017Elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemarkskanalen mellom Kjeldal og Lunde sluser, Nome kommune, Telemark fylke 2017. 12 sider.Litteratur
746Sandaas, K. og Enerud, J. 20172017Utbredelse og bestandsstatus for elvemuslingen i Surna. Surnadal kommune. Møre og Romsdal 2017. Rapport. 10 sider. Litteratur
727Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.2017Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i 6 vassdrag på Uksenøya. Ålesund og Skodje kommuner, Møre og Romsdal 2017. 11 sider. Litteratur
729Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. 2017Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.Litteratur
730Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.2017Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider. Litteratur
731Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.2017Elvemusling Margaritifera margaritifera og ørret i «Revetalbekken». Re kommune, Vestfold fylke 2017. 11 sider.Litteratur
738Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. 2017Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Kaldholelva 2017. Hareid kommune, Møre og Romsdal. Rapport, 16 sider.Litteratur
739Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.2017Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Lomunda 2017. Rindal kommune, Møre og Romsdal. Rapport, 22 sider.Litteratur
740Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. 2017Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Nøkkelvassåa 2017. Grue kommune, Hedmark. 22 sider. Litteratur
741Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.2017Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Hjelmelandsvassdraget 2017. Hjelmeland kommune, Rogaland fylke. Rapport, 14 sider.Litteratur
745Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.2017Utbredelse og bestandsstatus. Elvemusling Margaritifera margaritifera i Randselva 2017. Ringerike og Jevnaker kommuner, Buskerud og Oppland fylker. Rapport, 14 sider.Litteratur
747Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. 2017Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Åbyelva 2017. Kragerø kommune, Telemark fylke. Rapport, 16 sider. Litteratur
776Sandaas, K. og Enerud, J. 20182018Utbredelse og bestandsstatus hos elvemusling Margaritifera margaritifera i Svortavikbekken 2018. Skodje kommune, Møre og Romsdal. Rapport 10 sider. Litteratur
779Sandaas, K. og Enerud, J. 20182018Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Fet og AurskogHøland kommuner 2018. Akershus fylke. 9 sider. Litteratur
773Sandaas, K. og Enerud, J. 2018.2018Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Løvhaugsåa 2018. Grue kommune, Hedmark fylke. 13 sider. Litteratur
775Sandaas, K. og Enerud, J. 2018.2018Elvemusling Margaritifera margaritifera gjenfunnet i Tovdalselva i 2018. Birkenes kommune, Agder fylke. Notat, 4 sider. Feltundersøkelser
777Sandaas, K. og Enerud, J. 2018. 2018Undersøkelse av elvemusling Margaritifra margaritifera i Ålefjærbekken 2018. Kristiansand kommune. Agder fylke. 7 sider.Litteratur
778Sandaas, K. og Enerud, J. 2018.2018Utbredelse og bestandsstatus hos elvemusling Margaritifera margaritifera i Sokna. Soknedal kommune, Rogaland fylke 2018. 16 sider. Litteratur
780Sandaas, K. og Enerud, J. 2018.2018Elvemusling Margaritifera margaritifera I Trysilelva og Elta 2018. 14 sider.Litteratur
737Sandaas, K. og Enerud, J. 2018.2018Utbredelse og bestandsstatus hos elvemusling Margaritifera margaritifera i Bergselva 2000-2017. Larvik kommune, Vestfold. 15 sider. Litteratur
390Sandaas, K., Dolmen, D., Rikstad, A. & Riseth, T. 20032003Fugler fråtser i elvemusling tørkesomrene 2002 og 2003. – Fauna 56(4) 2003: 168-171. Litteratur
350Sandaas, K., Enerud, J. & Larsen, J. 20122012Elvemusling Margaritifera margaritifera i Numedalslågen 2004-2009. Utbredelse og populasjonsstatus. Vestfold fylke. Fylkesmannen i Vestfold. Rapport nr. 1-2012Litteratur
498Sandaas, K., Enerud, J. & Vestad T. S. 20132013Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2013Litteratur
91Sandaas, K., Enerud, J. og Larsen, J.I.upublisertAnnet
774Sandaas, K., Enerud, J. og Linløkken, A. 20182018Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Høgsjøbekken 2018. Åsnes kommune, Hedmark fylke. Rapport 13 sider. Litteratur
724Sandaas, K., Enerud, J. og Spikkeland, I. 20162016Utbredelse og bestandsstatus. Elvemusling Margaritifera margaritifera i Tunnsjøbekken 2016. Aurskog-Høland kommune, Akershus fylke. Rapport 19 siderLitteratur
159Sandaas, K., Enerud, J. og Wivestad, T,2011Elvemusling i Kampåa, Nes kommune, Akershus 2008-2010.Litteratur
76Sandaas, K., Wivestad, T. og Enerud, J. 20072007Elvemusling Margaritifera margaritifera i Leiravassdraget 1998-2002. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Rapport 1/2007.Litteratur
112Sandaas, K., Wivestad, T. og Enerud, J. 20092009Elvemusling Margaritifera margaritifera i Børtervassdraget. Enebakk kommune i Akershus fylke. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Litteratur
611Sandaas, K.20092009Epost til BML om funn av glochidier på gjeller av laks.Innmeldte opplysninger
466Sandaas, Kjell. 20142014Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.Litteratur
479Sandaas, Kjell. 20142014Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014Litteratur
671Sandaas. K. & Enerud, J. 20142014Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hoffselva - Oslo kommune. Oslo og Akershus 2014.Litteratur
464Sandass, K. og Enerud, J. 20082008Elvemusling i Julussa. Åmot og Elverum kommuner. Hedmark fylke 2008.Litteratur
463Sandass, K. og Enerud, J. 20132013Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2013Litteratur
467Sandass, K. og Enerud, J. 20142014Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hølenselva - Vestby kommune Oslo og Akershus 2014.Litteratur
206Sandstad, K. & Enerud, J. 20092009Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Lier kommune. BuskerudLitteratur
192Simonsen, L.2008Elvemsling i Numedalslågen - Hvittingfoss til larvik by.Litteratur
195Simonsen, L. & Johansson, G.R. 20082008Registrering av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Storelva i GoksjøvassdragetLitteratur
92Simonsen, L. 20042004Elvemusling ved Halle mølle - Bergselva. Kartlegging og vurdering i forbindelse med planlegging av minikraftverk. Rapport utarbeidet av Naturplan, 3 sider.Litteratur
93Simonsen, L. 20052005Elvemusling i Numedalslågen, Daleelva og Herlandselva. Naturplan 2005. Rapport til Den grønne Dalen, 16 sider.Litteratur
94Simonsen, L. 20072007Elvemusling i Numedalslågen, Daleelva og Herlandselva. Naturplan 2007. Rapport til Den grønne Dalen.Litteratur
514Simonsen, L. 20092009Økologiske vannkvalitet i Numedalslågen basert på analyser av bunndyr i 2008Litteratur
696Simonsen, L. og Sandem, K. 20122012Undersøkelse av fiskebiologi og elvemusling i Bergselva. Norconsult. Notat nr.:BM-1.Litteratur
480Sjursen, A.D. & Kjærstad, G. 20142014Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Trøndelag, 2014Litteratur
549Skarpeid, K. A. 20042004Fra Rosseland i Greipstad til Monsøya i Søgne. Med sidelinjer fra Tårne i Søgne og Ryen i Tveit til Eik i Søgne. Skarpeid Slektshistorie. Våre forfedres historie gjennom tidene. Del 71.Litteratur
375Skålvik, Å. 20102010Forvaltingsplan for Einsetvågen/Nåsvatnet fuglefredingsområde. FMMR rapport 14-2010Litteratur
523Slettemo, K. H. 20142014Naturvernerne vil kjempe for elvemuslingen. Telen.no. Hentet 17.12.2014 fra http://www.telen.no/nyheter/hjartdal/naturvernere-vil-kjempe-for-elvemuslingen-1.8462613Sentrale dataregistre/internett
502Solberg, S. 20062006Pers.medd. Sverre Solberg 26.6.2006.Innmeldte opplysninger
162Solberg, S. 20072007Elvelangs på Romerike. Leira fra Hadeland til Øyeren. Lillestrøm 2007Litteratur
640Sommerfelt, O. H. 17991799Topographisk journal for Norge. Syvende bind. 24=26. Hefte. Kort beskrivelse over Finmarken. Side 101-177.Litteratur
458Sommerset, R. og Vistnes, H. 20132013Drivtelling 2013 - Gytefiskregistrering i Forsåvassdraget.Litteratur
519Staum, T. 19961996Vassdragsplan for Etna. Strekningen Høljarast - samløp med Dokka. Revidert i henhold til formannskapets sak nr. 66/96. Nordre Land kommune.Litteratur
81Stein SorknessPers. medd.Innmeldte opplysninger
264Steinar Kålås 0Pers.medd (email)Innmeldte opplysninger
257Steinar Kålås 20082008Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i HordalandLitteratur
149Stokland, J. N 20002000Biologisk mangfold i Ski kommune. Skog og landskap rapport 6-2000. 121 s.Litteratur
543Stomnås, J. 19741974Finsland. II. Nærings- og kulturlivet. Finsland SogelagLitteratur
241Strøm, B. 18881888Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet. XI. Stavanger amt. - H.Aschehoug & Co., Kristiania. 410 s.Litteratur
639Størset, L. 20072007Øvre Forsland kraftverk. Leirfjord kommune. Nordland fylkeskommune. Konsekvenser for naturmiljø. Sweco grøner.Litteratur
347Svala, S. T. 20122012"Artikkel i Sagat 11/8-2012 s12-13. ""En natur perle gjenfunnet"""Annet
637Syvertsen, P. O. 20042004Undersøkelse over forekomst av elvemusling og amfibier i og ved Ranfjordvassdragene.Litteratur
608Sæbø skole.20012001Historien til Lisjeelva.Litteratur
282Sægrov, H., Kålås, S. & Hellen, B.A. 20092009Ferskvassbiologiske undersøkingar i Åheimsvassdraget i 2009Litteratur
179Sætre Torgal0Pers.medd.Innmeldte opplysninger
578Søyland, R. 20152015Ny Prestbru Fv. 44 Sokndal – Miljøverdier, vurderinger og aktuelle avbøtende tiltak.Litteratur
77Taranger, A. 18901890De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.Litteratur
215Telen link2008"Her er den ""forsvunnede"" elveperlemuslingen. Publisert 02.07.2008. Telen.no"Annet
337Tengs, K. 20132013E-post datert 2/3-2013Innmeldte opplysninger
160Terje Wivestad0Fylkesmannen i Oslo/AkershusFeltundersøkelser
750Thaulow, J. & Hawley, K. 2017 2017Utvidet kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera ) i Randselva nedstrøms Kistefos Museet. 7 siderLitteratur
749Thaulow, J. & Hawley, K. 2016 2016Kartlegging av elvemusling ( Margaritifera margaritifera ) i Randselva nedstrøms Kraftstasjon Kistefoss I og II ved Kistefos Museet. 9 sider Litteratur
78Thor Midteng0Pers. medd.Innmeldte opplysninger
527Tidemand-Ruud, J. 18971897Land- og ferskvandsmollusker i Kragerø omegnLitteratur
645Tidemann, A. 19951995Notat - Vedr. elvemusling i Tevla - Meråker.Innmeldte opplysninger
60Torbjørn Alm0Pers. medd. Innmeldte opplysninger
171Tore Quenild0Pers. medd. Tore Quenild. Fiskeforvalter Fylkesmannen i Hedmark.Innmeldte opplysninger
538Torland, O. 20012001Flerbruksplanen for Audnavassdraget. Sluttrapport.Litteratur
535Tryland, T. 19771977Perle-fisket i Audna var ei viktig inntekts-kjelde før i tida. Lindesnes (avis).Annet
536Tryland, T. 19771977Litt meir om perle-fisket i AudnaAnnet
331Tyyse,T. & Rabbestad, K. 20102010Konsekvensvurdering for utbygging av Rapfossen småkraftverk. Namdalseid kommune 2010. Ambio Miljørådgivning.Litteratur
766Tønset, K. 20172017Tillatelse - utsetting av elvemusling i Slørdalselva - Snillfjord kommune - Norsk institutt for naturforskning NINAAnnet
609UIB.19991999Registreringer foretatt av Surnadal VGS. Vann.ifm.uib.Litteratur
157Ukjent2009Elvemusling Margaritifera margaritifera i Børtevassdraget. Uten Rapp. Enebakk kommune, Akershus fylke.Litteratur
95Unneberg, S.H. 20012001Jakt og fiske. I Sem og Slagen - en bygdebok. Bind 2, kulturhistorie, del 2. Høgskolen i Vestfold 2001.Litteratur
753Varingen2018Hvor er muslingen?Annet
402Vars-Gaup, R. A. 20092009Epost fra Robert A. Vars-GaupInnmeldte opplysninger
185Vibe, J. 18951895Norges land og folk topografisk-historisk beskrivelse med enkelte vigtigere statistiske data. V. Buskeruds amt. - Jacob Dybwads forlag, Kristiania. 336 s.Litteratur
595Vibe, J.18961896Norges land og folk. Topografisk-historisk-statistisk beskrivelse. XII. Søndre Bergenhus Amt Litteratur
272Vindsnes, Øyvind0E-postInnmeldte opplysninger
709Våge, K. Ø. 20172017Problemkartlegging i vassdrag med elvemusling i Vannområde Orkla. Faun rapport 020-2017.Litteratur
35Wangen, G. & Oddvar, O. 19931993Rapport frå feltundersøking - Åmdalselva. Ørsta kommune, Miljøvernleiaren. Notat, 3 s. + kart.Litteratur
284Wangen, G. 20002000Kartlegging av elvemusling i Bondalselven, Ørsta kommune. Miljø.Litteratur
36Wangen, G., 19931993Rapport frå feltundersøking - Bjørdalselva og Bondalselva. Ørsta kommune, Miljøvernleiaren. Notat, 2 s. + kart.Litteratur
550Wergeland, N. 19631963Christiansands beskrivelse. Skrifter utgitt av Kristiansand museum - nr. 1. UniversitetsforlagetLitteratur
505Westengen, Oda. T. 20012001Mogreina - mer enn beinmel. Romerikes Blad/Romerike 04.09.01. Avisartikkel. 2 s.Annet
79Westly, T. og Rustadbakken, A. 20032003Fagutredning, Fisk og ferskvannsøkologi i Fallselva, Søndre Land kommune 2002. Naturkompetanse, rapport 2003-2, 31 sider.Litteratur
222Wille, H.J. 1786.1786Beskrivelse over Sillejords præstegield i Øvre-Tellemarken i Norge. – Gyldendals forlag/J.R. Thiel, Kiøbenhavn. [Ny utgave 1989, Lokalhistorisk Forlag, Espa].Litteratur
276Willgohs, J.F. 19541954 Elveperlemusling (Margaritana margaritifera) funnet ytterst på Stadt. - Fauna 7: 94.Litteratur
86Wilse, J.N. 17791779Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegield og Egn i Aggershuus-Stift udi Norge. - C.S. Schwach, Christiania (Oslo). (Ny utg. 1991, Valdisholm forlag, Rakkestad.)Litteratur
370Winje, B. 20032003Elveperlemuslingundersøkelse sommeren 2003Litteratur
338Wæhre, A. 20122012Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2012. Fylkesmannen i Nord-TrøndelagLitteratur
484Wæhre, A. 20142014Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2013 og 2014Litteratur
263Åsmund Tysse0Pers.medd.Innmeldte opplysninger
15Åsmund, P. 19951995Elveperlemusling i Nord-Trøndelag. Status pr. 1995Litteratur
186Ødegård, E. 20102010"""Dette er vedlikehold"".Artikkel nettavisen 8/9-2010."Litteratur
59Øi, K.F. 20062006Forekomst av elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Elstadelva - strekningen Hervollhøla-Rossetnes. Knut Fredrik Øi, Master i Naturforvaltning ved UMB.Litteratur
148Økland & Økland 19981998Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.Vitenskaplige samlinger
647Østerås, T. R. 20142014Notat - Elvemusling i Tevla 2014.Innmeldte opplysninger
754Østerås, T. R. 20182018Elvemusling i Tevla 2018. Feltundersøkelser
309Øverland, T. 20032003Brev etter befaringLitteratur
648Øvrelid, K. & Kjøsnes, A. J.20142014Notat - Søknad om flytting av elvemusling i Hofstadelva, Stjørdal kommune.Innmeldte opplysninger
554Øygard, E. 20072007Den norske folkeviseringen. Ei melding i heftet "Folkedansen i 20 aar. 1903-1923". I Sigdal og Eggedal. Hentet 07.11.2007 fra http://www.folkedans.com/folkedans/den_norske_folkeviseringen_EINAR_OYGARD2.htmLitteratur
606Øygard, R.19971997Perlemusslingar i Hustadvassdraget.Litteratur
Elvemusling i Norge
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Kristian Julien FMNTMI
Norsk institutt for naturforskning, Bjørn Mejdell Larsen NINA