Logo handlingsplanen for elvemuslingLogo handlingsplanen for elvemusling
Til oversikt

Vassdragsid: 0


Beskrivelse:

Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform:
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i 6 vassdrag på Uksenøya. Ålesund og Skodje kommuner, Møre og Romsdal 2017. 11 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_727.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 1010001 Enningdalselva


Beskrivelse:
Sommeren 1996 ble det funnet elvemusling på strekningen fra utløpet av Norra Bullarsjøen langs hele vassdraget til utløpet av Ørbekken der elva blir brakkvannspåvirket. Det var imidlertid svært få individer på strekningen mellom Kirkevannet og Mjølnerødfossen, og det er en sone på ca. 1,5 km i dette området der arten ikke er påvist. Gjennomsnittlig tetthet av elvemusling var 1,05 individer pr.m2. Det var størst tetthet på strekningen ved Berby med opptil 5 individer pr. m2. Det var høyere dødelighet enn normalt på strekningen nedstrøms N. Bullaresjön der det ble funnet 60 % tomme skall. Til sammenligning var det 14-15 % tomme skall på strekningene mellom Mjølnerødfossen og utløpet i sjøen. Populasjonsstørrelsen er beregnet til minimum 170 000 individer, og >75 % av bestanden finnes på strekningen ved Berby. Skallengden hos levende elvemusling i Enningdalselva varierte fra 67 til 154 mm i 1996. Hovedvekten av muslingene var 95-145 mm, og ingen individer < 50 mm ble funnet i noen del av elva. Det var store vekstforskjeller innad i vassdraget. På strekningene mellom Mjølnerødfossen og utløpet i sjøen (strekning 1 og 2) var det større innslag av de største individene, og de fleste muslingene var 130 mm. På strekningen nedstrøms N. Bullaresjön (strekning 4) var de fleste individene 105 mm. De største muslingene på strekning 1 og 2 var henholdsvis 153,5 og 149,5 mm mens største individ på strekning 4 var 112,7 mm. Dette skyldes reelle vekstforskjeller direkte eller indirekte påvirket av temperatur, næringstilgang og vannkvalitet.(Larsen, B.M. og Karlsen, L.R. 1997)

2008 ble det utført feltarbeid som etterfuglte arbeidet de foregående år. DEt ble sjekket 5 strekninger med totalt 31 stasjoner. Stasjon 2 og 7 viste seg å være områder med høy tetthet, på over 7 muslinger pr kvm.(Larsen, B.M. & Karlsen, L.R. 2010)

Innslag på nrk.no om restaureringsarbeid foregående for å brdre bestand av fiskeyngel og elvemusling, samt andre vannlevende innsekter. Området ble i sin tid endret grunnet tømmerfløyting.(NRK.no , 2012)

Samlerapport over overvåkningsprogrammet som beskriver hendelser, og samlede data fra 1999 - 2015 basert på fisk, vannkvalitet og elvemusling.(Larsen, B.M. 2017.)
Trusler:
En spesiell trussel er et eventuelt utbrudd av fiskesykdommen Gyrodactylus som kan slå ut vertsfiskbestanden.
Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Sårbar
Trusselfaktor: Annen forurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform:
Funndato: Funnår: 1725
Kartlegginsstatus: Overvåkningsprosjekt
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2001
År: 2001
Tittel: Overvåkning av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2001. NINA Oppdragsmelding 762: 46pp.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_72.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Bakke, H. 1915
År: 1915
Tittel: Id Herred. En grænsebygds historie. - Id kommune. 604 s.
Link: http://www.nb.no/nbsok/nb/21c3e875468e4192ccb845de4b903563?index=1#19
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. og Karlsen, L.R. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemusling, Magararitifera margaritifera, i Enningdalselva, Østfold - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 505:1-25.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_85.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Afzelius, L. & Hardeng, G. 1995
År: 1995
Tittel: Faunaen i Enningdalselva og Indre Iddefjord, med oversikt over naturfaglig litteratur. - Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen. Rapport 8 - 1995. 39 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_145.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. & Karlsen, L.R. 2010
År: 2010
Tittel: Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Enningdalselva, Østfold NINA Rapport 566: 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_146.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: NRK.no
År: 2012
Tittel: Innslag om Enningdalselva på NRK.
Link: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.8069212
Kildetype: Annet

Navn: Larsen, B.M. 2017.
År: 2017
Tittel: Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_764.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 1060001 Ågårdselva (Glomma)


Beskrivelse:
Opplysninger fra kommunen (Dolmen og Kleiven). Mest sannsynlig dammuslinger. Vi kan anta at elvemusling ikke er reellt.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform:
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 1250001 Dalselva


Beskrivelse:
Gammel registrering som er nevnt i Dolmen 1997. Antagelig elva fra Lundbytjern ned mot Hæra. Kalt Lundbyelva.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 1250002 Hæra


Beskrivelse:
Gammel registrering som er nevnt i Dolmen 1997. Hæra går over i Lekumselva.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 1250003 Glommavassdraget


Beskrivelse:
Funnet på mudderflaten i den lille lagunen rett vest for Lysaker Nedre, og i gresset på beitemarka innenfor.(Artsobservasjoner.no)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 2018-04-28 Funnår: 2018
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 1380001 Hobølelva


Beskrivelse:
Påvist i øvre del i 2009. Koord. 32V PM 136 163. Bestanden ganske god ved koordinat. Tettheten mellom fire stasjoner i området mellom Vegger og Norddalen ble målt til 0,8 muslinger pr.m2, noe som tilsvarer ca.2000 individer i dette området (Karlsen 2009). Resten av vassdraget består av gamle kilder, gjennfunn vanskelig. Gullsmed Sissel Aabel Aaby (pers. medd. 2007) besøk av en ung mann med en meget stor perle (10 mm) som han vist henne angivelig fra Hobølelva for 25-30 år siden. Eier ville ikke selge.

Et eksemplar observert av Morten Hage i 2012 ved Ringvoll. (Artskart).

Høsten 2011 ble det søkt etter elvemusling ved totalt 14 stasjoner i Hobølselva. Elvemuslingen ble funnet ved fire stasjoner(se rapport) innenfor et relativt begrenset område, mellom Nordal/Svenneby bru og nedover til veggernesset. Felles for lokalitetene hvor arten ble funnet, var at de hadde partier med mer hurtigstrømmende vann. Skallengden til totalt 264 muslinger ble målt fra tre stasjoner. En samlet fremstilling av lengdefordelingen av alle de undersøkte muslingene(se rapport) viser at hovedvekten av muslingene var i størrelsen 90-134mm, men at det er ingen markert topp i lengdefordelingen. Antall muslinger/m2 varierer fra 0,1-6,2 mellom de fire forskjellige stasjonene, hvor det ble påvist elvemusling. Vurdert opp imot data fra andre vassdrag, har det skjedd en viss rekruttering i Hobølselva de siste 10-20 årene, og situasjonen for bestanden er relativt positiv. Andelen muslinger med skallengde under 100mm fra området ved Norddalen sag var henholdsvis 14% i 2009(etter Karlsen 2009) og 19% i 2011. Ved eventuelle senere undersøkelser bør det legges mer vekt på å grave etter små muslinger på passende elvestrekninger. Det bør også vurderes å gjennomføre elfiske etter ørret for å sjekke om det finnes glochidielarver på gjellene deres (Hage 2011).
Trusler:
Nedtapping av vassdrag
Tiltak:
Bevare/ evt. øke bestand av bekkeørret.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1779
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Wilse, J.N. 1779
År: 1779
Tittel: Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegield og Egn i Aggershuus-Stift udi Norge. - C.S. Schwach, Christiania (Oslo). (Ny utg. 1991, Valdisholm forlag, Rakkestad.)
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Hage, M. 2011
År: 2011
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hobølelva, Østfold. - Utbredelse og bestandsstatus. Zoologisk rapport, nr. 2011-2.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_428.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Karlsen, Leif. R. 2009
År: 2009
Tittel: Rapport fra telling av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i den øvre delen av Hobølselva, Hobøl kommune den 23. juni 2009.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_478.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 1380002 Solbergbekken


Beskrivelse:
Sjekket, men ikke funn (Hage 2011).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Hage, M. 2011
År: 2011
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hobølelva, Østfold. - Utbredelse og bestandsstatus. Zoologisk rapport, nr. 2011-2.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_428.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 1380003 Fossbekken


Beskrivelse:
Sjekket, men ikke funn (Hage 2011).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Hage, M. 2011
År: 2011
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hobølelva, Østfold. - Utbredelse og bestandsstatus. Zoologisk rapport, nr. 2011-2.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_428.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 1380004 Tingulstadbekken


Beskrivelse:
Sjekket, men ikke funn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Hage, M. 2011
År: 2011
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hobølelva, Østfold. - Utbredelse og bestandsstatus. Zoologisk rapport, nr. 2011-2.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_428.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 1380005 Kråkstadelva


Beskrivelse:
Sjekket, men ikke funn. Vannstanden på undersøkelsestidspunkt var såpass høy at vading og registrering med vannkikkert var særdeles vanskelig. Det ble gjort forsøk med telling i Kråkstadelva ved Huul, men på grunn av sikten var dette resultatløst (Hage 2011).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Hage, M. 2011
År: 2011
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hobølelva, Østfold. - Utbredelse og bestandsstatus. Zoologisk rapport, nr. 2011-2.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_428.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2110001 Hølenselva


Beskrivelse:
Elva ble undersøkt på 2 stasjoner i 2014. Det ble verken registrert levende muslinger eller tomme skall. Det ble foretatt el-fiske, uten å finne larver på fisk. Ingen lokale hadde kjennskap til elvemusling i elva. Se rapport(Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:
Dårlig vannkvalitet? Menneskeskapte vannhindre for anadrom fisk?
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandass, K. og Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hølenselva - Vestby kommune Oslo og Akershus 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_467.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2130001 Assurbekken


Beskrivelse:

Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2000
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. og Larsen, J.L. 1998
År: 1998
Tittel: Muslingbefaringer 4. og 5. August 1998. Notat (6.8.98) til Miljøvernavdelingen i Oslo og Akershus, 3 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_116.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2130002 Reitvetbekken


Beskrivelse:
Start Kråkstad, Stopp Elvestad. Kommer fra gammel bygdebokregistrering fra Bygdebok Kråkstad 1929.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1929
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Bygdebok for Kråkstad 1929
År: 1929
Tittel: Nevnt i Økland & Økland i 1998. Denne må sjekkes opp nærmere. Er den å få tak i?
Link:
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2130003 Dalselva (Kvernbekken)


Beskrivelse:
Fred Hallager Juul, 1407 Vinterbro, 6494 6233 (pers.medd. 2007): Fant muslinger ved gravearbeid i 1955. Kun tomme skall, elven var forurenset av kloakk da. Dette er samme lokalitet som Kvernbekken i Enerud og Larsen (1998). Sigrid Eie har fortalt til Jan Økland at eleven O. Løkenhagen har observert i denne bekken ca. 1950.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1950
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 1997
År: 1997
Tittel: Registrering av elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Akershus fylke 1996. Notat til Fylkesmannen i Oslo og Akershus mars 1997, 4 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_113.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Enerud, J. og Larsen, J.L. 1998
År: 1998
Tittel: Muslingbefaringer 4. og 5. August 1998. Notat (6.8.98) til Miljøvernavdelingen i Oslo og Akershus, 3 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_116.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Fred Hallager Juul
År: 0
Tittel: Pers. medd. (1407 Vinterbro)
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Stokland, J. N 2000
År: 2000
Tittel: Biologisk mangfold i Ski kommune. Skog og landskap rapport 6-2000. 121 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_149.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2130004 Fosstjern/Vevelstadbekken/Tussetjern


Beskrivelse:
Jørn Enerud var der i 1996 uten funn. Enerud 1997. Jogeir Stokkland oppgir det som elvemuslinglokalitet i "Biologisk mangfold i Ski kommune" i 2000, men det er ikke henvist til mer i rapporten. Andersen 1995 kan være den opprinnelige kilden "Biologisk mangfold i og langs vassdrag i Follo."
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 1997
År: 1997
Tittel: Registrering av elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Akershus fylke 1996. Notat til Fylkesmannen i Oslo og Akershus mars 1997, 4 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_113.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Stokland, J. N 2000
År: 2000
Tittel: Biologisk mangfold i Ski kommune. Skog og landskap rapport 6-2000. 121 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_149.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Andersen, A. 1995
År: 1995
Tittel: Biologisk mangfold i og langs vassdrag i Follo. – Follorådet. Rapport fra Folloprosjektet. 67 s
Link:
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2150001 Årungselva


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn. Det ble funnet andemusling i øvre deler av elva, en art som ofte forveksles med elvemusling (Sandaas & Enerud 2015).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1750?
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2015
År: 2015
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Årungselva. Ås kommune - Akershus fylke 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_581.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2150002 Odalsbekken


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2190001 Sandvikselva


Beskrivelse:
Sandvikselva og Lomma er tidligere kjent som elvemuslinglokaliteter. (Yngve Andersen Bærum kommune, pers. med., samt gammelt funn i 1885 i Sandvikselva ved Vøyen, C.A. Høyer,Zoologisk Museum i Oslo.) Begge elvene ble undersøkt med vannkikkert på gunstige lokaliteter på lav vannføring. Det ble kun funnet et tomt skall i Lomma ved Haug i Lommedalen 22.08.96. Skallet hadde en lengde på 10,2 cm. Skallet var betydelig forvitret og var antagelig flere år gammelt. I denne delen av Lomma er partier av elvebunnen tilslammet av partikler fra jordbruket og kan karakteriseres som svakt forurenset (Enerud 1997). I følge Arstkart er det funnet 4 elvemuslinger av BioFokus K.M.Olsen. Vassdraget har blitt sjekket flere ganger, men dette er første gangen det blitt gjort gjennfunn. Artskart ID: CatalogNum 41888
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1885
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Høyer, C.A. 1885
År: 1885
Tittel: Belegg ved Zoologisk museum i Oslo (brev datert 25.1.1995).
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Enerud, J. 1997
År: 1997
Tittel: Registrering av elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Akershus fylke 1996. Notat til Fylkesmannen i Oslo og Akershus mars 1997, 4 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_113.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Enerud, J. 2006
År: 2006
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Bærum kommune i 2006. Rapport til Bærum kommune, 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_115.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Elvemusling i Sandvikselva og Lysakerelva. Oslo og Bærum kommuner. Oslo og Akershus 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_688.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2190002 Øverlandselva


Beskrivelse:

Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2006
År: 2006
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Bærum kommune i 2006. Rapport til Bærum kommune, 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_115.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2190003 Isielva


Beskrivelse:

Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2006
År: 2006
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Bærum kommune i 2006. Rapport til Bærum kommune, 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_115.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2190004 Rustadelva


Beskrivelse:

Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2006
År: 2006
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Bærum kommune i 2006. Rapport til Bærum kommune, 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_115.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2190005 Lomma


Beskrivelse:
Lomma er plassert i klasse 1 verneverdig (1-7 poeng) etter denne modellen. Lokaliteten er strekt truet på grunn av svært få individer og dårlig vannkvalitet. Andel tomme skall var også høy med 20 %. Tegn til rekruttering savnes(Enerud 2006).

I juli 2004 ble 65 elvemuslinger (usikkert hvor mange levende/døde) påvist i Lomma ved Muserud (Olsen og Reiso 2005).

Det ble foretatt nye undersøkelser i mai 2014. Det ble påvist 79 gamle muslinger på stasjonen som ble undersøkt(70 muslinger ble funnet på denne stasjonen i 2006), og bestanden er sannsynlig i ferd med å dø ut da rekruttering ikke har forekommet på 25-30år. Bestanden i elva anslås til å romme færre enn 500 individer. Elfiske ble foretatt på den ene stasjonen. Tetthet av vertsfisk(ørret) ble betegnet som "moderat". 23,8% av fiskene som ble fanget, var infisert med muslinglarver, med lav intensitet(mellom 10-25 larver pr fisk).Se rapport(Sandaas og Enerud 2014).

Fire elvemuslinger (100-115 mm) ble funnet i "Samløpet" i 2015 (Sandaas & Enerud 2015).
Trusler:
Utslipp fra industri, arealavrenning, fysiske inngrep.
Tiltak:
Redusere forurensningstilførslene. Øke bestand av vertsfisk.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1996
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. 2006
År: 2006
Tittel: Samlet status for elvemusling Margaritifera margaritifera i Oslo og Akershus fylker 2006. Rapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Ikke publisert.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Kjell Magne Olsen.
År:
Tittel: Kjell Magne Olsen. Privat database over funn av store ferskvannsmuslinger 1997-2004.
Link:
Kildetype: Annet

Navn: Enerud, J. 2006
År: 2006
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Bærum kommune i 2006. Rapport til Bærum kommune, 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_115.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Lomma - Sandvikvassdraget Bærum kommune - Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_474.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Olsen, K. M & Reiso, S. 2005
År: 2005
Tittel: Viktige naturtyper og artsmangfold i ferskvann i Akershus. Siste Sjanse rapport 2005-5. Stiftelse for bevaring av biologisk mangfold.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_503.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Elvemusling i Sandvikselva og Lysakerelva. Oslo og Bærum kommuner. Oslo og Akershus 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_688.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2200001 Askerelva


Beskrivelse:
Askerelva er plassert i klasse 1 verneverdig (1-7 poeng) etter denne modellen. Bestanden er svært liten med kun 26 elvemuslinger mellom 46 og 84 mm funnet. Et lyspunkt kan være at samtlige muslinger er forholdsvis små. Slike fåtallige bestander består oftest da kun svært gamle individer som da normalt har lengder over 100 mm. Det ble funnet elvemusling i nedre del av elva ved Blakstad (utløp fjord) i 1930 til 1940, men bare tomme skall i 1955 og i 1988 var alle skall borte. Elvemusling antas å være utdødd i nederste del. (Økland & Økland 1998). Nedre del av elva (anadrom strekning) ble undersøkt fra sjøen og opp til fossen ved Åbydammen i 2015, uten at det ble påvist levende muslinger. Det ble funnet tomme skall som viser at muslingen tidligere hadde en bestand i denne delen., for inntil 10-15 år siden (Sandaas & Enerud 2015).
Trusler:
Se kilderapporten.
Tiltak:
Se kilderapporten.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1930
Kartlegginsstatus: Fullstendig inventering
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Høyer, C.A. 1885
År: 1885
Tittel: Belegg ved Zoologisk museum i Oslo (brev datert 25.1.1995).
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Enerud, J. 2001
År: 2001
Tittel: Fiskeribiologiske undersøkelser I Askerelva, Asker commune 2001. Fisk- og miljøundersøkelser, rapport til Asker kommune, 12 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_114.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kjell Magne Olsen.
År:
Tittel: Kjell Magne Olsen. Privat database over funn av store ferskvannsmuslinger 1997-2004.
Link:
Kildetype: Annet

Navn: Sandaas, K. 2006
År: 2006
Tittel: Samlet status for elvemusling Margaritifera margaritifera i Oslo og Akershus fylker 2006. Rapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Ikke publisert.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2015
År: 2015
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera. Askerelva anadrom del. Asker kommune. A kershus fylke 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_579.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 2200002 Verkenselva


Beskrivelse:
Tomt skall funnet av Kjell Magne Olsen 08.09.2004 ved Sebjørnrud. ArtskartID: 35111.

1300-1400 meter av elva ble undersøkt i 2014 uten funn av elvemusling. Det ble også elfisket uten funn av muslinglarver på gjellene (Sandaas og Enerud 2014). Antatt utdødd.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2004
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Olsen, K. M & Reiso, S. 2005
År: 2005
Tittel: Viktige naturtyper og artsmangfold i ferskvann i Akershus. Siste Sjanse rapport 2005-5. Stiftelse for bevaring av biologisk mangfold.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_503.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Verkenselva - Asker kommune. Oslo og Akershus 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_673.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2200003 Hukenbekken


Beskrivelse:
Tomt skall funnet av Kjell Magne Olsen 26.08.2004 ved Dæli. ArtskartID: 33431, Antatt utdødd til det er utført nærmere undersøkelser.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2004
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2200004 Neselva


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn. Se rapport (Sandaas og Enerud 2015).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2015
År: 2015
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Neselva. Asker kommune. Akershus fylke 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_580.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2210001 Dalselva


Beskrivelse:
Undersøkt av Jørn Enerud 1998. Kilde ukjent, men det skal være funnet muslinger her tidligere. Siden kilde er usikker er denne ikke tatt med under utdødd.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. og Larsen, J.L. 1998
År: 1998
Tittel: Muslingbefaringer 4. og 5. August 1998. Notat (6.8.98) til Miljøvernavdelingen i Oslo og Akershus, 3 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_116.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2210002 Hafsteinelva


Beskrivelse:
Nedstrøms Tunnsjøen og i sideelva. Niels Sverdrup Thygeson fant elvemusling sommeren 1995. Jørn Enerud og Jan Ivar Larsen har ikke greid å gjøre gjennfunn 1998.

2016 ble det undersøkt 2 strekninger delt på 12 stasjoner. Gjn.tetthet av muslinger basert på 12 ruter er 18,9 individer pr kvm. Dette gir en totalbestand(indexert) på 89.132 levende elvemuslinger (Sandaas, K., Enerud, J. og Spikkeland, I. 2016)
Trusler:

Tiltak:
Tilførsel av næringsstoffer til vassdraget bør reduseres, og kalking opprettholdes. Tetthet av vertsfisk er lav og tiltak for å øke denne bør gjennomføres (Sandaas, K., Enerud, J. og Spikkeland, I. 2016)
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Tett
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1995
Kartlegginsstatus: Fullstendig inventering
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. og Larsen, J.L. 1998
År: 1998
Tittel: Muslingbefaringer 4. og 5. August 1998. Notat (6.8.98) til Miljøvernavdelingen i Oslo og Akershus, 3 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_116.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Niels Sverdrup Thygeson
År: 0
Tittel: Pers. medd.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Sandaas, K., Enerud, J. og Spikkeland, I. 2016
År: 2016
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus. Elvemusling Margaritifera margaritifera i Tunnsjøbekken 2016. Aurskog-Høland kommune, Akershus fylke. Rapport 19 sider
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_724.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2210003 Mjærma


Beskrivelse:
Undersøkt av Jørn Enerud 1998.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. og Larsen, J.L. 1998
År: 1998
Tittel: Muslingbefaringer 4. og 5. August 1998. Notat (6.8.98) til Miljøvernavdelingen i Oslo og Akershus, 3 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_116.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2210004 Ulvåa


Beskrivelse:
Undersøkt av Jørn Enerud 1998, men ikke funnet. (Kai Ovlien, 1930 Aurskog, opplyste om forekomst).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. og Larsen, J.L. 1998
År: 1998
Tittel: Muslingbefaringer 4. og 5. August 1998. Notat (6.8.98) til Miljøvernavdelingen i Oslo og Akershus, 3 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_116.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kai Ovlien
År: 0
Tittel: Pers. medd. (1930 Aurskog)
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2210005 Riserelva


Beskrivelse:
Feltarbeidet ble gjennomført under observasjons- og arbeidsforhold 08.07.2018. I juli var vannføringen på et minimum og temperaturen i vann + 22-23 °C. Temperaturen i luft 25-28 °C. Registreringen ble gjennomført ved vading og bruk av vannkikkert med 30 cm diameter til systematisk saumfaring av bunnen. Sjekket uten funn.(Sandaas, K. og Enerud, J. 2018)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2018
År: 2018
Tittel: Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Fet og AurskogHøland kommuner 2018. Akershus fylke. 9 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_779.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2210006 Jarsjøbekken


Beskrivelse:
Feltarbeidet ble gjennomført under observasjons- og arbeidsforhold 08.07.2018. I juli var vannføringen på et minimum og temperaturen i vann + 22-23 °C. Temperaturen i luft 25-28 °C. Registreringen ble gjennomført ved vading og bruk av vannkikkert med 30 cm diameter til systematisk saumfaring av bunnen. Sjekket uten funn.(Sandaas, K. og Enerud, J. 2018)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2018
År: 2018
Tittel: Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Fet og AurskogHøland kommuner 2018. Akershus fylke. 9 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_779.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2270001 Glomma


Beskrivelse:
Det fins en gammel opplysning om perlefiske i 1940, men at den er antatt utdødd pga. forurensning og opp demning (Dolmen & Kleiven 1997). Opplysningen er stedfestet som Solberg i Sørum kommune. Undersøkt mange steder av Jørn Enerud og Kjell Sandaas. Det er ikke funnet elvemusling, men det fins andemusling i området.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2005
År: 2005
Tittel: Flat dammusling i Akershus fylke, bestandsstatus 2005. Med kommentarer om andemusling i felles bestand. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 2/2005: 1-26.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_123.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2270002 Toskåa


Beskrivelse:
Feltarbeidet ble gjennomført under observasjons- og arbeidsforhold 08.07.2018. I juli var vannføringen på et minimum og temperaturen i vann + 22-23 °C. Temperaturen i luft 25-28 °C. Registreringen ble gjennomført ved vading og bruk av vannkikkert med 30 cm diameter til systematisk saumfaring av bunnen. Sjekket uten funn.(Sandaas, K. og Enerud, J. 2018)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2018
År: 2018
Tittel: Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Fet og AurskogHøland kommuner 2018. Akershus fylke. 9 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_779.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2270003 Ulverudåa


Beskrivelse:
Feltarbeidet ble gjennomført under observasjons- og arbeidsforhold 08.07.2018. I juli var vannføringen på et minimum og temperaturen i vann + 22-23 °C. Temperaturen i luft 25-28 °C. Registreringen ble gjennomført ved vading og bruk av vannkikkert med 30 cm diameter til systematisk saumfaring av bunnen. Sjekket uten funn.(Sandaas, K. og Enerud, J. 2018)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2018
År: 2018
Tittel: Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Fet og AurskogHøland kommuner 2018. Akershus fylke. 9 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_779.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2270004 Krokedalsbekken


Beskrivelse:
Feltarbeidet ble gjennomført under observasjons- og arbeidsforhold 08.07.2018. I juli var vannføringen på et minimum og temperaturen i vann + 22-23 °C. Temperaturen i luft 25-28 °C. Registreringen ble gjennomført ved vading og bruk av vannkikkert med 30 cm diameter til systematisk saumfaring av bunnen. Sjekket uten funn.(Sandaas, K. og Enerud, J. 2018)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2018
År: 2018
Tittel: Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Fet og AurskogHøland kommuner 2018. Akershus fylke. 9 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_779.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2290001 Stuttjernsbekken


Beskrivelse:
I Grinderbekken, Stuttjerbekken, Forfotbekken og Igna (Børtevassdraget) ble det ikke funnet elvemuslinger eller romme skall. Det fins heller ingen konkrete opplysninger om tidligere forekomster her.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K., Wivestad, T. og Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Børtervassdraget. Enebakk kommune i Akershus fylke. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_112.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ukjent
År: 2009
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Børtevassdraget. Uten Rapp. Enebakk kommune, Akershus fylke.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2290002 Forfotbekken


Beskrivelse:
I Grinderbekken, Stuttjerbekken, Forfotbekken og Igna (Børtevassdraget) ble det ikke funnet elvemuslinger eller romme skall. Det fins heller ingen konkrete opplysninger om tidligere forekomster her.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K., Wivestad, T. og Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Børtervassdraget. Enebakk kommune i Akershus fylke. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_112.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ukjent
År: 2009
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Børtevassdraget. Uten Rapp. Enebakk kommune, Akershus fylke.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2290003 Børtervassdraget


Beskrivelse:
Børtervassdrget er en sidegren av Glommavassdraget. Børtevassdraget er definert som 1 loklaitet, men består av 5 deler; Børterelva, Børta, Børterelva(Igna), Mosjøbekken og Rausjøbekken

I 1725 omtales "Borte-elven" ved Nordby og haneborg gårder i Urskog prestegjæld. Dette kan være Børterelva.
Det vises en svak oppgang i bestand ifra 2005 - 2016 og begrunnes med gode forhold for vertsfisk. BEsrkier også en pers.medd kilde som tyder på utsetting av fiskeyngel og installsjoner av filtre for å unngå parasittisme av elvemuslinglarver (Sandaas, K. og Enerud, J. 2016)

Mosjøbekken Undersøkelsen av mosjøbekken i 2016. Det blir framlagt av rapporten at det ikke er noen forksjell ifra 2005 - og fram til 2016, antar at samme individer er funne og at det ikke er noen nevneverdig rekruttering. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2016)

Rausjøbekken Undersøkelser i 2009 beskriver funn av 86 levende muslinger og en gjennomsnittlig tetthet på 0,05 per kvm.

Børterelva (Igna) Dette er nedre del av vassdraget som renner gjennom sentrum av enebakk. Denne er beskrevet som sjekket men ikke funn (antatt udødd). I likehet med hele vassdraget kan det tenkes at det fantes elvemusling her før(Taranger, A. 1890). Derimot er det beskrevet som utdødd i 2009 (Sandaas, K., Wivestad, T. og Enerud, J. 2009)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1725?
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K., Wivestad, T. og Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Børtervassdraget. Enebakk kommune i Akershus fylke. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_112.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2006
År: 2006
Tittel: Samlet status for elvemusling Margaritifera margaritifera i Oslo og Akershus fylker 2006. Rapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Ikke publisert.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Ukjent
År: 2009
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Børtevassdraget. Uten Rapp. Enebakk kommune, Akershus fylke.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gunnarsdòttir, H. 2008
År: 2008
Tittel: Nytt fra Østmarka. Medlemsblad for Østmarkas Venner 42. årgang Nr. 2/2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_504.pdf
Kildetype: Annet

Navn: Sandaas, K. 2010
År: 2010
Tittel: Elvemusling i Rausjøbekken, Børtervassdraget Enebakk kommune, Akershus fylke. Tiltak 2010-2011.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_685.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Mosjøbekken - status. Enebakk kommune, Akershus fylke 2016. 14 sider
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_718.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Mosjøbekken 2005 - 2016. Enebakk kommune, Oslo og Akershus fylker. 13 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_744.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2290006 Vågselva


Beskrivelse:

Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. og Larsen, J.L. 1998
År: 1998
Tittel: Muslingbefaringer 4. og 5. August 1998. Notat (6.8.98) til Miljøvernavdelingen i Oslo og Akershus, 3 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_116.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2290009 Svartorbekken


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2330001 Hakadalselva/Nitelva


Beskrivelse:
T. Berge meddelte levende muslinger og sendte tomme skall til Økland i 1975 (Økland 1998).

Hakedalselva/Nitelva er plassert i klasse 1 verneverdig (1-7 poeng) etter denne modellen. Lokaliteten er likevel spesiell ved at relativt små muslinger 30-50 mm forkommer. Den høye prosent andelen tomme skall på 45 % er imidlertid alarmerende.

Høsten 2007 ble det foretatt en kartlegging av elvemusling på 7 stasjoner i Nitelva fra Rotnes i sør til Varpet i nord. Det ble påvist elvemusling på 5 av stasjonene. Ved "stasjon 3" Nedstrøms Sagdammen ble det funnet en musling på 95 mm og 2 tomme skall. På "stasjon 4" ved Hakadal skole ble det funnet 34 elvemuslinger mellom 70 og 104 mm i tillegg til 18 tomme skall. På "stasjon 5" ved Døli oppstrøms brua ble det funnet 9 muslinger mellom 80 og 99 mm og 2 tomme skall. På "stasjon 6" ved Sørlifallet ble det funnet 20 elvemuslinger mellom 82 og 111 mm. På "stasjon 7" ved Rotnes nedstrøms fossen ble det funne 72 elvemuslinger mellom 60 og 113 mm, og 16 tomme skall. Nitelva ser ut til å ha en liten elvemuslingbestand med en dominans av eldre individer. Funn av muslinger på rundt 6 cm tyder på en rekruttering i de siste 15-20 årene. De minste muslingene ble funnet på nedsiden av Rotnesfossen. Tettheten var også størst her. Det er nok flere årsaker til rekrutteringssvikt i de senere år. De største trusslene er trolig erosjon og tilslamming fra jordbruksområdene langs elva. Forurensning og utslipp fra industriområder og boligbebyggelse kan også være et problem. En undersøkelse av fiskebestanden i 1992 viste en god tetthet av ørret på mesteparten av elvestrekningen fra Oppland grense til nedstrøms Rotnes. Det foreligger ikke data om ørretbestanden i dag. Det kan derfor også tenkes at ørretbestanden er for liten i deler av elva i dag. Dette forhold bør undersøkes nærmere (Enerud 2007).

Elvestrekningen fra Harestuvatnet ned til Strykenvatnet ble sjekket i 2009, uten at det ble påvist elvemusling. Myllselva fra Harestuvatnet opp til Blyverket ble også sjekket uten funn (Høitomt 2009).

I 2015 ble første fase av et forsøk med flytting av levende elvemuslinger fra Nitelva og opp i produktive sidebekker, med egnet substrat og god bestand av vertsfisken ørret, startet opp. I alt 417 muslinger samlet inn ved Rotnes ble flyttet opp i Ørfiskebekken (200 muslinger) og Ela lenger nord i dalen (217 muslinger). Flyttingen skjedde forhåpentligvis tidlig nok til at potensiell vertsfisk i bekken kunne infiseres med glochidielarver fra elvemuslingene. Tegn til gyting hos muslingene ble ikke observert under flyttingen. Planen videre er oppfølging i 2016 med kontroll av larver på gjellene til ørreten i Ela og Ørfiskebekken. En kontroll med antall muslinger, og eventuell nedstrøms flytting, bør også gjøres. Lykkes denne måten å produsere nye muslinger lokalt kan dette et lite gjennombrudd i arbeidet med å sikte overlevelse hos elvemuslingen i Nitelva, og eventuelt i andre vassdrag (Sandaas & Enerud 2015).

I 2015 ble det gjenutsatt muslinger og vertsfisk sammen i sidebekker for å se om rekruttering til hovedelven skjer. Utsettingen ble gjort på 3 steder (se rapport)I alt 417 store og kjønnsmodne muslinger oppstrøms Rotnes renseanlegg. Herfra ble det utført elektrofiske for å se antall vertsfisker per alder (Sandaas, K. og Enerud, J. 2016)
Trusler:
Forsuring, jordbruksforurensning, arealavrenning generelt.
Tiltak:
Overvåke vertsfisk og muslingbestandene. Kontroll av infeksjon hos fisken og status for muslingene bør følges opp i 2017 som også blir et første «normalår» etter flyttingen.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1975
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. 2006
År: 2006
Tittel: Samlet status for elvemusling Margaritifera margaritifera i Oslo og Akershus fylker 2006. Rapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Ikke publisert.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Bakke, H. 1915
År: 1915
Tittel: Id Herred. En grænsebygds historie. - Id kommune. 604 s.
Link: http://www.nb.no/nbsok/nb/21c3e875468e4192ccb845de4b903563?index=1#19
Kildetype: Litteratur

Navn: Enerud, J. 2001
År: 2001
Tittel: Kartlegging av elvemusling i Nitelva i 2001, Nittedal kommune. Notat til Miljøvernavdelingen i Oslo og Akershus, 2 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_133.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Enerud, J. og Larsen, J.L. 1998
År: 1998
Tittel: Muslingbefaringer 4. og 5. August 1998. Notat (6.8.98) til Miljøvernavdelingen i Oslo og Akershus, 3 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_116.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Høitomt, G. 2009
År: 2009
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 11 mindre vassdrag i Sør-Aurdal kommune og Lunner kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_191.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Enerud, J. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling i Nitelva i 2007. Notat. 3 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_501.pdf
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Elvemusling. Ørfiskebekken og Nitelva. Nittedal kommune, Akershus fylke 2010.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_567.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Flomvoll ved Hakadal ungdomsskole. Hensyn til elvemusling i Nitelva og forslag til avbøtende tiltak. Nittedal kommune. Akershus fylke 2010.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_568.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2015
År: 2015
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera. Flyttning til sidebekker i Nitelva. Nittedal kommune. Akershus 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_589.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Registrering av ørret i sidebekker til Nitelva. Nittedal kommune. Akershus 2015
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_686.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Forsøk med flytting av elvemusling Margaritifera margaritifera til sidebekker i Nitelva. Nittedal kommune, Akershus 2016. 14 sider
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_723.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2330002 Ørfiskebekken


Beskrivelse:
200 elvemuslinger ble flyttet fra Nitelva (Ved Rotnes) til Ørfiskebekken i august 2015. Flyttingen skjedde forhåpentligvis tidlig nok til at potensiell vertsfisk i bekken kunne infiseres med glochidielarver fra elvemuslingene. Tegn til gyting hos muslingene ble ikke observert under flyttingen. Planen videre er oppfølging i 2016 med kontroll av larver på gjellene til ørreten i Ela og Ørfiskebekken. En kontroll med antall muslinger, og eventuell nedstrøms flytting, bør også gjøres. Lykkes denne måten å produsere nye muslinger lokalt kan dette et lite gjennombrudd i arbeidet med å sikte overlevelse hos elvemuslingen i Nitelva, og eventuelt i andre vassdrag (Sandaas & Enerud 2015).

Onsdag 1.august i 2018, var det et evisartikkel om 200 forsvunnede elvemuslinger som i 2015 hadde vrt satt ut i bekken (Varingen 2018)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2015
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Elvemusling. Ørfiskebekken og Nitelva. Nittedal kommune, Akershus fylke 2010.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_567.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2015
År: 2015
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera. Flyttning til sidebekker i Nitelva. Nittedal kommune. Akershus 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_589.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Registrering av ørret i sidebekker til Nitelva. Nittedal kommune. Akershus 2015
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_686.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Varingen
År: 2018
Tittel: Hvor er muslingen?
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_753.pdf
Kildetype: Annet

Vassdragsid: 2330003 Aasbekken


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Registrering av ørret i sidebekker til Nitelva. Nittedal kommune. Akershus 2015
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_686.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2330004 Ela


Beskrivelse:
217 elvemuslinger ble flyttet fra Nitelva (Ved Rotnes) til Ela i august 2015. Flyttingen skjedde forhåpentligvis tidlig nok til at potensiell vertsfisk i bekken kunne infiseres med glochidielarver fra elvemuslingene. Tegn til gyting hos muslingene ble ikke observert under flyttingen. Planen videre er oppfølging i 2016 med kontroll av larver på gjellene til ørreten i Ela og Ørfiskebekken. En kontroll med antall muslinger, og eventuell nedstrøms flytting, bør også gjøres. Lykkes denne måten å produsere nye muslinger lokalt kan dette et lite gjennombrudd i arbeidet med å sikte overlevelse hos elvemuslingen i Nitelva, og eventuelt i andre vassdrag (Sandaas & Enerud 2015).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2015
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2015
År: 2015
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera. Flyttning til sidebekker i Nitelva. Nittedal kommune. Akershus 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_589.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Registrering av ørret i sidebekker til Nitelva. Nittedal kommune. Akershus 2015
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_686.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2350001 Risa


Beskrivelse:
I en artikkel fra Romerikets blad fra 2001, står det at elvemusling var en ettertraktet skapning i elva Risa fra rundt år 1600 til 1800 (Westengen 2001). Kan ha vært andemusling?
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2005
År: 2005
Tittel: Svanemusling i Akershus. Status 2004. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 1-2005: 1-15.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_121.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Westengen, Oda. T. 2001
År: 2001
Tittel: Mogreina - mer enn beinmel. Romerikes Blad/Romerike 04.09.01. Avisartikkel. 2 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_505.pdf
Kildetype: Annet

Vassdragsid: 2350002 Dagsjøbekken


Beskrivelse:

Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2005
År: 2005
Tittel: Svanemusling i Akershus. Status 2004. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 1-2005: 1-15.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_121.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2350003 Transjøbekken


Beskrivelse:

Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2005
År: 2005
Tittel: Svanemusling i Akershus. Status 2004. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 1-2005: 1-15.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_121.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2360001 Kampåa


Beskrivelse:
Undersøkte av Jørn Enerud 1998 (etter opplysninger fra Geir Sjøli som fant et eksemplar i 1996, Nes kommune). Opplysninger om funn av skall fra Arne Øiesvold, Årnes, ca 1958 oppstrøms.

I 2008-2010 ble 8 km av Kampåa undersøkt. Det ble påvist musling på fire stasjoner. Lengdefordelingen for muslingene viser at bestanden er totalt dominert av eldre individer i lengdeintervallet 90-110 mm, dvs. muslinger som er mer enn 100 år gamle. Lengdefordelingen viser at det må ha vært en svak rekruttering for 40-50 år siden. Deretter stoppet rekrutteringen opp i mange år. For om lag 20 år siden begynte bestanden igjen å rekruttere. Tidspunktet for nyrekrutteringen er rundt 1990. Sannsynligvis er årsaken at den systematiske kalkingen som ble satt igang i nedbørsfeltet på 1980-tallet, rundt 1990 fikk full effekt på vannkvaliteten med klar oppgang i pH. I 2008/2009 ble det foretatt elfiske, der 11,9 % av fisken var infisert med muslinglarver. Bestanden av ørret i Kampåa beskrives som "middels god". Kampåas populasjon av elvemusling er vurdert til å ligge mellom 12-15.000 individer, med en tetthet på 0,29-0,36 individer pr.m2 avhengig av hvilket bestandsestimat som legges til grunn. I juli 2008 lå 40-60 % av elvearealet på stasjonene tørt i lang tid. Liten vannføring skaper stress for både fisk og musling (Sandaas, K.,Eneruud,J.& Wivestad, T. 2010).

2013 er tredje år i tiltaksplanen. Elektrisk fiske for å se på infeksjon med muslinglarver (prevalens) hos vertsfisken, ble gjennomført på øverste stasjon K2 Nordbekk, K3, K4 Kvernberget og nederste stasjon K6 Rustad, jf. kartvedlegg.
Innsamling av fiks ble gjennomført 17.06.2013 under gode forhold. I alt 104 fisk (ørret) ble bedøvet og undersøkt visuelt. Infeksjonsprosenten (prevalens) var 0,0 % i 2013. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2013 - Tiltak for å styrke elvemuslingen i Kampåa Nes kommune Akershus fylke 2010-2013 Foreløpig rapport 2013)

En del av nedre strekning ble undersøkt i 2015. Det ble påvist åtte levende elvemuslinger og ni døde (Sandaas & Enerud 2015).

Oppsummering og status ifra 2008-2016. Hensikten har vært å få et bilde av rekrutteringen på langs av elva. Aktiv rekruttering er det viktigste kriteriet for en bestand av elvemuslinger. Spesielt viktig er rekruttering i en lokalitet som har vært skadet av forsuring og som kalkes. Slik sett er disse undersøkelsene er dirkete oppfølging av kalkingen som er gjennomført siden 1970. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2016. Rekruttering hos elvemusling Margaritifera margaritifera. i Kampåa 2008-2016. Nes kommune, Akershus fylke. Rapport, 11 sider)
Trusler:
Avrenning fra jordbruk og industri.
Vannregulering.
Tiltak:
Fastsette helårs minstevannføring som bedrer forholdene for elvemusling og ørret.
Fortsette og evt. øke kalking.
Flytte musling internt i elva/øke tettheten av gytende muslinger.
Biotopforbedrende tiltak for elvemusling og ørret.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1958
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dunca, E., Mörth, C.M. og Sandaas, K
År: 2009
Tittel: Skaltillväxt och kemiska analyser av flodpärlmusslor från Kampåa, Norge. Rapport. 24 sider. In Bivalvia konsultföretag.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_158.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K., Enerud, J. og Wivestad, T,
År: 2011
Tittel: Elvemusling i Kampåa, Nes kommune, Akershus 2008-2010.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_159.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Paulsen, J. A. 2008
År: 2008
Tittel: """Elvemusling-funn vekker oppsikt"" Artikkel på www.raumnes.no 23/5-2008"
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_380.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2015
År: 2015
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Kampåa nedre del. Nes kommune. Akershus fylke 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_585.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2010
År: 2010
Tittel: Tiltak for å styrke elvemuslingen i Kampåa Nes kommune Akershus fylke 2010-2011.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_678.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2011
År: 2011
Tittel: Tiltak for å styrke elvemuslingen i Kampåa Nes kommune Akershus fylke 2010-2011. Årsrapport 2011.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_679.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2012
År: 2012
Tittel: Tiltak for å styrke elvemuslingen i Kampåa Nes kommune Akershus fylke 2010-2013. Årsrapport 2012.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_680.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Tiltak for å styrke elvemuslingen i Kampåa Nes kommune Akershus fylke 2010-2013 Foreløpig rapport 2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_733.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2016.
År: 2016
Tittel: Rekruttering hos elvemusling Margaritifera margaritifera. i Kampåa 2008-2016. Nes kommune, Akershus fylke. Rapport, 11 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_742.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2360002 Vorma


Beskrivelse:
Undersøkt med dykking. Ingen funn av muslinger (Terje Wivestad, upublisert).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Terje Wivestad
År: 0
Tittel: Fylkesmannen i Oslo/Akershus
Link:
Kildetype: Feltundersøkelse

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2360003 Ua


Beskrivelse:
Det er i en artikkel på www.raumnes.no er det nevnt at det tidligere var en stor elvemuslingbestand i Ua i Nes, men at denne skulle gått kraftig tilbake. Ua er en sideelv til Glomma sammen med sideelva Kampåa (hvor det er funn 2360001). Lokliteten må veriferes da det kan være forveksling med andemusling som finnes i Glomma ved utløpet av Ua.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: 0000-00-00 Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Paulsen, J. A. 2006
År: 2006
Tittel: """Redningsplan for elvemuslingen"" Artikkel på www.raumnes.no 17/8-2006."
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_156.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2380001 Horna


Beskrivelse:
Undersøkt av Jørn Enerud og Kjell Sandaas 1998 (upublisert).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2380002 Leira


Beskrivelse:
Nevnt i reskript fra 1725 (Taranger 1890). Økland fant skall i 1955 (Økland & Økland 1998).
Forekomsten i Leira nedre del plasserer seg i klasse 1 verneverdig (1-7 poeng). Dokumentasjonen er svak, men pga lokalitetens utstrekning blir også totalantallet viktig.
Leira øvre del får 5 poeng og plasseres seg i klassen verneverdig (1-7 poeng). Plasseringen skyldes manglende rekruttering gjennom lang tid.

Sverre Solberg (Pers.medd. 2006) melder om funn av en levende musling + noen skall (Kart 1915 IV (Hurdal). Rute: 80,5 (N), 11 (Ø). Det skal være mange kolonier hele veien et stykke nedover fra E16 ved Breen.

I øyeblikket (2010) er bestanden i Leira regionens nest største forekomst etter Sørkedalselva i Oslo. I øvre del av Leira er situasjonen uavklart, med mistanke om at forsuring stadig hindrer en nyrekruttering. I nedre del er det kartlagt at rekruttering skjer i dag, men det er usikkert om rekrutteringen er sterk nok på noen av stasjonene til at antall individer vil holde seg stabil over tid. Kringlerdalen og partiet nedstrøms til Skjennum peker seg imidlertid ut som de mest verdifulle oppvekstområdene for elvemusling i Leira i dag. Leiras populasjon av elvemusling er grovt beregnet til mellom 25.000 og 50.000 individer mellom Leirsjøen og Homledalen. Lengdefordeling for 6 undersøkte partier viser en bestand hovedsaklig av gamle individer og med en liten rekruttering i lengdeklassene 50 til 70 mm. Uten tiltak for å bedre vannkvaliteten og øke rekrutteringen antas muslingene i Leiras øvre del å dø ut over tid. Se detaljert rapport (Sandaas og Enerud 2010).

2013 er tredje år i tiltaksplanen. Tiltak er kun planlagt for øverste stasjon (L1 Stråtjern), jf. figur 1. Elektrisk fiske ble utført 18.06.2013 på to forskjellige strykpartier over det meste av stasjonsområdet (jf. figur 2). Totalt 15 fisk av varierende størrelse ble samlet inn og undersøkt visuelt for larver etter at de var bedøvet. Infeksjon på vertsfisken ble konstatert med 26,7 %. Vannføringen var ca 5 m3, noe som er svært høyt og nok er hovedgrunn til at så få fiske ble samlet inn.
Pga den høye vannføringen ble muslinger ikke samlet inn og flyttet. Imidlertid ble et nytt oppstrøms parti undersøkt med stikkprøver som viste at et betydelig antall muslinger kan befinne seg oppstrøms stasjonsområde. Medfører dette riktighet kan bestanden i Leira igjen øke.
Trusler:
Landbruksforurensning, arealbruksavrenning.
Tiltak:
Oppfølging av musling- og vertsfiskbestandene.
Et konkret tiltak for å bedre situasjonen for elvemuslingen er flytting av muslinger internt i elva. Et større antall muslinger (flere hundre) kan samles inn fra steder der voksne individer hoper seg opp (”muslingbanker”) på strekninger som ikke er egnet til gyte- og oppvekstplasser for vertsfisken og der nedgravde juvenile muslinger ikke lykkes i å utvikle seg pga nedslamming av substratet. Disse flyttes til stasjonsområdene der forholdene for både vertsfisk og musling er gode. Slik kan tettheten av muslinger økes vesentlig og prosentandel vertsfisk som blir infisert med muslinglarver økes. Slike ”musling-banker” er kartlagt og er aktuelt for stasjon Leir 1 Stråtjern.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1725
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. 2006
År: 2006
Tittel: Samlet status for elvemusling Margaritifera margaritifera i Oslo og Akershus fylker 2006. Rapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Ikke publisert.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2002
År: 2002
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Leiravassdraget 1998-2002. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Ikke publisert.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Kjell Magne Olsen.
År:
Tittel: Kjell Magne Olsen. Privat database over funn av store ferskvannsmuslinger 1997-2004.
Link:
Kildetype: Annet

Navn: Lund, E. 2006
År: 2006
Tittel: Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006. Naturkompetanse notat 2006-5. Rapport til Fylkesmannens Miljøvernavdelingen, Oppland. 5 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_73.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K., Wivestad, T. og Enerud, J. 2007
År: 2007
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Leiravassdraget 1998-2002. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Rapport 1/2007.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K & Enerud, J.
År: 2009
Tittel: Skaltilväkst och kemisk undersökning av flodpärlemusslor från Leira, Norge. In Bivalvia konsultföretag.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Solberg, S. 2007
År: 2007
Tittel: Elvelangs på Romerike. Leira fra Hadeland til Øyeren. Lillestrøm 2007
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Sandaas, K og Enerud, J.2010. Elvemusling i Leira 1998 - 2009. Nannestad kommune i Akershus og Lunner kommune i Oppland. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, rapport 3/2010
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_343.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Solberg, S. 2006
År: 2006
Tittel: Pers.medd. Sverre Solberg 26.6.2006.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_502.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Sandaas, K. 2010
År: 2010
Tittel: Tiltak for å styrke elvemuslingen i Leira Nannestad kommune 2010-2011.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_682.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2011
År: 2011
Tittel: Tiltak for å styrke elvemuslingen i Leira Nannestad kommune, Akershus fylke. Årsrapport 2011.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_683.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2012
År: 2012
Tittel: Tiltak for å styrke elvemuslingen i Leira Nannestad kommune, Akershus fylke. Årsrapport 2012.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_684.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2013.
År: 2013
Tittel: Tiltak for å styrke elvemuslingen i Leira Nannestad kommune, Akershus fylke Foreløpig rapport 2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_732.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 2390001 Gjødingelva


Beskrivelse:
Gjødingelva er plassert i klasse 1 meget verneverdig (8-17 poeng) etter denne modellen. Bestanden er svært liten med kun 12 elvemuslinger mellom 43 og 14 mm funnet. Bestanden får svært mange poeng (6) for andel små individer < 50 mm fordi bestanden er så liten. Det ble også funnet 3 tomme skall. Et lyspunkt kan være at samtlige muslinger er forholdsvis små. Slike fåtallige bestander består oftest da kun svært gamle individer som da normalt har lengder over 100 mm.

I juni 2010 ble 7 vassdrag i Oslo og Akershus fylker undersøkt med hensyn til elvemusling Margaritifera margaritifera som ledd i oppfølgingen av kalkingstiltak i forsuringspåvirkede vassdrag. Hver lokalitet ble undersøkt på 1 til 4 steder. Overvåkingen er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kontaktperson hos Fylkesmannen har vært rådgiver Terje Wivestad, Miljøvernavdelingen
Trusler:
Se kilderapporten.
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1998
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. og Larsen, J.L. 1998
År: 1998
Tittel: Muslingbefaringer 4. og 5. August 1998. Notat (6.8.98) til Miljøvernavdelingen i Oslo og Akershus, 3 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_116.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kjell Magne Olsen.
År:
Tittel: Kjell Magne Olsen. Privat database over funn av store ferskvannsmuslinger 1997-2004.
Link:
Kildetype: Annet

Navn: Sandaas, K. 2006
År: 2006
Tittel: Samlet status for elvemusling Margaritifera margaritifera i Oslo og Akershus fylker 2006. Rapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Ikke publisert.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Høitomt, G. 2010
År: 2010
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritfera) i 2 vassdrag i Hurdal kommune.Akershus fylke. Kistefoss Skogtjenester AS.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_163.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Overvåking elvemusling Oslo og Akershus fylker 2010
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_735.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 2390002 Skandøla


Beskrivelse:

Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1998
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. og Larsen, J.L. 1998
År: 1998
Tittel: Muslingbefaringer 4. og 5. August 1998. Notat (6.8.98) til Miljøvernavdelingen i Oslo og Akershus, 3 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_116.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 2390003 Høverelva


Beskrivelse:
Det er blitt undersøkt fra Høversjøen og ned til Hurdalssjøen, en strekning på ca. 10 km. Det ble påvist en levende elvemusling i 2009. Det var ved Brustad. Kart i rapport. Det er grunn til at det antas at det finnes flere individer i elva.

I juni 2010 ble 7 vassdrag i Oslo og Akershus fylker undersøkt med hensyn til elvemusling Margaritifera margaritifera som ledd i oppfølgingen av kalkingstiltak i forsuringspåvirkede vassdrag. Hver lokalitet ble undersøkt på 1 til 4 steder. Overvåkingen er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kontaktperson hos Fylkesmannen har vært rådgiver Terje Wivestad, Miljøvernavdelingen
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 2009
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Høitomt, G. 2010
År: 2010
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritfera) i 2 vassdrag i Hurdal kommune.Akershus fylke. Kistefoss Skogtjenester AS.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_163.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Overvåking elvemusling Oslo og Akershus fylker 2010
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_735.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 3010001 Makrellbekken/Hoffselva


Beskrivelse:
Tomme skall funnet i forbindelse med gravearbeider ca 1920 (Johannes Dons, pers. medd.) Sandaas, K. 1995. (Befaring - kontroll av tidligere funn. Upublisert).

Bekken ble sjekket i 2014 uten at det ble påvist elvemusling. Det ble funnet sju andemuslinger i Holmendammen. Andemuslingen forveksles hyppig med elvemuslingen (Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: Ca. 1920
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K 1995
År: 1995
Tittel: Befaring - kontroll av tidligere funn. Upublisert.
Link:
Kildetype: Feltundersøkelse

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas. K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hoffselva - Oslo kommune. Oslo og Akershus 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_671.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010002 Holmenbekken


Beskrivelse:
Undersøkt av Jørn Enerud og Kjell Sandaas 1997 (Upublisert).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:

Vassdragsid: 3010003 Myrtjernselva


Beskrivelse:
Undersøkt av Jørn Enerud og Kjell Sandaas 1997 og 2005 (upublisert).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010004 Nøklevannsbekken


Beskrivelse:
Undersøkt av Jørn Enerud og Kjell Sandaas (upublisert).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010005 Nisserudbekken


Beskrivelse:
Undersøkt av Kjell Sandaas 1995. Elvemusling er funnet nedstrøms i Sognsvannsbekken ca 1970.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010006 Pinabekken


Beskrivelse:
Undersøkt 1997 av Kjell Sandaas (upublisert). Elvemusling er funnet nedstrøms i Sognsvannsbekken ca 1970.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010007 Rottungselva


Beskrivelse:
Undersøkt av Kjell Sandaas 1995 (upublisert).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010008 Lutvannsbekken


Beskrivelse:
Undersøkt oktober 2006 av Jørn Enerud og Kjell Sandaas.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010009 Kalvsjøbekken


Beskrivelse:
Undersøkt av Jørn Enerud og Kjell Sandaas 2000 (upublisert).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010010 Kvernbekken


Beskrivelse:
Undersøkt juli 1997 av Kjell Sandaas.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010012 Sognsvannsbekken


Beskrivelse:
J. Prytz har meddelt funn av elvemusling i 1935 til Økland (Økland & Økland 1998) . Et stort, gammelt individ ble funnet av Kjell Sandaas ca. 1960 (Økland & Økland 1998).

Bestanden av elvemusling ble undersøkt i juni 2013. Det ble påvist 3 gamle muslinger (lengde mellom 123-135 mm). Det ble også gjennomført elfiske, men ingen muslinglarver ble påvist på fisk (Sandaas og Enerud 2013).

Sognsvannsbekken ble undersøkt våren 2016, men det ble ikke funnet flere muslinger enn de tre gamle muslingene som ble påvist i 2013. For å undersøke forekomst av muslinglarver på gjellene til ørreten, ble elektrisk fiske foretatt, men det ble ikke funnet muslinglarver larver på fisken. Dagens bestand av elvemusling i Sognsvannsbekken er sannsynligvis kun en liten rest av en større og mer sammenhengende utbredelse i tidligere tider. Bestanden anslås til å romme færre enn 50 individer. Et forsøk med kunstig infeksjon av vertsfisk ble gjennomført i 2013 med de 3 muslingene som ble funnet. Forsøket ble ikke vellykket og de 3 muslingen ble fløyet til Austevoll hvor forsøkene fortsetter (Sandaas og Enerud 2017).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1935
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2013.
År: 2013
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Sognsvannsbekken. Oslo kommune 2013. 14 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_422.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2017
År: 2017
Tittel: Status for elvemusling Margaritifera margaritifera i Sognsvannsbekken. Oslo kommune 2016.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_706.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010013 Smalstrømmen (Hakkloelva)


Beskrivelse:
Undersøkt av Jørn Enerud og Kjell Sandaas (upublisert).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010014 Skjærsjøelva


Beskrivelse:
Et par store gamle elvemuslinger på brekket i Hammerkulpen ca 1993 (Bjørn R. Hansen, pers. medd.). Undersøkt av Jørn Enerud og Kjell Sandaas 1995-1996 uten funn og elvemusling anses som utgått på lokaliteten..
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1993
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 1998
År: 1998
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Skarselva. Oslo kommune 1994-1997. Bestandsstatus og utbredelse. Helsevernetaten. Rapport nr: 10/1998, 21 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_128.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010015 Bjørnsjøelva


Beskrivelse:
Undersøkt av Jørn Enerud og Kjell Sandaas 1997 (upublisert).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010016 Akerselva


Beskrivelse:
Nenvt memorial i 1701 av J. Gude (Taranger 1890). Ett individ sett under dykking i Brekkedammen ca 1980 (Sandaas 2008). Undersøkt av Jørn Enerud og Kjell Sandaas 2000 (upublisert).

Funn ved befaringer i løpet sommeren 2011, medførte en utvidet registrering av forekomst på 8 stasjoner på strekningen fra Nydalsdammen og opp forbi Grønvoldsdammen. Levende muslinger og tomme skall ble funnet på 4 av 8 stasjoner. Under en befaring i august ble ytterligere muslinger funnet nedstrøms Grønvoldsdammen. Elvemuslingens utbredelse i dag er fra stryket nedstrøms Grønvoldsdammen, til oppstrøms gangbrua like oppstrøms Nydalsdammen. Tettheten varierer anslagsvis fra 0-1 individ pr.m2. Samtlige levende muslinger som ble påvist, var forholdsvis unge individer. I alt 130 levende muslinger(fra 82-101mm), samt 27(70-97mm) tomme skall ble lengdemålt. Gjennomsnittslengden på de levende muslingene var 91,5mm. Bestandens størrelse er vanskelig å anslå på grunnlag av en forholdsvis begrenset undersøkelse, men overskrider neppe 5000 individer totalt. Se rapport(Bækken 2011). Det er funnet ørret med larver på hele elvestrekningen ned til og på anadrom strekning, dvs. deler av elva der det ikke er påvist elvemusling. Det kan bety at infisert fisk har vandret nedover eller at glochidielarvene er ført med strømmen før de infiserer vertsfisken. Selv om det ikke er funnet små larver nede i grusen, tilsier alle forhold at elvemuslingen reproduserer, men reproduksjonen er begrenset til strekningen ned til Nydalsdammen(Saltveit m.fl.2012).

Brekkedammen i Akerselva ble kartlagt i 2016, og det ble funnet totalt 250 muslinger. Av disse var 188 levende muslinger med lengder fra 52 til 99 mm (gjennomsnitt 84,7 ± 6,5), og 62 tomme skall med lengder fra 65 til 96 mm (gjennomsnitt 77,8 ± 5,6). Lengdefordelingen av muslinger viser at rekrutteringen er lav. En årsak kan være lav tetthet av ørretunger. Akerselva og Brekkedammen har i dag en liten og sårbar bestand av elvemusling. Tegn til rekruttering ble funnet i 2011 og resultatene fra 2016 viser tydelig at en del muslinger har kommet til i øvre del etter siste utsetting av ørret infisert med muslinglarver i 1996 (Sandaas og Enerud 2016).

Totalt i 2017 ble ca. 1.915 m av Akerselva totale lengde på ca. 9.000 m undersøkt med vannkikkert, noen partier flere ganger, dykking (Saltveit m.fl. 2012) og det foreligger en del tilfeldige observasjoner fra tidligere. Elvemuslinger er så langt bare funnet på strekningen fra Nydalsdammen og opp til oset i Maridalsvannet. Høyest tetthet finnes på partiet fra kupen nedstrøms gangbroa ved Svennsenga og opp til stryket nedenfor Grønvoldsterskelen. Det gledelige er imidlertid at tegnene på en liten rekruttering både i 2016 og 2017. Den minste muslingen som ble funnet i 2017 var 71 mm og alder avlest til 12-13 år. Denne muslingen er sannsynligvis født i Akerselva og viser at en svak naturlig rekruttering skjer. Den totale bestanden av elevmuslinger i Akerselva er neppe på mer enn 5000 individer, trolig betydelig lavere. Med svak og varierende infeksjon med muslinglarver på vertsfisken ørret, med få og svake tegn på rekruttering, med lavt antall voksne muslinger er bestanden åpenbart svært sårbar.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Sårbar
Trusselfaktor: Annen forurensing
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1980
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 1996
År: 1996
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Akerselva. Undersøkelse av mulig forekomst i forbindelse med bygging av ny dam. Oslo kommune, Etat for miljørettet helsevern og næringsmiddeltilsyn. Rapport nr. 17/96: 1-5.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_124.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bækken, T. 2011
År: 2011
Tittel: Virkninger av utslippet av natriumhypokloritt på økosystemet i Akerselva
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_459.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Saltveit, S.J, Brabrand, Å., Bremnes, T. og Pavels, H. 2012
År: 2012
Tittel: Tilstand for bunndyr, fisk, edelkreps og elvemusling i Akerselva etter utslipp av hypokloritt. Rapportnr.22. UiO: Naturhistorisk museum.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_465.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 1989
År: 1989
Tittel: Akerselva Naturverdier Forvaltning og skjøtsel. Rapport nr. 1/89
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_507.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2008
År: 2008
Tittel: Epost fra Kjell Sandaas
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_511.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Brekkedammen i Akerselva. Oslo kommune, Oslo og Akershus fylker 2016.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_703.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017
År: 2017
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Akerselva 2017. Oslo kommune, Oslo og Akershus. Rapport 17 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_736.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010017 Finntjernsbekken


Beskrivelse:
Undersøkt av Jørn Enerud og Kjell Sandaas 1997 (upublisert).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010018 Ljanselva


Beskrivelse:
Nenvt i memorial fra 1701 av J. Gude (Taranger 1890). Reskript fra 1725 nevner også musling i Ljanselva (Taranger 1890). Opplysninger om perlefiske fra 1900 frem til 1945 (Gunvor Iversen, pers.medd.) Aase Borge opplyser om at hennes bror fant perlemuslinger i Ljanselva i Hauketo-området før 1945. Tannlege Ofstad meddelte til Økland (Økland & Økland 1998) at foreldrene ca. 1900 og at det fremdeles var levende muslinger i 1920 årene. Undersøkt av Kjell Sandaas 2000 (upublisert).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Avtatt
Endring i tid: Før 1940
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1701
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Holtan-Hartwig,T. 1999
År: 1999
Tittel: Brev datert 09.02.1999.
Link:
Kildetype: Annet

Navn: Sandaas, K. 1997
År: 1997
Tittel: Notat datert 27.08.1997.
Link:
Kildetype: Annet

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010019 Gjersrudbekken


Beskrivelse:
Trolig samme som Gjersrudelva oppført i Dolmen og Kleiven (1997). Sidegren til Ljanselva, som er kjent gammel perle-elv. Antatt utdødd.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010020 Breisjøbekken


Beskrivelse:
Rik bestand i Alna opptil 1970 da utbyggingen begynte (Steinar Karlsen, pers.medd. og Jim Bogen pers. medd.). K. Steen-Nilsen sier at bekken var brolagt med muslinger fra Huken og oppover fra 1920 til 1930 (Enerud & Sandaas 1998). I 1998 var Sandaas og Enerud i bekken, men de fant kun tomme skall (70-85mm).

I mai/juni 2014 ble det foretatt nye endersøkelser av vassdraget. Det ble ikke funnet levende musling, kun tomme, nedbrutte skall. I tillegg ble det foretatt elfiske, men det ble ikke funnet muslinglarver på ørret (Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:

Tiltak:
Reintroduksjon av elvemusling fra nærliggende bestander.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Avtatt
Endring i tid: 1960-70
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1920
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 1998
År: 1998
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Alnavassdraget, Oslo kommune 1998. Miljø- og næringsmiddeletaten. Rapport 63/98: 1-13.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_120.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Johansen, J. 1995
År: 1995
Tittel: Gamle Huken. Johanne Johansen forteller til Erik Aurbakken. Groruddalen Historielag Årbok 1995.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i øvre del av Alna og Breisjøbekken Oslo kommune 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_471.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010021 Alna


Beskrivelse:
Beskrevet i memorial fra 1701 ved J. Gude (Taranger 1890) og nevnt i reskript fra 1725 av D. Vibe (Taranger 1890). J. Johansen har sagt at det var perlemuslinger i elva og det var mulig å plukke bøtta full etter 1920. Rik bestand i Alna opptil 1970 da utbyggingen begynte (Steinar Karlsen, pers.medd. og Jim Bogen pers. medd.). Sandaas og Enerud (1998) undersøkte bekken i 1998, men fant bare tomme skall.

I mai/juni 2014 ble det foretatt nye endersøkelser av vassdraget. Det ble ikke funnet levende musling, kun tomme, nedbrutte skall. I tillegg ble det foretatt elfiske, men det ble ikke funnet muslinglarver på ørret (Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:

Tiltak:
Reintroduksjon av elvemusling fra nærliggende bestander.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Avtatt
Endring i tid: 1960-70
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1701
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 1998
År: 1998
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Alnavassdraget, Oslo kommune 1998. Miljø- og næringsmiddeletaten. Rapport 63/98: 1-13.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_120.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Johansen, J. 1995
År: 1995
Tittel: Gamle Huken. Johanne Johansen forteller til Erik Aurbakken. Groruddalen Historielag Årbok 1995.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i øvre del av Alna og Breisjøbekken Oslo kommune 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_471.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010022 Gjersjøelva


Beskrivelse:
TAS UT inntil at historisk kilde skulle dukke opp. Funn oppstrøms Gjersjøen sannsynliggjør at elvemusling har hatt bestand i Gjersjøelva (Se Dalsbekken, pers. medd. Fred Hallager Juul). Potensiell vertsfiskbestand er god.

I april 2015 ble to strekninger i elva undersøkt, en i nedre del og en i øvre del. Samlet strekning var 250 m av Gjersjøelvas mest egnete partier. Muslinger ble ikke påvist. Elfiske ble foretatt uten funn av muslinglarver. Tetthet av fisk ser ut til å være normal. Utfra beliggenheten, typen lokalitet og mange nærliggende vassdrag med forekomst av elvemusling, anses tidligere forekomst å være sannsynlig (Sandaas og Enerud 2015).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Ukjent
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2015
År: 2015
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Gjersjøelva Oppegård kommune Akershus fylke 2015
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_489.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010023 Langlielva


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn. Se rapport (Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010024 Movannsbekken


Beskrivelse:
Det forekom muslinger i den lyse sand da jeg fisket i bekken rundt 1950 (Kjell Steen-Nilsen, pers.medd). Movannsbekken er plassert i klasse 1 verneverdig (1-7 poeng) etter denne modellen. Bestanden er svært liten (<1000) og sårbar. Lokaliteten er likevel spesiell ved at relativt små muslinger 40-50 mm dukker opp med års mellomrom (eksempelvis i 199?, 200?, 2006), og det gir lokaliteten mange poeng (3). Det kan likevel tenkes at rekrutteringen er tilstrekkelig til å opprettholde den tynne bestanden i bekken. Opplysninger fra ca 1950 (Kjell Steen-Nilsen pers. medd.) som ofte fisket i bekken på den tiden, tyder på at bestanden ikke var vesentlig tettere den gang.

I 1995 ble elvemuslinger påvist på en 950 m lang strekning mellom Dausjøen og ca. 200 m ovenfor Sørbråteveien. I alt 76 levende muslinger ble målt. Lengden varierte fra 63 til 129 mm. Minste musling funnet er anslått til å være ca. 20 år gammel. Rekrutteringen har sviktet de siste 25-30 årene (1995). Muslingene forekom enkeltvis og i små grupper på 5-20 individer. I en stor kulp 25 m sør for Sørbråteveien ble det gjort tellinger 15.07.94 og 05.06.95 med funn av henholdsvis 21 og 27 individer, noe som tilsvarer en maksimal tetthet på 10/m2. På grunnlag av registreringen ble totalt antall muslinger på strekningen anslått til 300-400 individer. Elfiske i Movannsbekken viste god ørretbestand, men det ble ikke funnet muslinglarver på 46 ørreter som ble undersøkt (19.09.95) (Sandaas og Enerud 1996).

I perioden fra 1997 tom. 2012 ble det gjort forsøk med merking av elvemuslinger, og telling. Totalt ble det merket rundt 500 elvemuslinger i denne perioden. Les rapport (Sandaas & Enerud 2012).

I juni 2010 ble 7 vassdrag i Oslo og Akershus fylker undersøkt med hensyn til elvemusling Margaritifera margaritifera som ledd i oppfølgingen av kalkingstiltak i forsuringspåvirkede vassdrag. Hver lokalitet ble undersøkt på 1 til 4 steder. Overvåkingen er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kontaktperson hos Fylkesmannen har vært rådgiver Terje Wivestad, Miljøvernavdelingen

I 2014 ble det gjennomført infisering av ørret i kar (Sandaas 2015).
Trusler:
Bildet er uklart, men sum av skogsdrift, avrenning fra bebyggelse og mulig episodisk forsuring peker seg ut. Varierende vertsfiskbestand.
Tiltak:
Følge opp vekst hos individmerkete muslinger, gjennomført internflytting og pågående skallforvitringsforsøk, samt rekruttering og vertsfiskbestand.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1950
Kartlegginsstatus: Overvåkningsprosjekt
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. 2006
År: 2006
Tittel: Samlet status for elvemusling Margaritifera margaritifera i Oslo og Akershus fylker 2006. Rapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Ikke publisert.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2006
År: 2006
Tittel: Forvitring av skall av elvemusling Margaritifera margaritifera (L.), s. 83-88. I Arvidsson, B. og Söderberg, H.(red.). 2006. Flodpärlmussla - vad behöver vi göra för att rädda arten? Karlstad University Studies 2006:15.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_127.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 1998
År: 1998
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Movannsbekken. Oslo kommune 1995-1997. Bestandsstatus og utbredelse. Helsevernetaten. Rapport nr: 8/1998, 21 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_126.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 1996
År: 1996
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Movannsbekken, Oslo kommune 1995. Utbredelse og bestandsstatus. Rapport 13/96.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_508.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 1994
År: 1994
Tittel: Forekomst av elveperlemusling i Movannsbekken i Maridalen, Oslo kommune. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_512.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Merking av elvemusling. Fauna. Vol.64. Nr:2-4 2011.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_592.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2015
År: 2015
Tittel: Rapportering tiltaksmidler truete arter 2015. Elvemusling - infisering i kar og gjenfangst.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_676.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2012
År: 2012
Tittel: Tiltak for å styrke elvemuslingen i Movannsbekken og Skarselva i Oslo kommune 2000-2012.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_681.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Overvåking elvemusling Oslo og Akershus fylker 2010
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_735.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 3010025 Skarselva


Beskrivelse:
Vassdraget Skarselva er delt i 3 deler, på bakgrunn av undersøkelser gjort. Gåslungselva er øvre del av vassdraget, Skarselva er midtre del, og Dausjøelva er nedre del. Se kart og rapporter for nermere beskrivelse. Skarselva
T. Furuberg meddelte muslinger i elva i 1957-1958 (Økland 1998) .Det ble funnet elvemuslinger i elva under fisket i 1975 (Kjell Sandaas). Skarselva er plassert i klasse 1 verneverdig (1-7 poeng) etter denne modellen. Lokaliteten kan ha en naturlig tynn bestand, men kvantitative opplysninger om tidligere tilstand savnes, jf. for øvrig Movannsbekken.

Elvemusling ble påvist 12.7.1990 på strekningen fra Sørbråtebrua til utløp i Dausjøen. Totalt ble det registrert mellom 80 og 100 individer. Det ble kun registrert store, voksne individer anslagsvis 100-120 mm lange (Halvorsen og Sandaas 1990).

I juni 2010 ble 7 vassdrag i Oslo og Akershus fylker undersøkt med hensyn til elvemusling Margaritifera margaritifera som ledd i oppfølgingen av kalkingstiltak i forsuringspåvirkede vassdrag. Hver lokalitet ble undersøkt på 1 til 4 steder. Overvåkingen er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kontaktperson hos Fylkesmannen har vært rådgiver Terje Wivestad, Miljøvernavdelingen

I september 1994 ble det funnet 104 levendemuslinger på samme strekning, men også opp til ca. 200 m ovenfor Sørbråten bru. Lengden varierte fra 67 til 130 mm. Minste musling er anslått til å være ca 20 år gammel (1994). Elfiske gjennomført 07. og 20.09.94, samt 03.04 og 19.09.95 viste en tynn til middels ørretbestand, uten at det ble påvist muslinglarver (Sandaas og Enerud 1996).
359 elvemuslinger ble merket og tellet i et forsøksprosjekt i perioden fra 1997 tom. 2012. Se rapport (Sandaas & Enerud 2012).

Dausjøelva
Dausjøelva er plassert i klasse 1 verneverdig (1-7 poeng) etter denne modellen. Lokaliteten er likevel vikitg fordi relativt små muslinger 37-50 mm finnes når det letes grundig. Kvantitative opplysninger om tidligere tilstand savnes.

Gåslungselva
Flere store muslinger sett under padling med gummibåt. Sverre Gulbrandsen (pers. medd.). Opplysningen fins også i rapport fra 1998. Sandaas og Enerud var der i 1995 men fant ingen ting. Bunnen var tilslammet. Beskrevet som "utdødd" (Sandaas, Kjell. 2014)
Trusler:
Bildet er uklart, men sum av skogsdrift, jordbruk, avrenning fra bebyggelse og mulig forsuring peker seg ut. Varierende og tynn vertsfiskbestand.
Tiltak:
Følge opp vekst hos individmerkete muslinger og gjennomført internflytting.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1957
Kartlegginsstatus: Overvåkningsprosjekt
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. 2006
År: 2006
Tittel: Samlet status for elvemusling Margaritifera margaritifera i Oslo og Akershus fylker 2006. Rapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Ikke publisert.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2006
År: 2006
Tittel: Forvitring av skall av elvemusling Margaritifera margaritifera (L.), s. 83-88. I Arvidsson, B. og Söderberg, H.(red.). 2006. Flodpärlmussla - vad behöver vi göra för att rädda arten? Karlstad University Studies 2006:15.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_127.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 1998
År: 1998
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Skarselva. Oslo kommune 1994-1997. Bestandsstatus og utbredelse. Helsevernetaten. Rapport nr: 10/1998, 21 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_128.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 1998
År: 1998
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Dausjøelva, Oslo kommune 1996-1997. Bestandsstatus og utbredelse. Helsevernetaten. Rapport nr: 9/1998.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_129.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Halvorsen, K. S & Sandaas, K. 1990
År: 1990
Tittel: Forekomst av elveperlemusling i Maridalen, Oslo kommune. Notat. 27.03.1990. Miljøetaten i Oslo kommune.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_506.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 1996
År: 1996
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Skarselva, Oslo kommune 1994. Utbredelse og bestandsstatus. Rapport nr. 21/96.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_509.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 1995
År: 1995
Tittel: Registrering av ørret og elveperlemusling i Skarselva. Rapport nr: 5/95. Miljø- og næringsmiddeletaten. Natur og forurensingsavdelingen. Oslo kommune
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_510.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 1994
År: 1994
Tittel: Forekomst av elveperlemusling i Movannsbekken i Maridalen, Oslo kommune. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_512.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Merking av elvemusling. Fauna. Vol.64. Nr:2-4 2011.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_592.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2012
År: 2012
Tittel: Tiltak for å styrke elvemuslingen i Movannsbekken og Skarselva i Oslo kommune 2000-2012.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_681.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Overvåking elvemusling Oslo og Akershus fylker 2010
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_735.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 3010026 Årvollbekken


Beskrivelse:
Registrert som utdødd (Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010027 Gørjabekken


Beskrivelse:
Lokaliteten kan være resultat av utsatt ørret med muslinglarver på gjellene. Beliggenheten (375 mo.h.) er langt høyere enn marin grense (220mo.h.). Gørjabekken er plassert i klasse 2, meget verneverdig (8-17 poeng), etter denne modellen. Fordi antall muslinger funnet er svært lavt, slår funn av 3 små muslinger kraftig ut i mange poeng (4+3). Dette gir et altfor positivt bilde av bestanden. Andel tomme skall, 35 %, peker også på at dødeligheten kan være svært høy. Samtidig viser forekomst av små individer mellom 30 og 50 mm at rekruttering hadde skjedd i den senere tid. Det foreligger også sterke indisier på bestanden, uansett naturlig eller ikke, har fått tilskudd gjennom utsatt ørret infisert med muslinglarver fra oppdrettsanlegget i Sørkedalselva.

I 2014 ble det gjort forsøk med infisering av ørret i kar. Mange nye muslinger er funnet i Gørjabekken oppstrøms. Bestanden er større enn antatt, og den ser ut til å være i vekst (Sandaas 2015).

I juni 2010 ble 7 vassdrag i Oslo og Akershus fylker undersøkt med hensyn til elvemusling Margaritifera margaritifera som ledd i oppfølgingen av kalkingstiltak i forsuringspåvirkede vassdrag. Hver lokalitet ble undersøkt på 1 til 4 steder. Overvåkingen er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kontaktperson hos Fylkesmannen har vært rådgiver Terje Wivestad, Miljøvernavdelingen
Trusler:
Regulering kan føre til svært liten vannføring i tørre sommere.
Tiltak:
Oppfølging av muslingbestanden og bestanden av vertsfisk.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet: God naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1997
Kartlegginsstatus: Fullstendig inventering
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. 2006
År: 2006
Tittel: Samlet status for elvemusling Margaritifera margaritifera i Oslo og Akershus fylker 2006. Rapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Ikke publisert.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 1998
År: 1998
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Gørjabekken. Oslo kommune 1997. Bestandsstatus og utbredelse. Miljø- og næringsmiddeletaten. Rapport nr: 29/98, 13 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_130.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2015
År: 2015
Tittel: Rapportering tiltaksmidler truete arter 2015. Elvemusling - infisering i kar og gjenfangst.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_676.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Overvåking elvemusling Oslo og Akershus fylker 2010
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_735.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 3010028 Sørkedalselva/Lysakerelva


Beskrivelse:
Funn fra 1933 av S. Sømme, belagt på ZMO. Sørkedalselva er plassert i klasse 2 meget verneverdig (8-17 poeng) etter denne modellen. Denne rangeringer bygger på den fullstendige inventering med 15 stasjoner gjennomført i 1999 (Sandaas og Enerud 1998). Tilleggsdataene viser at rekruttering skjer, men også at den er meget liten og derfor ikke fanges opp i en standard undersøkelse. Bestanden er stor i vår region og den har positive trekk knyttet til rekruttering. Imidlertid er bestanden også utsatt for et hard press fra mange ulike brukerinteresser. Slik sett kan Sørkedalselva være et godt eksempel på vår evne til å forvalte langsiktig i konfliksituasjoner. Lokaliteten er også et nasjonalt overvåkingsvassdrag for elvemusling.

I juni 2014 ble elva undersøkt på 2 stasjoner, en over anadrom strekning(Griniveien) og en på anadrom strekning(Fåbro). Det ble påvist musling på begge stasjonene. Funnene viser en viss rekruttering, men det er en hovedvekt av eldre individer. Det ble funnet muslinger ned til 19mm ved "Fåbro". Gjennom elfiske ble det påvist muslinglarver på mellom 4,8 og 7,1% av ørretene, men ingen på laksunger i den nedre delen. Mye tyder på at også muslingene på den anadrome strekningen er "ørretmusling". Dagens bestand anslås til å romme færre enn 5000 individer i Lysakerelva(Sandaas og Enerud 2014).

2017
Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Samlerapport over overvåkningsprogrammet som beskriver hendelser, og samlede data fra 1999 - 2015 basert på fisk, vannkvalitet og elvemusling.
Trusler:
Vassdragsregulering, forurensning fra boliger og industri, ridning, vannuttak. Utsetting av laksyngel i øvre del er uheldig med tanke på elvemuslingens avhengighet av ørret.
Tiltak:
Lage forvaltningsplan for lokaliteten, jf. Sandaas m. fl. 2006.
Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad: Sårbar
Trusselfaktor: Annen forurensing
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1933
Kartlegginsstatus: Overvåkningsprosjekt
Kartleggingsehov: Kartlegging av trusler

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. 2006
År: 2006
Tittel: Samlet status for elvemusling Margaritifera margaritifera i Oslo og Akershus fylker 2006. Rapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Ikke publisert.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. red 2001
År: 2001
Tittel: Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. NINA Oppdragsmelding 725 2001
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_4.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 1998
År: 1998
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Alnavassdraget, Oslo kommune 1998. Miljø- og næringsmiddeletaten. Rapport 63/98: 1-13.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_120.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Enerud, J. 2006
År: 2006
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Bærum kommune i 2006. Rapport til Bærum kommune, 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_115.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Wilse, J.N. 1779
År: 1779
Tittel: Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegield og Egn i Aggershuus-Stift udi Norge. - C.S. Schwach, Christiania (Oslo). (Ny utg. 1991, Valdisholm forlag, Rakkestad.)
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Sandaas, K. 2008
År: 2008
Tittel: Rekruttering hos elvemusling Margaritifera margaritfera i Sørkedalselva, Oslo kommune. 1995-2007. Rapport 1/2008.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_165.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M., Sandaas, K., Enerud, J. & Magerøy, J. 2008
År: 2008
Tittel: Sørkedalselva, Oslo/Akershus (vassdragsnr. 007.Z). – s. 21-38 i Larsen, B.M. (red). Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2006 og 2007. NINA Rapport 417.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_166.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 1998
År: 1998
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritfera i Sørkedalselva, Oslo kommune. 1995-1998. Utbredelse og bestansstatus. Rapport 12-1998.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_167.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 1996
År: 1996
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritfera i Sørkedalselva, Oslo kommune. 1995. Utbredelse og bestansstatus. Rapport 32-1996.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_168.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 1998
År: 1998
Tittel: Registrering av forekomst og tetthet av ørret Salmo trutta i Sørkeldalselva. Oslo kommune 1995. Rapport 88-1998.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_169.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Elvemusling i Lysakerelva Oslo og Bærum kommuner Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_475.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2008
År: 2008
Tittel: Epost fra Kjell Sandaas
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_511.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Elvemusling i Lysakerelva. Oslo og Bærum kommuner. Oslo og Akershus 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_565.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Målestasjon for vannføring i Sørkedalselva. Hensyn til elvemusling. Tryvann vinterpark. Oslo kommune 2010.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_566.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2015
År: 2015
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Sørkedalselva. Konsekvenser ved uttak av vann til snøproduksjon. Oslo kommune - 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_584.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Elvemusling i Sandvikselva og Lysakerelva. Oslo og Bærum kommuner. Oslo og Akershus 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_688.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2017.
År: 2017
Tittel: Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_764.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010030 Bekk fra Østensjøvatnet


Beskrivelse:
I memorial fra 1774 av D. Vibe er det nevnt at vannet ved gården Abilsø er en fiskeplass for perler (Taranger 1890). Det er en bestand av andemusling i Østensjøvannet i dag, det kan ha vært fangst av denne som kan være beskrevet i kilden. Eventuell bestand av elvemusling antas utdødd.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1724
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010031 Hegglielva


Beskrivelse:
Sjekket i forbindelse med vannuttak til snøproduksjon. Ikke funnet på strekket. Sandaas 2013.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. 2013
År: 2013
Tittel: Uttak av vann til snøproduksjon og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva, Oslo kommune, Oslo og Akershus fylker 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_386.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva. Oslo kommune. Oslo og Akershus fylker 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_569.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 3010032 Bekk fra Vesetjern


Beskrivelse:
Ubekreftet funn artsobservarsjoner
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: 2018-09-01 Funnår: 2018
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 4020001 Brødbølsvassdraget


Beskrivelse:
Sjekket i 2010 av Sandaas & Enerud (2012). Ingen funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_433.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4020002 Vikeråa


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4020003 Sikåa


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4020004 Karterudåa


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4020005 Austgardsåa


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4120001 Saugstadviksa


Beskrivelse:
TAS UT: På krok. Kjell Olsen (i Dolmen og Kleiven 1997). Elva som går opp i Saustadvika heter Gaupa. Denne lokaliteten antas å være feil siden stedsnavnet tyder på at det er vika i Mjøsa som er stedet. Der er det bekreftet funn andemusling.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4120002 Moelva


Beskrivelse:
Robert Karlsen (pers .medd. 2007), tlf. 95089827, fant et tomt skall i elva ca. 1990. Etter nærmere konsultering med Robert Karlsen i 2010 er det mest sannsynlig andemusling som er funnet.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Robert Karlsen
År: 0
Tittel: Pers. medd. (Tlf 95089827)
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Vassdragsid: 4150001 Svartelva


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4170001 Vikselva


Beskrivelse:
Opplysninger fra fylkesmannen (Dolmen og Kleiven). Se nedenfor: Tore Quenild (pers.medd. 2007) opplyser at det ble funnet tomme skall under tapping av en dam i 1987. Skallene ble bestemt til å være elvemusling pga formen. Det senere bekreftet andemusling i Vikselva (Pers med. G. Kjellberg NIVA). Dette gjør observasjonen av elvemusling usikker, men hvis den har vært der antas den som utdødd. Sjekket på flere plasser i 2011. Fortsatt ingen funn. (Sandaas & Enerud 2012)(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kjellberg Gösta
År: 0
Tittel: Pers. medd. Kjellberg Gösta. NIVA
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Tore Quenild
År: 0
Tittel: Pers. medd. Tore Quenild. Fiskeforvalter Fylkesmannen i Hedmark.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4170002 Starrelva


Beskrivelse:
Sjekket i 2011 av Sandaas & Enerud (2012). Ingen funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4180001 Trøftåa


Beskrivelse:
Det er sendt et skall til Økland i 1975 fra Høimyrbukoja av Jon Bekken (Økland 1998) Jon Bekken meddelte funn i 1986 ovenfor fløtdammen (Dolmen & Kleiven 1997). Elva ble besøkt i 2008 av Kjell Sandaas og Jørn Enerud da fant de 2 levende og 25 tomme skall(Sandaas 2014).

Det ble foretatt nye undersøkelser av Trøftåa i 2014, på samme sted som det tidligere ble påvist muslinger. Det ble ikke funnet levende muslinger, bare ett tomt skall. Bestanden i Trøftåa anses nå som utdødd(Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:
Forsuring er sannsynlig årsak til bestandsnedgang (Sandaas og Enerud 2008).
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1975
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Trøftåa, Løvhaugsåa og Gjerda Hedmark fylke 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_473.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2008
År: 2008
Tittel: Elvemusling i Trøftåa Nord-Odal kommune, Hedmark fylke. Rapport til Nord-Odal kommune. 12 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_173.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4180002 Styggåa (Haugsåa)


Beskrivelse:
Satt ut muslinger (fra Trøftåa) for lenge sida ved Haug, Neppe musling i dag da elva er belastet (pers. medd. Jon Bekken, i Dolmen og Kleiven). Jon Bekken (pers. medd. 2007): Oppgir at flytting ikke var vellykket. Denne bestanden betraktes som ikke utdødd da det ikke fins opplysninger om en bestand før utsetting(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2008
År: 2008
Tittel: Elvemusling i Trøftåa Nord-Odal kommune, Hedmark fylke. Rapport til Nord-Odal kommune. 12 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_173.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4200001 Fløyta


Beskrivelse:
Lenger nedstrøms i vassdraget (på svensk side) hvor det er ørret er det en elvemuslingbestand (Karlson, länsstyrelsen Värmland, pers medd.). Enerud var der i 2000, men fant ingenting i Fløyta (Sjekket areal ca. 50 kvm)(Sandaas 2014).
Trusler:
Se kilderapporten.
Tiltak:
Se kilderapporten.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2000
År: 2000
Tittel: Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i Finsrudelva, Bråtaåa, Fløyta og Børjåa. Eidskog kommune, Hedmark fylke. Rapport, 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_80.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4200002 Finsrudelva


Beskrivelse:
Det finnes en god og rekrutterende bestand i vassdraget (Billan) på svensk side (Tuneld, Eda kommune, pers.medd.). T. Taugbøl nevner mye elvemusling fra Billan fra 1991 (Økland 1998). Minste musling i 2000 var 37 mm, gjennomsnittlig tetthet er ett indvid pr kvm (Enerud 2000). Det er også sjekket mellom Finsrudtjernet og Søndre Billingen og mellom Nordre og Søndre Billingen uten funn. Felt arbeidet fore gikk i 2011. Findsrudelva ble også besøkt og musling funnet. (Sandaas & Enerud 2012)(Sandaas 2014).

I 2016 kom det en Bivalvia rapport på skaltilvekst. Inneldning skriver som følger: "Målsättningen med vår undersökning var att utvärdera skaltillväxten hos flodpärlmusslor insamlade från 6 vattendrag i Hedmark fylke, Norge. Musslorna åldersbestämdes med hjälp av en speciell metod som utvecklades på 90-talet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm av Elena Meret (Dunca) och Harry Mutvei. Enligt denna metod räknade man årstillväxten i snittytor av skal. Snittytorna behandlades först med Mutvei-lösning för etsning och infärgning och sedan undersöktes i ljusmikroskop. Skalens mått uttrycktes som en funktion av musslornas ålder i diagram. Tillväxten jämfördes sedan med allmänna tillväxtkurvor för flodpärlmusslan. Dessa diagram kan användas för att uppskatta musslornas ålder genom att mäta skallängden. Skalens årliga tillväxt mättes i bilder tagna i ljusmikroskop med ca 40x förstoring och presenterades i diagram" (Dunca, E., og Sandaas, K -Skaltillväxt hos flodpärlmusslor från Hedmark fylke, Norge)
Trusler:
Forsuring
Tiltak:
Kalking opprettholdes
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2000
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2000
År: 2000
Tittel: Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i Finsrudelva, Bråtaåa, Fløyta og Børjåa. Eidskog kommune, Hedmark fylke. Rapport, 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_80.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Meland, V. 1999
År: 1999
Tittel: Utbredelse av store ferskvannsmuslinger i Eidskog kommune, Hedmark. En foreløpig oversikt. – Notat til Eidskog kommune 5.11.99. 8 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_174.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Klepsland, J. & Olsen, K. M. 2009
År: 2009
Tittel: Naturtypekartlegging i Eidskog kommune 2007. BioFokus-rapport 2008-10
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_517.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Finsrudåa 2012-2015. Eidskog kommune, Hedmark. 21 sider inkl. vedlegg.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_720.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dunca, E., og Sandaas, K
År: 2016
Tittel: Skaltillväxt hos flodpärlmusslor från Hedmark fylke, Norge
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_728.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4200003 Børjåa


Beskrivelse:
Kalkingsvassdrag. Det er sjekket 3 stasjoner ca. 300 kvm. Ingen musling funnet. Betydelig forsuringsskader (Enerud 2000). Også sjekket i 2011. Ingen funn(Sandaas & Enerud 2012)(Sandaas 2014).
Trusler:
Se kilderapporten.
Tiltak:
Se kilderapporten.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2000
År: 2000
Tittel: Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i Finsrudelva, Bråtaåa, Fløyta og Børjåa. Eidskog kommune, Hedmark fylke. Rapport, 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_80.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4200004 Bråtaåa


Beskrivelse:
Kalkingsvassdrag. Det er sjekket 4 stasjoner i 2000, musling på to av dem. Gjennomsnittlighet tetthet 0,45 pr kvm. Muslinger mellom 82-113mm lange (Enerud 2001). Det ble funnet en musling på 34 mm i 2000 i Grønnebekkenåa (Meland pers. medd.).(Sandaas 2014).

2016; forsøk med kontrollert infeksjon i flytende kar (Sandaas, K. og Enerud, J. 2016)

I 2016 kom det en Bivalvia rapport på skaltilvekst. Inneldning skriver som følger: "Målsättningen med vår undersökning var att utvärdera skaltillväxten hos flodpärlmusslor insamlade från 6 vattendrag i Hedmark fylke, Norge. Musslorna åldersbestämdes med hjälp av en speciell metod som utvecklades på 90-talet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm av Elena Meret (Dunca) och Harry Mutvei. Enligt denna metod räknade man årstillväxten i snittytor av skal. Snittytorna behandlades först med Mutvei-lösning för etsning och infärgning och sedan undersöktes i ljusmikroskop. Skalens mått uttrycktes som en funktion av musslornas ålder i diagram. Tillväxten jämfördes sedan med allmänna tillväxtkurvor för flodpärlmusslan. Dessa diagram kan användas för att uppskatta musslornas ålder genom att mäta skallängden. Skalens årliga tillväxt mättes i bilder tagna i ljusmikroskop med ca 40x förstoring och presenterades i diagram" (Dunca, E., og Sandaas, K -Skaltillväxt hos flodpärlmusslor från Hedmark fylke, Norge)
Trusler:
Forsuring
Tiltak:
Kalking opprettholdes
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2000
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2000
År: 2000
Tittel: Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i Finsrudelva, Bråtaåa, Fløyta og Børjåa. Eidskog kommune, Hedmark fylke. Rapport, 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_80.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Meland, V. 1999
År: 1999
Tittel: Utbredelse av store ferskvannsmuslinger i Eidskog kommune, Hedmark. En foreløpig oversikt. – Notat til Eidskog kommune 5.11.99. 8 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_174.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Klepsland, J. & Olsen, K. M. 2009
År: 2009
Tittel: Naturtypekartlegging i Eidskog kommune 2007. BioFokus-rapport 2008-10
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_517.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Elvemusling i Bråtaåa 2000 – 2016. Eidskog kommune, Hedmark 2016. 21 sider inkl. vedlegg.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_725.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dunca, E., og Sandaas, K
År: 2016
Tittel: Skaltillväxt hos flodpärlmusslor från Hedmark fylke, Norge
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_728.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4200005 Vrangselva


Beskrivelse:
Elvemusling nevnes i forbindelse med figur 3.8 i Bækken, T., Kjellberg, G. & Lineløkken, A.1999. Her er det usikkert hvor funnet eller henvisning er i elva. Sideelva Bråtaåa 4200004 har en bestand av elvemusling. I Vrangselva er det dokumentert andemusling som kan forveksles med elvemusling. Kilden antas å være for usikker inntil mer info skulle dukke opp. Det ble også gjort noen undersøkelser i felt 2011 uten funn. Sandaas & Enerud 2012.(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: 0000-00-00 Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Bækken, T., Kjellberg, G. & Lineløkken, A.1999
År: 1999
Tittel: Overvåking av bunndyr i grensekryssende vassdrag i østlandsområdet i forbindelse med vassdragskalking. Samlerapport for undersøkelsene i 1995, 1996 og 1997. DN-notat 1999-2.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_178.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4200006 Buvikelva


Beskrivelse:
Sjekket i 2011 av Sandaas & Enerud (2012). Ingen funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4200007 Buåa


Beskrivelse:
Sjekket i 2011 av Sandaas & Enerud (2012). Ingen funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4200008 Ingulsrudbekken


Beskrivelse:
Sjekket i 2011 av Sandaas & Enerud (2012). Ingen funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4200009 Leirbekken


Beskrivelse:
Sjekket i 2011 av Sandaas & Enerud (2012). Ingen funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4200010 Veksåa


Beskrivelse:
Sjekket i 2011 av Sandaas & Enerud (2012). Ingen funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4200011 Bekk til Vrangselva


Beskrivelse:
Sjekket i 2011 av Sandaas & Enerud (2012). Ingen funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4200012 Billingsøelva


Beskrivelse:
Sjekket 2013(Sandaas, K. & Enerud, J. 2013)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4230001 Røgden-Løvhaugsåa


Beskrivelse:
Flere individer observert i innløpet og utløpet av Røgden i perioden 2000-2005 (pers. medd. Stein Sorkness i Grue kommune og siden 1990-tallet, pers.medd. Espen Lydersen i NIVA).I Sandaas(2012) er det registrert musling i Løvhaugsåa. Tettheten er beregnet mellom 0,1-0,5 individer pr.m2 og rekrutteringen er dårlig. Utbredelse i antall meter er 3500. Se rapport.

I 2014 ble det funnet mange muslinger sammenlignet med tidligere års undersøkelser. Muslingene ble funnet på en annen stasjon enn i 2013. Totalt antall muslinger i undersøkt del av Løvhaugsåa anslås til minimum 10.000 individer. Rekrutteringen som fant sted for 10-20år siden i nedre del, har i mindre grad skjedd i midtre del. I Løvhaugsåa er situasjonen nå(2014) adskillelig mer positiv enn for bare et par år siden. En betydelig andel yngre muslinger viser at rekruttering har skjedd i betydelig omfang for 10-20 år siden, og at bestanden derfor er yngre og har et adskillelig lengre livsløp foran seg. Kalking av vassdrag kan trolig ha hatt positiv effekt. Se rapport(Sandaas og Enerud 2014).

I 2016 kom det en Bivalvia rapport på skaltilvekst. Inneldning skriver som følger: "Målsättningen med vår undersökning var att utvärdera skaltillväxten hos flodpärlmusslor insamlade från 6 vattendrag i Hedmark fylke, Norge. Musslorna åldersbestämdes med hjälp av en speciell metod som utvecklades på 90-talet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm av Elena Meret (Dunca) och Harry Mutvei. Enligt denna metod räknade man årstillväxten i snittytor av skal. Snittytorna behandlades först med Mutvei-lösning för etsning och infärgning och sedan undersöktes i ljusmikroskop. Skalens mått uttrycktes som en funktion av musslornas ålder i diagram. Tillväxten jämfördes sedan med allmänna tillväxtkurvor för flodpärlmusslan. Dessa diagram kan användas för att uppskatta musslornas ålder genom att mäta skallängden. Skalens årliga tillväxt mättes i bilder tagna i ljusmikroskop med ca 40x förstoring och presenterades i diagram" (Dunca, E., og Sandaas, K - Skaltillväxt hos flodpärlmusslor från Hedmark fylke, Norge)

2018
Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Løvhaugsåa 2018. Grue kommune, Hedmark fylke. 13 sider
I 2018 ble det sjekket 3 stasjoner. Stasjon 1 er beskrevet i 2013. Det ble gjort funn på 204 levende muslinger(197 - 2013). Stasjon 2 ble det funnet 242 levende muslinger og stasjon 3 41 muslinger.Rapporten forelsår å legge vassdraget inn under regional overvåkning.
Trusler:
Forsuring? Mangel på vertsfisk
Tiltak:
I Gjerda og Løvhaugsåa ble tiltak gjennomført i sommeren 2014. Flytende kar med stedegen musling og stedegen ørret har sannsynligvis ført til infeksjon med muslinglarver på fiskens gjeller. Fisken ble deretter satt ut i lokalitetene.

Kalking
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: Ca. 1990
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Stein Sorkness
År:
Tittel: Pers. medd.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Espen Lydersen
År:
Tittel: Pers. medd.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Enerud, J. 2007
År: 2007
Tittel: Resultater fra kartlegging av elvemusling i Grue kommune i 2007, Notat 3s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_175.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Trøftåa, Løvhaugsåa og Gjerda Hedmark fylke 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_473.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2015
År: 2015
Tittel: Rapportering tiltaksmidler truete arter 2015. Elvemusling - kunstig infeksjon i kar og gjenfangst.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_675.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dunca, E., og Sandaas, K
År: 2016
Tittel: Skaltillväxt hos flodpärlmusslor från Hedmark fylke, Norge
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_728.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2018.
År: 2018
Tittel: Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Løvhaugsåa 2018. Grue kommune, Hedmark fylke. 13 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_773.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4230002 Varpåa


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4230003 Rotna


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4230004 Kjerkesjøåa


Beskrivelse:
Kjell Sandaas meddelte funn av elvemusling i september 2014. Han hadde fått tips fra en gammel skogsarbeider hos Kjell Skaraberget. Bestanden er trolig liten, men den viser tegn til rekruttering mens kalking har pågått (15-20 år siden). Elver i nærheten bør sjekkes (Notat 2014).

I 2016 kom det en Bivalvia rapport på skaltilvekst. Inneldning skriver som følger: "Målsättningen med vår undersökning var att utvärdera skaltillväxten hos flodpärlmusslor insamlade från 6 vattendrag i Hedmark fylke, Norge. Musslorna åldersbestämdes med hjälp av en speciell metod som utvecklades på 90-talet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm av Elena Meret (Dunca) och Harry Mutvei. Enligt denna metod räknade man årstillväxten i snittytor av skal. Snittytorna behandlades först med Mutvei-lösning för etsning och infärgning och sedan undersöktes i ljusmikroskop. Skalens mått uttrycktes som en funktion av musslornas ålder i diagram. Tillväxten jämfördes sedan med allmänna tillväxtkurvor för flodpärlmusslan. Dessa diagram kan användas för att uppskatta musslornas ålder genom att mäta skallängden. Skalens årliga tillväxt mättes i bilder tagna i ljusmikroskop med ca 40x förstoring och presenterades i diagram" (Dunca, E., og Sandaas, K -Skaltillväxt hos flodpärlmusslor från Hedmark fylke, Norge)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2014
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. 2014
År: 2014
Tittel: Epost fra Kjell Sandaas
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_493.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Dunca, E., og Sandaas, K
År: 2016
Tittel: Skaltillväxt hos flodpärlmusslor från Hedmark fylke, Norge
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_728.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4230005 Nøkkelvassåa


Beskrivelse:
I 2016 kom det en Bivalvia rapport på skaltilvekst. Inneldning skriver som følger: "Målsättningen med vår undersökning var att utvärdera skaltillväxten hos flodpärlmusslor insamlade från 6 vattendrag i Hedmark fylke, Norge. Musslorna åldersbestämdes med hjälp av en speciell metod som utvecklades på 90-talet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm av Elena Meret (Dunca) och Harry Mutvei. Enligt denna metod räknade man årstillväxten i snittytor av skal. Snittytorna behandlades först med Mutvei-lösning för etsning och infärgning och sedan undersöktes i ljusmikroskop. Skalens mått uttrycktes som en funktion av musslornas ålder i diagram. Tillväxten jämfördes sedan med allmänna tillväxtkurvor för flodpärlmusslan. Dessa diagram kan användas för att uppskatta musslornas ålder genom att mäta skallängden. Skalens årliga tillväxt mättes i bilder tagna i ljusmikroskop med ca 40x förstoring och presenterades i diagram" (Dunca, E., og Sandaas, K -Skaltillväxt hos flodpärlmusslor från Hedmark fylke, Norge)

Kartleggingen i Nøkkelvassåa viser at tettheten av muslinger (pr m2) er høy; sannsynligvis mellom 10 og 20 muslinger pr m2. Totalt antall individer i bestanden vurderes til å ligge mellom 50.000 og 100.000 muslinger. Rekrutteringen er åpenbart god, og lengdefordelingene viser at bestanden består av en gruppe eldre muslinger og en voksende gruppe yngre muslinger som har kommet til i løpet av de siste 15-20 årene. Funn av tomme skall indikerer normal dødelighet. Tettheten av ørret som vertsfisk for elvemuslingens larvestadium i Nøkkelvassåa, er god og fisken var betydelig infisert med muslinglarver på gjellene. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Nøkkelvassåa 2017. Grue kommune, Hedmark. 22 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: 2016-06-06 Funnår: 2016
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Dunca, E., og Sandaas, K
År: 2016
Tittel: Skaltillväxt hos flodpärlmusslor från Hedmark fylke, Norge
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_728.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Nøkkelvassåa 2017. Grue kommune, Hedmark. 22 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_740.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4230006 Sandsjøbekken


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4230007 Brusbarbekken


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4230008 Kongstjernbekken


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4230009 Vennersbekken


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4230010 Kalsjøbekken


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250001 Flisa


Beskrivelse:
Tomme skall funnet flere ganger, senest 2005 (Kent Moklebust, Åsnes kommune, pers.medd.). Jørn Enerud undersøkte i 2007 7 stasjoner uten funn. (Hver stasjon ca. 100-300 kvm). (Enerud 2007). Det er gjort ganske store undersøkelser, men melding om tommeskall indikerer at det fortsatt fins noen levendemuslinger i vassdraget ennå. Ingen nye funn i rapport fra 2014(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:
Det bør etterstrebes å få oversikt over denne bestanden. (Fiskeprøver, sjekke ørret for larver.)
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: Før 2000
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Kent Moklebust
År: 0
Tittel: Pers. medd.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Enerud, J. 2007
År: 2007
Tittel: Resultater fra kartlegging av elvemusling i Åsnes kommune i 2007, Notat 3s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_176.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250002 Kynna


Beskrivelse:
Det er registrert musling i elva. Det er ingen konkrete data på tetthet og rekruttering. Bør undersøkes nærmere(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2007
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2007
År: 2007
Tittel: Resultater fra kartlegging av elvemusling i Grue kommune i 2007, Notat 3s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_175.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Enerud, J. 2007
År: 2007
Tittel: Resultater fra kartlegging av elvemusling i Åsnes kommune i 2007, Notat 3s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_176.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250003 Gjera


Beskrivelse:
Det er påvist musling i elva. Tetthet er <0,01 individer pr. m2 over et strekke på 2000meter. Det er ikke registrert noen rekruttering(Sandaas 2014).I Gjerda ble det funnet mange muslinger i 2014, og muslingen finnes utbredt over en lengre strekning fra utløpet og oppover.Totalt antall muslinger i undersøkt del av Gjerda anslås til minimum 1000 individer, og tegn på rekruttering er nesten fraværende. Uten tiltak for å bedre livsforholdene i Gjerda, står muslingene i fare for å dø ut(Sandaas og Enerud 2014).

I 2016 kom det en Bivalvia rapport på skaltilvekst. Inneldning skriver som følger: "Målsättningen med vår undersökning var att utvärdera skaltillväxten hos flodpärlmusslor insamlade från 6 vattendrag i Hedmark fylke, Norge. Musslorna åldersbestämdes med hjälp av en speciell metod som utvecklades på 90-talet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm av Elena Meret (Dunca) och Harry Mutvei. Enligt denna metod räknade man årstillväxten i snittytor av skal. Snittytorna behandlades först med Mutvei-lösning för etsning och infärgning och sedan undersöktes i ljusmikroskop. Skalens mått uttrycktes som en funktion av musslornas ålder i diagram. Tillväxten jämfördes sedan med allmänna tillväxtkurvor för flodpärlmusslan. Dessa diagram kan användas för att uppskatta musslornas ålder genom att mäta skallängden. Skalens årliga tillväxt mättes i bilder tagna i ljusmikroskop med ca 40x förstoring och presenterades i diagram" (Dunca, E., og Sandaas, K -Skaltillväxt hos flodpärlmusslor från Hedmark fylke, Norge)
Trusler:
Forsuring? Mangel på vertsfisk
Tiltak:
I Gjerda og Løvhaugsåa ble tiltak gjennomført i sommeren 2014. Flytende kar med stedegen musling og stedegen ørret har sannsynligvis ført til infeksjon med muslinglarver på fiskens gjeller. Fisken ble deretter satt ut i lokalitetene.

Kalking
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2007
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2007
År: 2007
Tittel: Resultater fra kartlegging av elvemusling i Grue kommune i 2007, Notat 3s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_175.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Enerud, J. 2007
År: 2007
Tittel: Resultater fra kartlegging av elvemusling i Åsnes kommune i 2007, Notat 3s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_176.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Trøftåa, Løvhaugsåa og Gjerda Hedmark fylke 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_473.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2015
År: 2015
Tittel: Rapportering tiltaksmidler truete arter 2015. Elvemusling - kunstig infeksjon i kar og gjenfangst.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_675.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dunca, E., og Sandaas, K
År: 2016
Tittel: Skaltillväxt hos flodpärlmusslor från Hedmark fylke, Norge
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_728.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250004 Nya


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250005 Sørma


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250006 Lindåa


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn(Sandaas 2014).

Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250007 Medskogsåa


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250009 Frysarkjulbekken


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250010 Slagerudbekken


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250011 Knebekken


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250012 Kvennbekken


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250013 Mjauksjøbekken


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250014 Hørningsbekken


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250015 Slotjernsbekken


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250016 Bryntjernsbekken


Beskrivelse:

Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250017 Risbekken


Beskrivelse:
Sjekket 2017, ikke funn( Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_729.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4250018 Høgsjøbekken


Beskrivelse:
Sjekket for elvemusling på 3 stasjoner i 2018, samt et elektrofiske lengre opp i bekken. Totalt antall ble 506 muslinger. Gjennomsittlig tetthet på 6,5 per kvm. Den totale bestanden regnes for å være mellom 4000 - 5000. Bekken blir beskrevet som meget verneverdig.(Sandaas, K., Enerud, J. og Linløkken, A. 2018)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Tett
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2016
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K., Enerud, J. og Linløkken, A. 2018
År: 2018
Tittel: Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Høgsjøbekken 2018. Åsnes kommune, Hedmark fylke. Rapport 13 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_774.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4280001 Trysilelva


Beskrivelse:
Avisoppslag om funn av tomt skall eller levende individ i Trysilelva mellom 2000 og 2005 (Bjørn Tore Bekken, 2007, pers. medd.). Det fins også en registrering i fra 2002 som kan være samme som nevnt før: En musling tatt på krok 108 mm lang (Gjerfloen flyfishing, www.fluefiske-trysil.com). Svensker fant elevmusling med perle på norsk side i 1993 (Dolmen og Kleiven). Besøkt av Sandaas og Enerud (2012) i både 2012 og 2012. Ingen nye funn(Sandaas 2014).

Funn av totalt 3 muslinger på 3 stasjoner, To individer var gamle dyr med ubestemmelig alder, mens tredje muslinger vurderes til en alder på ca. 30 år.(Sandaas, K. og Enerud, J. 2018.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1993
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bekken Bjørn Tore
År: 0
Tittel: Pers. medd
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gjerfloen flyfishing 2002
År: 2002
Tittel: News from Gjerfloen Flyfishing. Hentet fra internett 27.05.2002 fra http://www.fluefiske-trysil.com/no/news.htm
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_516.pdf
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_433.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2018.
År: 2018
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera I Trysilelva og Elta 2018. 14 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_780.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4280002 Gjelsjøåa


Beskrivelse:
A. K. Smith i beskrivelse i Trysil prestegjeld nevner da elvemusling på 1700-tallet. (Pers. medd. Torgal Sætre). Bestemor til Torgal har observasjoner i denne Gjelsjåa i mellom 1910 og 1950. Bestand i dag er svært usikker.
Trusler:

Tiltak:
Her bør det gjøre mere undersøkelser.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1700
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Sætre Torgal
År: 0
Tittel: Pers.medd.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Vassdragsid: 4280003 Eskilsåna


Beskrivelse:
Sjekket i 2010 av Sandaas & Enerud (2012). Ingen funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_433.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4280004 Varåa


Beskrivelse:
Sjekket i 2010 av Sandaas & Enerud (2012). Ingen funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_433.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4280005 Grøna


Beskrivelse:
Sjekket i 2010 av Sandaas & Enerud (2012). Ingen funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_433.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4280006 Lutua


Beskrivelse:
Kjell Reidar Lutnæs har meddelt at hans far og onkel hentet et par bøtter fulle av elvemuslinger på svensk side på et sted de visste om. Dette var like etter krigen i 1950-årene. Muslingene ble satt ut på ca. fire forskjellige steder i Lutua mellom grensa og Lutekroken. Formålet var å dyrke frem perler. Det er ikke meldt om funn av muslinger i ettertid (Sandaas og Enerud 2010).

Sjekket i 2010 av Sandaas & Enerud (2012). Ingen funn (Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_433.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4280007 Vestre Grøna


Beskrivelse:
Sjekket i 2010 av Sandaas & Enerud (2012). Ingen funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_345.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_433.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4280008 Gjetsjøåa


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn(Sandaas 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4280009 Elta


Beskrivelse:
Undersøkt i 2018 på 3 stasjoner, ingen funn. Det er ikke funnet noen tidligere data i elven.(Sandaas, K. og Enerud, J. 2018)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2018.
År: 2018
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera I Trysilelva og Elta 2018. 14 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_780.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4290001 Julussa


Beskrivelse:
Elvemusling i Julussa er omtalt i historiske kilder, tilbake til 1700-tallet. I 2008 ble elva grundig undersøkt ved 7 stasjoner fra samløpet med Rena, opp til Brustad nedstrøms dammen. Det ble ikke funnet levende muslinger, tomme skall eller skallfragmenter. Det ble gjennomført el-fiske, uten funn av larver på fiskens gjeller. Sannsynligvis er elvemuslingen i Julussa utdødd(Sandaas og Enerud 2008).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1700
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandass, K. og Enerud, J. 2008
År: 2008
Tittel: Elvemusling i Julussa. Åmot og Elverum kommuner. Hedmark fylke 2008.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_464.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 4290002 Rena


Beskrivelse:
Nordre Rena og Søndre Rena elv er omtalt i rapport fra 2014(Sandaas). Det er ikke registrert elvemusling i elva.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_466.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_570.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5280001 Lenaelva


Beskrivelse:
Se kilderapporten.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Larsen, B.M. 1998
År: 1998
Tittel: Utbredelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Østre og Vestre Toten kommuner, Oppland. NINA Oppdragsmelding 570: 1-22.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_69.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5280002 Heggshuselva


Beskrivelse:
Se kilderapportene. Lokaliteten er nevnt i gamle kilder, men det tyder på at det har vært forveksling med elvenavn: Hexuselva (øvre del av Hunnselva).
Helland (1913) skriver: "I Hegshuselven, som munder ud ved Kap, dreves i tidligere tider perlefiske".
Trusler:
Se kilderapportene.
Tiltak:
Se kilderapportene.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Jensen, P.E. 1996
År: 1996
Tittel: Forekomst av elveperlemusling og salamander i Oppland. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport 5/96, 23 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_68.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 1998
År: 1998
Tittel: Utbredelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Østre og Vestre Toten kommuner, Oppland. NINA Oppdragsmelding 570: 1-22.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_69.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Helland, A. 1913
År: 1913
Tittel: Norges land og folk. Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristians Amt. Første del. Den almindelige del. Aschehoug. 615 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_520.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5290001 Hunnselva


Beskrivelse:
Hunnselva ligger hovedsakelig i Vestre Toten kommune i Oppland fylke, og er en del av et 378 km² stort nedbørsfelt som også berører Gran, Søndre Land og Gjøvik kommuner. Selve Hunnselva har utspring fra Einavatnet (398 m o.h.) og renner ut i Mjøsa ved Gjøvik (123 m o.h.).

Det har vært en negativ utvikling i bestanden av elvemusling i Hunnselva fra 1940-tallet og fram til i dag. Tidligere fantes arten langs hele strekningen mellom Einavatnet forbi Raufoss og ned til Breiskallen. I dag finnes det elvemusling bare på strekningen mellom Vestbakken kraftverk og Raufoss; en strekning som er ca. 7 km lang. Det er ikke funnet muslinger mindre enn 50 mm i Hunnselva verken i 1998, 2001 eller 2008. Rekrutteringen har sannsynligvis sviktet helt eller delvis allerede før 1970, og bare tilfeldige muslinger har vokst opp i vassdraget i løpet av 1980- og 1990-tallet. Om lag 70 % av muslingene var større enn 100 mm eller eldre enn 50 år i 2008. Det gjør at ut viklingen i antall elvemusling har vært negativ i hele utbredelsesområdet fra 1998 til 2008. Det har vært en nedgang i antall muslinger på ca. 30 % i løpet av de siste ti årene, og det er antatt at det står igjen ca. 2500 elvemusling i Hunnselva i dag. Selv om estimatet er beheftet med unøyaktighet gir det en bekreftelse på at bestanden av elvemusling er liten og meget sårbar for ytterligere reduksjon i utbredelse og antall.
Det ble funnet muslinglarver på gjellene til ørret ovenfor Reinsvolldammen (stasjon F5) både i 2001 og 2007. Det er ikke funnet levende muslinger på den strekningen der fisken ble samlet inn. Funnet av muslinger her indikerer imidlertid at det må finnes flere muslinger på strekningen nedenfor Vestbakken kraftverk enn det som framkommer ved tellingene på de to stasjonene i området. Det var ingen muslinglarver på ørretungene på stasjon F4 nedenfor Reinsvoll i 2007, og det kan se ut til at muslingene har forsvunnet i dette området. I resten av Hunnselva var det muslinglarver på et fåtall av ørretungene på stasjon F3 og F2. I 2001 var det enten høyere prevalens (stasjon F3) eller høyere antall muslinglarver på gjellene (stasjon F2) på disse stasjonene sammenlignet med resten av elva. I 2007 derimot var både prevalens og intensitet lav i hele vassdraget. I gjennomsnitt hadde bare 13 % av ørretyngelen larver på gjellene. Intensiteten var også svært lav med et gjennomsnitt på 1,8 muslinglarver pr. infisert ørretyngel. Høyest antall på en enkelt fisk var 4 muslinglarver. Den lave infeksjonsgraden indikerer at tettheten av muslinger er lav på alle de undersøkte stasjonene. Bestanden av elvemusling i Hunnselva hadde liten levedyktighet (klasse I) både i 1998 og 2001, og oppnådde bare 7 av 36 poeng i en verdivurdering. Bestanden karakteriseres fortsatt som lite levedyktig i 2008, og oppnådde fortsatt bare 7 av 36 poeng (Larsen og Berger 2009).
Vannføringsendringer kan være årsak til reduserte oppvekstområder for elvemusling i de første leveårene(Se rapport).

2017
Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Samlerapport over overvåkningsprogrammet som beskriver hendelser, og samlede data fra 1999 - 2015 basert på fisk, vannkvalitet og elvemusling.
Trusler:
Eutrofiering
Vannkraftregulering
Industriforurensing
Erodering/nedslamming
Mangel på vertsfisk
Se kilderapport.
Tiltak:
Bedre forholdene for vertsfisk
Flytte muslinger innad i vassdraget
Kunstig infeksjon av ørretunger
Se kilderapport.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid: 1940-50
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1725
Kartlegginsstatus: Overvåkningsprosjekt
Kartleggingsehov: Kartlegging av trusler

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jensen, P.E. 1996
År: 1996
Tittel: Forekomst av elveperlemusling og salamander i Oppland. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport 5/96, 23 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_68.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 1998
År: 1998
Tittel: Utbredelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Østre og Vestre Toten kommuner, Oppland. NINA Oppdragsmelding 570: 1-22.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_69.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2001
År: 2001
Tittel: Overvåkning av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2001. NINA Oppdragsmelding 762: 46pp.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_72.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2009.
År: 2009
Tittel: Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Hunnselva, Oppland. – NINA Rapport 443. 29 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_181.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dunca, E., Larsen, B.M. & Mörth, C.M. 2009
År: 2009
Tittel: Flodpärlmusslan i Hunnselva – åldersbestämning och kemisk analys av musselskal. – NINA Rapport 487. 28 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_182.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2009
År: 2009
Tittel: Elvemusling i Hunnselva - forsøk med infeksjon av muslinglarver på ulike ørretstammer. - NINA Rapport 509. 24 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_183.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2010
År: 2010
Tittel: Problemkartlegging med tilknytning til elvemusling i Hunnselva og forslag til tiltaksplan for å ta vare på og reetablere elvemusling i vassdraget. - NINA Rapport 559. 39 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_184.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Vibe, J. 1895
År: 1895
Tittel: Norges land og folk topografisk-historisk beskrivelse med enkelte vigtigere statistiske data. V. Buskeruds amt. - Jacob Dybwads forlag, Kristiania. 336 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_185.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M., Dunca E., Saksgård, R. & Österling, M. 2012
År: 2012
Tittel: Elvemusling og konsekvenser av vassdragsreguleringer – en kunnskapsoppsummering. NVE rapport 8-2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_391.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2017.
År: 2017
Tittel: Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_764.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5290002 Strømstadelva


Beskrivelse:
Se kilderapporten.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Larsen, B.M. 1998
År: 1998
Tittel: Utbredelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Østre og Vestre Toten kommuner, Oppland. NINA Oppdragsmelding 570: 1-22.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_69.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5290003 Skreppeelva


Beskrivelse:
Se kilderapporten.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Larsen, B.M. 1998
År: 1998
Tittel: Utbredelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Østre og Vestre Toten kommuner, Oppland. NINA Oppdragsmelding 570: 1-22.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_69.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5290004 Skjerra


Beskrivelse:
Etter innspill fra lokalkjente ble Skerras utløp i Trevatn undersøkt 25.6 2009, men uten funn av elvemusling (Høitomt 2010). Se kilderapporten.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Larsen, B.M. 1998
År: 1998
Tittel: Utbredelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Østre og Vestre Toten kommuner, Oppland. NINA Oppdragsmelding 570: 1-22.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_69.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2010
År: 2010
Tittel: Elvemusling 2009. Oppsummering av feltaktivitet og informasjonsarbeid. Januar 2010. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_521.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2008
År: 2008
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 mindre vassdrag i Søndre Land kommune, Gran kommune og Jevnaker kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_190.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5320001 Randselva


Beskrivelse:
Omtalt Wibe 1895 at lokaliteten var kjent allerede på midten av 1700-tallet. Mye nedom (nedre) Berger, høyre side, ca 1955, perleringer. Opplysninger fra Turid Futseter, Jevnaker (Dolmen og Kleiven). Det ble på den tiden foretatt en opprenskning av bunntømmer mellom gamle- og nybrua av fløtingforeninga. Det ble da funnet muslinger i svingen nedom Berger (Gregersen og Torgersen 2009).

Andre kilder har kunnet fortelle at de har sett musling og funnet flere skall de siste tredve årene. Fiskere hadde observert skjell på østre side av elva mellom Bergerhølen og Bergerfoss. Skall var også funnet mellom Bergerfossen og Kistefoss, rett nedstrøms dammen på østre siden. Det er også funnet skall og levende musling på damluka på Kistefoss de senere årene. Det hadde nylig blitt funnet levende musling på bunnen foran kraftinntaket når bassenget hadde vært nedtappet. Gregersen og Torgersen (2009) undersøkte strandkanten (nedtil LRV) på vestsiden fra Bergerfoss og opp til utløp av Randsfjorden 31.03.2008 uten at levende musling eller skall ble funnet. En dykkerundersøkelse ble gjennomført i april 2008, uten at musling ble påvist.
Ulovligbygging i 2010, se kilder.

Det ble registrert en enkelt levende elvemusling langs transektene, som ble funnet ved vading med vannkikkert oppstrøms de dype partiene. Under registreringen fra gummibåt ble det observert to levende elvemuslinger langs bredden, samt et tomt skall (Thaulow, J.& Hawley, K. 2016 Kartlegging av elvemusling ( Margaritifera margaritifera ) i Randselva nedstrøms Kraftstasjon Kistefoss I og II ved Kistefos Museet. 9 sider)

Oppstrøms Kistefoss ble muslinger ikke funnet. En ansatt på Bergerfoss kraftstasjon opplyste at tomme skall ble funnet i sila en sjelden gang. Elvemuslingen forekommer spredt og flekkevis i lave tettheter mellom Kistefoss og Viulfoss. Nedstrøms Viulfoss ble muslinger kun funnet ved Viulbrua (Viulveien). Nedstrøms jernbanebrua ble ett tomt skal funnet. En lokal fisker opplyste at han hadde sett flere muslinger på grunt vann i dette området for 3-5 år siden. Lengdefordelingen av de 234 muslinger som er samlet inn, viser en med stor overvekt av eldre individer. Antall tomme skall var høyt. Antall elvemuslinger i Randselva anslås grovt til å være et par tusen individer. Resultatene viser en liten og fragmentert bestand av elvemusling som trolig er på vei til å dø ut dersom tiltak ikke settes inn raskt. Av 102 ungfisk av ørret som er undersøkt var kun 2 (1,9 %) bærere av muslinglarver på gjellene, hhv. 1 og 3 larver. Sannsynligheten av at elvemuslingen rekrutterer synes å være svært lav.(Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Utbredelse og bestandsstatus. Elvemusling Margaritifera margaritifera i Randselva 2017. Ringerike og Jevnaker kommuner, Buskerud og Oppland fylker. Rapport, 14 sider.)

2017 undersøkt på bakgrunn av ønsket bygging av bro, og strekning langs elven. Totalt funn 30 muslinger lokalsjon 1, 47 muslinger på lokasjon 2, 109 muslinger lokasjon 3, 45, muslinger lokasjon 4 og 2 individer på lkasjon 5. (Thaulow, J.& Hawley, K. 2017, Utvidet kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera ) i Randselva nedstrøms Kistefos Museet. 7 sider)
Trusler:

Tiltak:
1. Vannkvalitet bør følges opp for å se på behov for tiltak knyttet direkte opp mot elvemuslingen.
2. Den betydelige forekomsten av kiselalger og grønnalger bør undersøkes nærmere.
3. Et samarbeid med fiskeinteressene bør innledes.
4. Fisk i anlegget kan infiseres med muslinglarver og settes ut før larvene slipper seg løs.
5. Dyrking av elvemusling med stedegen fisk kan gjøres enten i fiskeanlegget lokalt eller i anlegget på Austevoll.
6. Eventuelle biotoptiltak som øker produksjonen av ørret i elva, er også positivt for elvemuslingen.
7. Manøvreringsreglementet bør rettes inn mot å i vare ta behov for ørret og elvemusling i vassdraget.
8. Kirstefos-Museet bør legge til rette for å vise frem elvemuslingen i elva.
9. Kraftverkseier bør inviteres til å bidra for å sikre elvemuslingens overlevelse.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1750
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jensen, P.E. 1996
År: 1996
Tittel: Forekomst av elveperlemusling og salamander i Oppland. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport 5/96, 23 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_68.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Vibe, J. 1895
År: 1895
Tittel: Norges land og folk topografisk-historisk beskrivelse med enkelte vigtigere statistiske data. V. Buskeruds amt. - Jacob Dybwads forlag, Kristiania. 336 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_185.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ødegård, E. 2010
År: 2010
Tittel: """Dette er vedlikehold"".Artikkel nettavisen 8/9-2010."
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_186.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Garnås, E. 2010
År: 2010
Tittel: Brev fra Fylkesmannen i Buskerud. -Anmeldelse av utfylling i Randselva ved Hvalsmoen i Ringerike kommune.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_187.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Gregersen, F. & Torgersen, P. 2009
År: 2009
Tittel: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Fagrapport 2008. Rapport nr 3/09.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_522.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus. Elvemusling Margaritifera margaritifera i Randselva 2017. Ringerike og Jevnaker kommuner, Buskerud og Oppland fylker. Rapport, 14 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_745.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Thaulow, J. & Hawley, K. 2016 
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling ( Margaritifera margaritifera ) i Randselva nedstrøms Kraftstasjon Kistefoss I og II ved Kistefos Museet. 9 sider
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_749.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Thaulow, J. & Hawley, K. 2017
År: 2017
Tittel: Utvidet kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera ) i Randselva nedstrøms Kistefos Museet. 7 sider
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_750.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5320002 Sløvikselva


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn. Se rapport.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Høitomt, G. 2010
År: 2010
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 vassdrag i Sbøndre-Land kommune, Nordre-Land kommune, Etnedal kommune, Jevnaker kommune og Lunnerkommune. Oppland. Kistefos Skogtjenester AS.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_447.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gregersen, F. & Torgersen, P. 2009
År: 2009
Tittel: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Fagrapport 2008. Rapport nr 3/09.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_522.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5320003 Moselva/Svenåa


Beskrivelse:
Elva nedstrøms samløp mellom Mosåa og Svenåa ble elektrofisket i mai 2008 og 16 ørret ble fanget. Det var bra med ørret i elva. Ingen av ørretene som ble undersøkt hadde muslinglarver på gjellene. I april 2008 befartes nedre deler av elva, samt deltaet, uten at det ble funnet muslingskall (Gregersen og Torgersen 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Gregersen, F. & Torgersen, P. 2009
År: 2009
Tittel: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Fagrapport 2008. Rapport nr 3/09.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_522.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2008
År: 2008
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 mindre vassdrag i Søndre Land kommune, Gran kommune og Jevnaker kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_190.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5320004 Vangselva


Beskrivelse:
Elva oppstrøms mølledamme ble elektrofisket i mai 2008, og det ble fanget > 10 ørreter. Ingen av fiskene hadde muslinglarver på gjellene. Det var lite ørret i elva. Elva ble befart i oktober 2008 uten at det ble funnet elvemusling (Gregersen og Torgersen 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Gregersen, F. & Torgersen, P. 2009
År: 2009
Tittel: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Fagrapport 2008. Rapport nr 3/09.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_522.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2008
År: 2008
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 mindre vassdrag i Søndre Land kommune, Gran kommune og Jevnaker kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_190.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5330002 Åklangselva


Beskrivelse:
Se kilderapporten.
Trusler:
Se kilderapporten.
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Lund, E. 2006
År: 2006
Tittel: Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006. Naturkompetanse notat 2006-5. Rapport til Fylkesmannens Miljøvernavdelingen, Oppland. 5 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_73.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5330003 Sulua


Beskrivelse:
Se kilderapporten.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K., Wivestad, T. og Enerud, J. 2007
År: 2007
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Leiravassdraget 1998-2002. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Rapport 1/2007.
Link:
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5330004 Sveselva


Beskrivelse:
Kan være den fra gammelt omtalte Mortkjærnsbækken (Taranger 1890). Navnet kan også ha sammenheng med navnet Mørtvelten (vann øst for Roa?) eller Monsrudtjerna øst for Harestua. Lokalhistoriker Hofland (1977) mener Mortkjærnsbekken er Svesa og omtaler denne så en perleelv.

Ola Hegge har fått flere meldinger fra folk som kjente til elvemuslingen i Sveselva.Bestanden er antatt utdødd etter gruvevirksomhet i vassdraget.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1725
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Hofland, L. 1977
År: 1977
Tittel: Perlefiske på Harestua. I Hare-labben 3. Årgang, nr. 6/1977. Utgiver Harestua Vel.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K., Wivestad, T. og Enerud, J. 2007
År: 2007
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Leiravassdraget 1998-2002. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Rapport 1/2007.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Ola Hegge
År: 0
Tittel: Fiskeforvalter, Fylkesmannen i Oppland.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Helland, A. 1913
År: 1913
Tittel: Norges land og folk. Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristians Amt. Første del. Den almindelige del. Aschehoug. 615 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_520.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5330006 Klemma


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn. Se rapport(Høitomt 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Høitomt, G. 2009
År: 2009
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 11 mindre vassdrag i Sør-Aurdal kommune og Lunner kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_191.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5330007 Smellbakkbekken


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn. Se rapport(Høitomt 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Høitomt, G. 2009
År: 2009
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 11 mindre vassdrag i Sør-Aurdal kommune og Lunner kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_191.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5330008 Gjerdingselva


Beskrivelse:
Undersøkt fra Harestuvatnet opp til Store Skillingen. Arten ble funnet ved brua der lokalvegen krysser elva. Rett oppstrøms Haresuvatnet. Det ble funnet tre muslinger(Høitomt 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2009
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Høitomt, G. 2009
År: 2009
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 11 mindre vassdrag i Sør-Aurdal kommune og Lunner kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_191.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5340001 Vesleelva


Beskrivelse:
Se kilderapporten.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Lund, E. 2006
År: 2006
Tittel: Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006. Naturkompetanse notat 2006-5. Rapport til Fylkesmannens Miljøvernavdelingen, Oppland. 5 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_73.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5340002 Vesleåa


Beskrivelse:
Se kilderapporten.
Trusler:
Se kilderapporten.
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Lund, E. 2006
År: 2006
Tittel: Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006. Naturkompetanse notat 2006-5. Rapport til Fylkesmannens Miljøvernavdelingen, Oppland. 5 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_73.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5340003 Storåa


Beskrivelse:
Lokalkjent person på 90 år opplyste om elvemusling i nedre deler av Storåa for 40 år siden (Lund 2006). Se kilderapporten. Elva ble undersøkt i 2006 av Lund. Det ble da ikke gjort gjenfunn og lokaliteten antas å være utdødd.
Trusler:
Se kilderapporten.
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring: Avtatt
Endring i tid: 1960-70
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1965
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Lund, E. 2006
År: 2006
Tittel: Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006. Naturkompetanse notat 2006-5. Rapport til Fylkesmannens Miljøvernavdelingen, Oppland. 5 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_73.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5340004 Steinsjøbekken


Beskrivelse:
Se kilderapporten.
Trusler:
Se kilderapporten.
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Lund, E. 2006
År: 2006
Tittel: Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006. Naturkompetanse notat 2006-5. Rapport til Fylkesmannens Miljøvernavdelingen, Oppland. 5 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_73.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5340005 Vigga


Beskrivelse:
Omtalt som perleelv (Mjønnsvoldselva=Vigga) i 1701 (Taranger 1890). Helland (1913) skriver: "Perlemuslinger angives i 1704 at forekomme i...Mjønvoldelven i Gran". Se kilderapportene. Deler av elva ble undersøkt i 2008 uten at det ble påvist elvemusling (Høitomt 2008).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1701
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jensen, P.E. 1996
År: 1996
Tittel: Forekomst av elveperlemusling og salamander i Oppland. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport 5/96, 23 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_68.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Helland, A. 1913
År: 1913
Tittel: Norges land og folk. Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristians Amt. Første del. Den almindelige del. Aschehoug. 615 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_520.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2008
År: 2008
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 mindre vassdrag i Søndre Land kommune, Gran kommune og Jevnaker kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_190.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5340006 Bjonelva


Beskrivelse:
Påvist under feltarbeid 2008. Registrert på strekningen mellom Huagtjerndammen og Kvernhaugfossen. (ca. 400m). Forekomsten var spredt og ingen større ansamlinger av musling ble observert. Totalt 26 levende og 3 tomme skall. (Høitomt 2008)

Et nytt søk ble gjennomført 2.7 og 14.7.2014. Totalt ble det påvist 21 levende muslinger og 4 tomme skall. Det var en klar overvekt av eldre individ, men ett individ var 49 mm. Det ble også søkt på 2 strekninger lenger opp i elva uten at musling ble påvist. Det ble sommeren og høsten 2014 iverksatt tiltak med formål å styrke bestanden i Østre Bjoneelva. Dette gikk ut på å plassere elvemusling og ørret sammen i et kar, og dermed øke sannsynligheten for vellykket infisering av muslinglarver på gjeller til ørret. På strekningen i elva hvor musling tidligere var påvist ble 10 individer plukket og plassert i karet. Ørret ble samlet inn ved elfiske og sluppet levende opp i karet. Totalt 80 fisker ble plassert i karet i ca 20 dager. Infeksjon ble påvist, og fisken og muslingen ble sluppet ut igjen. Virkningen av tiltaket vil en trolig ikke se før tidligst om 4-8 år, da muslingene lever nedgravd i grusen de første leveårene.
Tettheten av elvemusling i Østre Bjoneelva er kritisk lav, og kun en liten restbestand på en kort strekning av elva er igjen. Mye tyder på at svært lav tetthet på vertsfisk (ørret) er den største flaskehalsen (Høitomt og Lie 2015).
Trusler:
Lav tetthet av vertsfisk
Tiltak:
Infisere fisk ved bruk av kar
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2008
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Høitomt, G. 2008
År: 2008
Tittel: Elvemusling i Bjonelva. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_446.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. & Lie, E. F. 2015
År: 2015
Tittel: Undersøkelse av og tiltak for elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Østre Bjoneelva, Gran kommune
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_490.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gregersen, F. & Torgersen, P. 2009
År: 2009
Tittel: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Fagrapport 2008. Rapport nr 3/09.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_522.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2008
År: 2008
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 mindre vassdrag i Søndre Land kommune, Gran kommune og Jevnaker kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_190.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 5340007 Gullerudelva


Beskrivelse:
Elva ble elektrofisket i juni 2008 og det ble fanget 13 ørret. Ingen hadde muslinlarver på gjellene. Det ble ikke funnet musling (Gregersen og Torgersen 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Gregersen, F. & Torgersen, P. 2009
År: 2009
Tittel: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Fagrapport 2008. Rapport nr 3/09.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_522.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2008
År: 2008
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 mindre vassdrag i Søndre Land kommune, Gran kommune og Jevnaker kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_190.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5340008 Askjumelva


Beskrivelse:
Askjumthern ble elektrofisket i juni 2008 og det ble fanget 2 ørret. Befaringer viser at det er ørret nedstrøms Grunningen og oppstrøms Breidtjern. Ingen levende musling eller skall ble observert (Gregersen og Torgersen 2009).
Trusler:
Avrenning fra jordbruk
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Gregersen, F. & Torgersen, P. 2009
År: 2009
Tittel: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Fagrapport 2008. Rapport nr 3/09.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_522.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5340009 Grymyrbekken


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Gregersen og Torgersen 2009),
Trusler:
Avrenning fra jordbruk
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Gregersen, F. & Torgersen, P. 2009
År: 2009
Tittel: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Fagrapport 2008. Rapport nr 3/09.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_522.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5360001 Fallselva


Beskrivelse:
Tidlig på 1900-tallet skal det ha vært en tett bestand av muslinger i elva, og på 1930-1940-tallet ble det tatt opp store mengder muslinger i forbindelse med perlefiske (Nils Larsen pers .medd.: Westly, T. og Rustadbakken, A 2002). Thor Midteng (pers. medd., 2007): Godt med muslinger i min barndom rundt 1950. Grete Gausemel 1995 (Jensen 1996).

I 2010 ble elva undersøkt fra Trevatn og ned til Randsfjorden(ca 5km). Det ble funnet muslinger på flere steder. Se rapport(Høitomt 2010).

Vannføringsendringer kan være årsak til reduserte oppvekstområder for elvemusling i de første leveårene(Se rapport).
Trusler:
Se kilderapportene.
Tiltak:
Se kilderapportene.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring: Avtatt
Endring i tid: Før 1940
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1900
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jensen, P.E. 1996
År: 1996
Tittel: Forekomst av elveperlemusling og salamander i Oppland. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport 5/96, 23 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_68.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Thor Midteng
År: 0
Tittel: Pers. medd.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Westly, T. og Rustadbakken, A. 2003
År: 2003
Tittel: Fagutredning, Fisk og ferskvannsøkologi i Fallselva, Søndre Land kommune 2002. Naturkompetanse, rapport 2003-2, 31 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_79.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2010
År: 2010
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritfera) i 2 vassdrag i Hurdal kommune.Akershus fylke. Kistefoss Skogtjenester AS.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_163.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M., Dunca E., Saksgård, R. & Österling, M. 2012
År: 2012
Tittel: Elvemusling og konsekvenser av vassdragsreguleringer – en kunnskapsoppsummering. NVE rapport 8-2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_391.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2010
År: 2010
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 vassdrag i Sbøndre-Land kommune, Nordre-Land kommune, Etnedal kommune, Jevnaker kommune og Lunnerkommune. Oppland. Kistefos Skogtjenester AS.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_447.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2010
År: 2010
Tittel: Elvemusling 2009. Oppsummering av feltaktivitet og informasjonsarbeid. Januar 2010. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_521.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5360002 Minnelva


Beskrivelse:
Undersøkt strekning er fra riksvei 35 opp til jernbanelinja, dette er en strekning på 500m. Det ble funnet en musling midtveis på strekket. Lokaliteten er en større kulp i elva med moderat strømhastighet. Kulpen er dyp(over 2 meter), kun utløpspartiet lot seg undersøke med vading(Høitomt 2010).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2010
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Høitomt, G. 2010
År: 2010
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 vassdrag i Sbøndre-Land kommune, Nordre-Land kommune, Etnedal kommune, Jevnaker kommune og Lunnerkommune. Oppland. Kistefos Skogtjenester AS.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_447.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gregersen, F. & Torgersen, P. 2009
År: 2009
Tittel: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Fagrapport 2008. Rapport nr 3/09.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_522.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5360003 Lomsdalselva


Beskrivelse:
Lomsdalsvassdraget er et av de viktige sidevassdragene som munner ut i Randsfjorden fra vest. Lomsdalselva drenerer sammen med Tørrsjøelva og Buvasselva høydedraget mellom Randsfjorden og Begna-Sperillen. Lomsdalselva, som er den største og østligste av disse, kommer fra Øyvatn i nord. Elva kalles først Øyvasselva, senere Grevsjøelva og til slutt Lomsdalselva til utløp i Randsfjorden, 9 km nord for Bjoneroa. Lomsdalsvassdraget ble vernet mot kraftutbygging gjennom Verneplan I for vassdrag i 1973. Vernegrunnlaget var nedbørfeltets preg av urørthet, samt at vassdraget er en viktig del av et stort skoglandskap. Det ble ellers framhevet store kulturminneverdier og betydelige verdier knyttet til et aktivt friluftsliv. Lomsdalsvassdraget har et nedbørfelt på ca. 185 km2 og består i hovedsak av barskogområder i et småkupert åslandskap. Terrenget når opp over 800 moh i nordre del (Skjellingshovde) og laveste punkt ved utløpet i Randsfjorden er 135 moh. Vassdraget har mange små og mellomstore vann, og myrinnslaget er betydelig. Det drives et aktivt skogbruk, men området er i relativt beskjeden grad påvirket av hyttebygging og andre større tekniske inngrep. Skogsbilvegnettet er imidlertid omfattende i store deler av nedbørfeltet. Lomsdalselva har også en historie som fløtningsvassdrag, og har betydelige kulturminneverdier i form av fløtningsdammer og oppmurte steinmurer langs deler av elva. Lomsdalselva er gytestrekning for storørret som vandrer opp fra Randsfjorden og det er i den forbindelse anlagt ei fisketrapp i nedre del av elva (Høitomt 2010).

Høsten 2007 ble strekningen Lomsjøen/Randsfjorden undersøkt. Elvemusling ble påvist på 4 lokaliteter nedstrøns Lomsdalsfløyta. En grov totaltelling av den synlige delen av bestanden tyder på en sparsom bestand(ca.1000).Populasjonen i Lomsdalselva bærer preg av forgubbing med hovedvekta av individer som var større enn 100mm. (Høitomt 2007)(Høitomt 2011). Tettheten av muslingvarierte fra glissen til nokså tett på mindre partier i nedre del av strekningen. Se rapporter.I 2011 ble det gjennomført søk etter små muslinger i bunnsubstratet på lokalitet 3 i Lomsdalselva (lokalitet 3 er beskrevet i Høitomt 2007). Totalt 16 elvemuslinger ble lengdemålt med skyvelær. Lengdefordelingen varierte fra 41-125 mm. Målingene viser at det ble påvist flere elvemusling med lengde < 55 mm i Lomsdalselva i 2011. Minste påviste elvemusling ble målt til 41 mm. Veksthastigheten til elvemusling varierer betydelig mellom ulike lokaliteter. Elvemuslingene i Lomsdalselva som er i størrelsesorden 40 -50 mm har trolig en alder < 10 år. Dette viser at det foregår en nyrekruttering av elvemusling i bestanden. El-fiske ble også gjennomført, men det ble ikke påvist muslinglarver (Høitomt 2011).
Trusler:

Tiltak:
Grundigere undersøkelser av eksisterende forekomst
Undersøke forekomsten av vertsfisk og rekruttering
Foreta søk etter elvemusling på nye lokaliteter i vassdraget
Bevare kantsoner langs vassdraget
Steinlegge overkjøringspunkt for skogsmaskiner
Tilføre egnet bunnsubstrat i mulig leveområde for elvemusling
Framtidig overvåkning. En systematisk oppfølging av elvemuslingforekomsten (Høitomt 2010)
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2007
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Høitomt, G. 2011
År: 2011
Tittel: Elvemusling 2011. Oppsummering av feltaktivitet. Kistefor Skogtjenester AS.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_445.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2010
År: 2010
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 vassdrag i Sbøndre-Land kommune, Nordre-Land kommune, Etnedal kommune, Jevnaker kommune og Lunnerkommune. Oppland. Kistefos Skogtjenester AS.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_447.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2007
År: 2007
Tittel: Forekomst av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i nedre deler av Lomsdalselva i Søndre land kommune, Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_189.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2010
År: 2010
Tittel: Elvemusling 2009. Oppsummering av feltaktivitet og informasjonsarbeid. Januar 2010. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_521.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2010
År: 2010
Tittel: Tiltaksplan for elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Lomsdalselva, Søndre Land. Beskrivelse av forekomst og tiltak for bevaring. Dokka, desember 2010. Dokkadelta Nasjonale Våtmarksenter AS.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_677.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 5360004 Kronborgelva


Beskrivelse:
Elva nedstrøms mølledemningen ble dykket i august 2008. Det ble ikke observert elvemusling (Gregersen og Torgersen 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Gregersen, F. & Torgersen, P. 2009
År: 2009
Tittel: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Fagrapport 2008. Rapport nr 3/09.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_522.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5360005 Skjegga


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Høitomt 2008).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Høitomt, G. 2008
År: 2008
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 mindre vassdrag i Søndre Land kommune, Gran kommune og Jevnaker kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_190.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5380001 Etna


Beskrivelse:
Dykking etter muslinger i 1930 årene (Dolmen & Kleiven 1997). Elvemusling er funnet innenfor en strekning på ca 7 km i nedre deler av Etna mellom Øyom og samløpet med Dokka. På lange strekninger i Etna ved Korsmo og Røste/Ulvasvea ble det bare funnet spredte individert og det var ingen steder i vassdraget der tettheten var særlig høy over store flater. Relativ tetthet av elvemusling fra Øyom til samløpet med Dokka var 0,23 individer pr. minutt søketid (om lag 0,05 individer pr. m2). Høyest tetthet var det ved Barsåk med 1,18 individer pr. minutt søketid (om lag 0,25 individer pr. m2). Bestanden består bare av noen få tusen individer, og er meget sårbar for ytterligere reduksjon i antall og utbredelse (Larsen 2000).
Elva ble dykket i 2008 fra Helleristningene og ned en km uten at det ble funnet musling (Gregersen og Torgersen 2009).

Nedre del ble sjekket på dypere områder ved hjelp av dykking i 2010. Se rapport Høitomt 2010.
Trusler:
Se kilderapportene.
Tiltak:
Se kilderapportene.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring: Avtatt
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1930
Kartlegginsstatus: Fullstendig inventering
Kartleggingsehov: Kartlegging av trusler

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jensen, P.E. 1996
År: 1996
Tittel: Forekomst av elveperlemusling og salamander i Oppland. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport 5/96, 23 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_68.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2000
År: 2000
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Dokka/Etna, Oppland. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, Rapp. Nr. 4/00, 16 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_71.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2010
År: 2010
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 vassdrag i Sbøndre-Land kommune, Nordre-Land kommune, Etnedal kommune, Jevnaker kommune og Lunnerkommune. Oppland. Kistefos Skogtjenester AS.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_447.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Staum, T. 1996
År: 1996
Tittel: Vassdragsplan for Etna. Strekningen Høljarast - samløp med Dokka. Revidert i henhold til formannskapets sak nr. 66/96. Nordre Land kommune.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_519.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2010
År: 2010
Tittel: Elvemusling 2009. Oppsummering av feltaktivitet og informasjonsarbeid. Januar 2010. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_521.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gregersen, F. & Torgersen, P. 2009
År: 2009
Tittel: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Fagrapport 2008. Rapport nr 3/09.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_522.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 5380002 Dokka


Beskrivelse:
Elvemusling er funnet innenfor en strekning på ca 7 km i nedre deler av Etna mellom Øyom og samløpet med Dokka. I Dokka nedenfor samløpet med Etna ble det bare funnet rester av tomme ska", og det er sannsynlig at dette opprinnelig var døde individer som har drevet ned fra Etna i forbindelse med flom og høy vannføring. Våren 1998 ble det påvist muslinglarver på ørret i Dokka ved Kolbjørnshus. Dette viser at det sporadisk kan være en liten, men usikker rekruttering avelvemusling i Dokka. Det er imidlertid ingen observasjoner av store muslinger, og sannsynligheten for at det er en fast bestand avelvemusling i selve Dokka antas å være liten.
Elva ble dykket i 2008 fra Helvete til samløp med Etna uten at det ble funnet elvemusling (Gregersen og Torgersen 2009).
Trusler:
Se kilderapportene.
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1998
Kartlegginsstatus: Kun funnet på fisk
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jensen, P.E. 1996
År: 1996
Tittel: Forekomst av elveperlemusling og salamander i Oppland. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport 5/96, 23 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_68.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2000
År: 2000
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Dokka/Etna, Oppland. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, Rapp. Nr. 4/00, 16 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_71.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2000
År: 2000
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Dokka/Etna, Oppland. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, Rapp. Nr. 4/00, 16 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_71.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gregersen, F. & Torgersen, P. 2009
År: 2009
Tittel: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Fagrapport 2008. Rapport nr 3/09.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_522.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5380003 Åvella


Beskrivelse:
Rustadbakken (2003) beskriver utførlig forholdene i elva. Det er tidligere ikke registrert musling i Åvella. Elva er regulert og det er ingen minstevannføring, så tørkeproblemer oppstår om sommeren. Nedstrøms kraftverket er elva grunn og meget stri, og sterkt kanalisert. Det er få steder med fin grus i kombinasjon med dypere områder med roligere strømmingsforhold. Pga. mye kanalisering og graving i løpet virker substratet satt og sementert. Rustadbakken (2003) fant en lav tetthet av ungaure i Åvella. Elva ble nedstrøms brua fullstendig smadret under 1000-årsflommen i 2007.
Under snorkling i juli 2008 i nedre deler av elva ble ingen musling eller skall observert (Gregersen og Torgersen 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Gregersen, F. & Torgersen, P. 2009
År: 2009
Tittel: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Fagrapport 2008. Rapport nr 3/09.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_522.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5400001 Begna i Oppland


Beskrivelse:
Beskriver perlefiske og funn av perler ved Bagnskirken i 1939 og rett under brua i Bagn (Avisutklipp fra Aftenposten 11.10.1939). Flere meldinger om forekomster (Jensen 1996). Se kilderapporten.
På oppdrag fra Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) har undertegnede stått ansvarlig for innhenting av levende elvemusling for tidsbegrenset bruk i innendørs akvarium. Tillatelse til innsamling av 3 stk levende elvemusling fra Begna ble gitt av Fylkesmannen i Oppland, v/Ola Hegge. Muslingene er benyttet i forbindelse med et våtmarkssymposium/utstilling i Landsbyen Næringshage arrangert av DNV. 3 stk elvemusling ble hentet i Begna ved Strandbråten 19.10.2009. Muslingene ble fraktet til Dokka i en plastkasse med vann og elvegrus, og satt ut i akvariet på Landsbyen Næringshage samme dag. Muslingene ble holdt under jevnlig oppsyn fram til 5.11. Denne dagen ble de fraktet tilbake til Begna og satt tilbake i elva ved Strandbråten. Elvemuslingene syntes å ha klart oppholdet i akvariet godt, og festet seg umiddelbart til elvebunnen etter utsetting (Høitomt 2010).
Trusler:
Se kilderapporten.
Tiltak:
Se kilderapporten.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring: Avtatt
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: Før 1939
Kartlegginsstatus: Overvåkningsprosjekt
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jensen, P.E. 1996
År: 1996
Tittel: Forekomst av elveperlemusling og salamander i Oppland. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport 5/96, 23 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_68.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2000
År: 2000
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Begna, Oppland. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, Rapp. Nr. 5/00, 19 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_70.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Aftenposten 1939
År: 1939
Tittel: På Perlefiske i Begna, Aftenposten 11.10.1939. Reportasje signert Peter Leirah.
Link:
Kildetype: Annet

Navn: Sandaas, K. 1997
År: 1997
Tittel: Notat datert 27.08.1997 (innringing etter muslingreportasje i Aftenposten).
Link:
Kildetype: Annet

Navn: Larsen, B.M. 2010
År: 2010
Tittel: Elvemusling i Begna. Befaringsundersøkelse i forbindelse med konsesjonssøknad for Kvennfossen kraftverk. – NINA Minirapport 299. 19 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_188.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Larsen, B.M., Dunca E., Saksgård, R. & Österling, M. 2012
År: 2012
Tittel: Elvemusling og konsekvenser av vassdragsreguleringer – en kunnskapsoppsummering. NVE rapport 8-2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_391.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Høitomt, G. 2010
År: 2010
Tittel: Elvemusling 2009. Oppsummering av feltaktivitet og informasjonsarbeid. Januar 2010. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_521.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5400002 Islandselvi


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn.Se rapport(Høitomt 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Høitomt, G. 2009
År: 2009
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 11 mindre vassdrag i Sør-Aurdal kommune og Lunner kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_191.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5400003 Hølera


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn. Se rapport(Høitomt 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Høitomt, G. 2009
År: 2009
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 11 mindre vassdrag i Sør-Aurdal kommune og Lunner kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_191.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5400004 Garthusbekken


Beskrivelse:
Sjekket ikke funn.Se rapport(Høitomt 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Høitomt, G. 2009
År: 2009
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 11 mindre vassdrag i Sør-Aurdal kommune og Lunner kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_191.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5400005 Muggedøla


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn.Se rapport(Høitomt 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Høitomt, G. 2009
År: 2009
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 11 mindre vassdrag i Sør-Aurdal kommune og Lunner kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_191.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5400006 Strandbråtabekken


Beskrivelse:
Ingen funn av musling i 2009. Bekken ble prioritert undersøkt med bakgrunn i tips mottatt fra en lokalkjent person som husket musling i bekken fra sin barndom.(Ca.50år siden).Opplysning vurderes foreløpig som usikker. Settes som ubekreftet utdødd. Se rapport(Høitomt 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1950
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Høitomt, G. 2009
År: 2009
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 11 mindre vassdrag i Sør-Aurdal kommune og Lunner kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_191.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5400007 Buvasselva


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn.Se rapport(Høitomt 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Høitomt, G. 2009
År: 2009
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 11 mindre vassdrag i Sør-Aurdal kommune og Lunner kommune. Oppland.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_191.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5410002 Bergselvi


Beskrivelse:
Arvid Bjørnødegård melder om stor forekomst i denne elva i hans barndom (1940-50-tallet.) Bergselvi renner sammen med Fjellselvi ved Bruflat i Etnedalen. Elva ble besøkt i 2011. Det ble sjekket med vannkikkert på strekningen mellom Øvre Berg og Nedre Berg (ca. 1km). I følge Bjørneødegård var dette den aktuelle strekningen. Det ble benyttet ca. 5 timer i elva. Det ble ikke påvist elvemusling under feltarbeidet. (Høitomt 2011). Elva vurderes foreløpig som utdødd
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1940
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Høitomt, G. 2011
År: 2011
Tittel: Elvemusling 2011. Oppsummering av feltaktivitet. Kistefor Skogtjenester AS.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_445.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 5410003 Dalselvi


Beskrivelse:
Sjekket, men ikke funn. Se rapport.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Høitomt, G. 2010
År: 2010
Tittel: Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 vassdrag i Sbøndre-Land kommune, Nordre-Land kommune, Etnedal kommune, Jevnaker kommune og Lunnerkommune. Oppland. Kistefos Skogtjenester AS.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_447.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6040001 Ravalsjøelva


Beskrivelse:
Lokale folk opplyser om forekomst i Ravalsjøelva-Dalselva tidligere (Gregersen 2004). Se kilderapport.
Trusler:
Se kilderapport.
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: Før 2004
Kartlegginsstatus: Fullstendig inventering
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Gregersen, H. 2004
År: 2004
Tittel: Registrering av elvemusling i Ravaldsjø-Dalselva og Kjørstadelva i Kongsberg kommune 2004. Naturkompetanse, rapport 2004-2, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_100.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bergan, S. L. 2014
År: 2014
Tittel: Numedalslågen vannområde. Lokal tiltaksanalyse. Versjons nr1/ 10.02.2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_558.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 6040002 Kjørstadelva


Beskrivelse:
Se kilderapport.
Trusler:
Se kilderapport.
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Gregersen, H. 2004
År: 2004
Tittel: Registrering av elvemusling i Ravaldsjø-Dalselva og Kjørstadelva i Kongsberg kommune 2004. Naturkompetanse, rapport 2004-2, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_100.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6040003 Jondalselva


Beskrivelse:
Sjekket i 2009 men ikke funn (Gregersen 2010).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Gregersen, H. 2010
År: 2010
Tittel: Forekomst av elvemusling i Numedalslågen i Flesberg kommune 2009-2010. Fylkesmannen i Buskerud. Miljøvernavdelingen. Rapport nr 6 - 2010.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_557.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6050002 Rudselva


Beskrivelse:
Se kilderapportene.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Larsen, B.M. 1995
År: 1995
Tittel: Elveperlemusling, Margaritifera margaritifera - Tillleggsutredning Rv. 7 Sokna-Ørgenvika - NINA Oppdragsmedling 358: 1-10.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_102.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2007
År: 2006
Tittel: Rv. 7 Sokna-Ørgenvika: Kartlegging av elvemusling, Margaritifera margaritifera i Rudselva og Verkenselva i Soknavassdraget, Buskerud - NINA Rapport 114. 19 pp.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_104.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6050003 Sogna


Beskrivelse:
Fra å være en art i kraftig nedgang og i fare for å dø ut har elvemuslingen nå tatt seg opp igjen i Sogna i de siste 15-20 årene (2009). Arten har reetablert på hele den 6,5 km lange strekningen mellom Heggen og Veksalplassen som er undersøkt i sammenheng med utbygging av ny Rv7 på strekningen Ramsrud-Kjeldsbergsvingene. I 2008 ble det funnet muslinger yngre enn ti år i hele undersøkelsesområdet. Gjennomsnittlig tetthet av elvemusling var 2,2 individ pr. m² i Sogna i 2008. Det var størst antall elvemusling på den 2,3 km lange strekningen mellom Heiern og Veksalplassen. Et grovt estimat anslo bestanden til mer enn 350.000 individ. Muslinger som hadde en skallengde på 85-95 mm var anslagsvis 20 år gamle. Dette betydde at om lag to tredeler av muslingene var yngre enn 20 år i Sogna i 2008. Reetableringen av muslinger sammenfaller i tid med kalkingen som ble intensivert i øvre deler av nedbørfeltet fra slutten av 1980-tallet. Det kan derfor se ut til at det er kalking og stadig mindre svovelholdig nedbør som har bidratt mest til den positive utviklingen. Forekomsten av unge muslinger gir vassdraget høy bevaringsverdi. Reproduserende bestander er sjeldne, og vassdrag som har en naturlig tilvekst av unge muslinger blir spesielt verdifulle. I 2002 viste fiskeundersøkelser at antall ørret var for lavt til å opprettholde rekrutteringen til elvemusling på lang sikt. I enkelte områder hvor det er mye ørekyte eller der det i tillegg finnes gjedde (nedenfor Heiernfossen) kan antall egnet vertsfisk derfor være begrensende for rekrutteringen av elvemusling. Forholdene i Sogna kan fortsatt være noe ustabile da det ikke ble observert muslinger mindre enn 25 mm i 2008. Selv om de små muslingene kan være vanskelige å oppdage var de underrepresentert i materialet, og det kan se ut til at rekrutteringen har avtatt igjen i de siste årene. Fortsatt kalking samt en reduksjon i turbiditet og mengde næringssalt, som også påvirker rekruttering og overlevelse hos elvemusling, vil være de viktigste tiltaksområdene for å opprettholde og styrke reetableringen av elvemusling i Sogna. Det var høyere andel av tomme skall (døde muslinger) enn forventet i Sogna i 2008. Den høye dødligheten kan antagelig være et resultat av en kraftig flom i vassdraget i juli 2007. I tillegg har det vært store flommer i vassdraget i 1995, 2000 og 2008 (Larsen og Eken 2009).
Trusler:
Lite vertsfisk (ørret)
Avrenning fra jordbruk
Høy turbinitet (stor transport av finpartikulært materiale)
Veiutbygging
Tiltak:
Se kilderapportene.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet:
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1950
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eken, M. og Larsen, B.M. 2002
År: 2002
Tittel: Rv. 7 Ramsrud - Kjeldsbergsvingene. Forekomst og ømfintlighet av elvemusling og fisk. - Upublisert Oppdragsmelding til Statens Vegvesen. 40 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_96.pdf
Kildetype: Annet

Navn: Larsen, B.M. 1995
År: 1995
Tittel: Elveperlemusling, Margaritifera margaritifera - Tillleggsutredning Rv. 7 Sokna-Ørgenvika - NINA Oppdragsmedling 358: 1-10.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_102.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gaarder G. 1994
År: 1994
Tittel: Rv. 7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene. Konsekvensutredning på tema BM. Miljølfagligutredning rapport 1994:1
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B. M. & Eken, M. 2009
År: 2009
Tittel: Elvemusling i Sogna, Buskerud. Forundersøkelser i forbindelse med utbygging av Rv7 på sterkningen Ramsrud-Kjeldsbergsvingene. - NINA Rapport 459. 32s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_197.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eken, M. 2009
År: 2009
Tittel: Elvemusling i mine nærområder i Buskerud. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_556.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2017
År: 2017
Tittel: Elvemusling i Sogna, Buskerud. Etterundersøkelser i forbindelse med utbygging av Rv7 på strekningen Ramsrud - Kjeldsbergsvingene. NINA Rapport 1423.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_712.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6050004 Somma


Beskrivelse:
I Somma var det i forrige århundre perlemuslinger (1700tallet) (Vibe 1895). Observert 1993 ca 2,5 km nord for Sommas samløp med Ådalselva/Begna (Ivar Gårdhammer, Hallingbu) i Dolmen og Kleiven (1997). Hans A. Støen (pers. medd. 2007) opplyser om observasjoner av elvemusling omkring Sommas utløp i Begna.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1700
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Vibe, J. 1895
År: 1895
Tittel: Norges land og folk topografisk-historisk beskrivelse med enkelte vigtigere statistiske data. V. Buskeruds amt. - Jacob Dybwads forlag, Kristiania. 336 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_185.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6050005 Verkenselva (Sokna)


Beskrivelse:
Se kilderapportene.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2005
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Larsen, B.M. 2007
År: 2006
Tittel: Rv. 7 Sokna-Ørgenvika: Kartlegging av elvemusling, Margaritifera margaritifera i Rudselva og Verkenselva i Soknavassdraget, Buskerud - NINA Rapport 114. 19 pp.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_104.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6050006 Ådalselva


Beskrivelse:
Fra Sperillen til Hen, spesielt Varsevja ved Hallingby. Ses godt underpadling (Jan Nygård 1995) i Dolmen og Kleiven (1997). Hans A. Støen (pers. medd. 2007). Rundt 1970 var det en del forekomster hele veien nedstrøms Sperillen ned mot Hen. I de senere år er de blitt borte.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring: Avtatt
Endring i tid: 1960-70
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: Før 1970
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 6050007 Skjærdalelva


Beskrivelse:
Funn i 2009, 0,7 per kvm. påvist 14 muslinger ved 15 minutters telling emd vannkikkert. Jevn spredt og påfallende dypt nedgravd. (Saltveit, S.J., Pavels, H., Bremnes, T. og Brabrand, Å. 2010)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2009
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Saltveit, S.J., Pavels, H., Bremnes, T. og Brabrand, Å. 2010
År: 2010
Tittel: Kartlegging av elvemusling i Buskerud. Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Oslo, 279, 25 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_208.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6050008 Tajet


Beskrivelse:
Funn artsdatabanken, artsobservasjoner
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: 2018-09-11 Funnår: 2018
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 6210001 Skjelåa


Beskrivelse:
Det ble funnet elvemusling ovenfor Aurehølen ca. 1950 (F. Westermann: Larsen m.fl. 1995). Antagelig et resultat av tidligere utsetting. (Lokaliteten ligger ovenfor naturlig utbredelse). Kun 14 tomme skall funnet. Lokale folk forteller at bestanden var stor tidligere.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring: Avtatt
Endring i tid: 1970-80
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: Ca. 1950
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2005
År: 2005
Tittel: Fiskeribiologiske undersøkelser i Horgavassdraget i Sigdal og Flesberg kommuner, Buskerud 2004. Rapport.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Enerud, J. 2007
År: 2007
Tittel: Notat om forekomst av elvemusling i Skjelåa 2005. 1 side.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M., Eken, M og Tysse, Å. 1995
År: 1995
Tittel: Elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Simoa, Buskerud - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 380: 1-17.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_105.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Vibe, J. 1895
År: 1895
Tittel: Norges land og folk topografisk-historisk beskrivelse med enkelte vigtigere statistiske data. V. Buskeruds amt. - Jacob Dybwads forlag, Kristiania. 336 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_185.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eken, M. 2009
År: 2009
Tittel: Elvemusling i mine nærområder i Buskerud. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_556.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6210002 Nedalselva


Beskrivelse:
Elvestrekningen nedstrøms Øya bru vil kunne bli utsatt for nedslamming under anleggsarbeid. En strekning på ca 100m ble derfor undersøkte ved vading. Her ble 7 elvemuslinger funnet (jf tabell 1 og 2) nokså spredt. De seks minste muslingene ser ut til å være like gamle, ca 20 år. Den siste og største er vesentlig eldre, trolig mer enn 40 år gammel. Tomme skall ble heller ikke funnet denne gangen. De 7 muslingene ble etter tillatelse fra fiskeforvalter Erik Garnås, Fylkesmannen i Buskerud, flyttet t il et egnet strykparti ca 100 m oppstrøms Øya bru (Sandaas og Enerud 2011).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2011
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Utbedring av Fv 287 vei og Øya bro. Hensyn til elvemusling i Nedalselva. Sigdal kommune, Buskerud fylke 2010.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_562.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2011
År: 2011
Tittel: Utbedring av Fv 287 vei og Øya bro. Hensyn til elvemusling i Nedalselva. Sluttrapport 2010 og 2011. Sigdal kommune, Buskerud fylke
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_563.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6220001 Snarumselva


Beskrivelse:
Funn fra Ramfossdammen og ned til Drammenselva i 1995-1998. Minste musling funnet 25 mm. (Morten Eken pers. medd.) Det er kommet tips om elvemsuling i Skinnessundet i Krøderen, funnet førstegang i 1984 og sjekket jevnlig etter det, men antallet har gått noe tilbake (Helge Ivar Skogstad pers. medd.)
Trusler:
Ukjent.
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1995
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eken Morten
År: 0
Tittel: Pers.medd.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Eken, M. 2009
År: 2009
Tittel: Elvemusling i mine nærområder i Buskerud. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_556.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6230001 Simoa


Beskrivelse:
I 1743 nevner Niels Berenhoft at det fantes ett slags skjell med perler i (Mørck 1964). I de siste årene er det klare tegn på nyrekruttering i øvre deler (Larsen m.fl. 2007).
Nedstrøms Solevatn finnes en strekning med relativt tett bestand. I 1995 var yngste individ 17 år gammelt, men i 2006 ble det funnet flere unge individer helt ned til 10,4 mm, noe som viser rekruttering. De tetteste bestandene finnes på Strekningen mellom Soneren og Solevatn, men også på strekningen fra Prestfoss til Solumsmoen er det stedvis relativt gode tettheter av musling. I 2006 ble det også funnet små individer som beviser rekruttering i nyere tid nedstrøms Kolsrudfossen ved Solumsmoen (Eken 2009).
Trusler:
Se kilderapportene.
Tiltak:
Se kilderapportene.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad: Sårbar
Trusselfaktor: Annen forurensing
Bestandsendring: Avtatt
Endring i tid: 1940-50
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1743
Kartlegginsstatus: Overvåkningsprosjekt
Kartleggingsehov: Kartlegging av trusler

Bilder:


Kilder:


Navn: Larsen, B.M., Eken, M og Tysse, Å. 1995
År: 1995
Tittel: Elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Simoa, Buskerud - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 380: 1-17.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_105.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Vibe, J. 1895
År: 1895
Tittel: Norges land og folk topografisk-historisk beskrivelse med enkelte vigtigere statistiske data. V. Buskeruds amt. - Jacob Dybwads forlag, Kristiania. 336 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_185.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M., Eken, M., Tysse, Å. & Engen, Ø. 2007
År: 2007
Tittel: Overvåking av elvemusling i Simoa, Buskerud. Statusrapport 2006. – NINA Rapport 314. 45 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_198.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Mørck A. 1964
År: 1964
Tittel: Bygdebok for Sigdal og Eggedal. Bind IV
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Landmark, A. 1894
År: 1894
Tittel: Fiskeri-Inspektørenes Indberetning om Ferkvandsfiskerierne for aarene 1887-1890. 254 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_552.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Berg, M. 1986
År: 1986
Tittel: Det norske lakse- og innlandsfiskets historie. Fiskeetaten 1855-1986. Universitetsforlaget
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_553.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Øygard, E. 2007
År: 2007
Tittel: Den norske folkeviseringen. Ei melding i heftet "Folkedansen i 20 aar. 1903-1923". I Sigdal og Eggedal. Hentet 07.11.2007 fra http://www.folkedans.com/folkedans/den_norske_folkeviseringen_EINAR_OYGARD2.htm
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_554.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eken, M. 2009
År: 2009
Tittel: Elvemusling i mine nærområder i Buskerud. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_556.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 6230004 Henoa


Beskrivelse:
Morten Eken har lett i elva uten å finne musling. Han har imidlertid blitt fortalt at det skal ha vært elvemusling i elva tidligere.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Eken, M. 2009
År: 2009
Tittel: Elvemusling i mine nærområder i Buskerud. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_556.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6240001 Bingselva


Beskrivelse:
Brukbar forekomst på 8 av 11 stasjoner (Røisli 1996).
Trusler:
Se kilderapporten.
Tiltak:
Se kilderapporten.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1995
Kartlegginsstatus: Overvåkningsprosjekt
Kartleggingsehov: Kartlegging av trusler

Bilder:


Kilder:


Navn: Røisli, M. 1996
År: 1996
Tittel: Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_108.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M., Eken, M. og Hårsaker, K. 2002
År: 2002
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera og fiskeutsettinger i Hoenselva og Bingselva, Buskerud. - NINA Fagrapport 56: 1-33.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_106.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eken, M. 2009
År: 2009
Tittel: Elvemusling i mine nærområder i Buskerud. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_556.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6240002 Delerelva


Beskrivelse:
Se kilderapporten.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Røisli, M. 1996
År: 1996
Tittel: Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_108.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6240003 Drammenselva


Beskrivelse:
Alminnelig i elva ved Hokksund og funnet i tyrifjorden på 6-8 metersdyp. Belegg levert ZMO (Esmark 1883). Opplysninger fra kommunen i Dolmen og Kleiven (1997). På strømt vann i utløpet av Tyrifjorden har fiskere fått elevmusling på kroken. Nedstrøms Gravfoss er det funnet tynne bestander med musling på grusørene nedover mot Embretsfoss i perioden 1995-2005. Det ble funnet 2 individer rett nedstrøms Embretsfoss i 2008 (Eken 2009). Undersøkt en stasjon i Stryken: Ingen elvemusling funnet, men tettet forekomster av andemusling (Røisli 1996). Registreringene i Tyrifjorden er ved utløpet ovenfor Vikersund og nedefor Brekke (Andersen m. fl. 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1883
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Røisli, M. 1996
År: 1996
Tittel: Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_108.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Andersen, O., Kraabøl, M., Often, A., Petrin, Z. & Larsen, B.M. 2009
År: 2009
Tittel: Reguleringsplan for Vikersund sjøfront i Tyrifjorden. Kartlegging og konsekvensutredning av biologisk mangfold. – NINA Rapport 501. 31 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_200.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Esmark, B. 1883
År: 1883
Tittel: Nyt bidrag til kundskaben om Norges land- og ferskvands-mollusker. - Nyt Mag. Naturvid. 27: 77-110.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_201.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gregersen H. 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling ved Embretsfoss EB kraftproduksjon. SWECO 2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_202.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bygdeposten
År: 2001
Tittel: 28/8-2001 Bygdeposten
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Eken Morten
År: 0
Tittel: Pers.medd.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Eken, M. 2009
År: 2009
Tittel: Elvemusling i mine nærområder i Buskerud. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_556.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6240004 Dørja


Beskrivelse:
Funnet på 2 av 7 stasjoner. Registrert sparsom forekomst, alle større en 90 mm (Røisli 1996)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1995
Kartlegginsstatus: Fullstendig inventering
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Røisli, M. 1996
År: 1996
Tittel: Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_108.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6240005 Fiskumelva


Beskrivelse:
Lokale folk hevder bestanden var langt større tidligere. Funn av 3 levende individ og et skall ved Gulliksrud. Undersøkte 5-6 km av elva (Røisli 1996).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring: Avtatt
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: Før 1995
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Røisli, M. 1996
År: 1996
Tittel: Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_108.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6240006 Gunhildrudbekken


Beskrivelse:
En stasjon, ikke funn
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Røisli, M. 1996
År: 1996
Tittel: Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_108.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6240007 Hoenselva


Beskrivelse:
Ble antatt utdødd i en flom i 1976 (Dolmen og kleiven 1997), men dette viser seg og være feil. Funn på 7 av 12 stasjoner i 1995 (Røisli 1996). Tekst fra rapport.

Vannføringsendringer kan være årsak til reduserte oppvekstområder for elvemusling i de første leveårene(Se rapport).

2017
Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Samlerapport over overvåkningsprogrammet som beskriver hendelser, og samlede data fra 1999 - 2015 basert på fisk, vannkvalitet og elvemusling.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet: God naturtilstand
Trusselgrad: Sårbar
Trusselfaktor: Annen forurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1976
Kartlegginsstatus: Overvåkningsprosjekt
Kartleggingsehov: Kartlegging av trusler

Bilder:


Kilder:


Navn: Røisli, M. 1996
År: 1996
Tittel: Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_108.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2001
År: 2001
Tittel: Overvåkning av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2001. NINA Oppdragsmelding 762: 46pp.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_72.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M., Eken, M. og Hårsaker, K. 2002
År: 2002
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera og fiskeutsettinger i Hoenselva og Bingselva, Buskerud. - NINA Fagrapport 56: 1-33.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_106.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2009
År: 2009
Tittel: Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud. – NINA Rapport 454. 29 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_205.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M., Dunca E., Saksgård, R. & Österling, M. 2012
År: 2012
Tittel: Elvemusling og konsekvenser av vassdragsreguleringer – en kunnskapsoppsummering. NVE rapport 8-2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_391.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eken, M. 2009
År: 2009
Tittel: Elvemusling i mine nærområder i Buskerud. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_556.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2017.
År: 2017
Tittel: Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_764.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 6240008 Jungerbekken


Beskrivelse:
Røisli fant 20-30 individer i 1995 på 2 av 4 stasjoner, og Larsen og Enerud fant 105 individer (62 - 85 mm) i 2005. Se kilderapporten.

I slutten av juni 2014 ble fire strekninger fra samløpet med Dørja og nesten opp til innsjøen Jungeren undersøkt. Det ble funnet muslinger på to av strekkene. Totalt ble det funnet 140 elvemuslinger, de fleste gamle individer, men en viss rekruttering har skjedd de siste 10-15 år. Bestanden anslås til å romme færre enn 500 individer. Det ble også foretatt elfiske, men det ble ikke funnet muslinglarver på vertsfisken, ørret (Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:
Gjengroing av elveløpet og tilslamming av gyte- og oppvekstsubstratet under marin grense.
Tiltak:
Karforsøk med infisering av vertsfisk på stedet som så settes tilbake i bekken (Iforb. med Austevoll).
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1995
Kartlegginsstatus: Fullstendig inventering
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Røisli, M. 1996
År: 1996
Tittel: Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_108.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, J.I. og Enerud, J. 2005
År: 2005
Tittel: Notat datert 27.07.2005. Upublisert.
Link:
Kildetype: Annet

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Jungerbekken Øvre Eiker kommune Buskerud fylke 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_470.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6240009 Loeselva


Beskrivelse:
En stasjon, ikke funn
Trusler:
Se kilderapporten.
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Røisli, M. 1996
År: 1996
Tittel: Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_108.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6240010 Røkebergbekken


Beskrivelse:
Det ble gått en prøvestrekning, ikke funn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Røisli, M. 1996
År: 1996
Tittel: Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_108.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6240011 Smedelva


Beskrivelse:
En stasjon, ikke funn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Røisli, M. 1996
År: 1996
Tittel: Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_108.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6240012 Spitelva


Beskrivelse:
Bestandstatus usikker i følge kommunen. Antas å ligge i området 50 moh. (Nevnt i Dolmen og Kleiven 1997 ). 2 stasjoner uten funn i 1995 fra 100-130 moh. (Røisli 1996).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Røisli, M. 1996
År: 1996
Tittel: Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_108.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6240013 Ullernbekken


Beskrivelse:
En stasjon, ikke funn
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Røisli, M. 1996
År: 1996
Tittel: Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_108.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6240014 Vestfosselva


Beskrivelse:
En stasjon, ikke funn. Bare andemusling.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Røisli, M. 1996
År: 1996
Tittel: Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_108.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6240015 Åletjernsbekken


Beskrivelse:
En stasjon, ikke funn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Røisli, M. 1996
År: 1996
Tittel: Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_108.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6260001 Asdøla


Beskrivelse:
Se kildenotat.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2006
År: 2006
Tittel: Notat av 21.11.2006 til Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud. 1 side.
Link:
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6260002 Glittra


Beskrivelse:
Opplysninger fra kommunen er: Usikker bestandsstatus og meget liten utbredelse (Dolmen og Kleiven 1997).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Enerud, J. 2006
År: 2006
Tittel: Notat av 21.11.2006 til Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud. 1 side.
Link:
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6260003 Lierelva


Beskrivelse:
Det er funnet 3 elvemuslinger ved Lierbyen i 2006 og 2009 (Sandaas og Enerud 2009). Det kan ikke utelukkes at den finnes flere plasser i vassrdaget, men det er sjekket flere plasser uten funn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2006
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2006
År: 2006
Tittel: Notat av 21.11.2006 til Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud. 1 side.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandstad, K. & Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Lier kommune. Buskerud
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_206.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eken, M. 2009
År: 2009
Tittel: Elvemusling i mine nærområder i Buskerud. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_556.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6260004 Nordelva


Beskrivelse:
Se kildenotat.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2006
År: 2006
Tittel: Notat av 21.11.2006 til Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud. 1 side.
Link:
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6260005 Sandakerelva


Beskrivelse:
Se kildenotat.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2006
År: 2006
Tittel: Notat av 21.11.2006 til Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud. 1 side.
Link:
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6270002 Skithegga


Beskrivelse:
Killingstad 1928 nevner at perlemuslinger finnes fra Røyken stasjon ned til Heggedal.
Trusler:
Se kilderapporten.
Tiltak:
Se kilderapporten.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad: Sårbar
Trusselfaktor: Annen forurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1699
Kartlegginsstatus: Overvåkningsprosjekt
Kartleggingsehov: Kartlegging av trusler

Bilder:


Kilder:


Navn: Larsen, B.M. 2006
År: 2006
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hurum og Røyken kommuner med hovedvekt på forekomsten i Årosvassdraget, Buskerud - NINA Rapport 148. 32 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_103.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6270004 Åroselva


Beskrivelse:
Rescript fra 1699: En T. A. Aasgaard drev perlefiske i elva. Memorial fra 1701 av J. Gude. (Taranger 1890). Vibe 1895 sier at det ble fisket perler i Åroselva i forrige århundre. Killingstad 1928 forteller om rovfiske i Årosdalen: Folk bar minst 10 tønner skjell ut av elva på en sommer. Funn av 3 levende muslinger i Åroselva (Larsen 2006). 12 stasjoner opptil Gjellumsvatnet. Funn av levende på 2 stasjoner og tomme skall på 8 stasjoner (Larsen 2006). Anadrom til Mølledammen.

I mai og juni 2014 ble elva undersøkt på ny. Potensiell vertsfisk ble samlet inn på 4 av 5 stasjoner ved Åros renseanlegg, Fabrikken, Lingsom og Hotvet meieri. Infeksjon med muslinglarver ble ikke funnet på fisk. Tettheten av vertsfisk ble vurdert fra moderat til god. Det ble også påvist 19 muslinger, da 8 strekninger på til sammen 1700m ble undersøkt. Tallene(se rapport) viser at bestanden fremdeles er under press for å overleve, men en viss rekruttering har skjedd i de senere 10-20 år. Det finnes åpenbart en tynn bestand i denne delen av Åroselva. Bestanden anslås til å romme mindre enn 500 individer. Naturlig infeksjon på ungfisk bør undersøkes på nytt for å bringe på det rene om laks eller ørret er funksjonell vertsfisk for muslingens larvestadium(Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:
Avrenning fra omliggende områder.
Tiltak:
Infeksjon av stedegen fisk med stedegne muslinger i flytende kar. Vassdraget bør skjermes mest mulig mot inngrep og oppgang av vertsfisk på naturlig strekning må sikres. Eventuell utsetting av laks bør kun skje på anadrom strekning, fordi muslingen oppstrøms naturlig vannhinder, har ørret som vertsfisk.
Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1699
Kartlegginsstatus: Fullstendig inventering
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2006
År: 2006
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hurum og Røyken kommuner med hovedvekt på forekomsten i Årosvassdraget, Buskerud - NINA Rapport 148. 32 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_103.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Vibe, J. 1895
År: 1895
Tittel: Norges land og folk topografisk-historisk beskrivelse med enkelte vigtigere statistiske data. V. Buskeruds amt. - Jacob Dybwads forlag, Kristiania. 336 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_185.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Killingstad, A. 1928
År: 1928
Tittel: Røyken bygd før og nu. – E. Sems trykkeri, Halden. 623 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_207.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Åroselva - Røyken kommune Buskerud fylke 2015
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_477.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, Kjell. 2014
År: 2014
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_479.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Helland, A. 1913
År: 1913
Tittel: Norges land og folk. Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristians Amt. Første del. Den almindelige del. Aschehoug. 615 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_520.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6280001 Knattvollbekken


Beskrivelse:
Se kilderapporten.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Larsen, B.M. 2006
År: 2006
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hurum og Røyken kommuner med hovedvekt på forekomsten i Årosvassdraget, Buskerud - NINA Rapport 148. 32 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_103.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6280002 Sageneelva


Beskrivelse:
Observert tidligere av eldre mann (Torgeir Ugstad, pers.medd. i Dolmen og Kleiven 1997). Tidligere skal det vært elvemusling i bekken på sørsiden av Sandungen. Enerud og Sandaas besøkte stedet i 2010 men fant ikke noen muslinger (Sandaas 2011).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: Før 1994
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2006
År: 2006
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hurum og Røyken kommuner med hovedvekt på forekomsten i Årosvassdraget, Buskerud - NINA Rapport 148. 32 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_103.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2011
År: 2011
Tittel: Historisk lokalitet for elvemusling Hurum kommune, Buskerud fylke. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_555.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6280003 Sætreelva


Beskrivelse:

Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Larsen, B.M. 2006
År: 2006
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hurum og Røyken kommuner med hovedvekt på forekomsten i Årosvassdraget, Buskerud - NINA Rapport 148. 32 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_103.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 6310001 Lyngdalselva


Beskrivelse:
Sjekket i 2009 uten funn (Gregersen 2010).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Gregersen, H. 2010
År: 2010
Tittel: Forekomst av elvemusling i Numedalslågen i Flesberg kommune 2009-2010. Fylkesmannen i Buskerud. Miljøvernavdelingen. Rapport nr 6 - 2010.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_557.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7040001 Aulielva


Beskrivelse:
Omtales av Peter Claussøn i 1743 som at det var skjell på bunnen av en del små elver i Stokke, Våle, Andebu og Fon. Aktivt perlefiske i området fra 1850 frem til etter 1900. Fra kommunen opplyses om etter 1975 (Dolmen og Kleiven).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1743
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Unneberg, S.H. 2001
År: 2001
Tittel: Jakt og fiske. I Sem og Slagen - en bygdebok. Bind 2, kulturhistorie, del 2. Høgskolen i Vestfold 2001.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_95.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vestfold 2009
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_136.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7040002 Merkedamselva


Beskrivelse:
Omtales av Peter Claussøn i 1743 som at det var skjell på bunnen av en del små elver i Stokke, Våle, Andebu og Fon. I 1940 ble det funnet en perle ved Fossnes (Unneberg 2001). Aktivt perlefiske i området fra 1850 frem til etter 1900. Fra kommunen opplyses om etter 1975 (Dolmen og Kleiven). Sandaas og Enerud besøkte 3 stasjoner i 2009 med funn på to og en med rekruttering. Strekningen muslingen ble funnet på er fra Borgan Mølle til Sukke (Merkesdammen). Mer en 15000 muslinger med god rekruttering i øvre del.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1940
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Unneberg, S.H. 2001
År: 2001
Tittel: Jakt og fiske. I Sem og Slagen - en bygdebok. Bind 2, kulturhistorie, del 2. Høgskolen i Vestfold 2001.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_95.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vestfold 2009
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_136.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7040003 Storelva


Beskrivelse:
I tingboka for 1691 er det opplysning om funn av perler i elva mot Fon (Auliområdet) og omtales av Peter Claussøn i 1743 som at det var skjell på bunnen av en del små elver i Stokke, Våle, Andebu og Fon (Unneberg 2001). Aktivt perlefiske i området fra 1850 frem til etter 1900. Fra kommunen opplyses om etter 1975 (Dolmen og Kleiven). Magne Flåten har funnet musling i elva i 1960 og 1961 med gjenfunn i 2009, Gjengrodd, antagelig ikke lenger gunstig leveområde. Mye næringskrevende planter langs bredden mot jorder. Men kvaliteten på vannet blir langsomt bedre. (Magne Flåten, artskart.) Enerud og Sandaas har også undersøkt flere plasser 8 km videre oppover elva i tillegg til en sidebekk uten funn i 2009.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1691
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Unneberg, S.H. 2001
År: 2001
Tittel: Jakt og fiske. I Sem og Slagen - en bygdebok. Bind 2, kulturhistorie, del 2. Høgskolen i Vestfold 2001.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_95.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vestfold 2009
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_136.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7060001 Trollvannselva


Beskrivelse:
Artsdatabanken ubekreftet funn
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2018
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 7090001 Bergselva


Beskrivelse:
En gullsmed i oslo oppgir at han har kjøpt perler fra Hallevannet i de siste 55 år i 1890 (Taranger 1890). Det finnes skjell eller skall på ZMO fra 1870 fra elva (Jensen 1873). Enerud var der i 2000 og fant elvemusling på et par plasser (Enerud 2000).

Bergselva ble undersøkt sommeren 2016. Det ble samlet inn 135 muslinger fra en ca. 950 m lang strekning, hvor elvemuslingene ble lengdemålt(gjennomsnittslengde 113,1 ± 21,3 mm). Tomme skall ble ikke funnet og indikerer at dødeligheten ligger på et naturlig nivå. Elvemuslingen er sannsynligvis utbredt i hele elvas lengde, men i varierende tettheter etter forholdene på stedet. Bestanden er imidlertid svært liten, neppe mer enn et par tusen individer. Grunnet Bergselvas få muslinger og sviktende rekruttering ble elva plukket ut til å delta i et kultiveringsforsøk basert på Austevoll og ledet av professor Per J. Jakobsen ved Universitetet i Bergen. En produksjon av glochidier (larver) fra de 28 opprinnelige muslinger fra Bergselva er i gang i 2017 (Sandaas og Enerud 2017).

2018 kom det en rapport som viser tall ifra 2000-2017 (Sandaas, K. og Enerud, J. 2018. Utbredelse og bestandsstatus hos elvemusling Margaritifera margaritifera i Bergselva 2000-2017. Larvik kommune, Vestfold. 15 sider.)
Trusler:
Betydelig tilsig av næringsstoffer og partikkeltransport er utfordringer i forhold til vannkvalitet.
Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1850
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2000
År: 2000
Tittel: Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte vassdrag i Larvik kommune. Larvik kommune. Rapport, 12 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_89.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Simonsen, L. 2004
År: 2004
Tittel: Elvemusling ved Halle mølle - Bergselva. Kartlegging og vurdering i forbindelse med planlegging av minikraftverk. Rapport utarbeidet av Naturplan, 3 sider.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Unneberg, S.H. 2001
År: 2001
Tittel: Jakt og fiske. I Sem og Slagen - en bygdebok. Bind 2, kulturhistorie, del 2. Høgskolen i Vestfold 2001.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_95.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jensen, O.S. 1873
År: 1873
Tittel: Indberetning om en i sommeren 1870 foretagen reise i Kristiania og Kristianssands stift for at undersøge land- og ferskvands-molluskerne tillige med iglerne. - Nyt Mag. Naturvid. 19: 146-188
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, E. 2017
År: 2017
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus hos elvemusling Margaritifera margaritifera i Bergselva 2000-2016. Larvik kommune, Vestfold.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_701.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2018.
År: 2018
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus hos elvemusling Margaritifera margaritifera i Bergselva 2000-2017. Larvik kommune, Vestfold. 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_737.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7090002 Farmenelva


Beskrivelse:
Se kilde.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2000
År: 2000
Tittel: Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte vassdrag i Larvik kommune. Larvik kommune. Rapport, 12 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_89.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i sidevassdrag til Numedalslågen. Larvik kommune - Vestfold 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_687.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7090003 Haugselva


Beskrivelse:
Bunn og strømforhold i elva er godt egnet for elvemusling og det er en betydelig bestand i Lågen nedstrøms. Haugselva har god bestand av ørret (Kilde: Aasestad).
Elva ble undersøkt i 2015. 41 elvemuslinger ble påvist. Lengden varierte fra 45 til 132 mm. Dette indikerer at det er rekruttering i elva (Muslinger < 50 mm).Trolig er finnes det en gjennomgående, flekkvis og tynn bestand i nedre del av elva. (Usikkert anslag <1000 individer, tetthet: < 0,5 m2). Vertsfisk er foreløpig usikker (Sandaas og Enerud 2016).
Trusler:
Jordbruksavrenning med tilslamming og næringslekkasje, samt tidvis liten vannføring.
Skogsdrift?
Erosjon?
Tiltak:
El-fiske i mai/juni for å finne vertsfisk
Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2000
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2000
År: 2000
Tittel: Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte vassdrag i Larvik kommune. Larvik kommune. Rapport, 12 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_89.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i sidevassdrag til Numedalslågen. Larvik kommune - Vestfold 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_687.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7090004 Neselva


Beskrivelse:
Se rapport
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2000
År: 2000
Tittel: Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte vassdrag i Larvik kommune. Larvik kommune. Rapport, 12 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_89.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i sidevassdrag til Numedalslågen. Larvik kommune - Vestfold 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_687.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7090005 Numedalslågen


Beskrivelse:
Det er to bestander av musling i Numedalslågen. En bestand ovenfor anadrom strekning og en bestand nedenfor anadromstrekning. Vandringshinderet for anadromfisk er på Hvittingfoss. Betydelig bestand fra nedstrøms Hvittingfoss helt ned til Larvik. Bortimot sammenhengende utbredelse, stedvis stor tetthet. God rekruttering (K. Sandaas pers. medd.). Meget god bestand av vertsfisk. Kan være en av Norges største bestander. Bestanden ovenfor Hvittingfoss er ikke fullt så god. Historisk godt kjent lokalitet. Flesberg kommune melder om at "Bestanden er i tilbakegang, sterkt utnyttet av tilreisende 1900-1925" (Dolmen & Kleiven 1997). Melding om musling i "Øver Kongsberg" (Økland & Økland 1998).

I 2006 ble 86 % av de 72 km fra Hvittingfoss til munningen ved Larvik kartlagt med hensyn til utbredelse av elvemusling. Det ble funnet elvemusling på 42 387 m, dvs. 59 % av strekningen. Basert på denne kartleggingen samt tetthetsmålingene nevnt under, viser et konservativt estimat av antall muslinger i Lågen, 19 millioner individer. Dette utgjør i tilfelle 14 % av alle elvemuslinger i Norge og 11 % av alle muslinger i Europa.
I 2008 ble det ved dykking foretatt tetthetsmåling på en stasjon nedstrøms Hvåra bru i Hvarnes (Larvik kommune) og ved to stasjoner ved Husktrøm bru i Svarstad (Lardal kommune). I tillegg ble ytterligere en stasjon ved Hvåra bru undersøkt i 2005. På stasjonen ned for Hvåra bru, undersøkt i 2008, ble det ikke funnet muslinger mindre enn 3 cm, mens 13 % av muslingene var mindre enn 5 cm. På den andre stasjonen ved Hvarnes undersøkt i 2005, ble det funnet at 11 % av muslingene var mindre enn 3 cm, mens 39 % av muslingene var mindre enn 5 cm. Her synes forholdene akseptable for muslingens reproduksjon. På de to stasjonene ved Svarstad ble det ikke funnet muslinger mindre enn 5 cm noe som tyder på at det ikke har foregått reproduksjon av elvemusling her siste 20 år. Lengdemåling av muslingene tyder på at det har vært reproduksjonssvikt i en periode for 30-40 år siden på alle de fire undersøkte lokalitetene. Dette sammenfaller med en rekke episoder på 1970-tallet med svært liten vannføring over lengre tid (Simonsen 2008).

For å se på videre utbredelse av elvemusling oppover Numedalslågen ble 4 stasjoner fra oppstrøms Flesberg bru til Grettefoss i Svene undersøkt i perioden juni-september 2009. Elvemusling ble registrert på 2 av lokalitetene. Ved Toskjestrykene ble det registrert 5 levende elvemuslinger (81-92 mm lange) og et tomt skall (87 mm). Det ble påvist 20 levende muslinger og 2 tomme skall ved Grettefoss i Svene. Ett levende individ ble målt, og det var 90 mm lang (Gregersen 2010).

I 2014 ble det påvist musling på stasjon "Grettefoss"(45 individer) og stasjon "Rollag"(145 individer). De undersøkte stasjonene ligger ovenfor anadrom strekning, og ørret er vertsfisk for muslinglarver. Gjennomsnittslengden på de undersøkte muslingene viser at denne bestanden er tynn, og under press for å overleve. Rekrutteringen har trolig stoppet opp for 20-30 år siden(Sandaas og Enerud 2014).

I 2015 ble det funnet 32 muslinger ved "Fossan". De ble målt og lå mellom 82-96 mm. Ørretbestanden i denne delen av elva er svært liten (Sandaas og Enerud 2016).
Trusler:
Se kilderapporter.
Tiltak:
Øke tetthet av vertsfisk ovenfor anadrom strekning
Infeksjon med muslinglarver på vertsfisk
Redusere tilførsel av organisk materiale
Bevare kantvegetasjon for å hindre ras og erosjon
Det er viktig at vannføringen på ettersommeren holdes tilstrekkelig høy når faren for oksygensvikt er størst pga. høy temperatur
Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet:
Kvalitet: God naturtilstand
Trusselgrad: Sårbar
Trusselfaktor: Annen forurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: Før 1900
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Simonsen, L. 2005
År: 2005
Tittel: Elvemusling i Numedalslågen, Daleelva og Herlandselva. Naturplan 2005. Rapport til Den grønne Dalen, 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_93.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Simonsen, L. 2007
År: 2007
Tittel: Elvemusling i Numedalslågen, Daleelva og Herlandselva. Naturplan 2007. Rapport til Den grønne Dalen.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K., Enerud, J. og Larsen, J.I.
År:
Tittel: upublisert
Link:
Kildetype: Annet

Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Simonsen, L.
År: 2008
Tittel: Elvemsling i Numedalslågen - Hvittingfoss til larvik by.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_192.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dunca, E. 2009
År: 2009
Tittel: Skaltillväxt och åldersbestämning av flodpärlmusslor från Numedalslågen, Norge. Bivalvia konsultföretag i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, enheten för paleozoologi.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_194.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K., Enerud, J. & Larsen, J. 2012
År: 2012
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Numedalslågen 2004-2009. Utbredelse og populasjonsstatus. Vestfold fylke. Fylkesmannen i Vestfold. Rapport nr. 1-2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_350.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Numedalslågen Flesberg og Rollag kommuner Buskerud fylke 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_476.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Simonsen, L. 2009
År: 2009
Tittel: Økologiske vannkvalitet i Numedalslågen basert på analyser av bunndyr i 2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_514.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gregersen, H. 2010
År: 2010
Tittel: Forekomst av elvemusling i Numedalslågen i Flesberg kommune 2009-2010. Fylkesmannen i Buskerud. Miljøvernavdelingen. Rapport nr 6 - 2010.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_557.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bergan, S. L. 2014
År: 2014
Tittel: Numedalslågen vannområde. Lokal tiltaksanalyse. Versjons nr1/ 10.02.2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_558.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: FMVF
År: 1994
Tittel: FMVF. 1658/94
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_561.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Esmark, B. 1886
År: 1886
Tittel: On the land and freshwater mollusca of Norway. Journal of conchology.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_515.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Numedalslågen - terskelstrekning. Rollag kommune. Buskerud fylke 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_674.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7090006 Rimstadelva


Beskrivelse:
Se kilderapprten.
Trusler:
Se kilderapprten.
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2000
År: 2000
Tittel: Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte vassdrag i Larvik kommune. Larvik kommune. Rapport, 12 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_89.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i sidevassdrag til Numedalslågen. Larvik kommune - Vestfold 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_687.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7090007 Storelva/Hagneselva


Beskrivelse:
I en beretning i 1648 nenves Arholtselven som særlig rik på perler. Dette er elva som renner fra Askjemvatnet til Goksjø (Helland 1914). Sandaas og Enerud var i 2009 ved bru nedenfor Årholt, men uten funn (Sandaas og Enerud 2009). Bestanden i Storelva nedenfor Goksjø er svært liten, med 38 gamle individer (Enerud 2000). I dette området ble det også funnet 22 muslinger i 2008 (73 mm - 139 mm lange) (Simonsen og Johansson 2008). Det ble funnet to muslinger i hølen der Svartåa og Storelva/Hagneselva møtes. (Sandaas og Enerud 2009). Det ble også funnet musling på en stasjon lengre opp i Hagneselva (Sandaas og Enerud 2009). I 2015 ble 35 elvemuslinger påvist. Lengden varierte fra 72 til 139 mm. Rekruttering ble ikke påvist. Trolig er bestanden svært tynn på hele elvestrekningen (Sandaas og Enerud 2016).
Trusler:
Liten vannføring i perioder, utslipp av næringsstoffer og tilslamming.
Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1648
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 2000
År: 2000
Tittel: Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte vassdrag i Larvik kommune. Larvik kommune. Rapport, 12 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_89.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vestfold 2009
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_136.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Simonsen, L. & Johansson, G.R. 2008
År: 2008
Tittel: Registrering av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Storelva i Goksjøvassdraget
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_195.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bergan, S. L. 2014
År: 2014
Tittel: Numedalslågen vannområde. Lokal tiltaksanalyse. Versjons nr1/ 10.02.2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_558.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i sidevassdrag til Numedalslågen. Larvik kommune - Vestfold 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_687.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7130001 Brubakkelva (Tolvrudelva)


Beskrivelse:
Det er totalt funnet 7 levende individ og et tomt skall (Enerud 1998). H. Aasheim sier at elvemusling trolig utdødd i 1960 (Dolmen og Kleiven 1997), men dette viser seg å være feil.

Sandaas & Enerud (2012):

Sande kommune søkte om og fikk tildelt midler til tiltak for elvemusling i 2012. Etter at anadrom fisk ble hindret i oppgang er flere utbedringer gjennomført frem til 2004 Christensen 2001). Anadrom strekning ble ved dette utvidet omlag 2,5 km oppstrøms. Tiltaket i 2012 er en direkte oppfølging av disse tiltakene, men nå med status og mulige tiltak for elvemusling som motiv. Undersøkelsen har sett på forekomst av vertsfisk og elvemusling, samt gjennomført flytting av muslinger (tillatelse gitt fra Fylkesmannen i Vestfold) fra ugunstige partier til gunstige partier i elva. Hensikten er å bringe vertsfisk og muslinger sammen for å styrke infeksjon av muslinglarver på vertsfisken slik at antall muslinger over tid kan øke. Tollerudelva har i lang tid vært hardt belastet med utslipp og arealavrenning fra jordbruk og urbane områder. Vannkvaliteten har i de senere år blitt betydelig bedre. Tollerudelva har hatt en god bestand av anadrom fisk (sjøørret og litt laks) som er vertsfisk for elvemuslingens larvestadium. I 1999 ble oppgang for anadrom fisk utbedret. Lakseparasitten Gyrodactylus salaris rammet Sandevassdraget i 2003. Tettheten av vertsfisk (sjøørret) i elva i dag er god. Etter våre funn av infeksjon med muslinglarver på sjø-ørreten er det sannsynliggjort at bortfall av laks ikke har berørt elvemuslingens rekruttering. Muslinglarver ble funnet på 3,2 % av innsamlet fisk (N=63). Totalt 13 levende elvemuslinger ble registrert mot kun 7 i 1998 (Enerud 1998). Tollerudelva har en fast liten bestand av elvemusling som sannsynligvis har en beskjeden rekruttering i dag.
Trusler:
Se kilderapporten.
Tiltak:
Se kilderapporten.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1960
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Enerud, J. 1998
År: 1998
Tittel: Elvemusling (Margaritifera margaritifera). Registrering utført i Brubakkelva (Tollerudelva) i Sande kommune, Vestfold fylke. Rapport, 13 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_88.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Elvemusling i Tollerudelva. Undersøkelse og tiltak Sande kommune Vestfold 2012. Naturfaglige konsulenttjenester.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_352.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7130002 Sandeelva/Bremsa


Beskrivelse:
I miljøstatus 1994 fra Fylkesmannen i Vestfold er Sandeelva nevnt å ha en tynn bestand av elvemusling uten kildehenvisning. Tomt skall, angivelig elvemusling (ikke artsbestemt), funnet ved Fostvedtfossen i de senere år (Ronald Hushovd, pers. medd.) Enerud (1998) fant ikke i levendemusling eller tomme skall i 1998, ca. 3 kilometer undersøkt.

Øvre deler av Bremsa ble undersøkt sommeren 2014, uten at det funnet levende musling eller skall. Vurdert utfra tilslamming og visuelt inntrykk, er trolig forholdene flekkvis gode nok til at elvemuslinger kan vokse opp(Sandaas og Enerud 2014).
I forbindelse med planer om ny ved Gutugata, ble et lite område undersøkt i mai 2014. Det ble ikke påvist elvemusling eller muslinglarver på fisk (Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:
Jordbruk, ekspansjon av tung infrastruktur og bebyggelse.
Tiltak:
Skånes mot ytterligere inngrep.
Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1997
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 1998
År: 1998
Tittel: Elvemusling (Margaritifera margaritifera). Registrering utført i Brubakkelva (Tollerudelva) i Sande kommune, Vestfold fylke. Rapport, 13 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_88.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: FMVE Miljøstatus 1994
År: 1994
Tittel: Miljøstatus 1994 Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen. 24 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_211.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i øvre deler av Bremsa Drammen kommune, Buskerud fylke 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_472.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Enerud, J. 1997
År: 1997
Tittel: Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vesleelva og Sandeelva, Sande kommune, Vestfold fylke. Rapport, 15 sider
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_87.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Bremsa, ny bro Gutugata. Sande kommune. Vestfold.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_564.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7130003 Vesleelva


Beskrivelse:
I følge lokale folk ble bestanden for lenge siden hardt beskattet av perlefiske. Kun 46 individer funnet. Minst musling 39 mm og de øvrige ikke veldig gamle (70 % mellom 60 og 70 mm). Vertsfiskbestanden av laks og ørret er god. Muslinglarver funnet på en ørret. I 2010 ble bekreftet rekruttering av elvemusling, minst musling 30 mm (Sandaas og Enerud 2010).
Trusler:
Sum av jordbruk, avrenning fra bebyggelse, regulering og andre fysiske inngrep er betydelig (Enerud 1997). Det ble påvis Gyrodactylus salaris i 2003 og det ble ikke funnet laks i 2010, men muslinglarver funnet på sjøørret (Sandaas og Enerud 2010).
Tiltak:
Se kilderapporten.
Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1997
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Enerud, J. 1997
År: 1997
Tittel: Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vesleelva og Sandeelva, Sande kommune, Vestfold fylke. Rapport, 15 sider
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_87.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2010
År: 2010
Tittel: Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vesleelva, Sande kommune Vestfold fylke
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_193.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7130004 Selvikelva


Beskrivelse:
Kartlegging 2009 (Sandaas & Enerud)
Utbredelse
Ingen funn.
Tetthet
0.
Bestandsstørrelse
Ingen funn.
Rekruttering
Ingen funn.
Miljø/vannkvalitet
God vannkvalitet og ingen nedslamming. Uegnet, for grovt substrat.
Samlet vurdering
Ingen funn.

Trusler:
Ingen.
Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vestfold 2009
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_136.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7160001 Ramneselva


Beskrivelse:
Kartlegging 2009 (Sandaas & Enerud)
Utbredelse
Potensielt 3-4 km strekning. Trolig ingen vandringshindre.
Tetthet
< 1 musling/m2.
Bestandsstørrelse
Populasjonen er trolig liten, < 10.000 individer.
Rekruttering
Noen få mindre muslinger funnet. En viss rekruttering finner sted.
Miljø/vannkvalitet
Vannet virket over lengre strekninger påvriket av partikkelavrenning, trolig fra jordbruksarealer? Bunnen var også tilslammet som følge av dette. Varierende kantvegetasjon.
Samlet vurdering
En liten og svakt rekrutterende populasjon. Status for vertsfisk ukjent.


Andre kilder
Esmark (1880) sier at elvemusling alminnelig i Ramneselva. I BM finnes skall fra før 1950 fra Ramneselva (Økland 1998).
Trusler:
Jordbruksaktivitet med grøfting, kanthogst og avrenning.
Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad: Sårbar
Trusselfaktor: Annen forurensing
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: 2009-10-02 Funnår: 1880
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vestfold 2009
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_136.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Esmark, B. 1880.
År: 1880
Tittel: Bidrag til kundskaben om udbredelsen af Norges land- og ferskvandsmollusker i forskjellige egne af landet. - Nyt Mag. Naturvid. 25: 215-223.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_212.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Holtung, H. 2014
År: 2014
Tittel: Elvemuslinger i Re. ReAvisa november 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_513.pdf
Kildetype: Annet

Vassdragsid: 7160002 Dalselva (Bjunebekken)


Beskrivelse:
Kartlegging 2009 (Sandaas & Enerud)
Utbredelse
Ingen funn.
Tetthet
0.
Bestandsstørrelse
Ingen funn.
Rekruttering
Ingen funn.
Miljø/vannkvalitet
Vann påvirket av avrenning fra jordbruk og muligens bebyggelse. Stedvis egnet substrat, men kraftig nedslammet.
Samlet vurdering
Ingen funn, lite sannsynlig at elvemusling vil etablere seg i nær fremtid.


Andre KilderI miljøstatus 1994 nevnes Bjunebekken som lokalitet med tynn bestand, men ingen kildehenvisning.
Trusler:
Landbruk og urban på virkning.
Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1994
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vestfold 2009
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_136.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: FMVE Miljøstatus 1994
År: 1994
Tittel: Miljøstatus 1994 Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen. 24 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_211.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7160003 Storelva (Aulivassdraget)


Beskrivelse:
Kartlegging 2009 (Sandaas & Enerud)
Utbredelse
Ingen funn.
Tetthet
0.
Bestandsstørrelse
Ingen funn.
Rekruttering
Ingen funn.
Miljø/vannkvalitet
Dårlig vannkvalitet og nedslamming. Kantsoner fjernet.
Samlet vurdering
Ingen funn.

Trusler:
Landbruksforurensning, kanalisering, kantsonehogst og urban inngrep.
Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2009
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vestfold 2009
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_136.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7160004 Revetal (bekken)


Beskrivelse:
Kartleggingen er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Region sør v/Helene N. Røed. Bekken ble undersøkt 25. og 26.06.2017 av Jørn Enerud og Kjell Sandaas. Arbeidsforholdene var gode og vannføringen liten. Lufttemperaturen var + 20 °C og vanntemperaturen + 16 °C. For å undersøke forekomst av ørret og potensiell vertsfisk for muslinglarver, ble et selektivt (1 omgang) elektrisk fiske (elektrisk fiskeapparat modell Paulsen FA3) foretatt. Fisken ble bedøvet og undersøkt for muslinglarver på gjellene og sluppet ut umiddelbart etter undersøkelse. Registreringen ble gjennomført ved vading og bruk av vannkikkert med 30 cm diameter til systematisk saumfaring av bunnen. Elvemusling ble ikke funnet og har neppe forkommet på mange år om den har vært der. Fravær av muslinger i Storelva med sidegrener er påfallende, men forklarlig. Intensivt jordbruk med kanalisering og eutrofiering gjør forholdene her lite egnet for elvemusling og andre arter. Laksefisk ser ut til å klare seg godt der vandringshindre ikke begrenser utbredelsen.
Opplagte store og viktige gyteplasser er nedstrøms bro Valle og nedstrøms bro Søndre Valle. Tettheten av ørret (alle årsklasser) er ikke mulig å estimere på grunn av flommens herjing i bekken. Fisken ble hovedsakelig funnet i et par store kulper. Utfra tidligere erfaring fra elfiske i området antar, vi at tettheten er god for denne typen vassdrag, anslagsvis på 50-100 fisk pr 100 m2. Fiskearter funnet var ørret Salmo trutta og ørekyte Phoxinus phoxinus.
Oppstrøms Bispeveien (fv. 35) luktet bekken av kloakk. Generelt var bekkeravinen svært forsøplet gjennom lang tid. Potensialet for å skape en bedre bekk over tid er stort, men det krever at alle brukere/grunneiere tar nødvendige hensyn til bekken og at myndighetene følger opp med tilsyn og positive tiltak. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Elvemusling Margaritifera margaritifera og ørret i «Revetalbekken». Re kommune, Vestfold fylke 2017. 11 sider)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera og ørret i «Revetalbekken». Re kommune, Vestfold fylke 2017. 11 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_731.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7190001 Skorgeelva


Beskrivelse:
Skorgeelva er Andebus lengste elv med en total lengde på 20 km. Den har sitt utspring i Åletjønn og Trollsvann i nord og har tilløp blant annet fra Langevann i vest. Elven renner gjennom hele kommunen og har sitt utløp i nordenden av Goksjø, syd for Trollsås.

Kartlegging 2009 (Sandaas & Enerud)
Utbredelse
Fra Goksjø til Lakstjern sammenhengende
Tetthet
Vekslende fra < 1 til > 100 muslinger pr 1 m2.
Bestandsstørrelse
Sammenhengende utbredelse over 13 km vurderes til > 100.000 individer.
Rekruttering
Åpenbart med god rekruttering i flere undersøkte partier.
Miljø/vannkvalitet
Enkelte steder virket vannet påvirket av avrenning (?) med partikler. Nedre del kanalisert. Ellers virket elva ren og lite tilslammet, meget godt substrat.
Samlet vurdering
En meget god bestand av elvemusling. Levedyktig, stor og med god rekruttering.
Tidligere registrering
Ved brua Bjørndal-Skorge (NL632660) og Pipenholt (NL6362). Høyeste tetthet anslått til 10-15 individer pr m2. Lengder på 2 tilfeldige individer målt til 8 og 12 cm. Mange muslinger på siden med innmaten tytende ut - døende? Dato 29.07.06 var svært varm og vannføringen svært liten (Dag Dolmen, 2006, pers.medd.). Vertsfiskbestand ikke kjent, men trolig god.

Andre kilder
Bestanden i tilbakegang etter 1975 (Dolmen og Kleiven 1997). Ingar Aasestad (pers.medd.) har fått meddelt fra en som har drevet med laksekultivering i Hagnesvassdraget i en årrekke at han mener å ha observert elvemusling på hele lakseførende strekning (helt opptil Trollsvann og Åletjønn).

I 2014 ble deler av elva undersøkt for å lokalisere mulige negative påvirkingsfaktorer. I Skorgeelva er det viktig å få kontroll med alle utslipp til elva som kan forurense vassdraget. Det er også viktig å beholde eller plante til kantvegetasjon for å redusere erosjon og tilslamming av elvebunnen. Vannføringen bør om mulig være mer stabil og minstevannføring fastsettes dersom dette ikke finnes. Ved lav vannføring vil elvemusling og andre ferskvannsorganismer være spesielt utsatt ved forurensning og andre inngrep (Sandaas og Enerud 2015).
Trusler:
Landbruksaktivitet med grøfting, fjerning av kartvegetasjon og avrenning ved kraftig nedbør (Sandaas og Enerud 2009).
Tiltak:
Beholde/sikre kantvegetasjon langs elva.
Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet: God naturtilstand
Trusselgrad: Livskraftig
Trusselfaktor: Forsuring
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1975
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vestfold 2009
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_136.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ingar Aasestad
År: 0
Tittel: Pers.medd.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2015
År: 2015
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Skorgeelva - Andebu kommune. Vestfold fylke 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_672.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 7190002 Svartåa


Beskrivelse:
Kartlegging 2009 (Sandaas & Enerud)
Utbredelse
I Svartåa ble det ikke funnet muslinger.
Tetthet
> 0
Bestandsstørrelse
Ukjent, men svært liten.
Rekruttering
Ingen funn som antyder rekruttering.
Miljø/vannkvalitet
Vannkvaliteten ser ut til å være meget god. Substratet fremstår som rent og egnet.
Samlet vurdering
En svært liten og utdøende forekomst.
Tidligere registrering
Laksunger samlet inn fra lokaliteten i mange år som ledd i Gyrodactylus overvåking. Se veldig fin ut, egnet for elvemusling (Jørn Enerud, pers. medd. 2007). Enkelte år svært liten vannføring.
Trusler:
Uklart.
Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2009
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Enerud, J. 2000
År: 2000
Tittel: Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte vassdrag i Larvik kommune. Larvik kommune. Rapport, 12 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_89.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vestfold 2009
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_136.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i sidevassdrag til Numedalslågen. Larvik kommune - Vestfold 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_687.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7280001 Daleelva


Beskrivelse:

Trusler:
Se kilderapporten.
Tiltak:
Se kilderapporten.
Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Simonsen, L. 2005
År: 2005
Tittel: Elvemusling i Numedalslågen, Daleelva og Herlandselva. Naturplan 2005. Rapport til Den grønne Dalen, 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_93.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 7280002 Herlandselva


Beskrivelse:
I Herlandselva ble det funnet ca. 130 indvid i 2005. Bestanden var forgubbet, svært få unge individ (Simonsen 2005).
Trusler:
Se kilderapporten.
Tiltak:
Se kilderapporten.
Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2005
Kartlegginsstatus: Fullstendig inventering
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J.
År:
Tittel: upublisert
Link:
Kildetype: Annet

Navn: Simonsen, L. 2005
År: 2005
Tittel: Elvemusling i Numedalslågen, Daleelva og Herlandselva. Naturplan 2005. Rapport til Den grønne Dalen, 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_93.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bergan, S. L. 2014
År: 2014
Tittel: Numedalslågen vannområde. Lokal tiltaksanalyse. Versjons nr1/ 10.02.2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_558.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8050001 Bjørkedalsbekken


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8050002 Langangsbekken


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8050003 Bekk innerst i Landangsfjorden


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8050004 Mønjebekken


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8060001 Skiensvassdraget


Beskrivelse:
I saurelva er bestandsstatus uforandret (Dolmen og Kleiven 1997). Alltid vært lite av arten. Observert fra 1930 og framover. I Fjærekilen er det funnet tomme skall ved Gåsodden badeplass i1985 (V. Djuve i Økland 1998 )
Vertsfisk for elvemusling i Bøelva er sannsynligvis laks. Antall individer er trolig ganske høy og rekrutteringen er god. Dette er en elvemuslingpopulasjon med høy faglig verdi. Se kilde for kart over mulig lokalitet som bør undersøkes nærmere (Sandaas 2013).
Strekningen Hogga - Strengen (ca. 5 km) ble undersøkt med vannkikkert fra båt i juli 2015. Det ble observert ca. 600 elvemuslinger på denne strekningen, noe som viser en svært lav tetthet av elvemusling. Et unntak var ved Elvestad - Saltevje der større tettheter ble observert flekkvis (Sandaas & Enerud 2015).

Bøelva ble undersøkt rett nedstrøms Herrefossen (oppstrøms Oterholtfossen). Det ble påvist en tynn bestand av muslinger nedover elva, også yngre individer. 45 muslinger ble lengdemålt. De lå mellom 55 og 142 mm. Det ble påvist muslinglarver på ørret (Sandaas og Enerud 2016).

I forbindelse med nedtapping i forbindelse med vedlikeholdsarbeid, ble strekningen Vrangfoss-Eidsfoss undersøkt høsten 2015. Det ble påvist elvemusling. Tetthet pr m2 ble ikke undersøkt, men et anslag er mellom 3-10 pr m2, totalt <5000 individer på strekningen. Bestanden funnet nedstrøms Vrangfoss viser meget god rekruttering og en bestand i vekst. 159 muslinger ble lengdemålt. Fordelingen viste to "topper", en mindre topp av gamle muslinger, og en topp av unge muslinger. Andelen små muslinger, eller rekruttering, var meget høy. Elvemuslingen er sannlynligvis utbredt i hele kanalens lengde, samt oppstrøms denne, dvs. hele vassdraget. Elvemuslingen i kanalen og oppstrøms (Straumen) bør undersøkes grundig, når den er nedtappet. Stasjonær ørret er mest sannsynlig vertsfisk i denne delen av vassdraget (Sandaas og Enerud 2016).

Sjekk av loklitet (se rapoport) <0,5 muslinger per.kvm (Sandaas, K. og Enerud, J. 2016)

Sjekket Kjeldal og Lunde sluser 2017.Forekomst funnet nedstrøms Kjeldal dam viser manglende rekruttering og en bestand i stagnasjon. Muslingene ble funnet innenfor et areal på ca 1000 m2. Tettheten av muslinger varierte innenfor arealet mellom 0 og 50. Gjennomsnittlig tetthet vurderes til å ligge mellom 2 og 5 individer. Totalt gir dette et antall på mellom 2000 og 5000 elvemuslinger innenfor arealet. Andelen yngre muslinger var svært lav. I alt 5 yngre muslinger ble funnet med lengder mellom ca 45 (ikke målt) mm og 65 mm. En musling på 53 mm med god vekst ble vurdert til å være 10-12 år gammel. En ørretunge ble observert og et mindre antall ørekyter. Gjedda er utbrett i området (jf. elektrisk fiskesperre i Kjeldal sluse).Våre funn i 2017 tyder på at bestanden av elvemuslingen på strekningen mellom Kjeldal og Lunde sluser er liten og har meget svak rekruttering.(Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemarkskanalen mellom Kjeldal og Lunde sluser, Nome kommune, Telemark fylke 2017. 12 sider)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1930
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2013
År: 2013
Tittel: Elvemusling i Bøelva. Notat på epost fra Kjell Sandaas.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_526.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2015
År: 2015
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Straumen mellom Strengen og Hogga. Nome kommune - Telemark 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_583.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemarkskanalen mellom Vrangfoss og Eidsfoss. Nome kommune - Telemark 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_689.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera og vertsfisk for larvestadiet. Telemark 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_690.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Christensen, T. 1978
År: 1978
Tittel: Gjerpen bygds historie. Bygdehistorie bind II fra omkring 1700 til 1964. Skien kommune.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_525.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2016
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_726.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017
År: 2017
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemarkskanalen mellom Kjeldal og Lunde sluser, Nome kommune, Telemark fylke 2017. 12 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_743.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8060002 Vest vassdraget


Beskrivelse:
Funn av muslinger i 2000 ved tapping av dammer i Straumen mellom Hogga og Kjeldalsluser (Lande og Heggenes 2000). Det ble da undersøkt 6 stasjoner på mer en 7000 m2, med til sammen 670 muslinger. Bestand anslått til 3500-7000 individer og begrenset pga. regulering av vannstanden i slusene. Dolmen og Kleiven (1997) har fått flere meldinger om funn av muslinger i elva fra 1990 og framover.

I 2013 ble det påvist musling i Eidselva(Straumen ved Lunde, fra Lunde bru og ca.400m vest for den). Tettheten på det undersøkte partiet er: <1 individ pr.m2. Bestandstørrelsen er vurdert til mindre enn 100000 individer. Rekruttering: Positive tegn funnet, men trolig svak rekruttering. Kan være en stor bestand og med svake tegn til rekruttering. Lengde varierte fra 19-116mm. Se rapport(Sandaas og Enerud 2013).

Forekomst av elvemusling på strekningen var ikke dokumentert, men kjent gjennom observasjoner ved nedtappede forhold en del år tilbake i tid. Nedtapping av vann i kanalen pga behov for reparasjoner gjorde feltarbeid mulig i mars 2017. I alt 83 levende muslinger ble samlet inn og lengdemålt. Andelen yngre muslinger var svært lav. Funnene tyder på at bestanden av elvemusling på strekningen mellom Kjeldal og Lundes sluser er meget tynn og har meget svak rekruttering. Elvemuslingen er sannsynligvis utbredt i hele kanalens lengde. Elvemuslingen i kanalen og oppstrøms bør undersøkes grundig, men det må skje på nedtappede forhold der dette er mulig (Sandaas og Enerud 2017).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1930
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Lande, A. & Heggenes, J. 2000
År: 2000
Tittel: Elvemusling i telemarkskanalen. En registrering av elvemuslingforekomster i Straumen mellom Hoga og Kjeldal sluser.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_218.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandass, K. og Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_463.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2017
År: 2017
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemarkskanalen mellom Kjeldal og Lunde sluser, Nome kommune, Telemark fylke 2017.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_704.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8060003 Bøelva


Beskrivelse:
I Bø herred skal det være en elv som har perlemusling (Bang 1745). Perlemuslinger finnnes i Eriksteenelven, utenfor Seljordsvannet. Skallene ble brukt av felemakere (Wille 1786). Kjente haringfelebyggere fra Bø brukte perlemor fra Bøelva på 1800-tallet, det ble levert perlemor til felemakere helt fram til 1960 (Lande og Storesund 1999). Bøelva ble undersøkt i 1995 fra Herrefossen ned til Oterholt (15.5km), det ble registrert 872 elvemuslinger (Lande m.fl. 1996). Meddelse fra Trygg H. Sanda: Store mengder muslinger helt ned til 24 metersdyp (Lande m.fl. 1996). Minste muslingen som ble funnet var på 67 mm (Lande m.fl. 1996).

I Bøelva ble det gjort undersøkelser nedstrøms og oppstrøms Oterholtfossen i 2013. Det ble påvist musling tre steder nedstrøms fossen helt ned til "Nesset". Tettheten var mer enn 10 individer pr.m2 og det ble funnet muslinger med varierende lengde(ca fra 19,5-149,4mm). Dette indikerer rekruttering. Trolig er det muslinger hele strekningen fra Oterholtfossen til Norsjø. Bestandsstørrelsen er grovt estimert til mer enn 100000 individer. Dette er en anodrom strekning, der sannsynligvis laks er vertsfisk.Lengde varierte fra 15-139mm. Oppstrøms Oterholtfossen ble det også funnet musling. Tettheten anslås til å være <0,1 musling pr.m2 og bestanden mindre enn 5000 individer. Rekruttering: Svake positive tegn funnet, men sannsynligvis utilstrekkelig. Bestanden vurderes som svak og bør overvåkes mht riktig vertsfisk(laks?ikke ørret!)og infeksjon med muslinglarver på fisken. Lengde varierte fra 67-144mm. Se rapport.(Sandaas og Enerud 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2013
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Lande, A., Lande, E. & Lande, S. 1996.
År: 1996
Tittel: Bestandsstatus for elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Bøelva, Telemark 1995. - Høgskolen i Telemark, Bø. Rapport. 23 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_219.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Lande, A. & Storesund, A. 1999.
År: 1999
Tittel: Elvemuslingen i Bøelva, Telemark. Bestand, perlefiske og perlemor på hardingfeler. – Fauna 52: 34-42.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_220.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bang, W.W. 1745.
År: 1745
Tittel: Innberetning fra sorenskriver for nedre Telemark, W.W. Bang datert 6/5 1745. – Universitetsbiblioteket. Manuskriptsamling. Oslo.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Wille, H.J. 1786.
År: 1786
Tittel: Beskrivelse over Sillejords præstegield i Øvre-Tellemarken i Norge. – Gyldendals forlag/J.R. Thiel, Kiøbenhavn. [Ny utgave 1989, Lokalhistorisk Forlag, Espa].
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Kvaalen, O. 1996
År: 1996
Tittel: upublisert. Frå soga om Bø-elva. – Bø bygdemuseum. Bø i Telemark.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandass, K. og Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_463.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_491.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8060004 Falkumselva


Beskrivelse:
Stedfesting svært usikker. Skal ettersigende ha elvemusling (Jensen 1873). En del av elva undersøkt i 2012 uten funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1873
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Jensen, O.S. 1873
År: 1873
Tittel: Indberetning om en i sommeren 1870 foretagen reise i Kristiania og Kristianssands stift for at undersøge land- og ferskvands-molluskerne tillige med iglerne. - Nyt Mag. Naturvid. 19: 146-188
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8060005 Bøelva Skien


Beskrivelse:
Stedfesting svært usikker. Skal ettersigende ha elvemusling (Jensen 1873).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: 0000-00-00 Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Jensen, O.S. 1873
År: 1873
Tittel: Indberetning om en i sommeren 1870 foretagen reise i Kristiania og Kristianssands stift for at undersøge land- og ferskvands-molluskerne tillige med iglerne. - Nyt Mag. Naturvid. 19: 146-188
Link:
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8060006 Leirkup


Beskrivelse:
Ole Robin Vige og kameraten Kim Adrian Gulløy Søtvedt var ute og fisket i en bekk i Gjerpensdalen da de kom over tre muslinger som ser ut til å være elvemusling (Artikkel Telemark Arbeiderblad 2006), I en biolgogisk mangfoldrapport for Børsjø ble det funnet 4 andemusling i utløpskanalen til Børsesjø 2004 (Olsen og Reiso 2005). Med denne opplysningen kan man anta at det var andemusling som ble funnet av de to guttene.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: 0000-00-00 Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Olsen, K.M. & Reiso, S. 2005
År: 2005
Tittel: Biologisk mangfold i Børsesjø, Skien kommune. Siste Sjanse rapport 2005-4
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_225.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Lindgren, H.,M. 2006
År: 2006
Tittel: Fant elvemuslinger i Gjerpensdalen. Artikkel i Telemark Arbeiderblad. 10/7-2006.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_226.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8060007 Øvre Veiåa


Beskrivelse:
Øvre deler av elva ble undersøkt i 2012. Det ble påvist noen få muslinger oppstrøms Kvernhustrangen (Sandaas og Enerud 2012).
Hans Holmen, oppvokst på Holmen gård, jobbet i vassdraget opplyser at de som guttunger på 1960-tallet fant muslinger i elva (Notat 2015). På bakgrunn av denne opplysningen ble en liten strekning av elva undersøkt i 2014. Det ble påvist levende elvemusling. Det ble foretatt lengdemålinger av 35 muslinger. Lengden varierte fra 16 mm til 106 mm. Ved graving ble det påvist rekruttering (muslinger på 16 og 22 mm). Selv om det ikke ble foretatt systematiske tellinger anslås tettheten å være <0,5 individ pr.m2 og bestandsstørrelsen er mindre enn 5000 individer. Sannsynligvis er det snakk om en økende bestand som bør overvåkes. Mye ørret ble observert (Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1960
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_491.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2015
År: 2015
Tittel: Epost fra Kjell Sandaas
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_492.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8060008 Mosvannselva


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8060009 Gravarelva


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8060010 Brennelva


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8060011 Hoppestadelva


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Christensen, T. 1978
År: 1978
Tittel: Gjerpen bygds historie. Bygdehistorie bind II fra omkring 1700 til 1964. Skien kommune.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_525.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8060012 Lindalselva


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8060013 Bjornvannselva


Beskrivelse:
I perioden 26. til 28. august 2016 ble 14 lokaliteter i Telemark undersøkt på i alt 24 forskjellige steder med hensyn til elvemusling Margaritifera margaritifera (Sandaas, K. og Enerud, J. 2016)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2016
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_726.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 8060014 Steinbrubekk


Beskrivelse:
I perioden 26. til 28. august 2016 ble 14 lokaliteter i Telemark undersøkt på i alt 24 forskjellige steder med hensyn til elvemusling Margaritifera margaritifera. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2016)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2016
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_726.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 8060015 Bleikelibekken


Beskrivelse:
I perioden 26. til 28. august 2016 ble 14 lokaliteter i Telemark undersøkt på i alt 24 forskjellige steder med hensyn til elvemusling Margaritifera margaritifera (Sandaas, K. & Enerud, J. 2016)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2016
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_726.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 8060016 Frøneselva


Beskrivelse:
I perioden 26. til 28. august 2016 ble 14 lokaliteter i Telemark undersøkt på i alt 24 forskjellige steder med hensyn til elvemusling Margaritifera margaritifera (Sandaas, K. & Enerud, J. 2016)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2016
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_726.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 8060017 Fjellelva


Beskrivelse:
I perioden 26. til 28. august 2016 ble 14 lokaliteter i Telemark undersøkt på i alt 24 forskjellige steder med hensyn til elvemusling Margaritifera margaritifera (Sandaas, K. & Enerud, J. 2016)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2016
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_726.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 8070001 Fulldøla


Beskrivelse:
Elvemusling funnet ved dykking av G. Grimeland, meddelt 1997 (Økland 1998). I 1998 ble det funnet 11 elvemuslinger på 2500 m2 stort område (Heggenes og Lande 1998). Kiland (2000) nevnes 30-40 musling i Fulldøla, ingen rekruttering.
I september 2005 ble deler av elva undersøkt uten at det ble påvist elvemusling (Roer 2005). En del presseomtale i 2009 og 2008 bekrefter at det fortsatt finnes elvemusling. Per Øivind Gustavsen observerte et individ i 2010 (Artsobservasjoner 521856)

I 2014 ble funnet 2 levende individer i nedre del (102 og 108 mm) og 3 tomme skall (85,90 og 95 mm). Øvre deler av elva er under full kraftutbygging. Sannsynligvis en tapt populasjon (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:
Kraftutbygging
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1997
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Kiland, H. & Simonsen, J.H. 1999
År: 1999
Tittel: Fisk og botndyr. Naturfaglege undersøkningar i samband med planlagt bygging av Omnesfossen kraftverk i Hjartdal kommune.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_214.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Telen link
År: 2008
Tittel: "Her er den ""forsvunnede"" elveperlemuslingen. Publisert 02.07.2008. Telen.no"
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_215.pdf
Kildetype: Annet

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_491.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Roer, O. A. 2005
År: 2005
Tittel: Fulldøla kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold - friluftsliv. Faun Naturforvaltning AS.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_524.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera og vertsfisk for larvestadiet. Telemark 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_690.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Heggenes, J. & Lande, A. 1998
År: 1998
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus for elveperlemusling i Øvre Tinnelva, Notodden i Telemark, 1998. – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Universitetet i Oslo. Rapport 182: 1-25.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_224.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8070002 Heddøla/Hjartdøla


Beskrivelse:
I en meddelse fra J. Dons ble det ved Kleppen gård funnet elvemusling i ca. 1926. (Meddelt Kjell Sandaas, referert i Dolmen og Kleiven 1997). I 1998-1999 ble 11 stasjoner undersøkt (Kiland og Simonsen 1999). Funnet i varierende tetthet fra Lonar til Åmotshølen, en strekning på ca. 11 km. Anslått bestand ca. 110000 individ (Kiland og Simonsen).

I 2013 ble det påvist musling to steder i Hjartdøla ved Saueland. Tettheten ble beregnet til 3,3 individer pr.m2 på den ene stasjonen. Bestandsstørrelsen er vurdert som mindre enn 100000 individer. Bestanden er stor, men trolig uten rekruttering.Lengde fra 44-146mm.

Deler av Heddøla ble undersøkt i 2013. Det ble funnet musling. Bestanden er trolig tynn, men økt tilgang på vertsfisk vil trolig gi oppsving. Lengde fra 51-100mm. Se rapport(Sandaas og Enerud 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2013
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kiland, H. & Simonsen, J.H. 1999
År: 1999
Tittel: Fisk og botndyr. Naturfaglege undersøkningar i samband med planlagt bygging av Omnesfossen kraftverk i Hjartdal kommune.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_214.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Elnan & Ledje 2008
År: 2008
Tittel: Konsekvenser for fisk og bunndyr ved utbyggin av Sauland kraftverk, Hjartdal kommune. Ambio miljørådgivning.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_216.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandass, K. og Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_463.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_491.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Slettemo, K. H. 2014
År: 2014
Tittel: Naturvernerne vil kjempe for elvemuslingen. Telen.no. Hentet 17.12.2014 fra http://www.telen.no/nyheter/hjartdal/naturvernere-vil-kjempe-for-elvemuslingen-1.8462613
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_523.pdf
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 8070003 Ørvella


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_491.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8070004 Kolå


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_491.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8070005 Mjella


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_491.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8070006 Hågåbekken


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_491.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8070007 Folslandbekken


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_491.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera og vertsfisk for larvestadiet. Telemark 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_690.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8070008 Tjåga


Beskrivelse:
I august 2014 meddelte Olaf Mjellekåsa fra Mjellekåsa gård, (ca 85 år) om funn/fiske av elvemusling i utløpet av Tjåga i 1958 (Notat 2015).

Sandaas og Enerud (2016) påviste elvemusling i elva i 2015. Kun et lite antall gamle individer ble funnet på et svært avgrenset parti.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2014
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_491.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2015
År: 2015
Tittel: Epost fra Kjell Sandaas
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_492.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera og vertsfisk for larvestadiet. Telemark 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_690.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8070009 Stiviåa


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_491.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8070010 Rekåa


Beskrivelse:

Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_491.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8140001 Åbyelva


Beskrivelse:
Elvemuslingen var antatt utdødd i Åbyelva, inntil det ble påvist elvemusling i 2012. 21 muslinger ble lengdemålt. Lengden varierte mellom 40 og 101 mm. 2 muslinger var < 50 mm, noe som indikerer rekruttering. Tettheten var vanskelig å anslå grunnet svært grovt substrat og lite vann, men er estimert til 0,5-1 pr. m2. Utbredelsen er trolig i hele elva, men trolig ujevnt. Bestanden er beregnet til < 5000 individer. Samlet vurdering: Svak bestand som kan overleve, men bør overvåkes mht vertsfisk og infeksjon med muslinglarver på fisken (Sandaas og Enerud 2012).

Resultatene av graverutene vises samlet som lengdefordeling i figur 7. Totalt ble 137 muslinger lengdemålt i 2017 med lengder fra 17 til 114 mm (gjennomsnitt 85,7 ± 20,2). Tettheten varierte stort mellom de 6 graverutene, fra 2 til 38 muslinger, jf. vedlegg. Også mellom øvre og nedre stasjon var det betydelige forskjeller som vist i tabell 3. Muslingene fra garverutene på nedre stasjon viser en tilstand der andel yngre muslinger er vesentlig høyere enn på øvre stasjon. Forskjellen kan skyldes tilfeldigheter, men kan også speile en situasjon der forholdene for overlevelse små musling er bedre.(Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Åbyelva 2017. Kragerø kommune, Telemark fylke. Rapport, 16 sider)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Tett
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Åbyelva 2017. Kragerø kommune, Telemark fylke. Rapport, 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_747.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8140002 Bolvikelva


Beskrivelse:
I Bolvikelva var det en del perlemuslinger i følge Løvenskiold (1784). Meddelse fra H. Olsen i Dolmen og Kleiven i 1997: I Bolvikelva var det en del perlemuslinger i følge Løvenskiold (1784). Meddelse fra H. Olsen i Dolmen og Kleiven i 1997: Antatt utdødd pga. forurensning. K.M. Olsen fant levende musling i 2004. (Artskart 34021) Han meddeler: Flere periostracae, opp til 130 mm og ett levende på 102 mm (se stasjonsskjema). Kun ett periostracum belagt. Stein-, grus- og sandbunn, ganske sterk strøm.ganske sterk strøm.

Elva ble undersøkt i juni 2012. Det ble påvist 8 levende muslinger (lengde mellom 71-103 mm). Tettheten er svært tynn, og bestandsstørrelsen er grovt vurdert til < 1000 individer. Det ser ut til at en svak rekruttering stoppet opp for 20-25 siden. Samlet vurdering: Godt med vertsfisk, kan være god bestand, men usikkert om vertsfisk er laks eller ørret (Sandaas og Enerud 2012).
I forbindelse med mulig fremtidig skogsdrift som krever kryssing av elva, ble en strekning på 180 m nøye undersøkt i 2015. Totalt ble det påvist fem levende elvemuslinger. Lengden varierte fra 59-87 mm. Alderen på muslingene lå mellom 10-20 år. De fem muslingene som ble funnet, ble flyttet 15-20 m oppstrøms øvre kryssing til et dypere parti (Sandaas & Enerud 2015).

Sjekket 1 lokasjon 2016, ingen funn (Sandaas, K. og Enerud, J. 2016)

Det ble gjort en undersøkelse av utbredelse og bestand. Det ble funnet 2 muslinger på 47 og 106mm, som betyr at det er rekruttering i elva i senere tid.(Sandaas, K. og Enerud, J. 2017 )
Trusler:

Tiltak:
1. Undersøke vertsfisk for å bestemme funksjonell vertsfiskart og prevalens av larver på gjellene.

2. Undersøke ikke undersøkt strekning midt på nedre del for å få en god beskrivelse av status for elvemuslingen i Bolvikelva.

3. Utarbeid manøvreringsreglement som sikrer langsiktig overlevelse hos elvemuslingen og tar vare på laksestammen.(Sandaas, K. og Enerud, J. 2017 )

4. Fjerne vandringshindre opp i og forbi Siljantjenna slik at anandrom fisk kan ta i bruk hele den opprinnelige delen av elva som var tilgjengelig.

5. Rydde opp i gjengroing og «beverødelagte» og gjengrodde gytegrunner nedstrøms Siljantjenna. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017 )
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1784
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Løvenskiold 1784
År: 1784
Tittel: Her må det inn mer.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2015
År: 2015
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Bolvikelva. Skien kommune - Telemark 2015. Hensyn ved skogsdrift og kryssing av elva.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_582.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera og vertsfisk for larvestadiet. Telemark 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_690.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017
År: 2017
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Bolvikelva 2017. Skien kommune, Telemark fylke. Rapport, 19 sider
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_721.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2016
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_726.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 8140003 Vinjebekken


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8140004 Sidebekk Vinjebekken


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8140005 Torsdalsbekken


Beskrivelse:
I perioden 26. til 28. august 2016 ble 14 lokaliteter i Telemark undersøkt på i alt 24 forskjellige steder med hensyn til elvemusling Margaritifera margaritifera (Sandaas, K. og Enerud, J. 2016)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2016
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_726.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 8140006 Høensbekken


Beskrivelse:
I perioden 26. til 28. august 2016 ble 14 lokaliteter i Telemark undersøkt på i alt 24 forskjellige steder med hensyn til elvemusling Margaritifera margaritifera (Sandaas, K. og Enerud, J. 2016)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2016
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_726.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 8140007 Herreelva


Beskrivelse:
Nevnt sammen med Bolvikelva i 1997, mulig at det ble sammenregnet Herreelva og Bolvikelva.
Trolig bare nedre halvdel av elva som har en bestand. Anslått til mindre enn 1000 individer. Bra med lakseyngel, og glovende vannkvalitet.(Sandaas, K. & Enerud, J. 2012)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2012
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8150001 Råna


Beskrivelse:
Tidemann-Ruud (1897) nevner elvemusling i flere elver i Sandøkedal/Sannidal. (Råna kan være en av dem.) Belegg på BM fra før 1950 (Økland 1998).Deler av "Storelva" undersøkt i 2012 uten funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1950
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Tidemand-Ruud, J. 1897
År: 1897
Tittel: Land- og ferskvandsmollusker i Kragerø omegn
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_527.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8150002 Trollvassbekken


Beskrivelse:
Sjekket, men ikke funn. Se rapport(Sandaas og Enerud 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandass, K. og Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_463.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8150003 Strandbekken


Beskrivelse:
Sjekket, men ikke funn. Se rapport(Sandaas og Enerud 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandass, K. og Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_463.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8150004 Stølebekken


Beskrivelse:
Sjekket, men ikke funn. Se rapport(Sandaas og Enerud 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandass, K. og Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_463.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8150005 Barlandsbekken


Beskrivelse:
Sjekket, men ikke funn. Se rapport(Sandaas og Enerud 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandass, K. og Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_463.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8150006 Kjølebrønnelva


Beskrivelse:
Sjekket, men ikke funn. Se rapport(Sandaas og Enerud 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandass, K. og Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_463.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8150007 Sluppanbekken


Beskrivelse:
Sjekket, men ikke funn. Se rapport(Sandaas og Enerud 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandass, K. og Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_463.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8150008 Barmelva


Beskrivelse:
Sjekket, men ikke funn. Se rapport(Sandaas og Enerud 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandass, K. og Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_463.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8150009 Kilsbekken


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8150010 Kvennvannselva


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8150011 Storelva


Beskrivelse:
Tidemann-Ruud (1897) nevner elvemusling i flere elver i Sandøkedal/Sannidal. (Råna kan være en av dem.) Belegg på BM fra før 1950 (Økland 1998).Deler av "Storelva" undersøkt i 2012 uten funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1950
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Tidemand-Ruud, J. 1897
År: 1897
Tittel: Land- og ferskvandsmollusker i Kragerø omegn
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_527.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8150012 Bekk fra Lille-Kalvvan


Beskrivelse:
Tidemann-Ruud (1897) nevner elvemusling i flere elver i Sandøkedal/Sannidal. (Råna kan være en av dem.) Belegg på BM fra før 1950 (Økland 1998).Deler av "Storelva" undersøkt i 2012 uten funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1950
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Tidemand-Ruud, J. 1897
År: 1897
Tittel: Land- og ferskvandsmollusker i Kragerø omegn
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_527.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8170001 Svarthølbekken


Beskrivelse:
Kommunen: Det er observert muslinger i ca. 1965 på elva mellom Bøvatnet og Store Eftan (Dolmen og Kleiven 1997). Observert i Svarthøl (Helge Kiland pers.medd.)

Deler av Svarthølbekken ble undersøkt i 2012 og det ble påvist elvemusling. 67 muslinger ble lengdemålt. Lengden varierte mellom 39 og 112 mm. Kun en rekrutt ble funnet (<50 mm). Utbredelsen av musling er trolig i hele elvas lengde, men i varierende tettheter. Tettheten på undersøkt parti ligger på 2-3 individer pr. m2. Bestandsstørrelsen i elva er estimert til < 10.000 individer. Samlet vurdering: Godt med vertsfisk (ørret). Kan være god bestand og med svake tegn til rekruttering (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1965
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8170002 Storelva


Beskrivelse:
P. Haugland meddeler at ved Langstedalen ble det funnet fem muslinger ca. 1970. Ved besøk 1980 fant han en musling (Dolmen og Kleiven 1997).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 1970
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8170003 Brøsjøelva


Beskrivelse:
P. Haugland meddeler at muslingen mest sannsynlig er utdødd, pga. senking av vatnet førte mye sand ut i elva. Før 1970 ble den funnet ca. 1 km opp fra Brøsjøvatn. Brukt av felemakere (Dolmen og Kleiven 1997). Antatt utdødd, men bør sjekkes opp nærmere.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1970
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kiland, H. & Simonsen, J.H. 1999
År: 1999
Tittel: Fisk og botndyr. Naturfaglege undersøkningar i samband med planlagt bygging av Omnesfossen kraftverk i Hjartdal kommune.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_214.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8170004 Innløpsbekk Store Eftan


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8170005 Valane


Beskrivelse:
I perioden 26. til 28. august 2016 ble 14 lokaliteter i Telemark undersøkt på i alt 24 forskjellige steder med hensyn til elvemusling Margaritifera margaritifera (Sandaas, K. og Enerud, J. 2016)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2016
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_726.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 8190002 Kjeldalselva


Beskrivelse:
Sjekket, men ikke funn. Se rapport(Sandaas og Enerud 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandass, K. og Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_463.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8190003 Smørbubekken (Heimdalsbekken)


Beskrivelse:
I august 2012 meddelte Skårdal (ca 75 år) og far til kjent alpinist (Atle Skårdal) og har hytte ved Heimdals-/Smørbubekken, at det skulle være muslinger i bekken for lenge siden (Notat 2015). Bekken ble undersøkt i 2014, men det ble ikke gjort funn (Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_491.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2015
År: 2015
Tittel: Epost fra Kjell Sandaas
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_492.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Vassdragsid: 8190004 Skoeelva


Beskrivelse:
Elvemusling ble påvist i 2012. 11 elvemuslinger ble lengdemålt og var mellom 84-121 mm lange. Tettheten er trolig svært lav. Utbredelsen er kanskje i hele elvas lengde, men trolig svært fåtallig og ujevnt. Det ble ikke funnet noen tegn til rekruttering. Bestanden kan være utdøende (Sandaas og Enerud 2012).

Den nedre delen av Skoeelva ble undersøkt i mars 2017. På strekningen finnes en tynn bestand av elvemusling dominert av store, gamle individer. Sannsynligvis har elva en bestand på flere tusen muslinger (Sandaas og Enerud 2017).
Trusler:
Gjedde: Rotenonbehandlet i 2011
Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår: 2012
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: NVE 2002
År: 2002
Tittel: Supplering av Verneplan for vassdrag. Høringsdokument. Dokument nr 12 - 2002.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_571.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2017
År: 2017
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemarkskanalen mellom Kjeldal og Lunde sluser, Nome kommune, Telemark fylke 2017.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_704.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8190005 Østeråa


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: varig verna vassdrag
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8210001 Hørtåa


Beskrivelse:
Kiland og Simonsen nevner elvemusling i Hørtåa, men bestanden er usikker.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1999
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera og vertsfisk for larvestadiet. Telemark 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_690.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8210002 Eikja


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera og vertsfisk for larvestadiet. Telemark 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_690.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8220001 Kisebekken


Beskrivelse:
Sjekket, men ikke funn. Se rapport(Sandaas og Enerud 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandass, K. og Enerud, J. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_463.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8220002 Lisletjønnbekken


Beskrivelse:
I 2012 ble det påvist elvemusling i Lisletjønnbekken som renner mellom Lisletjønn og Landtjønn. Det ble påvist 72 muslinger på 30 m2, der ca. 50 % var nedgravd. 26 muslinger ble målt. Lengden varierte fra 46-105 mm. 2 muslinger var < 50 mm, noe som viser rekruttering. Utbredelsen av elvemusling er trolig hele strekningen fra utløpsvatnet til nedstrøms vann. Tettheten er estimert til 2-3 muslinger pr. m2 og bestandsstørrelsen er vanskelig å anslå, men er satt til opptil 5000 individer. Samlet vurdering: Verneverdig forekomst med rekruttering (Sandaas og Enerud 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2012
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2012
År: 2012
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_494.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 8270001 Skogsåa


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Sandaas og Enerud 2014).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2014
År: 2014
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2014
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_491.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9010001 Hammerbekken


Beskrivelse:
Risør: Hammarbekken (=Hammartjernbekken), NL 033 093, 30.07.1997, leg. J.H. Simonsen (Simonsen 1999). Også observert tidligere, noen store ind. observert, leg./det. E. Kleiven/D. Dolmen (Dolmen og Kleiven 1997). Mer tekst kommer fra rapport NINA 149 2006.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1997
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2006
År: 2006
Tittel: Overvåking av vannkvalitet, fisk og elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder i forbindelse med E18 - utbygging Brokelandsheia – Vinterkjær 2000-2005. – NINA Rapport 149. 37 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_227.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2001
År: 2001
Tittel: Bestandssituasjon for laks og elvemusling i Hammerbekken og tiltak for å bevare disse nedstrøms Aklandstjern, Aust-Agder. Utredningsarbeid i forbindelse med ny E 18 Brokelandsheia – Vinterkjær. – NINA Oppdragsmelding 682: 1-25.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_228.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2002
År: 2002
Tittel: Overvåking av vannkvalitet, fisk og elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder i forbindelse med E 18-utbygging Brokelandsheia - Vinterkjær. Årsrapport 2001. - Upublisert rapport til Statens Vegvesen. NINA, Trondheim. 29 s.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2003
År: 2003
Tittel: Overvåking av vannkvalitet, fisk og elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder i forbindelse med E 18-utbygging Brokelandsheia - Vinterkjær. Årsrapport 2002. - Upublisert rapport til Statens Vegvesen. NINA, Trondheim. 24 s.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2004
År: 2004
Tittel: Overvåking av vannkvalitet, fisk og elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder i forbindelse med E 18-utbygging Brokelandsheia - Vinterkjær. Årsrapport 2003. - NINA Minirapport 57. 30 pp.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2005
År: 2005
Tittel: Overvåking av vannkvalitet, fisk og elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder i forbindelse med E 18-utbygging Brokelandsheia - Vinterkjær. Årsrapport 2004. - NINA Minirapport 102. 29 pp.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2007
År: 2007
Tittel: Elvemusling og fisk i Hammerbekken, Aust-Agder. Etterundersøkelser i forbindelse med utslipp av dieselolje i vassdraget høsten 2006. - NINA Rapport 319. 17 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_233.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Olsen, K. M. 2008
År: 2008
Tittel: Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder - status 2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_530.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9060002 Arendalsvassdraget/Nidelva


Beskrivelse:
Historiske kilder beretter om elveperlemusling i Nidelva ved Helle frem til 1950-tallet (Kleiven mfl. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9060003 Molandselva


Beskrivelse:
I 2012 ble elvestrekninga fra brua opp til demningen undersøkt, uten funn. På denne strekningen var det et lite egnet substrat, med mye stein("sprengt"). På øversiden av demningen var forholdene mer ensartet med mudderaktig bunn. Det ble gjort funn av Andemuslinger(Anodonta anatina) på oversiden av demningen. Lengden varierte fra 8,1-11,1cm. Denne muslingearten er tidligere funnet i Molandsvatnet og Longum, som de eneste lokalitetene i Aust-Agder.

Moenbekken er en del av Molandsvassdraget. Her skal det tidligere ha vært elvemusling. Se rapport(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9060004 Brekkeelva


Beskrivelse:
I Brekkeelva har det tidligere vært musling. Ifølge Økland(1998) ble elvemuslingene tilhørende O.S Jensen gitt til Zoologisk museum i Oslo. Jensen hadde vært innom "Brække-Elven" og hadde funnet P. pulchellum eller ribbeertemusling. Jens Martin Dalen fortalte at det var satt ut "ferskvannsøsters" i Brekkeelva. Dette skjedde før krigen, i 1930-40årene( Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1930
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9060005 Solbergbekken


Beskrivelse:
I vassdraget var det påvist elvemusling tidligere. Dette gjalt strekket mellom Solbergvatnet og Daletjenna(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1940
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Olsen, K. M. 2008
År: 2008
Tittel: Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder - status 2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_530.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9060006 Lilleelv


Beskrivelse:
I Lilleelv er det fortsatt en bestand av elvemusling. I 2006 ble det funnet 43 elvemuslinger og 12 transektar. Det yngste individet var 5,7cm, og ble vurdert til å være 11år. Under feltarbeid i Lilleelv i 2009, ble det funnet 13 muslinger i nedre deler av elva(6,46-11,81cm). Etter lengden på muslingene, er det flere yngre individ i elva enn tidligere(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).

2017
Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Samlerapport over overvåkningsprogrammet som beskriver hendelser, og samlede data fra 1999 - 2015 basert på fisk, vannkvalitet og elvemusling.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2009
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Olsen, K. M. 2008
År: 2008
Tittel: Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder - status 2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_530.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eckstorm, A. 1792
År: 1792
Tittel: A. Eckstorms sandfærdige fortællinger og hændelser (En Bagatelle af vore Dage). Christiania.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_541.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2017.
År: 2017
Tittel: Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_764.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9110001 Gjerstadvassdraget


Beskrivelse:
Elevemusling var påvist flere steder i vassdraget tidligere. Den øverste kjente forekomsten i vassdraget var fra "Sandåkerhølen" og ned til "Prestfossen(6-700meter).Bestanden er nå utdødd (Dolmen D. & Kleiven E. 1997)(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).

I 2009 opplyste Dag Matzow at han tidligere på året hadde mottatt opplysninger på at det fortsatt skulle finnes musling i Storelva, nedenfor Stifossen. Jarle Greve fortalte i 2009 at han husket godt elvemuslingen fra sin barndom, tidlig på 1970-tallet, da det var musling på hele strekket mellom Stifoss og Brøbøvatn.Elvestrengen fra Stifoss ble undersøkt flere ganger mellom 2009-10 uten at det funnet musling (Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Olsen, K. M. 2008
År: 2008
Tittel: Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder - status 2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_530.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9110002 Kilbuelva


Beskrivelse:
En lokal kjentmann(Torstein Brendalsmo) fortalte at det var funnet perler i elva tidlig på 1900-tallet, men at de for lengst hadde forsvunnet fra elva. Vannmålinger fra 1980-tallet indikerer at vannkjemien trolig har vært for dårlig for at elvemuslingen kunne ha overlevd over tid (Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9110003 Haugelva


Beskrivelse:
Opplysninger om elvemusling er meddelt av Norveig Nybø Hagane og Ola Ulltveit-Moe. Det nedre elvepartiet av Haugelva til strekningen går over i jamt stryk ble undersøkt i 2010 uten at det ble funnet musling (Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9120002 Lilleelv


Beskrivelse:
I Lilleelv er det påvist musling tidligere. I 1960-årene skal Anders Grændsen ha funnet musling i elva. I 2011 fikk Jim Güttrup melding om at det så sent som i 1995 ble funnet musling i elva. Se rapport(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1995
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bjorvatn, Ø. & Frognes, K. 1994
År: 1994
Tittel: Dengang - på våre kanter. Årbok 1994. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_528.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9120003 Raudelva


Beskrivelse:
Kristian Oland meddeler at han var med å plukka muslinger i Rauelva i en høl som kalles "Butanghølen". Det er registrert at muslingen er forsvunnet før 1975(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: Ukjent
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9120004 Songedalselva


Beskrivelse:
Elvemusling ble påvist av Tveiten(1965). Han skriver at muslingen forsvant før 1975. Se rapport(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9120005 Ufselva


Beskrivelse:
Hans Hansen berettet at han som guttunge(ca.1950) fant "ferskvannsskjell" i den øvre delen av elva(Områdene oppstrøms Steane, der Helvetesbekken kommer ned fra Kloppetjønn). Hansen beretter om en fra "Øygarden" som hadde funnet perle en gang(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013)(Dolmen D. & Kleiven E. 1997).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1950
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9140001 Vegårvassdraget/Storelv


Beskrivelse:
I 1940-årene var perlemuslinger svært vanlige i elver og vann i dette området. En kilde som vokste opp på Lilleholt og gjette kuer i utmarka langs Storelva mellom Berge og Stornes, forteller at det var muslingskjell på alle grunner og sandbanker i elva (Bjorvatn og Frognes 1994).

Under fangst av smolt i smoltfelle våren 2010 ble det tilfeldigvis funnet 2 eksemplar av elvemusling ovenfor "Butjenn"(Et yngre levende og et eldre/dødt). I juli samme år, fant Jim G¨ttrup og Eilev Angelstad 8 muslinger på et relativt område i Storelva, mellom "Sandvad Bru" og utløpet av "Skjerka". 6 av 8 muslinger på funnet innenfor en radius på 5 meter. Senere ble det påvist flere elvemuslinger lenger opp i elva(I alt 31 muslinger talt opp). I Storelva er det i dag godt med muslinger fra "Fosstveit" og nedover(Dolmen og Kleiven 1997)(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2010
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bjorvatn, Ø. & Frognes, K. 1994
År: 1994
Tittel: Dengang - på våre kanter. Årbok 1994. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_528.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Olsen, K. M. 2008
År: 2008
Tittel: Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder - status 2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_530.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9140002 Marndalsbekken


Beskrivelse:
Det er påvist muslinger frem til 1977, da ekstrem tørke tok knekken på bestanden. Se rapport(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1977
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Olsen, K. M. 2008
År: 2008
Tittel: Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder - status 2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_530.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9140003 Båslandsbekken


Beskrivelse:
Etter terrenget å dømme var det trolig i området ned mot Lillelva at det fantes muslinger tidligere. Bestanden av elvemusling i Bålandselva er nå utryddet(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: Ukjent
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Olsen, K. M. 2008
År: 2008
Tittel: Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder - status 2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_530.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9140004 Stebekken


Beskrivelse:
På 1960-tallet så Peder Vaaje Hegland glochidielarver på fiskegjellene på fisk fanget i Stebekken. Elvemuslingen i bekken fikk en knekk under tørken på 1970-tallet. Han husker at det var kråker spiste muslinger og småfisk som hadde strandet i bekken. Stebekken ble undersøkt høsten 2012 under gode leteforhold. Det ble ikke registrert levende elvemuslinger eller skall(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1970
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9140005 Strengselva


Beskrivelse:
Gunnar Dalen fortalte at det fantes elvemusling i elva, da han var guttunge(1930-tallet). Erling Lilleholt beretter at i nedre del av Strengselva ved Stornes var det mye skjell (Bjorvatn og Frognes 1994). Kristian Oland og noen venner plukka muslinger ved "Hesthaugen" og nedover mot jordet til landbruksskolen i "Holt". Dette skjedde på 1950-tallet. Oland mente at muslingen forsvant i 1960-årene pga. forsuring av vassdrag. Det har vært påståtte funn av musling i elva i den senere tid(2008-2010), men ingen kilder kan bekrefte dette(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1950
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bjorvatn, Ø. & Frognes, K. 1994
År: 1994
Tittel: Dengang - på våre kanter. Årbok 1994. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_528.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Olsen, K. M. 2008
År: 2008
Tittel: Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder - status 2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_530.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9140006 Skjerka


Beskrivelse:
Det var tidligere registrert elvemuslinger i Skjerka så langt opp som til Lifossen. Elvemuslingen er nå antatt utryddet. Se rapport(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: Ukjent
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bjorvatn, Ø. & Frognes, K. 1994
År: 1994
Tittel: Dengang - på våre kanter. Årbok 1994. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_528.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Olsen, K. M. 2008
År: 2008
Tittel: Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder - status 2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_530.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9140007 Nærestadelva


Beskrivelse:
Elvemuslingen i Nærestadelva er ikke registrert i landsoversiktet til Dolmen & Kleiven (1997). Kunnskapen om at det tidligere fantes musling i elva, kom fra Harald Stea, som hadde opplyst dette til Frode Kroglund(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9140008 Lilleelv


Beskrivelse:
Fantes frem til 1977, nå antatt utgått, leg./det. J. Aall. Ekstrem tørke i 1977 (Dolmen og Kleiven 1997)(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1975
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bjorvatn, Ø. & Frognes, K. 1994
År: 1994
Tittel: Dengang - på våre kanter. Årbok 1994. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_528.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9190001 Åselva


Beskrivelse:
Eva Boman fortalte at det både fantes "levende" og "døde" muslinger i 1986. Deler av elva ble senket på 1980-tallet og vannkjemien i vassdraget har trolig vært for sur, for at elvemuslingen kunne ha overlevd over tid(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1986
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Olsen, K. M. 2008
År: 2008
Tittel: Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder - status 2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_530.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9190002 Vålandsbekken


Beskrivelse:
Tidligere er det påvist musling i Vålandsbekken. Det skal blant annet ha vært overført musling(like etter 1945) fra Rauelva, etter opplysninger fra Torje Wåland. Arne Harveland oppdaget elvemusling i bekken under jakt(1993-1997). Vålandsbekken ble undersøkt i 2009 og 2010, fra de stillestående partiene nede ved Lonene og forbi kommunegrensa mellom Tvedestrand og Froland. Det ble ikke funnet rester eller levende muslinger(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1997
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Olsen, K. M. 2008
År: 2008
Tittel: Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder - status 2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_530.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Matzow, D. 2009
År: 2009
Tittel: Epost fra Dag Matzow om Idalsbekken og Vålandsbekken.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_531.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Vassdragsid: 9190003 Idalsbekken


Beskrivelse:
Det er tidligere påvist musling i bekken. Idalsbekken ble undersøkt helt opp til "Svartehøl" i 2009 og på opp- og nedsiden av brua over til Bøylefoss kraftstasjon i 2010, uten at det ble funnet rester eller levende musling(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Matzow, D. 2009
År: 2009
Tittel: Epost fra Dag Matzow om Idalsbekken og Vålandsbekken.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_531.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Vassdragsid: 9190004 Songelva


Beskrivelse:
Songeelvassdraget, 1996, kun tomme skall, og lokaliteten er regnet som utgått en gang etter 1975 (Dolmen og Kleiven 1997)(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1982
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Olsen, K. M. 2008
År: 2008
Tittel: Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder - status 2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_530.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9260001 Fiskebekk


Beskrivelse:
I Fiskebekk var det tidligere muslinger i følge Jens Grimnes(1897-1979). Sønnen Anders beretter at han og faren dro opp i bekken for å lete etter muslinger i hans barndom, men fant ingen ting(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9260002 Fjelldalselva


Beskrivelse:
I Fjelldalselva var det tidligere elvemusling i nedre del av elva, ved bru på bygdeveien(Prestebrua)(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1989
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Olsen, K. M. 2008
År: 2008
Tittel: Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder - status 2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_530.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9280001 Vassbotnbekken, Berse


Beskrivelse:
I 2009 fant JH/EK 48 elvemuslinger(Fra 8-12,06cm). Flest muslinger var det i lengdegruppe 10cm. Petter Hermansen melder om to individ i 2010 (Artsobservasjoner 538256).

Vassbotnbekken ble kartlagt i september 2016. Elvemusling ble funnet på en ca. 200 m lang strekning ved Vassbotn gård. Det ble funnet 102 levende muslinger, som varierte i lengde fra 74,1 til 120,5 mm. Mangelen på mindre individer viser at det ikke har vært rekruttering på mange år. Bestanden står dermed i fare for å dø ut, hvis ikke tiltak gjennomføres for å bedre miljøforholdene (Magerøy og Larsen 2017).
Trusler:
Vannet i Vassbotnbekken er klassifisert som "dårlig tilstand", beveraktivitet og vandringshindre for fisk er truslene Magerøy og Larsen 2017 nevner i sin rapport.
Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 2010
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Helland, A. 1904
År: 1904
Tittel: Topografisk-statistisk beskrivelse over Nedenes Amt. Anden del. Byerne og herrederne. Efter offentlig forsanstaltning. Aschehoug & co. 620 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_529.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Olsen, K. M. 2008
År: 2008
Tittel: Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder - status 2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_530.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2017
År: 2017
Tittel: Elvemusling i Vassbotnbekken og Møllebekken, Birkenes kommune, Aust-Agder: Bestandsstatus og bevaringstiltak. - NINA Kortrapport 70. 28 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_699.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9280002 Møllebekken


Beskrivelse:
Det er tidligere påvist muslinger i Møllebekken og innsjøen "Berse". Det er i dag påvist elvemusling i Vassbotnbekken som også renner ut i "Berse"(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).

Møllebekken ble kartlagt i september 2016, og det ble verken funnet elvemusling eller skall av musling (Magerøy og Larsen 2017).
Trusler:
Trusler som Magerøy og Larsen nevner i sin rapport er vannkvalitet som er klassifisert som «dårlig», og at bekken er lagt i rør på en ca. 200 m langt strekning, noe som er en vandringsbarriere for fisk.
Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1900
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Helland, A. 1904
År: 1904
Tittel: Topografisk-statistisk beskrivelse over Nedenes Amt. Anden del. Byerne og herrederne. Efter offentlig forsanstaltning. Aschehoug & co. 620 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_529.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2017
År: 2017
Tittel: Elvemusling i Vassbotnbekken og Møllebekken, Birkenes kommune, Aust-Agder: Bestandsstatus og bevaringstiltak. - NINA Kortrapport 70. 28 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_699.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 9280003 Osebekken


Beskrivelse:
Bekken ble kartlagt i september 2016. Det ble ikke funnet verken elvemusling eller skall av musling.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2017
År: 2017
Tittel: Elvemusling i Vassbotnbekken og Møllebekken, Birkenes kommune, Aust-Agder: Bestandsstatus og bevaringstiltak. - NINA Kortrapport 70. 28 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_699.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10010001 Otra


Beskrivelse:
Håkon Gregersen fra Sweco melder om funn av 1 elvemusling og 2 tomme skall i mai 2009. Funnene ble gjort ved dykkerundersøkelse av 15 km med dypområder i elva. Den levende muslingen ble grovt anslått til ca. 140 mm. De tomme skallene var rundt 117 mm lang. Det er sannsynlig at det finnes en sterkere bestand lenger oppe i vassdraget. Se vedlagt epost for ca. stedsangivelse (Gregersen 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2009
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Bjorvatn, Ø. & Frognes, K. 1994
År: 1994
Tittel: Dengang - på våre kanter. Årbok 1994. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_528.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gregersen, H. 2009
År: 2009
Tittel: Epost fra Håkon Gregersen om funn av elvemusling i Otra
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_545.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Eikeland, S. 1981
År: 1981
Tittel: Lyngdal fra istid til nåtid. 529 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_546.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Wergeland, N. 1963
År: 1963
Tittel: Christiansands beskrivelse. Skrifter utgitt av Kristiansand museum - nr. 1. Universitetsforlaget
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_550.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10010002 Vesbekken


Beskrivelse:
I Vesbekken er det påvist musling tidlig på 1900-tallet. I 2007 ble bekken elfisket i forbindelse med kalking. Det ble ikke observert elvemusling(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bjorvatn, Ø. & Frognes, K. 1994
År: 1994
Tittel: Dengang - på våre kanter. Årbok 1994. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_528.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10010003 Tovdalsvassdraget


Beskrivelse:
Det er tidligere påvist elvemusling i Tovdalselva, men det er svært upresise opplysninger om det(fra 1700-tallet). Helland (1904) skriver at: "I de bække, som falder i Bærsjøvatn, er der perlemuslinger".
Det er behov for ny kartlegging. Se rapport(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).

2018
Elvemusling Margaritifera margaritifera gjenfunnet i Tovdalselva i 2018. Birkenes kommune, Agder fylke. Notat, 4 sider.
Funn av elvemusling på 2 lokaliteter i vassdraget.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1700
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Helland, A. 1904
År: 1904
Tittel: Topografisk-statistisk beskrivelse over Nedenes Amt. Anden del. Byerne og herrederne. Efter offentlig forsanstaltning. Aschehoug & co. 620 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_529.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bjorvatn, Ø. & Frognes, K. 1994
År: 1994
Tittel: Dengang - på våre kanter. Årbok 1994. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_528.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Wergeland, N. 1963
År: 1963
Tittel: Christiansands beskrivelse. Skrifter utgitt av Kristiansand museum - nr. 1. Universitetsforlaget
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_550.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2018.
År: 2018
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera gjenfunnet i Tovdalselva i 2018. Birkenes kommune, Agder fylke. Notat, 4 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_775.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 10010004 Ålefjærbekken


Beskrivelse:
Det nevnes i historisk kilde at det er funnet perlemuslinger i denne elva(Helland, A. 1903)

Ingen funn.(Sandaas, K. og Enerud, J. 2018.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Helland, A. 1903
År: 1903
Tittel: Topografisk-statistisk beskrivelse over Lister og Mandals Amt. Anden del. Byerne og herrederne. Ascehouog & co.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_532.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2018.
År: 2018
Tittel: Undersøkelse av elvemusling Margaritifra margaritifera i Ålefjærbekken 2018. Kristiansand kommune. Agder fylke. 7 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_777.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10020001 Mandalselva


Beskrivelse:
NINA - VannInfo
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1903
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Finne-Grønn, S. H. 1897
År: 1897
Tittel: Familien Tostrup fra Lister [med 6 autotyper] samt Foged Tostrups beskrivelse af Lister og Mandals amt af 1743
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_542.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10020002 Smelandsbekken


Beskrivelse:
Sjekket av Einar Kleiven (2012). Ikke funn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E.
År: 2011
Tittel: Notat om søk etter elvemusling i Vest-Agder.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_353.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10020003 Holmeslandsbekken


Beskrivelse:
Sjekket av Einar Kleiven (2012). Ikke funn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E.
År: 2011
Tittel: Notat om søk etter elvemusling i Vest-Agder.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_353.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10020004 Lindlandsbekken


Beskrivelse:
Sjekket av Einar Kleiven (2012). Ikke funn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E.
År: 2011
Tittel: Notat om søk etter elvemusling i Vest-Agder.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_353.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10020005 Langelandsbekken/Moslandsbekken


Beskrivelse:
Sjekket av Einar Kleiven (2012). Ikke funn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E.
År: 2011
Tittel: Notat om søk etter elvemusling i Vest-Agder.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_353.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10020006 Sodelandsbeken


Beskrivelse:
Sjekket av Einar Kleiven (2012). Ikke funn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E.
År: 2011
Tittel: Notat om søk etter elvemusling i Vest-Agder.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_353.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10020007 Fodnebøbekken


Beskrivelse:
Sjekket av Einar Kleiven (2012). Ikke funn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E.
År: 2011
Tittel: Notat om søk etter elvemusling i Vest-Agder.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_353.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10020008 Røyselandsbekken


Beskrivelse:
Sjekket av Einar Kleiven (2012). Ikke funn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E.
År: 2011
Tittel: Notat om søk etter elvemusling i Vest-Agder.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_353.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10030001 Løgen


Beskrivelse:
Sjekket av Einar Kleiven (2012). Ikke funn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E.
År: 2011
Tittel: Notat om søk etter elvemusling i Vest-Agder.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_353.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10030002 Åna


Beskrivelse:
Sjekket av Einar Kleiven (2012). Ikke funn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E.
År: 2011
Tittel: Notat om søk etter elvemusling i Vest-Agder.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_353.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10170001 Rossevannsbekken


Beskrivelse:
Historisk kilde (Finne-Grønn 1897) skriver om en elv ved gården Rosseland i Grebstads sogn hvor det finnes "perleskiæl".
Bør sjekkes ut om det finnes elvemusling i elva i dag.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Finne-Grønn, S. H. 1897
År: 1897
Tittel: Familien Tostrup fra Lister [med 6 autotyper] samt Foged Tostrups beskrivelse af Lister og Mandals amt af 1743
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_542.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eikeland, S. 1981
År: 1981
Tittel: Lyngdal fra istid til nåtid. 529 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_546.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bueklev, A. M. J. 2008
År: 2008
Tittel: Arkeologisk registrering. Romsletta. Lyngdal kommune.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_547.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10180001 Søgneelva


Beskrivelse:
Søgneelva omtales av historiske kilder som "perleelv". Skarpeid (2004) skriver om gårdbruker og oppsitter Daniel Jakobsen, som ble anklaget for ulovlig perlefiske i Søgneelva i 1688.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1688
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Skarpeid, K. A. 2004
År: 2004
Tittel: Fra Rosseland i Greipstad til Monsøya i Søgne. Med sidelinjer fra Tårne i Søgne og Ryen i Tveit til Eik i Søgne. Skarpeid Slektshistorie. Våre forfedres historie gjennom tidene. Del 71.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_549.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Wergeland, N. 1963
År: 1963
Tittel: Christiansands beskrivelse. Skrifter utgitt av Kristiansand museum - nr. 1. Universitetsforlaget
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_550.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10210001 Finnsåna


Beskrivelse:
Ifølge historisk kilde var det elvemusling i vassdraget i "gamle dager". Kristen Lauvsland forteller: "I den vesle Finsåa, som Finsland har sitt namn etter, var der i mi ungdomstid så mange skjøler. Dei var brune på let, og av storleik som to barnehender lagt mot kvarandre. Dei stod gjerne med enden litt ned i sanden på elvebotnen, og med gapande munn...Eg minnest fantekonene for på rovfangst langst elva for å finne perler i desse skjølene...Likevel var det kanhenda ikkje rovdrifta som øydde skjølene. Då sirkelsagene kom, blei sagsponen ofte slept på elva. Sidan det var i denne tida skjølene heldt på å døy ut, meinte somme at det var sagavfallet dei ikkje tolde. Kring 1915 var dei heilt utdøydde...Andre stader i bygda kunne dei finna skjølar med perler i. I Finsåa fann dei slike både ved Slotte og Lausland. På Øvland har dei og funne perleskjøler" (Stomnås 1974).
Elva bør undersøkes for å kartlegge om elvemuslingen har dødd ut eller ikke.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Stomnås, J. 1974
År: 1974
Tittel: Finsland. II. Nærings- og kulturlivet. Finsland Sogelag
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_543.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10290001 Audna


Beskrivelse:
Audna er en gammel «perleelv». Første gangen perlefisket i Audna er nevnt i skriftlige kilder er i fra 1684 (Bergstøl 1960).
Forsuring tok knekken på den siste resten av bestanden av elvemusling om lag 1950. Audna er kalka fra 1985 med en doserer ved Stedjan og en ved Tryland. I 1991 ble det satt ut 250 elvemuslinger med lengder fra 6,55-14,12cm på fire stasjoner i Audna, der 200 ble individmerket. En flom i 1992 tok med seg mesteparten av elvemuslingene på de tre stasjonene lengst nede (st. 1-3). Det er gjort opptellinger av elvemuslingene i 1992, 1993, og 1994 og registreringer på de i 1996, 1999, 2001 og 2007. I 1996 ble det registrert gjenfunn på 8, 32, 20 og 74 % av elvemuslingene på stasjonene 1-4. I 2007, med registreringer bare på stasjon 3 og 4, var det gjenfunn av 18 og 68 % av elvemuslingene på disse to stasjonene(Kleiven og Dolmen 2008).

I perioden 2007-2009 ble det lett etter mulige rekrutteringer på sju utvalgte plasser(se rapport for detaljert anvisning) på elvestrekningen fra Øydnes i nord til Vigmostad i sør. Det ble ikke gjort funn av nye rekrutter på noen av lokalitetene. En mulig forklaring på eventuell manglende rekruttering av elvemusling i Audna kan være at det begrenset antall muslinger som ble satt ut, ble spredd for mye i vassdraget. Vannkjemien i vassdraget beskrives som god, med lave verdier av fosfor, men verdien av nitrogen er vesentlig høyere sett i sammenheng med verdier referert i litteraturen(Kleiven m.fl.2009).
Trusler:

Tiltak:
Den ideele plassen for reintroduksjon av elvemuslinger ville trolig være en sidegren av vassdraget med tett bestand av ungfisk, god vannkjemi og nok vann gjennom tørkeperioden om sommeren
Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1684
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kleiven, E. & Dolmen, D. 2008
År: 2008
Tittel: Overleving og vekst på utsett elvemusling Margaritifera margaritifera i Audna, Vest-Agder. – NIVA Rapport løpenr. 5590: 1–33. V-N
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_234.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J. & Dolmen, D. 2009
År: 2009
Tittel: Søk etter mogleg rekruttering av elvemusling i Audna, Vest-Agder. NIVA Rapport nummer 5849-2009
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_414.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kleiven, E. & Dolmen, D. 2008
År: 2008
Tittel: Forsuring - en viktig årsak til tilbakegangen for elvemuslingen. pH-status. Forum for sur nedbør og kalking. 2-2008. Årgang 14.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_533.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Haraldstad, Ø. 1991
År: 1991
Tittel: Laksen er tilbake i Audna. Rapport fra et elvekalkingsprosjekt.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_534.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Tryland, T. 1977
År: 1977
Tittel: Perle-fisket i Audna var ei viktig inntekts-kjelde før i tida. Lindesnes (avis).
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_535.pdf
Kildetype: Annet

Navn: Tryland, T. 1977
År: 1977
Tittel: Litt meir om perle-fisket i Audna
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_536.pdf
Kildetype: Annet

Navn: Knudsen, L. 2005
År: 2005
Tittel: Perlefiske i Audna. Artikkel hentet 07.11.2007 fra http://www.northseatrail.org/show_single_article.php?article_id=2304&lang=uk
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_537.pdf
Kildetype: Annet

Navn: Torland, O. 2001
År: 2001
Tittel: Flerbruksplanen for Audnavassdraget. Sluttrapport.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_538.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bergstøl, T. 1959
År: 1959
Tittel: Atterljom. Folkeminne frå smådalane kring Lindesnes III. Norsk Folkeminnelag nr. 82
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_539.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bentsen, K. A. & Repstad, L. 1975
År: 1975
Tittel: Årsskrift nr. 53. Agder historielag.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_540.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Finne-Grønn, S. H. 1897
År: 1897
Tittel: Familien Tostrup fra Lister [med 6 autotyper] samt Foged Tostrups beskrivelse af Lister og Mandals amt af 1743
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_542.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dolmen, D. 1994
År: 1994
Tittel: Rapportering fra kalkningsprosjektene Øyenstikkerprosjektet og Elvemuslingsprosjektet. Universitetet i Trondheim. Vitenskapsmuseet. Zoologisk avdeling. Notat. 3 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_544.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bueklev, A. M. J. 2008
År: 2008
Tittel: Arkeologisk registrering. Romsletta. Lyngdal kommune.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_547.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Wergeland, N. 1963
År: 1963
Tittel: Christiansands beskrivelse. Skrifter utgitt av Kristiansand museum - nr. 1. Universitetsforlaget
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_550.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bergstøl, T. 1960
År: 1960
Tittel: Vigmostadboka. Band II. Nærings- og kulturlivet
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_551.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dolmen, D. & Kleiven, E. 1993
År: 1993
Tittel: Kalking i vann og vassdrag 1991. FoU-årsrapporter. DN -- notat 1993-1. Elvemuslingprosjektet.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_593.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10320001 Lynga


Beskrivelse:
En senere utgitt samling fra Nicolai Wergeland nevner antall perlefiskere i Christiansands stift i 1767. 28 perlefiskere var registrert i "Lyngdalselv". Om dette er Lynga eller en sideelv er noe usikkert.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1903
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Finne-Grønn, S. H. 1897
År: 1897
Tittel: Familien Tostrup fra Lister [med 6 autotyper] samt Foged Tostrups beskrivelse af Lister og Mandals amt af 1743
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_542.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Wergeland, N. 1963
År: 1963
Tittel: Christiansands beskrivelse. Skrifter utgitt av Kristiansand museum - nr. 1. Universitetsforlaget
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_550.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 10320002 Litlåna


Beskrivelse:
Eikeland (1981) forteller om perlefiske i Litlåna. "I eldre tid var perlefiske en næring som ble satt så høgt at det var et kroneeie...Det var Litlåna som på denne måten prøvde å hevde seg. En og annen bekk skal ha vært "ruggested" for perler, uten at vi i dag med sikkerhet vet hvilken det var. I Vest-Agder var det hovedsakelig Undalselva (Audna) og Litlåna som var kjent for perlefiske..."

Finnes det musling i dag???
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Finne-Grønn, S. H. 1897
År: 1897
Tittel: Familien Tostrup fra Lister [med 6 autotyper] samt Foged Tostrups beskrivelse af Lister og Mandals amt af 1743
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_542.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eikeland, S. 1981
År: 1981
Tittel: Lyngdal fra istid til nåtid. 529 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_546.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bueklev, A. M. J. 2008
År: 2008
Tittel: Arkeologisk registrering. Romsletta. Lyngdal kommune.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_547.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Oftebrofamilien. 2007
År: 2007
Tittel: Oftebroslekten. Hentet 07.11.2007 fra http://www.oftebro.com/familie.shtml
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_548.pdf
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 11010001 Soksåna


Beskrivelse:

Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1975
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Elnan 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling i Rogaland 2007-2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_237.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11010002 Sauabekken


Beskrivelse:
Her kommer det mer info
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1996
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Elnan 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling i Rogaland 2007-2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_237.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11010003 Brynjebekken


Beskrivelse:
Det ble funnet 16 levende på 30 min søk. (5 stk på 30-55mm). Dette kan tyde på reetablering. Tidligere sterkt forsuret, men nå er tilstanden bedre. (Elnan 2008). Kjetil Tengs nevner i en epost at det ble telt ca. 200 eksemplarer i 2012. Lokaliteten har vært kjent lenge.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2008
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Elnan 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling i Rogaland 2007-2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_237.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Tengs, K. 2013
År: 2013
Tittel: E-post datert 2/3-2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_337.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Vassdragsid: 11010004 Litleåna


Beskrivelse:
Forekomst av elvemusling i Litleåna var kjent fra før gjennom funn av et levende individ. Elva er ca 6,5 km lang og er en omløpskanal for anadrom fisk som søker til hovedvassdraget der kraftutbygging er vandringhinder. Vannkvalitet ble klassifisert ihht Vannforskriften av Kaurin og Langelo (2015) og vurdert som moderat. Egne observasjoner og Ausen (2015) bekrefter at potensiell vertsfisk, laks eller ørret, er til stede og at rekruttering skjer. To strekninger, en i nedre og en i midtre del, ble undersøkt i 2015. Muslinger ble kun funnet i Litleåna på en (nedre) stasjon i 2015. Seks elvemuslinger ble funnet her. Den yngste var 69 mm lang, og ble vurdert til åvære ca. 15 år gammel. Tilstanden i Litleåna vurderes generelt til å være dårlig egnet for rekruttering hos elvemuslingen i dag (Sandaas & Enerud 2015).
Trusler:
Avrenning fra jordbruk
Beitedyr som krysser elva
Tiltak:
Tiltak for å sikre bestanden av elvemusling er en stor utfordring slik tilstanden er i dag. Tilførsel av næringsstoffer til vassdraget må reduseres kraftig, beitedyr må gjerdes ut fra elva, god og stabil vannføring gjennom Liltåna må sikres og substratet på potensielt egnede strekninger (stasjonsområdene) må renses ut med maskinkraft slik at et rent og egnet substrat kan utvikles, og eventuelt suppleres med egnet gytegrus.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2015
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2015
År: 2015
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Litleåna i Hellandsvassdraget. Eigersund kommune. Rogaland fylke 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_588.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11010005 Saglandsbekken


Beskrivelse:

Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1975
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Elnan 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling i Rogaland 2007-2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_237.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11020001 Svilandselva


Beskrivelse:
Det ble i 2014 påvist 14 elvemuslinger i Svilandselva. Strekket som ble undersøkt av Irvin Kilde, Trond Erik Børresen og Vegard Ankarstrand, var på ca. 2 km oppstrøms fra brua som ligger rett sør for Skjelbreitjørna. Størrelsen på muslingene varierte fra 2-3cm opp til 10cm.

En mindre strekning nedstrøms fra Svilandsfossen er tidligere sjekket, men da ble det ikke registrert muslinger.

Kilde(pers.medd)melder at Trond Erik Børresen fant 200 elvemusling inni en kraftkanal med tak(ca.1km nedstrøms fra Skjelbreitjørna).Det var kun gamle individer.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2014
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Irvin Kilde. 2014
År: 2014
Tittel: pers.medd. Irvin Kilde, Fylkesmannen i Rogaland.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Vassdragsid: 11020002 Stangelandsbæk


Beskrivelse:
Er med på kart over perleelver på Jæren av Aagaard (1728). Nevnt i DeFine (1745). Nevnt i Kraft (1830). I den lille Stanglandsbæk skal det finnes elveperlemusling (Strøm 1888). Undersøkt av Ledje i 1996, men ingen funn. Bestanden antas utdødd.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1728
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Fine, B.C. de 1745
År: 1745
Tittel: Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_238.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Aagaard, U.F. 1728
År: 1728
Tittel: Kart over perleelver på Jæren (6 elver).
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Kraft, J. 1830
År: 1830
Tittel: Topographisk-statistisk beskrivelse over kongeriket Norge. Del IV. Det vestenfjeldske Norge topographisk-statistisk beskrevet. - Chr. Grøndahl, Christiania. 962 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_240.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Strøm, B. 1888
År: 1888
Tittel: Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet. XI. Stavanger amt. - H.Aschehoug & Co., Kristiania. 410 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_241.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11020003 Gandeelv/Høylandselv


Beskrivelse:
1725 innberetning fra G. Schancke (Taranger 1890).Er med på kart over perleelver på Jæren (Aagaard 1728). Perlefiske ble i vesentlig grad drevet i Høylandselven (Aagaard 1728).Nevnt i Pontopiddian (1753). Nevnt i DeFine 1745 og Strøm (1880).Siste observasjon fra 1975. Ikke funnet i 1995 (Ledje 1996). (Undersøkt på samme plassene de sto i 1975). Antas utdødd.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Fine, B.C. de 1745
År: 1745
Tittel: Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_238.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Aagaard, U.F. 1728
År: 1728
Tittel: Kart over perleelver på Jæren (6 elver).
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Strøm, B. 1888
År: 1888
Tittel: Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet. XI. Stavanger amt. - H.Aschehoug & Co., Kristiania. 410 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_241.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Pontoppidan, E. 1753
År: 1753
Tittel: Det første forsøg paa Norges naturlige historie. Andel del. - Kongelige Waysenhuses Bogtrykkeri, Kiøbenhavn. 487 s. [Nyopptrykk: Rosenkilde og Bagger, København 1977].
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_244.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11020004 Kjosavikbekken


Beskrivelse:
DeFine (1745) nevner musling i Kjosavik. Ledje kartla i 1996. Elnan (2008) hadde ikke gjenfunn (3 stasjoner).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1745
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Fine, B.C. de 1745
År: 1745
Tittel: Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_238.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11020005 Kvednabekken/Hogstadåna


Beskrivelse:
Nevnt i DeFine (1745): "musling i Hogstad".Undersøkt av Ledje i 1996.
En levende elvemusling (105 mm) ble funnet i november 2015 etter tips fra Ernst Malmin. Han forteller at det tidligere fantes mye musling i hele bekkestrengen, men at det i dag bare er ytterst få igjen, med bare store individer. Det ble også funnet seks døde muslinger (ca 80-100 mm). Bekken var tidligere anadrom, så mulig dette er restbestand av laksemusling (Kilde 2015). Det ble bare funnet en levende musling i 2015 i Hogstadåna. Det er sannsynlig ørretmusling og felles genetisk opphav med musling i Svilandskanalen og Svia i øvre del av Ims-Lutsivassdraget. (Larsen & Karlsson 2016).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1745
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Fine, B.C. de 1745
År: 1745
Tittel: Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_238.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kilde, I. 2015
År: 2015
Tittel: Epost fra Irvin Kilde (Rådgiver Fylkesmannen i Rogaland) om funn av elvemusling i Hogstadåna.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_576.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Larsen, B.M. & Karlsson, S.
År: 2016
Tittel: Elvemusling i Hogstadåna/Kvednabekken i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_694.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11020006 Bekk fra Frøylandsvatnet


Beskrivelse:
Nevnt i DeFine (1745) Musling i Frøydalselv. Undersøkt av Ledje i 1996.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1745
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Fine, B.C. de 1745
År: 1745
Tittel: Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_238.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11110001 Sokna


Beskrivelse:
Det er nylig oppdaget at det fortsatt finnes elvemusling i Sokna. Elva var tidligere kjent for å ha et rikt perlefiske, med tett bestand av elvemusling (pers.medd. Harald Skjefrås). Området ovenfor og nedenfor eksisterende bru ble undersøkt med vadebukse og vannkikkert 6. juli for å lete etter elvemuslinger. Vannføringen var svært lav, og området ca. 30 m nedstrøms brua, og tilsvarende ovenfor, ble undersøkt. Ingen muslinger ble observert her, selv om bunn- og strømforhold trolig kan være egnet i området. Det er en viss mulighet for at bunnsubstratet særlig like nedstrøms brua er noe ustabilt i forhold til elvemuslingenes krav. Elva videre nedover ble undersøkt på steder som var tilgjengelige med vadebukser, og en elvemusling ble registrert ca. 350 meter nedstrøms brua. Denne ble ikke lengdemålt, men var mellom 50 og 60 mm. Elva ble undersøkt til ca. 50 meter nedstrøms funnet av elvemuslingen, i de delene som var tilgjengelige med vadebukse. Det ble søkt ca. 2 timer med vannkikkert i det aktuelle området, så leteinnsatsen var begrenset. Elvemuslinger skal ha blitt observert ved dykking i området ved Kjellandshølen i 2014 (pers.medd. Hans Jakob Svanes). I august 2015 ble det også registrert en levende og en fastkilt, nylig død elvemusling nedstrøms Kjellandshølen (egne observasjoner). Det er rimelig å anta bestanden av elvemusling i elva er liten, selv om dette er usikkert. Godt egnede habitater for arten finnes på store strekninger i elva, blant annet fra tiltaksområdet og ned til Pitlingen, hvor det er store områder med jevn strøm, passende bunnsubstrat og til dels intakt kantvegetasjon (Søyland 2015).

2016 ble det utført en ny kartlegging av Sokna. Denne gang med større fokus på hele elvevassdraget(Sandaas, K. og Enerud, J. 2016)

2018 ble det utført en grundigere undersøkelse av elven. Det er beregnet til å være 5500 - 6000 individer på utløpet (Sandaas, K. og Enerud, J. 2018)
Trusler:
Tilslamming som følge av inngrep, bygging av ny bru Fv. 44.
Tiltak:
"For å kunne ivareta den nye bestanden av elvemusling i Sokna, bør elva kartlegges med hensyn til utbredelse, tetthet og rekruttering, men da under gunstige vannføringsforhold"(Sandaas, K. og Enerud, J. 2016)
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2014
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Søyland, R. 2015
År: 2015
Tittel: Ny Prestbru Fv. 44 Sokndal – Miljøverdier, vurderinger og aktuelle avbøtende tiltak.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_578.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Sokna. Sokndal kommune, Rogaland fylke 2016. 12 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_722.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2018.
År: 2018
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus hos elvemusling Margaritifera margaritifera i Sokna. Soknedal kommune, Rogaland fylke 2018. 16 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_778.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11110002 Litlå


Beskrivelse:
Kartleggingen er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Rogaland. Sokna er ikke undersøkt tidligere selvom enkelte funn var kjent. Status i dag var imidlertid usikker. En ny undersøkelse vil danne grunnlag for vurdering av mulig tiltak for å sikre og eventuelt øke bestanden av elvemusling. Irvin Kilde fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling har vært kontaktperson. Arbeidet er finansiert gjennom tilskuddsmidler for truete arter i 2016. Hensikten har vært å lokalisere muslinger og vertsfisk med tanke på mulige tiltak for å sikre bestanden (Sandaas, K. og Enerud, J. 2016)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2016
År: 2016
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Sokna. Sokndal kommune, Rogaland fylke 2016. 12 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_722.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Søyland, R. 2015
År: 2015
Tittel: Ny Prestbru Fv. 44 Sokndal – Miljøverdier, vurderinger og aktuelle avbøtende tiltak.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_578.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11190001 Hååna


Beskrivelse:
Memorial fra 1724 D. Vibe: Rundt 1700 var Nærimselven (Hååna) en av de beste perleelver på Jæren (Taranger 1890). I en forordning fra 1707 fra D. Vibe er det listet opp elver det er forbudt å drive perlefiske. Nærimselva er en av dem (Taranger 1890). Historien til perlefiske på Jæren og Hååna er beskrevet i boka Jærperlene fra 2007. Særlig under krigen ble mange perler tatt i Håelve, det utviklet seg til rovfiske de årene (Raknes 1962). Bestanden er god på lakseførendestrekning, men er i dag dårlig til i øvre del (Larsen og Berger 2004). Mer tekst kommer: Larsen og Berger 2010. NINA rapport 565.

Vannføringsendringer kan være årsak til reduserte oppvekstområder for elvemusling i de første leveårene(Se rapport).

2017
Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Samlerapport over overvåkningsprogrammet som beskriver hendelser, og samlede data fra 1999 - 2015 basert på fisk, vannkvalitet og elvemusling.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1700
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jærperlene
År: 2007
Tittel: Må fikses
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland, J. 1961
År: 1961
Tittel: Bunndyr fra Hå-elva på Jæren. - Fauna 14: 154-156
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_243.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Raknes, E. 1962
År: 1962
Tittel: Sett perlemuslingen uskadd ut igjen! - Jakt-fiske-friluftsliv 91: 551.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_245.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. (red.) 2004
År: 2004
Tittel: Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2002. - NINA Oppdragsmelding 824: 57 pp.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_246.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2010
År: 2010
Tittel: Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Håelva, Rogaland. - NINA Rapport 565. 35 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_247.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M., Dunca E., Saksgård, R. & Österling, M. 2012
År: 2012
Tittel: Elvemusling og konsekvenser av vassdragsreguleringer – en kunnskapsoppsummering. NVE rapport 8-2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_391.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: NRK Rogaland. 2002
År: 2002
Tittel: Perledykk i Hå-elva. Hentet 29.04.2002 fra http://www.nrk.no/distrikt/rogaland/1549461.html
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_629.pdf
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Larsen, B.M. 2017.
År: 2017
Tittel: Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_764.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11190002 Varghaugåna


Beskrivelse:
Varghaugåna er en av de 6 perleelvene på kartet til U. F. Aagaard fra 1728. DeFine (1745 ) lister opp elva på sin oversikt. Elva er omtalt i boka Jærperlene. Ledje (1996) fant musling der i 1995 på en av fem stasjoner. Muslingene (ca. 30) ble funnet på stasjon nedenfor Romavatn. (Den minste var på 88 mm).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1728
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Fine, B.C. de 1745
År: 1745
Tittel: Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_238.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jærperlene
År: 2007
Tittel: Må fikses
Link:
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11190003 Kvassheimåna


Beskrivelse:
Nevnt i forordning D. Vibe fra 1707 som en av elvene hvor perlefiske er forbudt (Taranger 1890). Undersøkt i 1995 på 3 stasjoner (inkudert bekk fra Korphaugtjørna), funn på alle tre (Ledje 1996). I nederste stasjon ble det funnet et 50-talls muslinger på 700 meter strekning ved Hogstad. Det ble funnet små og tette kolonier på stasjoen nedenfor Store Vandevatn. (Muslinger ned mot 5 cm.) I bekk fra Korphaugtjørna ved Henrikstad var det funn av et få tall voksne muslinger.

Våren 2012 ble det fanget 15 muslinger fra fisk, gjennom elektrofiske i elva. Hensikten er å dyrke fram musling, for deretter sette den ut etter ca. 4 år(Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J.2012).

3.- 5. juli 2018 ble det gjennomført kartlegging på totalt 19 stasjoner. Det ble gjort funn på 15 av de 19 postene med størst forekomst på stasjon 5 og 6 i Kvassheimsånas anadrom del(Ledje, U. P. 2018)
Trusler:
Avrenning og erosjon fra landbruk. Nedslamming og tetting av elvebunn (Ledje, U. P. 2018)
Tiltak:
Etablere mer effektiv kantsone langs anadrom strekning i Kvassheimsåna oppstrøms stasjon 8, forhindre beiting helt ned til vannkanten (Ledje, U. P. 2018)

Fjerne utslipp i Kvassheimsåna mellom stasjon 8 og 9 (Ledje, U. P. 2018)

Redusere utslipp fra nydyrkingsareal i bekk fra Harafjellet, etablere kantvegetasjon langs fulldyrkede arealer (Ledje, U. P. 2018)

Forebygge erosjon oppstrøms nydyrkingsareal i bekk fra Harafjellet (Ledje, U. P. 2018)
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1707
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J. 2012
År: 2012
Tittel: Storskala produksjon av elvemusling(Margaritifera margaritifera) for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_455.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje, U. P. 2018
År: 2018
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Kvassheimsåna, Hå kommune. Ecofact rapport nr.: 633
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_713.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, m.fl. 2017
År: 2017
Tittel: Samlerapport om kultivering og utsetting av elvemusling 2017
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_751.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 11190004 Ogna


Beskrivelse:
Ogna nevnes i 1724 av D. Vibe (Taranger 1890) og er på kartet tegnet av U.F. Aagaard fra 1728. I innberetning fra G. Schancke og U.F. Aagaard står det at: Ogna ble i 1725 beskrevet som udfisked og fordærved (Taranger 1890). Ledje (1996) undersøkte vassdraget i 1995 og påviste musling. Total kartlegging av vassdraget i 1997 (Larsen og Brørs 1998). I forbindelse med kalkingstiltak i Ognaelva overvåkes elvemsuling hvert 3. år. Bestanden er under reetablering.
Det har vært en positiv utvikling for elvemusling i Ogna etter at kalkingen kom i gang i vassdraget i 1991. Det var vellykket rekruttering og reetablering av elvemusling mellom Ualand og Hetland i løpet av 1990-tallet. Men senere har rekrutteringen avtatt, og i 2011 ble det bare funnet to muslinger mindre enn 50 mm (8-9 år gamle individ) i vassdraget. Årsklassene som vokste opp i Ogna på 1990-tallet er imidlertid storeog livskraftige, og gjør at mer enn to tredeler av bestanden nå er yngre enn 25år. «Nye» muslinger har vokst opp i alle områder der det tidligere bare var store og gamle muslinger. I tillegg er muslinger reetablert på hele strekningen mellom Ualand og Rabalia, ved Hetland og nedenfor utløpet av kraftstasjonen ved Hetland. I 2008 ble det for første gang påvist vellykket rekruttering ovenfor Øvrabøvatnet, og i 2011 også helt ned mot Hylland bru. Det ble funnet levende elvemusling på 11 av de 12 undersøkte stasjonene i 2011. Dette var en økning i utbredelse sammenlignet med tidligere år, og det ble for første gang funnet levende muslinger ved Hylland bru. Det er dermed påvist elvemusling i Ogna fra innløpet av Øvrabøvatnet til Hylland brunedstrøms Hetland kraftstasjon. Dette er en ca.5,8 km lang elvestrekning. Historiske opplysninger tyder imidlertid på at elvemusling tidligere var utbredt i hele den lakseførende strekningen i vassdraget – en strekning på mer enn 30 km. Elvemuslingen forsvant fra store deler av elva i løpet av 1940-, 1950- og 1960-tallet. Årsakene er sammensatte, men graving, kanalisering, intensiv landbruksdrift, perlefiske og forsuring er deler av dette bildet. På stasjoner med elvemusling varierte antallet mellom 0,03 og 2,67individ pr. minutt observasjonstid på fritellingene i 2011. Det var en kraftig økning i antall muslinger på stasjon 5 som bidro til en økning i gjennomsnittlig tetthet på fritellingene fra 0,27individ pr. minutt i 2008 til 0,53 individ i 2011. For første gang ble det også funnet levende elvemusling på alle de fem transektene i Ogna. Skallengden varierte fra 45 til 150mm hos levende elvemusling i Ogna i 2011. Det var bare tomuslinger som var mindre enn 50 mm lange, og majoriteten av muslinger var mellom 100 og 110 mm. Det er funnet få muslinger yngre enn 10 år ved de siste undersøkelsene i Ogna. Det betyr at rekrutteringen har vært mye lavere på 2000-tallet enn på 1990-tallet. De sterke årsklassene på 1990-tallet gjør imidlertid at bestanden fortsatt kan betegnes som livskraftig. Andelen unge muslinger som har kommet opp i reproduktiv alder har økt betydelig de siste årene, og det er også vist at graviditetsfrekvensen var høyere hos de unge muslingene sammenlignet med de eldre individene. Totalproduksjonen av muslinglarver har dermed økt, og i 2011 ga dette seg utslag i at en større del av laksungene var infisert med et noe høyere antall muslinglarver. Laks er vertsfisk for elvemuslingen i Ogna, og det er ikke funnet muslinglarver på ørret i vassdraget. En god laksebestand er derfor også en forutsetning for å opprettholde en god muslingbestand i elva. Gjennomsnittlig tetthet av årsyngel (0+) og ettårige eller eldre laksunger (?1+) har vært henholdsvis 40-90 og 10-30 individ pr. 100 m² om høsten i de fleste av årene etter kalking. Mangel på vertsfisk er derfor ikke lenger begrensende for en vellykket rekruttering hos elvemusling i Ogna (Larsen mfl.2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1724
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Aagaard, U.F. 1728
År: 1728
Tittel: Kart over perleelver på Jæren (6 elver).
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. & Brørs, S. 1998
År: 1998
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Ogna, Rogaland - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 537: 1-20.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_248.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Salthe. 2007
År: 2007
Tittel: Johannes Olson Kverme. Gards- og ættesoga for Haa, bind III Ogna, s. 175-176. Hentet 07.11.2007 fra http://www.salthe.com/tor/slekt/1167.html
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_620.pdf
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Larsen, B.M., Saksgård, R. & Bjerland, J.M. 2012
År: 2012
Tittel: Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2011.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_621.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Robberstad, K. & Lura, H. 2002
År: 2002
Tittel: Ognavassdraget i Rogaland - Samanstilling av kjende verneverdiar. Ambio AS.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_622.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M.2006
År: 2006
Tittel: Kalking i Ogna i 2005.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_623.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2009
År: 2009
Tittel: Kalking i laksevassdrag. Effektkontroll 2008: Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. - NINA Rapport 486. 38 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_624.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 1999
År: 1999
Tittel: Kalking i vann og vassdrag Overvåking av større prosjekter 1998 DN-notat 1999-4
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_625.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2003
År: 2003
Tittel: Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2002.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_626.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2000
År: 2000
Tittel: Kalking i vann og vassdrag Overvåking av større prosjekter 1999 DN-notat 2000-2
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_627.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Riksarkivet. 2007
År: 2007
Tittel: Norge i 1743 - 4. Stavanger amt-
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_631.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11190005 Tverråna


Beskrivelse:
DeFine (1745) nevner Tverråna (Moulnadelva). Ledje (1996) var der i 1995, men uten funn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1745
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Fine, B.C. de 1745
År: 1745
Tittel: Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_238.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11190006 Biorlandselva


Beskrivelse:
Nevnt i DeFine (1745).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1745
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Fine, B.C. de 1745
År: 1745
Tittel: Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_238.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11190007 Nessemelva


Beskrivelse:
Nevnt i DeFine 1745. Usikker stedsangivelse.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1745
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Fine, B.C. de 1745
År: 1745
Tittel: Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_238.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11190009 Steinslandbekken


Beskrivelse:
Øverst i Ogna. Elvemusling før 1960. I Steinslandbekken ble det tidligere gjort forsøk på perlefiske, N. Eikeland pers.medd. Larsen og Brørs (1998) var der i 1997 uten funn.

Våren 2012 ble det fanget 376 muslinger fra fisk, gjennom elektrofiske i elva. Hensikten er å dyrke fram musling, for deretter sette den ut etter ca. 4 år(Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J.2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2012
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. & Brørs, S. 1998
År: 1998
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Ogna, Rogaland - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 537: 1-20.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_248.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J. 2012
År: 2012
Tittel: Storskala produksjon av elvemusling(Margaritifera margaritifera) for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_455.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11190010 Bekk fra Trettesvatna


Beskrivelse:
Bekk fra Trettesvatna, forbi Høgli. (Elnan 2008)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2008
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Elnan 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling i Rogaland 2007-2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_237.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11190011 Fuglestadåna


Beskrivelse:
DeFine (1745) nevner Fuglestadelven. Sjekket av Ledje (1996) i 1995 på fem stasjoner uten funn. Antas å være utdødd.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1745
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Elnan 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling i Rogaland 2007-2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_237.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Fine, B.C. de 1745
År: 1745
Tittel: Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_238.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11190012 Bekk fra Korphaugtjønna


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn i 2018, se rapport Usikker status tidligere. Bekken kan ha vært tenkt å være en i sammenheng med Kvassheimsåna, men dette er ikke definitvt beskrevet.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje, U. P. 2018
År: 2018
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Kvassheimsåna, Hå kommune. Ecofact rapport nr.: 633
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_713.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11190013 Bekk fra Harafjellet


Beskrivelse:
3.- 5. juli 2018 ble det gjennomført kartlegging på på 2 stasjoner. Det ble gjort funn på begge lokaliteter. (Ledje, U. P. 2018)
Trusler:
Øvre del av stasjon 14 var sterkt påvirket av partikkelforurensning og utslipp av næringssalter.Langs beiteområdene på sørsiden av den kanaliserte strekning har erosjon ført til utrasing av bekkesidene (Ledje, U. P. 2018)
Tiltak:
Etablere mer effektiv kantsone langs anadrom strekning i Kvassheimsåna oppstrøms stasjon 8, forhindre beiting helt ned til vannkanten (Ledje, U. P. 2018)

Fjerne utslipp i Kvassheimsåna mellom stasjon 8 og 9 (Ledje, U. P. 2018)

Redusere utslipp fra nydyrkingsareal i bekk fra Harafjellet, etablere kantvegetasjon langs fulldyrkede arealer (Ledje, U. P. 2018)

Forebygge erosjon oppstrøms nydyrkingsareal i bekk fra Harafjellet (Ledje, U. P. 2018)
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 2018-07-03 Funnår: 2018
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje, U. P. 2018
År: 2018
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Kvassheimsåna, Hå kommune. Ecofact rapport nr.: 633
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_713.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11190014 Bekk fra Lasseskardet


Beskrivelse:

Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje, U. P. 2018
År: 2018
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Kvassheimsåna, Hå kommune. Ecofact rapport nr.: 633
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_713.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11200001 Figgjo


Beskrivelse:
Figgjo nevnes i 1724 av D. Vibe (Taranger 1890) og er på kartet tegnet av U.F. Aagaard fra 1728. DeFine nevner Figgjo i 1725. Kraft nevner også elva i 1830. Særlig under krigen ble mange perler tatt i Håelve, det utviklet seg til rovfiske de årene (Raknes 1962). Ledje (1996) besøkte elva i 1995 på 7 stasjoner.

Figgjovassdraget ble undersøkt i juni 2009. Det ble påvist elvemusling i flere deler av vassdraget. Totalt ble det funnet levende elvemusling på 18 av de 19 undersøkte stasjonene i nedre og midtre del av Figgjovassdraget. Det finnes elvemusling i hele den lakseførende delen av Figgjo mellom Edlandsvatnet og Grudavatnet. I indre del av vassdraget fantes det en spredt forekomst av muslinger i hovedvassdraget mellom Opsal og Søyland. Den gjennomsnittlige tettheten er beregnet til 2,8 muslinger pr. m2 i Figgjo mellom Edlandsvatnet og Grudavatnet. Bestanden er estimert til 0,9 million individ. Dette estimatet er usikkert, men bekrefter at Figgjo fortsatt har en stor og levedyktig bestand av elvemusling. I resten av vassdraget varierte populasjonsstørrelsene, og det er antagelig mindre enn 500 individer til sammen i Figgjovassdraget ovenfor Edlandsvatnet. Bestanden i lakseførende del av Figgjo oppnådde 23 av 36 poeng i 2009.
Laks er den viktigste vertsarten for elvemusling i lakseførende del av Figgjo. Ovenfor vandringshindrene for laks derimot vil ørret være eneste vertsart. En god laksebestand er en forutsetning for å opprettholde en god muslingbestand i nedre og midtre deler av elva. Se utfyllende rapport for detaljerte beskrivelser over funn (Larsen 2009).
Trusler:
Tilførsel av næringsstoffer fra intensivt jordbruk og kloakk/avløp fra tettbebyggelse
Regulering (Kraftverk, ikke krav til minstevannføring. Vannverk.)
Veibygging (Ny bru ved Foss-Eikeland, Rv 505)
Tiltak:
Bedre gyteforholdene for laks
Minstevannføring
Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1724
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Fine, B.C. de 1745
År: 1745
Tittel: Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_238.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Aagaard, U.F. 1728
År: 1728
Tittel: Kart over perleelver på Jæren (6 elver).
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Kraft, J. 1830
År: 1830
Tittel: Topographisk-statistisk beskrivelse over kongeriket Norge. Del IV. Det vestenfjeldske Norge topographisk-statistisk beskrevet. - Chr. Grøndahl, Christiania. 962 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_240.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Raknes, E. 1962
År: 1962
Tittel: Sett perlemuslingen uskadd ut igjen! - Jakt-fiske-friluftsliv 91: 551.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_245.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Goursaud, L. F.
År: 2013
Tittel: Artikkel i Gjesdalbuen. Flomsikring i Figgjo.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_342.pdf
Kildetype: Annet

Navn: Philstrøm, O. 2012
År: 2012
Tittel: """Ulovlig deponi ved Figgjoelva anmeldt"". Artikkel i Aftenbladet.no 4/6-2012."
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_381.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Molversmyr, Å., Nilsen, M., Bayer, S. B., Bechmann, M. & Turtumøygard, S.
År: 2009
Tittel: Tiltaksanalyse for Figgjovassdraget. Rapport IRIS - 2009/012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_382.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B. M. 2009
År: 2009
Tittel: NINA Minirapport 274. Kartlegging av elvemusling i Figgjovassdraget, Rogaland - utbredelse og bestandsstatus.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_574.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gjesdal kommune. 2015
År: 2015
Tittel: På jakt etter elveinuslingen i Figgjoelva. Hentet 18.9.2015 fra http://www.gjesdal.kommune.no/aktuelt/pa-jakt-etter-elvemuslingen-i-figgjoelva.501390.aspx.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_619.pdf
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 11200002 Orreåna


Beskrivelse:
Roslandsåna og Frøylandsåna nevnes av DeFine i 1745. Økland og Økland (1998) mottok skall fra Orreåna (Utløp vatnet) i 1952. Melding om at det var en liten bestand som er antatt utdødd omkring 1980 (Dolmen og Kleiven 1997). I Frøylandsbekken ble det funnet levende muslinger i 1995 (Ledje 1996). På nederste stasjon ble det funnet en levende og på den andre stasjonen ble det funnet 17 levende. Det ble forsøkt reetablert muslinger i Roslandsåna i 1998, 20 individer ble flyttet fra Kalbergbekken (Frøylandsbekken) (Nastad 1999). Nastad fant 236 muslinger i Frøylandsbekken ved Åsland. Elnan var i området og telte på tre stasjoner i Frøylandsbekken i 2008, fant muslinger på to av stasjonene (Elnan 2008). Utsettingsplassene i Roslandåna ble også sjekket i 2008 uten funn (Elnan 2008).

Forekomsten av elvemusling i Frøylandsbekken ble undersøkt i 2016, hvor det totalt ble funnet 72 levende elvemusling og 58 tomme skall. Dette var en betydelig reduksjon sammenlignet med tellinger foretatt i 1998 (Ledje 2016). I forbindelse med tiltak for å bevare og styrke bestanden av elvemusling i Frøylandsbekken er det nødvendig å vite hvilken fiskeart som er primærvert for muslingenes larver. Resultatet fra en undersøkelse i januar 2017 viser at det ikke kan konkluderes om det er ørret- eller laks som er primærvert for elvemuslingene i bekken. Det er da fortsatt usikkerhet knyttet til om det er ørret eller laks som er best egnet (Larsen og Karlsson 2017).

2017
Elvemusling i Frøylandsbekken, Time kommune
I denne rapporten sjekkes det om hvilken fisk som er primærvært for muslinglarvene i vassdraget.
Trusler:

Tiltak:
Kan være aktuelt å samle inn stammuslinger til kultiveringsanlegg (Larsen og Karlsson 2017).
Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1745
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Elnan 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling i Rogaland 2007-2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_237.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Fine, B.C. de 1745
År: 1745
Tittel: Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_238.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Naastad
År: 1999
Tittel: Epost. Skaff mer info
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Nastad, A. T.1999
År: 1999
Tittel: REETABLERING AV ELVEMUSLING (Margaritifera margaritifera) I ROSLANDSÅNA 1998/99. Rogaland Consultants a.s.November 1999.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_630.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B. M. & Karlsson, S. 2017
År: 2017
Tittel: Elvemusling i Frøylandsbekken, Time kommune. Hva er primærvert for muslinglarvene i vassdraget? NINA Prosjektnotat 3.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_708.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje, U. P. 2016
År: 2016
Tittel: Elvemusling i Frøylandsbekken, Time kommune. Ecofact rapport uten serienummer, 10 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_711.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Karlsson, S & Larsen Mejdell, B 2017
År: 2017
Tittel: Elvemusling i Frøylandsbekken, Time kommune
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_767.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11200003 Flotåna


Beskrivelse:
Fikses. God Rapport.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:

Vassdragsid: 11200004 Kyllingstadbekken


Beskrivelse:
Fikses. God Rapport.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:

Vassdragsid: 11200005 Bekk til Errevatn


Beskrivelse:
Fikses. God Rapport.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:

Vassdragsid: 11200006 Gjesdalbekk


Beskrivelse:
Fikses. God Rapport.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:

Vassdragsid: 11200007 Høleåna


Beskrivelse:
Tidligere beskrevet som Hinnalandstjørna

Ledje tolket som utdødd. DeFine (1745) nevner Nærimselven i tillegg til Staalselven i samme området. Nastad 1999 (e-post)

I 2010 beskriver Ecofact funn av individer på 2 steder; Høleåna og Sleiviksbekken. Det er ikke beskrevet populasjonstørrelse eller aldersfordeling (Larsen, O. K. og Søyland, R. 2010. Kartlegging av sjøørret i Høgsfjorden og omegn – Kartlegging av ungfisktetthet og vandringshinder)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 2020-10-20 Funnår: 2010
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Fine, B.C. de 1745
År: 1745
Tittel: Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_238.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Naastad
År: 1999
Tittel: Epost. Skaff mer info
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Larsen, O. K. og Søyland, R. 2010.
År: 2010
Tittel: Larsen, O. K. og Søyland, R. 2010. Kartlegging av sjøørret i Høgsfjorden og omegn – Kartlegging av ungfisktetthet og vandringshinder.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_714.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11220001 Flotåna


Beskrivelse:
Ved Ålgård renner Flotåna ut i Edlandsvatnet. Bekken kommer fra Flassavatnet, men den er stedvis lagt i kulvert gjennom bebyggelsen ved Ålgård og i den midtre delen forbi idrettsanlegget. I den øvre delen av bekken derimot fantes det fortsatt elvemusling. Det skal tidligere ha vært gode forekomster av elvemusling der, men i 1995 ble det bare påvist tre individ. I 2006 ble det funnet spredte muslinger langs en sammenhengende strekning på om lag 500 meter av bekken, og dette ble bekreftet ved undersøkelsen i 2009. Populasjonen er estimert til < 150 individ. Tettheten er estimert til 0,1 individ pr. m2. Se rapport (Larsen 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1995
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Larsen, B. M. 2009
År: 2009
Tittel: NINA Minirapport 274. Kartlegging av elvemusling i Figgjovassdraget, Rogaland - utbredelse og bestandsstatus.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_574.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11220002 Åno


Beskrivelse:
I den nordvestre delen av nedbørsfeltet til Figgjovassdraget (Limavatn) ble det bare funnet levende elvemusling i Åno som er bekken fra Nibbetjørna som renner ut i Limavatnet. Tettheten er beregnet til 0,3 individ pr. m2, noe som grovt estimert gir en bestand på <250, men dette er svært usikkert. Laks kan være vert for muslinglarver. Se rapport (Larsen 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2009
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Larsen, B. M. 2009
År: 2009
Tittel: NINA Minirapport 274. Kartlegging av elvemusling i Figgjovassdraget, Rogaland - utbredelse og bestandsstatus.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_574.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11220003 Gjesdalåna


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Larsen 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Larsen, B. M. 2009
År: 2009
Tittel: NINA Minirapport 274. Kartlegging av elvemusling i Figgjovassdraget, Rogaland - utbredelse og bestandsstatus.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_574.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11220004 Bekk fra Nordåsvatnet


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Larsen 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Larsen, B. M. 2009
År: 2009
Tittel: NINA Minirapport 274. Kartlegging av elvemusling i Figgjovassdraget, Rogaland - utbredelse og bestandsstatus.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_574.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11220005 Bekk fra Langavatnet


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn (Larsen 2009).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Larsen, B. M. 2009
År: 2009
Tittel: NINA Minirapport 274. Kartlegging av elvemusling i Figgjovassdraget, Rogaland - utbredelse og bestandsstatus.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_574.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11290001 Levangsbekken


Beskrivelse:
Sist sett i ca. 1980 meddelt av K. Brekke til Dolmen og Kleiven (1997). Ledje (1996) var der 1995 og fant muslinger på hele strekket mellom Lerangsvatnet og Brekktjørna (ca. 1400 m). Det ble ikke observert muslinger på mindre enn 75 mm. Bjørn Mejdell Larsen fant en på 93 mm i 1996.

Våren 2012 ble det fanget 232 muslinger fra fisk, gjennom elektrofiske. Hensikten er å dyrke fram musling, for deretter sette den ut etter ca. 4 år(Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J.2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1980
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. pers. medd
År: 0
Tittel: Blir dette rett?
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J. 2012
År: 2012
Tittel: Storskala produksjon av elvemusling(Margaritifera margaritifera) for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_455.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, m.fl. 2017
År: 2017
Tittel: Samlerapport om kultivering og utsetting av elvemusling 2017
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_751.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11290002 Ereviksbekken


Beskrivelse:
Ledje (1996) var der i 1995 å telte 111 muslinger på strekningen som ble undersøkt (Den minste var 27 mm). I 2003 var andelen unge muslinger gått ned. Elvemuslingen finnes på 500 meter lang strekning og bestanden er liten og sårbar (Larsen og Berger 2005).

Ereviksbekken har en liten bestand av elvemusling mellom Ereviksvatnet og utløpet i sjøen. Dette utgjør en strekning på ca 650 meter. Det var en gjennomsnittlig tetthet på 1,24 musling pr. m² i 2003, men bare 0,44 musling pr. m² i 2010. Det ble beregnet at det til sammen var ca 3200 elvemusling i Ereviksbekkeni 2003, men at dette var redusert tilca 825 individ i 2010. Dette er en nedgang på nær 75 % på de siste sju årene. Da en stor del av muslingene lever nedgravd i substratet utgjorde den synlige delen av bestanden mindre enn 650 individ i 2010. Selv om estimatet er unøyaktig gir det en bekreftelse på at bestanden er liten og sårbar. Nedgangen i bestanden har gått ut over alle størrelser av muslinger, og har berørt hele bekken. Årsaken til den høye dødeligheten er usikker, men det kan se ut til at det har vært en akutt hendelse. Mange av de døde muslingene ble funnet i normal posisjon i substratet, og har ikke forsøkt å unnvike eller har ikke hatt anledning til å unnvike det somforårsaket overdødeligheten. Basert på slitasje av skallene (jf. Sandaas & Enerud 2010) og liten tilvekst etter siste vintersone, er episoden datert til tidlig på sommeren for to (minimum ett og maksimum tre) år siden (Larsen 2011).

I 2010 hadde Ecofoact funnet et ukjent antall individer. Ikke registrert aldersfordeling eller populasjonstetthet (Larsen, O. K. og Søyland, R. 2010. Kartlegging av sjøørret i Høgsfjorden og omegn – Kartlegging av ungfisktetthet og vandringshinder.)

Våren 2012 ble det fanget 237 muslinger fra fisk, gjennom elektrofiske i elva. Hensikten er å dyrke fram musling, for deretter sette den ut etter ca. 4 år(Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J.2012).

Vannføringsendringer kan være årsak til reduserte oppvekstområder for elvemusling i de første leveårene(Se rapport)

2017
Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Samlerapport over overvåkningsprogrammet som beskriver hendelser, og samlede data fra 1999 - 2015 basert på fisk, vannkvalitet og elvemusling.

2018
Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Ereviksbekken. Tiltaksanalyse og søk etter elvemusling i øvre del av bekken. NINA Rapport 1452. Norsk institutt for naturforskning
Undersøkelsen føregikk her øvre del av bekken. Det ble ikke gjort funn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1995
Kartlegginsstatus: Overvåkningsprosjekt
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2005
År: 2005
Tittel: Ereviksbekken (Skeiviksbekken), Rogaland (vassdragsnr. kystfelt 032.1). – s. 9-17 i Larsen, B.M. (red.). Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2003. NINA Rapport 37.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_251.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M., Dunca E., Saksgård, R. & Österling, M. 2012
År: 2012
Tittel: Elvemusling og konsekvenser av vassdragsreguleringer – en kunnskapsoppsummering. NVE rapport 8-2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_391.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J. 2012
År: 2012
Tittel: Storskala produksjon av elvemusling(Margaritifera margaritifera) for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_455.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B. M. 2011
År: 2011
Tittel: Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Ereviksbekken og Svinesbekken, Rogaland.NINA Rapport 691.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_628.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, O. K. og Søyland, R. 2010.
År: 2010
Tittel: Larsen, O. K. og Søyland, R. 2010. Kartlegging av sjøørret i Høgsfjorden og omegn – Kartlegging av ungfisktetthet og vandringshinder.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_714.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, m.fl. 2017
År: 2017
Tittel: Samlerapport om kultivering og utsetting av elvemusling 2017
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_751.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2017.
År: 2017
Tittel: Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_764.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Magerøy, J.H. 2018
År: 2018
Tittel: Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Ereviksbekken. Tiltaksanalyse og søk etter elvemusling i øvre del av bekken. NINA Rapport 1452. Norsk institutt for naturforskning
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_768.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11300001 Strandsåna


Beskrivelse:
Ledje (1996) fikk en meddelse fra O. Melberg som observerte flere kolonier med 50-100 individ i 1995. Ledje fant flest i midtre og øvre del (minste 75 mm).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1995
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11300002 Fjellsåna


Beskrivelse:
Ledje (1996) var der i 1995 og fant 5 levende muslinger øverst i vassdraget. Vanskelige observasjonsforhold. Det fins sannsynlig en liten restbestand i elva (Ledje 1996).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11300003 Svinesbekken


Beskrivelse:
Ledje (1996) var der i 1995 og fant en tett koloni på et begrenset område (anslått mer enn 100 indvid og 1/3 mindre en 60 mm, minste 19 mm). Bjørn Mejdell Larsen fant også en på 19 mm som minste i 1996. Elva ble undersøkt i 2003, bestanden er liten og sårbar og det var færre mindre muslinger i 03 enn i 1995 så rekruttering går tilbake (Larsen og Berger 2005).

Svinesbekken har en liten bestand av elvemusling i øvre del av anadrom strekning. Dette utgjør en strekning på maksimalt ca 100 meter. Det skal tidligere ha forekommet elvemusling både på innløpet og utløpet av Heimre Svinesvatn (Bjørn Magne Svines pers. medd.). Ørret som ble undersøkt fra bekken mellom fossenog Heimre Svinesvatn i august 1996 hadde imidlertid ikke muslinglarver på gjellene (Larsen & Berger 2005). En kontroll med vannkikkert på begge lokalitetene i august 2010 var også negativ. Inntil det dukker opp nye opplysninger om funn av levende elvemusling på disse bekkestrekningene antas det at muslingene har forsvunnet fra den øvre delen av Svinesbekken. Det var en gjennomsnittlig tetthet på 7,4 musling pr. m² på begge de to delfeltene som hadde musling i 2010. Dette var om lag det samme eller en svakt høyere tetthet sammenlignet med 2003. Bestanden ble estimert til ca 4100 elvemusling i Svinesbekkeni 2003. Av disse var 50-65 % nedgravd i substratet slik at den synlige delen av bestanden bare utgjorde ca 2600 individ. I 2010 var bare 10 % av muslingene nedgravd. Vesentlig færre nedgravde muslinger gjorde at estimert bestandsstørrelse i 2010 var ca 3200 individ. Selv om andelen synlige muslinger var høyere i 2010 enn i 2003, var det likevel en bestandsnedgang på 22 % i løpet av de siste sju årene. Årsaken til at færre muslinger levde nedgravd i substratet kommer delvis av at gjennomsnittsstørrelsen på muslingene økte med 12 mm fra 2003 til 2010. Manglende rekruttering og en større andel store muslinger ga færre nedgravde muslinger. Nedgangen i bestandsstørrelse skyldtes i all hovedsak en overdødelighet i bestanden på grunn av innfrysing under en kuldeperiode i januar/februar 2010. Store mengder døde muslinger med innmaten fortsatt til stede ble observert i mars 2010 (Bjørn Magne Svinespers. medd.) (Larsen 2011).

2017
Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Samlerapport over overvåkningsprogrammet som beskriver hendelser, og samlede data fra 1999 - 2015 basert på fisk, vannkvalitet og elvemusling.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1995
Kartlegginsstatus: Overvåkningsprosjekt
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2005
År: 2005
Tittel: Svinesbekken, Rogaland (vassdragsnr. kystfelt 032.2). – s. 18-27 i Larsen, B.M. (red.). Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2003. NINA Rapport 37.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_252.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M., Dunca E., Saksgård, R. & Österling, M. 2012
År: 2012
Tittel: Elvemusling og konsekvenser av vassdragsreguleringer – en kunnskapsoppsummering. NVE rapport 8-2012
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_391.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B. M. 2011
År: 2011
Tittel: Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Ereviksbekken og Svinesbekken, Rogaland.NINA Rapport 691.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_628.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2017.
År: 2017
Tittel: Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_764.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11300004 Fiskeåna


Beskrivelse:
Fiskåna er ikke undersøkt tidligere, og det foreligger ikke data om elvemusling fra databaser. Bakgrunn: Ove Førland (Naturvernforbundet i Strand) hadde fått konkrete opplysninger om funn av elvemusling i Fiskåna (ca. 2009) på et strekke fra trebru og noen titalls meter oppstrøms, rett nedenfor demning Vostervatnet. Det var også dette strekket Irvin Kilde og Annette Fosså undersøkte 20.2.2015 (mellom de to øverste punktene på kartet over). Vi fant da 10 elvemuslinger på ca. 15 minutters vading med vannkikkert. Størrelsene var fra 8,2-10 cm. I juni 2015 ble det funnet 14 elvemuslinger på den samme strekningen. Rekrutteringen hos elvemuslingen har ikke funnet sted på mange år, og bestanden i elva står i stor fare for å dø ut, med mindre tiltak settes inn (Sandaas & Enerud 2015).
Trusler:
Avrenning fra jordbruk
Arealinngrep langs elva
Beitedyr som krysser elva
Tiltak:
Redusere tilførsel av næringsstoffer kraftig
Gjerde ut beitedyr
Stabil vannføring
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2009
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kilde, I. 2015
År: 2015
Tittel: Nyfunn av elvemusling, Strand Rogaland. Epost. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_468.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2015
År: 2015
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Fiskåna. Strand kommune. Rogaland fylke 2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_587.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11300005 Tauvassdraget


Beskrivelse:
Det nederste punktet er Tauvassdraget rett nedstrøms bru riksvei 13. Bakgrunnen er at Ove Førland (Naturvernforbundet i Strand) etter tips fra Jan Ingvar Eie, undersøkte forekomsten av elvemusling i innløpsosen til Krossvatnet, Tau. Han fikk hjelp av undervannsfotograf Leif Bruntveit, som undersøkte hele elveosen. Det ble da funnet tre stk. store elvemusling på et område på ca. 1 kvadratmeter. Det ble tatt bilder, og muslingene var tydelig i live. 20.2.2015 undersøkte Irvin Kilde og Annette Fosså fra Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelinga, området. Vi undersøkte utløpsosen med vannkikkert og vadere. På tross av høy vannstand, fant vi en elvemusling på 12,5 cm. Dybden var ca. 1 meter.

Tauåna ble i 2016 undersøkt fra utløpet av Bjørheimsvatnet til Krossvatnet. Undersøkelsen ga ingen funn av elvemusling. Sannsynligvis finnes en liten restbestand (< 100 individer) av elvemuslinger i Tauåna selv om ingen individer ble funnet i 2016 (Sandaas og Enerud 2017).
Trusler:

Tiltak:
For å kunne redde bestanden av elvemusling er det nødvendig å finne et antall muslinger som kan kultiveres. Vandringshinderet i utløpet av Tauåna bør også fjernes slik at anadrom fisk kan ta i bruk vassdraget igjen (Sandas og Enerud 2017).
Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2015
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kilde, I. 2015
År: 2015
Tittel: Nyfunn av elvemusling, Strand Rogaland. Epost. Notat.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_468.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2017
År: 2017
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Tauåna og Spjodåna. Strand og Hjelmeland kommuner, Rogaland fylke 2016.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_707.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11330001 Hjelmelandsåna


Beskrivelse:
DeFine nevner i 1745 både ovenfor og nedenfor Steinslandsvatnet (Steenslandelven og Hielmeland). Ledje (1996) var der i 1995, men fant ingen musling nedenfor vatnet. På tre stasjoner ovenfor vannet ble det vurdert til 500-1000 individer (Lengde 70-120 mm).

2017 sjekket på 3 lokaliteter, funn av 122 muslinger totalt (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Hjelmelandsvassdraget 2017. Hjelmeland kommune, Rogaland fylke. Rapport, 14 sider.)
Trusler:

Tiltak:
Tiltak for å hindre nedslamming av substratet og beskyttelse av kantvegetasjon bør vurderes.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1745
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Fine, B.C. de 1745
År: 1745
Tittel: Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_238.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Aasentunet. 2007
År: 2007
Tittel: Notisar. Hentet 07.11.2007 fra http://www.aasentunet.no/print.asp?id=5339
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_618.pdf
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Hjelmelandsvassdraget 2017. Hjelmeland kommune, Rogaland fylke. Rapport, 14 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_741.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, m.fl. 2017
År: 2017
Tittel: Samlerapport om kultivering og utsetting av elvemusling 2017
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_751.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11330002 Fisteråna


Beskrivelse:
DeFine nevner Fisterelven i 1745. Ledje (1996) var der i 1995 og anslår at det er en tett bestand av store muslinger. (Minste som ble funnet var 60 mm, observerte uvanlig store mengder tomme skall.) Det ble i 2008 sjekket en stasjon i Fisteråna og fant 89 levende og 28 skall på 30 min. søk (Strekning på ca. 100 meter, minste musling 74 mm) (Elnan 2008). Hetlandsvannet brukes som vannkilde for et smoltanlegg. Oppgang av fisk har vært sperret i flere perioder. Det er bygget en terskel som fungere som fiskesperre (Elnan 2008).

I mai 2013 ble det påvist elvemusling på hele elvestrekningen fra 50 m unna utløp i sjøen og opp til Hetlandsvatnet. Det ble foretatt standardiserte tellinger og tellinger med påfølgende oppgraving. Tettheten ble beregnet til 0,65 levende muslinger pr. m2 og bestanden ble estimert til ca. 4000 individer. Sammenlignet med enkle målinger fra 1995 og 2008, er bestanden redusert med 20-30 % de siste 20 årene. Dette anslaget er usikkert. Ørret er vertsfisk for muslingen. 5 % av ørretene som ble fanget ved elfiske, hadde elvemuslingslarver på gjellene, med relativt høye infeksjoner. Det ble funnet tre muslinger som var mellom 21 og 33 mm lange, og trolig 6 år gamle. Ellers varierte lengden mellom 74-134 mm, med gjennomsnitt på 112 mm. Trolig skyldes svikten i rekrutteringen i Fisteråna uegnede substratforhold. Vannkvaliteten er generelt god nok for elvemuslingen, men nitrogenverdiene var noe høye. Det ble påvist et område øverst i elva som var påvirket av tilrenning av finpartikulært materiale, grunnet erosjon i forbindelse med landbruk og skogbruk (Kålås m.fl 2014).
Trusler:
Jordbruk
Skogbruk
Tiltak:
Her bør det sikres god tilgang på vertsfisk.
Avklare kilde til høyt nitrogeninnhold
Bedring av substratforhold for de yngste muslingene
Sikring av vanndekning for de eldste muslingene
Oppfostring av muslinglarver fra Fisteråna i anlegg kan prøves som midlertidig tiltak frem til at rekrutteringen er tilfredsstillende
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1745
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Kartlegging av trusler

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Elnan 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling i Rogaland 2007-2008
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_237.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Fine, B.C. de 1745
År: 1745
Tittel: Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_238.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S., Hellen, B. A., Kambestad, M. & Johnsen, G. H. 2013
År: 2013
Tittel: Undersøking av elvemusling i Fisteråna i 2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_487.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11330003 Spjodåna


Beskrivelse:
Spjodåna ble undersøkt i 2016. Det ble ikke gjort funn av elvemusling (Sandaas og Enerud 2017).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2017
År: 2017
Tittel: Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Tauåna og Spjodåna. Strand og Hjelmeland kommuner, Rogaland fylke 2016.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_707.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11340001 Steinsåna


Beskrivelse:
DeFine nevner Steeneelven (Steinsåna?) i 1745, Ledje (1996) var der i 1995, men fant ingen muslinger under gode forhold. Ingen hadde heller observert skjell på mange år, men forekom med sikkerhet for 1925-1935 (Ledje 1996).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1745
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Fine, B.C. de 1745
År: 1745
Tittel: Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_238.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11460001 Svinalielva


Beskrivelse:
Ledje (1996) fikk opplysning om at det var elvemusling ved utløpet av vannet. Ved besøk i 2010 ble det bekreftet at det var kun marine skjell (Larsen 2010).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2010
År: 2010
Tittel: Den nye rapporten BML 2010?
Link:
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11460002 Muslansåna


Beskrivelse:
Ledje (1996) fikk opplysning om at det var elvemusling i Muslansåna. Ble sjekket i 2010 og det viser seg å være marine skjell (Larsen 2010).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2010
År: 2010
Tittel: Den nye rapporten BML 2010?
Link:
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11460003 Årvikeelva


Beskrivelse:
Liten bestand av store muslinger. 250-300 av elva nedstrøms Storavatnet. (Larsen 2010)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2010
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Larsen, B.M. 2010
År: 2010
Tittel: Den nye rapporten BML 2010?
Link:
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11490001 Hestavikbekken


Beskrivelse:
Ledje (1996) var der i 1995 og fant en liten bestand i nedre del av bekken (18% var mindre enn 60 mm). Bekken var også besøkt i 2010 og lengdefordelinge stemte godt overens med tallene fra 1995 (Larsen 2010). Minste musling som ble funnet i 2010 var 45 mm. (Ingen tomme skall). Kanalisering (Utført en del graving på kommunens eiendom, Ledje 1996) i nedre del har vært uheldig for bestanden av elvemusling da den er borte fra hele strekket (Larsen 2010).

I 2017 ble det utført undersøkelser for å finne muslinger i Karmøy kommune. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.)
Trusler:

Tiltak:
Bestanden bør kartlegges grundig og faste overvåkingsstasjoner opprettes. Bestand av vertsfisk og grad av infeksjon med muslinglarver på fisken bør undersøkes. Vannkvaliteten bør følges opp med prøvetakingsprogram. Aktuelle tiltak for å sikre og bøte på inngrep bør utarbeides og følges opp av kommunen
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1995
Kartlegginsstatus: Overvåkningsprosjekt
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2010
År: 2010
Tittel: Den nye rapporten BML 2010?
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_730.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11490002 Martaåna


Beskrivelse:
Mail i fra Tor Asbjørn Aslaksen Simonsen hvor Magnus Tangen melder om funn av 6 muslinger i Stolsåna (=Martaåna) februar 2006. Verifisert med bilde.

I 2017 ble det utført undersøkelser for å finne muslinger i Karmøy kommune. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 2006
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_730.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11490003 Kveldabekken


Beskrivelse:
I 2017 ble det utført undersøkelser for å finne muslinger i Karmøy kommune. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_730.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11490004 Vormedalselva


Beskrivelse:
I 2017 ble det utført undersøkelser for å finne muslinger i Karmøy kommune. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_730.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11490005 Aksneselva


Beskrivelse:
I 2017 ble det utført undersøkelser for å finne muslinger i Karmøy kommune. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_730.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11490006 Fiskebekken


Beskrivelse:
I 2017 ble det utført undersøkelser for å finne muslinger i Karmøy kommune. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_730.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11490007 Stemmenbekken


Beskrivelse:
I 2017 ble det utført undersøkelser for å finne muslinger i Karmøy kommune. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_730.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11490008 Melstokkbekken


Beskrivelse:
I 2017 ble det utført undersøkelser for å finne muslinger i Karmøy kommune. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_730.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11490009 Hilleslandsbekken


Beskrivelse:
I 2017 ble det utført undersøkelser for å finne muslinger i Karmøy kommune. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_730.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11490010 Syrebekken


Beskrivelse:
I 2017 ble det utført undersøkelser for å finne muslinger i Karmøy kommune. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_730.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11490011 Langåkerbekken


Beskrivelse:
I 2017 ble det utført undersøkelser for å finne muslinger i Karmøy kommune. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_730.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11490012 Tjøsvollbekken


Beskrivelse:
I 2017 ble det utført undersøkelser for å finne muslinger i Karmøy kommune. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_730.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11490013 Brekkebekken


Beskrivelse:
I 2017 ble det utført undersøkelser for å finne muslinger i Karmøy kommune. (Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2017.
År: 2017
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_730.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11600001 Åmselva


Beskrivelse:
Ledje (1996) fikk opplysninger fra K. Ohm om at det er relativt tett med muslinger i nedre del, men mer spredt øverst. Forholdene var for dårlig ved besøk i 1995 til å kunne finne de. Det ble bygd fire terskler i området med mest muslinger (nedre del) i 1995. I 2010 ble det bekreftet elvemusling på hele strekningen mellom Vatsvatnet og sjøen (Larsen 2010). I området med terskler var bestanden med gamle muslinger kraftig redusert, men det hadde vært god rekruttering i årene etter i samme året (Larsen 2010). I 1990 ble det flyttet noen muslinger fra Åm til Aurdalselva (oppstrøms Vatsvatn), de levde noen år men ble ikke gjenfunnet i 2010. De døde antagelig i 1996 samtidig med en akutt episodisk fiskedød (punktutslipp?) (Larsen 2010). Det er også flyttet muslinger tidligere i vassdraget (Meddelse fra Ø. Vasshaug i 1975, Økland og Økland 1998).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1990
Kartlegginsstatus: Fullstendig inventering
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_235.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Ledje U.P. 1996
År: 1996
Tittel: Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_236.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2010
År: 2010
Tittel: Den nye rapporten BML 2010?
Link:
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 11600002 Vågselva


Beskrivelse:
UniResearch udnersøkte Vågselven med tørrdrakter og snorkel 28.06.2017, det ble imidlertid ingen funn av muslinger. Strekningen sjekket er ca 3km.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Gunnar B. L.2017
År: 2017
Tittel: Undersøkelser av evt. forekomst av elvemusling i vassdrag i Vindafjord
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_716.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 11600003 Blikrabekken


Beskrivelse:
Sjekket av UniResaerch 29.06.2017
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Gunnar B. L.2017
År: 2017
Tittel: Undersøkelser av evt. forekomst av elvemusling i vassdrag i Vindafjord
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_716.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 11600004 Aurdalsåna


Beskrivelse:
Sjekket av UniResaerch 29.06.2017. Tar forbehold om upresist kart.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Gunnar B. L.2017
År: 2017
Tittel: Undersøkelser av evt. forekomst av elvemusling i vassdrag i Vindafjord
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_716.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 11600005 Alvseikjeåna


Beskrivelse:
Sjekket av UniResaerch 29.06.2017.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Gunnar B. L.2017
År: 2017
Tittel: Undersøkelser av evt. forekomst av elvemusling i vassdrag i Vindafjord
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_716.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 11600006 Bekk fra Røyrtjørna


Beskrivelse:
Sjekket av UniResaerch 29.06.2017
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Gunnar B. L.2017
År: 2017
Tittel: Undersøkelser av evt. forekomst av elvemusling i vassdrag i Vindafjord
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_716.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 12010001 Haukås, Åsane


Beskrivelse:
Fra historiske kilder vet vi at det i 1721 var en del åsabuer stevnet til tings for ulovelig perlefiske i Hylkjeelven (Haukåsvassdraget). Kildene ved Statsarkivet i Bergen inneholder også opplysninger som bekrefter forekomsten av elvemusling i Haukåsvassdraget tilbake til slutten av 1600-tallet (Åsabuen nr 4-2003).Skall fra Haukåselva fra 1931 på BM (Ø&Ø1998)

I 2003 ble elva grundig undersøkt. I den øverste delen av hovedvassdraget (sone I) var bestanden så godt som utryddet. Sone II mellom Bruås og Travparken har en lav tetthet av muslinger, men det ble påvist unge individer. I sone III finner en hovedtyngden av dagens bestand, men ingen unge individer ble funnet. En finner også voksne muslinger i øvre del av sone IV, men nedenfor utløpet av en dreneringsgrøft over Haukåsmyren er muslingene borte. Bestanden anslås til å bestå av omlag 400 individer. Se rapport (Hobæk m.fl.2004).

I 2011 ble det påvist muslinglarver på gjellene til ørretyngel under elfiske. (31 % av årsynglene var infiserte) Infeskjonene var lave med 1-5 larver. Ved en innsamling av en større mengde ørreter fra større deler av elva i mai 2011 var prevalensen klart lavere (Kålås 2012).

351 muslinger ble tatt fra gjellene på fisk våren 2012. Høsten 2013/Våren 2014 skal det settes ut muslinger som er dyrket fram på et tidligere oppdrettsanlegg for laksesmolt i Austevoll(Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J.2012).
Det ble i juli 2013 registrert 738 levende elvemuslinger i Haukåselva. Tross for stor miljøbelastning, har det likevel vært rekruttering på gunstige strekninger i vassdraget de siste 10-25 årene. Økningen i antall elvemuslinger fra 271 til 738 registrerte 2002 til 2013, virker stort og faktorer som kan ha påvirket denne forskjellen kan være at undersøkelsen i 2013 var grundigere og utført med bedre erfaring enn i 2002. Unge muslinger som ble påvist i 2013 ville ha vært usynlig i 2002, og resultat av opptelling med vannkikkert gir minimumstall, og noen muslinger vil være nedgravd og har blitt oversett (Bjordal 2014).
Trusler:

Tiltak:
Reduksjon i partikkelbelastning
Reduksjon i tilførsel av næringssalter
Opprensking i elveløpet
Åpne adgang for oppgang av fisk
Lokalisere og fjerne DDT-kilde
Kultivering
Forvaltningsplan
(Hobæk m.fl.2004:40-42).
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1721
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Hobæk, A., Johnsen, G. Raddum, G.& Kålås, S. 2004
År: 2004
Tittel: Elvemusling i Haukåselva. Bestandsstatus, reproduksjon og vannmiljø. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4805-2004
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_254.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Pedersen, T. L. 2004
År: 2004
Tittel: """Kommunen overser giftutslipp"" Artikkel i BT.no 27/10-2004"
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_255.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Hobæk, A. & Harman, C. 2006
År: 2006
Tittel: Miljøgifter I Haukåsvassdraget 2005-2006. NIVA. 5302-2006
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_256.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J. 2012
År: 2012
Tittel: Storskala produksjon av elvemusling(Margaritifera margaritifera) for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_455.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Johannessen, M. H.2003
År: 2003
Tittel: "een Dehl Skiønne Pærle Elver» - om perlefiske og perle-Inspecteur Abraham Nordmand i Bergen stift 1719-1724.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_596.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dunca, E.2014.
År: 2014
Tittel: Growth and chemical analyses of freshwater pearl mussel, Margaritifera margaritifera, shells from Haukåselva river, Norway. Bivalvia Ropport Nr 10.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_597.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Haugen, E.L.2012
År: 2012
Tittel: Millionbeløp skal redde myr i Åsane.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_598.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bjordal, H.2014
År: 2014
Tittel: Elvemuslingen i Haukåselva: I.Negativ bestandsutvikling på elvemusling etter omfattande utbygging langs Haukåselva - 2012. II. Status for elvemusling i Haukåselva - juli 2013. Bergen kommune.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_599.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Nygård, Ø. T., Nabbanja, R., Paulsen, R.N., Alvanopulou, M. & Petersen, S.M.2014
År: 2014
Tittel: Sustainability of the freshwater pearl mussel M. margaritifera and water quality in Haukås River. University of Bergen - BIO300. Autumn 2014.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_600.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Hobæk, A. & Harman, C.2015
År: 2015
Tittel: Miljøgifter i Haukåselva i 2014.NIVA.RAPPORT L.NR. 6785-2015.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_601.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, m.fl. 2017
År: 2017
Tittel: Samlerapport om kultivering og utsetting av elvemusling 2017
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_751.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eilertsen, L., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & G.H. Johnsen 2017
År: 2017
Tittel: Kartlegging av forurensningskilder i fire vassdrag med elvemusling i Hordaland. Forslag til inndeling av risikosoner. Rådgivende Biologer AS, rapport 2438, 37 sider
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_757.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12010002 Nestunelven


Beskrivelse:
Skall datert fra før 1950 på Bergen museum (Økland og Økland 1998). I 2007 ble det foretatt elfiske i vassdraget. Det ble ikke påvist muslinglarver på noen av fiskene. Bestanden av elvemusling er høyst sannsynlig tapt (Kålås 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1950
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Steinar Kålås 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_257.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kambestad m.fl. 1995
År: 1995
Tittel: Vassdragskalking i Hordaland, Rammeplan 1995-2005. FMRO 7-1997.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_258.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Nordåsvannet vannområdeutvalg.2008
År: 2008
Tittel: Nordåsvannet vannområde. Tiltaksanalyse.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_602.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12010003 Sandalselva


Beskrivelse:
Utdødd
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Steinar Kålås 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_257.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kambestad m.fl. 1995
År: 1995
Tittel: Vassdragskalking i Hordaland, Rammeplan 1995-2005. FMRO 7-1997.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_258.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12010004 Storelva ved Elvenes


Beskrivelse:
Utdødd. Mer tekst i rapp. Kålås 2008
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Steinar Kålås 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_257.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kambestad m.fl. 1995
År: 1995
Tittel: Vassdragskalking i Hordaland, Rammeplan 1995-2005. FMRO 7-1997.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_258.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12010005 Tjennmyrbekken


Beskrivelse:
Utdødd. Mer tekst i rapp. Kålås 2008
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Steinar Kålås 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_257.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kambestad m.fl. 1995
År: 1995
Tittel: Vassdragskalking i Hordaland, Rammeplan 1995-2005. FMRO 7-1997.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_258.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, Roald
År: 1975
Tittel: Pers. medd.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Vassdragsid: 12010006 Apeltunelva


Beskrivelse:
Utdødd. Mer tekst i rapp. Kålås 2008, Kålås 2012
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Steinar Kålås 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_257.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Pulg, U., Falck, A. C., Falck, E. & Nielsen, M. B.2009
År: 2009
Tittel: Sjøørret i Apeltunvassdraget. Status og innspill til vassdragets restaurering. Bergens Sportsfiskere. Rapport 1/2009.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_594.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Nordåsvannet vannområdeutvalg.2008
År: 2008
Tittel: Nordåsvannet vannområde. Tiltaksanalyse.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_602.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12010007 Fanaelva


Beskrivelse:
Undersøkt 2007 uten funn av larver på ørret. Kålås 2008.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Steinar Kålås 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_257.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12010008 Arnaelva


Beskrivelse:
Undersøkt 2007 uten funn av larver på ørret. Kålås 2008. Kan ha vært elvemusling i vassdraget (1700-tallet), men den er i såfall trolig tapt for lenge siden (Kålås 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Steinar Kålås 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_257.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12110001 Søreleva


Beskrivelse:
Omtalt av Johan Vibe i 1896. Det er påvist levende muslinger på 1940 og 1950-tallet. Meddelt fra E. Kvalheim i 2003 (Larsen 2005). Siste opplysning fra Søreelve er fra 1976-77 er fra J.P. Madsen (Økland og Økland 1998). Elva ble undersøkt i 2003 med fisk som indikator og det ble gått noen strekninger uten funn (Larsen 2005).>I 2011 ble det samlet inn ungfisk av laks og ørret uten at det ble påvist muslinglarver. Bestanden av elvemusling i vassdraget er høyst sannsynlig tapt (Kålås 2012).

2017
Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Samlerapport over overvåkningsprogrammet som beskriver hendelser, og samlede data fra 1999 - 2015 basert på fisk, vannkvalitet og elvemusling.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1896
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Larsen, B.M. (red.) 2005.
År: 2005
Tittel: Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2003. - NINA Rapport 37: 55 pp.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_260.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Vibe, J.1896
År: 1896
Tittel: Norges land og folk. Topografisk-historisk-statistisk beskrivelse. XII. Søndre Bergenhus Amt
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_595.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Aasentunet. 2007
År: 2007
Tittel: Notisar. Hentet 07.11.2007 fra http://www.aasentunet.no/print.asp?id=5339
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_618.pdf
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Larsen, B.M. 2017.
År: 2017
Tittel: Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_764.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12110002 Etneelva


Beskrivelse:
I Vibe (1896) nevner at der funne elvemusling i Etnaelva. Kambestad (m.fl. 1995) nevner Etneelva som usikker på en liste over muslingelver. Det ble sjekket to stasjoner for larver på gjeller uten funn i 2003 (Larsen 2005). Funn av tomme skall 1/4-2006 av Erik Kvalheim. (Koord Ø328087 N6617966).

I 2003 og 2011 ble det samlet inn ungfisk av laks og ørret uten at det ble påvist muslinglarver. Bestanden av elvemusling i vassdraget er høyst sannsynlig tapt (Kålås 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1896
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Vibe, J. 1895
År: 1895
Tittel: Norges land og folk topografisk-historisk beskrivelse med enkelte vigtigere statistiske data. V. Buskeruds amt. - Jacob Dybwads forlag, Kristiania. 336 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_185.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kambestad m.fl. 1995
År: 1995
Tittel: Vassdragskalking i Hordaland, Rammeplan 1995-2005. FMRO 7-1997.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_258.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. (red.) 2005.
År: 2005
Tittel: Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2003. - NINA Rapport 37: 55 pp.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_260.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Erik Kvalheim
År: 0
Tittel: Pers. medd.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12190001 Åreidvassdraget


Beskrivelse:
Kålås (2008) fant larver på gjellene i 2007. Funn av flere indvid ovenfor brua av Magnus Johan Steinsvåg (Artsobservasjon 466613)

I slutten av juni 2010 ble elva grundig undersøkt, fra sjøen til demningen ved Finnåsvatnet. Det ble påvist 31 levende muslinger fra like ovenfor hovedveisbrua og oppover til neste bru. Alle elvemuslinger i elva ser ut til å leve på et strekke på omlag 250 m. 19 muslinger ble lengdemålt, og de var mellom 38 og 90 mm lange. Dette viser at bestanden ikke er totalt forgubbet, men rekrutteringen ser ut til å være lav. Totalbestanden er trolig mellom 50-75 individer, og tettheten er dermed rundt 0,06 individ pr m2. Elvebunnen var gjennomgående begrodd av alger (Kålås 2012).

Våren 2012 ble det fanget 392 muslingerlarver fra fisk, gjennom elektrofiske i elva. Hensikten er å dyrke fram musling, for deretter sette den ut etter ca. 4 år(Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J.2012).
Trusler:
Noe høyt nitrogeninnhold i elva. Innhold av kalsium noe lavere enn hva som er vanlig for elver med elvemusling.
Lav tetthet av vertsfisk (ørret)
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2007
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Navn: Steinar Kålås 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_257.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J. 2012
År: 2012
Tittel: Storskala produksjon av elvemusling(Margaritifera margaritifera) for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_455.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12220001 Bekk fra Søretjørna


Beskrivelse:
Observasjon av 32 voksne indivder 23/3-2013. Antagelig flere individer da det var is i vassdraget enda ved obs. tidspunkkt. Bjørnar Løkstad, L. Nathalie Jurs (Artsobservasjoner)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 2013-03-23 Funnår: 2013
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 12230001 Kvernavikselvo


Beskrivelse:
Elvemuslingen i bekken ble oppdaget under naturtypekartlegging i Tysnes i mai 2009. I slutten av juni 2010 ble det foretatt en enkel undersøkelse av bekken. På strekningen fra oppstrøms de siste strykene før sjøen og opp til UTM 32V300328-6664889 ble 51 muslinger påvist. Tre av muslingene ble lengdemålt. Disse var 90, 93 og 99 mm lange. Alle muslingene som ble observert var i denne størrelsen. Tettheten på den 200 meter lange strekningen hvor det ble observert elvemusling er estimert til 0,26 individ pr. m2. Reel tetthet kan være 2-3 ganger større. Estimert antall muslinger er 80 til 150 muslinger. Elfiske ble foretatt i april 2011. Tettheten på vertsfisk (ørret) var lav. Av 12 fisker var en infisert med muslinglarver (100 larver). Det ble ikke påvist rekruttering, og bestanden vil dø ut i løpet av få tiår om rekrutteringen ikke kommer igang (Kålås 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12230002 Reisaelva


Beskrivelse:
Audun Inge Fosshagen (Pers medd.) meldte ifra om at det tidligere hadde vært elvemusling i Reisaelva. Det ble derfor i april 2011 foretatt en enkel undersøkelse i anvist del av elva ved posisjon UTM 32V305730 6658067. Ca. 500 m2 av elvebunnen ble undersøkt, men det ble ikke observert elvemusling. Det ble samlet i 25 ørretyngel på samme område, men det ble ikke påvist muslinglarver på noen av dem. En eventuell bestand av elvemusling i Reisaelva ser ut til å være tapt. Lite eller ingen ting om bestanden er kjent (Kålås 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12380001 Ljoneselva


Beskrivelse:
Harald Lura og Steinar Kålås meddelte til Dolmen og Kleiven (1997) at det skal ha vært muslinger i elva. Kålås (2008) var der i 2007 å fisket halve strekket og fikk kun tak i 3 store indvider. De vurderer det til uenget som leveområde for elvemusling nå. Fylkesmannen melder at elva er periodisk tørrlagt (Dolmen og Kleiven 1997). Bestanden er høyst sannsynlig tapt (Kålås 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1997
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Steinar Kålås 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_257.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12380002 Røyrvikelva


Beskrivelse:
I august 2015 kom det inn melding til Norsk Institutt for Naturforsking (NINA) at det var sett elvemusling i Røyrvikelva i Kvam Herad. Elvemuslingen (Margaritifera margaritifera L.) er kategorisert som sårbar (VU) på den norske raudlista (Henriksen & Hilmo 2015). Det står likevel enno dårlegare til med arten utanfor landets grenser, og elvemuslingen er av mange rekna som den mest truga ferskvassmuslingen i verda. Om lag 30 % av elvemuslingbestandar og over halvparten av alle elvemuslingindivid i Europa ligg innanfor Norge sine grenser. Norge har derfor eit spesielt ansvar for elvemuslingen (Larsen 2005). Det er til no kjent førekomst av elvemusling i 13 vassdrag i Hordaland, og status for nesten alle bestandane er at rekrutteringa er svak eller fråverande og dei står i fare for å verte utrydda (Kålås 2012 og seinare funn). For å få meir kunnskap om den nyoppdaga bestanden vart det derfor gjort ei enkel undersøking av Røyrvikelva.(Kålås, S. 2016)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2015
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås, S. 2016
År: 2016
Tittel: Enkel undersøking av elvemusling i Røyrvikelva, Kvam herad
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_760.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 12410001 Hopselva


Beskrivelse:
J. P. Madsen melder om elvemusling i 1976-1977 (Økland og Økland 1998). Åsmund Tysse meddelte i 1996 at elva skal ha en god bestand av elvemusling. Hopselva står som usikker på liste i Kambestad (m.fl.1995). Det ble funnet både muslinglarver og levende musling er i 2007 (Kålås 2008).

I september 2010 ble elva i nedre deler ved sjøen og nær 700 m oppover undersøkt. Det ble påvist elvemusling på ca. 500 m av strekket. Totalt ble det påvist 254 elvemuslinger, men det kan være 5 til 10 ganger flere i elva. Tettheten basert på observasjonene var 0,05 individ pr. m2, men er trolig mellom 0,25-0,5 individ pr. m2. Det ble foretatt lengdemålinger av 66 muslinger. Bestanden består i hovedsak av eldre individ (>100 mm), men innslag av mindre individ (< 50 mm) indikerer rekruttering de siste 10 årene. Den minste muslingen var 44 mm. Ørret er trolig vertsfisk, og tettheten av fisk er trolig tilfredsstillende (Kålås 2012).

Våren 2012 ble det fanget 313 muslinger fra fisk, gjennom elektrofiske i elva. Hensikten er å dyrke fram musling, for deretter sette den ut etter ca. 4 år(Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J.2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1976
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Steinar Kålås 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_257.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kambestad m.fl. 1995
År: 1995
Tittel: Vassdragskalking i Hordaland, Rammeplan 1995-2005. FMRO 7-1997.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_258.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bjart Are Hellen & Steinar Kålås 2007
År: 2007
Tittel: Prøvefiske i Sævellavatnet og vurdering av anadrom fisk og elvemusling i Hopselva i 2007
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_262.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Åsmund Tysse
År: 0
Tittel: Pers.medd.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J. 2012
År: 2012
Tittel: Storskala produksjon av elvemusling(Margaritifera margaritifera) for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_455.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12410002 Fosså


Beskrivelse:
J. P. Madsen melder om elvemusling i 1982 (Økland og Økland 1998). Tom Pedersen sier det er muslinger fra utløp Hatlesteinsvatnet til Fosså (Dolmen og Kleiven 1997). Mail fra Steinar Kålås melder om observasjon av elvemusling i nedre del av elva og et godt stykke oppover. Det ble fisket, men det ble ikke funnnet noen muslinglarver.

I mars 2009 ble det påvist elvemusling på et område oppe i elva (30-50 muslinger) (Halveis mot Hatlesteinsvatnet) og et område rundt den nest nederste brua (et fåtall muslinger). I september 2010 ble det påvist elvemusling (12 stk) mellom de to bruene. Totalt er det observert ca. 50 levende muslinger i elva. Det er bare påvist eldre individ, noe som tyder på forgubbing og en fraværende rekruttering (Kålås 2012).

Våren 2012 ble det fanget 332 muslinger fra fisk fra elva "Fossa", gjennom elektrofiske. Hensikten er å dyrke fram musling, for deretter sette den ut etter ca. 4 år(Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J.2012).
Trusler:
Lite vertsfisk (ørret)?
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1982
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Steinar Kålås
År: 0
Tittel: Pers.medd (email)
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J. 2012
År: 2012
Tittel: Storskala produksjon av elvemusling(Margaritifera margaritifera) for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_455.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12410003 Femangerelva


Beskrivelse:
Det ble fisket i 2007 (9 ørret) med funn av larver på 3 fisker (Kålås 2008).

I september 2010 ble det påvist 6 levende muslinger i elva. En strekning på ca. 400 m ble undersøkt. Tre muslinger ble lengdemålt og disse var 80, 100 og 104 mm lange. De områdene som ikke ble undersøkt ser ikke ut til å være godt egnet for elvemusling, så det er trolig færre enn 50 individer i elva. Estimert bestand er mellom 6 og 20 individ. Om de dypere områdene av elva skal undersøkes kreves det feltarbeid med dykkerdrakt og maske/snorkel (Kålås 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2010
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Steinar Kålås 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_257.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12410004 Sundfjordelva


Beskrivelse:
Elvemuslingen påvist 7. juni 2018. Ved inventering 20. juli vart det observert 76 store elvemuslingar. Lengder 70 - 120 mm. Mykje skjul i elva, så der kan være fleire.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 2018-06-07 Funnår: 2018
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Artskart
År: 0
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett

Vassdragsid: 12420001 Skjelaelva


Beskrivelse:
I 1988 ble det meddelt fra kommunen at det ble funnet en levende musling og en del tomme skall, de mener bestanden har avtatt siden 1975 (Dolmen og Kleiven 1997). Dag Dolmen var der i 1992 og observerte 5-10 elvemuslinger (Dolmen og Kleiven 1997).

Deler av elva ble undersøkt i september 2010. Det ble påvist 240 elvemuslinger i hølen oppstrøms fossen, der den største var 154 mm og minste var 70 mm. Nedstrøms fossen ble det talt 30 muslinger, og lengdene varierte fra 53 til 137 mm. Det anslås at det er mellom 500-1000 muslinger i de nederste 250 metrene av vassdraget. Tettheten på denne strekningen anslås til å være 0,2 individ pr. m2. Det ble ikke påvist rekrutter (<50 mm), og bestanden vil være tapt om ikke forholdene bedrer seg. Elfiske i 2007 og 2010 viste lav tetthet av ungfisk oppstrøms fossen (Kålås 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1988
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12430001 Oselva


Beskrivelse:

Oselva er varig vernet mot kraftutbygging, og inngår i Verneplan I. Det er nevnt ulovlig perlefangst på begynnelse av 1700-tallet i Naturen (Hanssen 1929). Et skall ved Bergen Museem fra 1908 (Økland og Økland 1998). Det ble levert perler fra Oseelva til et av Oslos gullsmedfirmaer i andre halvdel av 1800-tallet (Taranger 1890). Myking (1994) undersøkte elva i 1994 og fant elvemuslinger på flere stasjoner. Det var tilbakegang i hele det undersøkte området, hovedsakelig på 1960 og 1970-tallet (Myking 1994). Fortsatt en stor bestand i nedre del (anadrom strekning). Totalt finnes det elvemusling på 8,7 km (Magerøy 2005). Bestanden ble beregnet til litt i underkanten av 170 000 synlige indvider (Magerøy 2005). Muslingen har forsvunnet i fra Søftelandselva og Haugsdalen (Magerøy 2005).

I 2012 ble det gjort omfattende undersøkelser av vassdraget og det ble påvist elvemusling. Elvestrekningene der elvemusling ble funnet utgjorde ca. 6,9 km til sammen fra utløpet av Røykenesvatnet til sjøen, men det det er bare sammenhengende utbredelse på 3,4 km av dette (fra Spongo til utløpet i sjøen ved Osøyro). Det var gjennomsnittlig tetthet på 4,89 muslinger pr. m2 på strekningen mellom Spongo og Osøyro. Det var en relativt høy andel av muslinger mindre enn 50 mm, og 21 % av individene kan være nedgravd. Legger en dette til grunn vil en få et estimat på nær 365.000 elvemuslinger i Oselva. I tillegg kommer noen hundre individer i Hetlestrømmen og Søftelandselva Selv om estimatet er unøyaktig gir det en bekreftelse på at bestanden fortsatt er stor på anadrom strekning. En ser imidlertid at bestanden har gått kraftig tilbake både i utbredelse og antall i resten av vassdraget.
Den yngste muslingen som ble observert i Oselva i 2012 var 5,5 mm lang og hadde bare to vintersoner i skallet. Det ble funnet 70 individ som var mindre enn 50 mm (13,9 % av totalantallet). 19 % av muslingene som ble undersøkt var under 20 år. Bestanden ligger svært nær kriteriet til det som betegnes som en livskraftig bestand. Det er likevel knyttet noe usikkerhet rundt dette siden rekrutteringen ser ut til å variere mellom år. Ved hjelp av seks kriterier som er viktige for overlevelsen til en populasjon på lang sikt (størrelse, gjennomsnittstetthet, utbredelse, minste musling, andel muslinger mindre enn 20 mm og andel muslinger mindre enn 50 mm), kan en si noe om levedyktigheten og tiltaksbehovet til ulike bestander med elvemusling. Oselva kom ut med 23 av 36 poeng i 2012. Dette var en økning fra 17 poeng i 2004, og Oselva gikk fra kategorien "sårbar" til "levedyktig". Dette indikerer at oppvekstforholdene for elvemuslingen har blitt bedre i Oselva i løpet av 2000-tallet, men tilstanden er ustabil, og kan raskt endre seg i negativ retning igjen om man ikke opprettholder fokuset på tiltakssiden. Se rapport (Larsen m.fl. 2014).

2017
Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Samlerapport over overvåkningsprogrammet som beskriver hendelser, og samlede data fra 1999 - 2015 basert på fisk, vannkvalitet og elvemusling.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1700
Kartlegginsstatus: Overvåkningsprosjekt
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Taranger, A. 1890
År: 1890
Tittel: De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Magerøy, J 2005
År: 2005
Tittel: The freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera L.) in the Oselva River : a population study of a red-listed species. BIBSYS
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Myking, R. 1994
År: 1994
Tittel: Elveperlemusling i Os. - Os kommune. Rapport. 16 s.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Hanssen, O. 1929
År: 1929
Tittel: Ei gamall sak um perlefangst i Oselvi. - Naturen 53: 255-256.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_267.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. (red.) 2007
År: 2007
Tittel: Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2004. – NINA Rapport 254. 47 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_268.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen,B.M., Saksgård, R. & Magerøy, J. 2014
År: 2014
Tittel: Overvåkning av elvemusling i Norge. Årsrapport 2012: Oselva, Hordaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_486.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, m.fl. 2017
År: 2017
Tittel: Samlerapport om kultivering og utsetting av elvemusling 2017
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_751.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eilertsen, L., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & G.H. Johnsen 2017
År: 2017
Tittel: Kartlegging av forurensningskilder i fire vassdrag med elvemusling i Hordaland. Forslag til inndeling av risikosoner. Rådgivende Biologer AS, rapport 2438, 37 sider
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_757.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2017.
År: 2017
Tittel: Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_764.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12430002 Bjørnarvatn


Beskrivelse:
Skallmatriale fra 1954 i Bergen Museum (Økland og Økland 1998). Myking (1994) sier at det var mye musling i vannet og elva før den ble lagt i rør og området ble bebygd. Siste gang observert i 1973-1974. Bestanden er nå utdødd (Myking 1994). Kålås (2008) var der i 2007, eneste området som egnet seg for fisk og musling var et lite område ved utløpet av innsjøen (et par kvm). Det ble ikke funnet fisk (Kålås 2008). Bestanden antas å være utdødd.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1954
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Steinar Kålås 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_257.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Myking, R. 1994
År: 1994
Tittel: Elveperlemusling i Os. - Os kommune. Rapport. 16 s.
Link:
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12430003 Nordelva


Beskrivelse:
Beskrevet i 1985, en bestand på utløpet av Raudlivatnet, av Myking (1994). Bjørn Mejdell Larsen (Larsen m. fl. 2007) fant 4 levende muslinger i mellom Indre og Ytre Raudlivatn.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1985
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Magerøy, J 2005
År: 2005
Tittel: The freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera L.) in the Oselva River : a population study of a red-listed species. BIBSYS
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Myking, R. 1994
År: 1994
Tittel: Elveperlemusling i Os. - Os kommune. Rapport. 16 s.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. (red.) 2007
År: 2007
Tittel: Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2004. – NINA Rapport 254. 47 s
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_268.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12430004 Kvernelva


Beskrivelse:
Krüger nevner i en artikkel i budstikken i 1820 at det fins muslinger i elva i 1817. Baronselva (=Kvernelva) mistet muslingen i 1965 da nederste del ble lagt i rør, tidligere hadde elva eget avløp til fjorden (Myking 1994).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1817
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Myking, R. 1994
År: 1994
Tittel: Elveperlemusling i Os. - Os kommune. Rapport. 16 s.
Link:
Kildetype: Litteratur

Navn: Krüger 1820.
År: 1820
Tittel: Efterretninger om Ous prestegjeld i Søndhordlehn meddelt 1817. – Budstikken nr. 63/64.
Link:
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12430005 Døsjaelva


Beskrivelse:
2015
Det vart talt totalt 81 levande muslingar og fire tomme skal under undersøkinga av Døsjaelva. Vi antar at nokre muslingar kan vere nede i substratet eller skjult av f.eks. plantevegetasjon eller nedfalne tre i elva, og at det kan vere 100 muslingar i elva. Elva er omlag 2 m brei, og tettleiken av musling i området frå nedste til øvste observerte musling vil då vere rundt 0,1 per m2. Frå sjøen og opp til øvste observerte musling er det ca. 2 km elvestrekning, og elva er om lag 3,5 km opp til der den kryssar Ulvenvegen. (Kålås, S. 2015. Undersøking av elvemusling i Døsjaelva, Os kommune. Rådgivende Biologer AS – Notat, 5 sider.)

2016
For å forynge og sikre bestanden i Døsjaelva ble det 3. august 2016 samlet inn 52 elvemusling som ble transportert til elvemuslingstasjonen i Austevoll. Planen er å gi disse muslingene gode miljøforhold i anlegget, slik at de kan formere seg her. De unge muslingene som vokser opp i anlegget kan så settes tilbake i Døsjaelva etter noen år, når de er så robuste at de vil tåle dette. Fremdyrking og genetisk testing av muslingene i anlegg vil gi videre avklaring om vertsart og opphav til elvemuslingene i Døsjaelva(Eilertsen, L., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & G.H. Johnsen 2017. Kartlegging av forurensningskilder i fire vassdrag med elvemusling i Hordaland. Forslag til inndeling av risikosoner. Rådgivende Biologer AS, rapport 2438, 37 sider)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 2015-03-16 Funnår: 2015
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås, S. 2015
År: 2015
Tittel: Undersøking av elvemusling i Døsjaelva, Os kommune. Rådgivende Biologer AS – Notat, 5 sider.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_756.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eilertsen, L., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & G.H. Johnsen 2017
År: 2017
Tittel: Kartlegging av forurensningskilder i fire vassdrag med elvemusling i Hordaland. Forslag til inndeling av risikosoner. Rådgivende Biologer AS, rapport 2438, 37 sider
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_757.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12460001 Fjereidelva


Beskrivelse:
Funn av 3 levende muslinger og 2 tomme skall i august 2006. Elva er demt opp 600-700 meter oppe i vassdraget (av Fjell kommune i 1990), dette har minsket vannføringen drastisk. Veien ble utvidet i 1992, da ble fiskevandring sperret, elvevannet renner igjennom steinfyllingen. Dette ble meddelt i en mail fra Øyvind Vindenes. Kålås (2008) var der og fisket i 2007, men fant ingen muslinglarver på gjellene (29 ørret.).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 2006
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Vindsnes, Øyvind
År: 0
Tittel: E-post
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Vassdragsid: 12530001 Lonelvi


Beskrivelse:
Et skall som ble levert til Økland og Økland (1998) i 1977 av Øyvind Vasshaug. A. Hammer sier at det var hard plukking av skjell i 1980 og bestandstatus usikker, men økende i 1980 (Dolmen og Kleiven 1997). Raddum var der i 2000 og undersøkte på 2 områder og fant 10 gamle muslinger. Bestanden var svært tynn (Raddum 2000).

Lonelvi ble undersøkt i september 2010. På den 100 m lange strekningen ved Stilla i nedre deler av lakseførende strekning, der elva er rundt 30 m bred og 10-100 mm dyp, ble det observert 7 store levende elvemuslinger. På de to strekkene lenger oppe på lakseførende strekning ble det ikke påvist elvemusling (Kålås 2012). 2017
Loneelva hadde tidligere en stor bestand av elvemusling i hovedelva og ulike greiner av vassdraget. I dag er kun ca. 200 individer igjen, fordelt på Svenheimselva og en kort strekning nederst i hovedelva. Det har knapt vært rekruttering på lang tid.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1977
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Raddum, G.G. 2000
År: 2000
Tittel: Elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Lonevassdraget, Osterøy. – Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Bergen 116. 10 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_270.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: NVE 2002
År: 2002
Tittel: Supplering av Verneplan for vassdrag. Høringsdokument. Dokument nr 12 - 2002.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_571.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, m.fl. 2017
År: 2017
Tittel: Samlerapport om kultivering og utsetting av elvemusling 2017
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_751.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eilertsen, L., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & G.H. Johnsen 2017
År: 2017
Tittel: Kartlegging av forurensningskilder i fire vassdrag med elvemusling i Hordaland. Forslag til inndeling av risikosoner. Rådgivende Biologer AS, rapport 2438, 37 sider
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_757.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12530002 Fitjeelven


Beskrivelse:
Anonym person melder at det skal finnes en rest populasjon i utløpselva fra Låstadvatn (Raddum 2000). Raddum (2000) fant ikke levende muslinger eller tomme skall.

Deler av elvestrekningen fra Låstadvatnet og ned til hovedelva ble undersøkt i september 2010, og det ble påvist en gammel levende elvemusling. Det ble også søkt i andre deler av Fitjeelva og elva mot Kleppe, uten at det ble observert musling (Kålås 2012).

2017
Loneelva hadde tidligere en stor bestand av elvemusling i hovedelva og ulike greiner av vassdraget. I dag er kun ca. 200 individer igjen, fordelt på Svenheimselva og en kort strekning nederst i hovedelva. Det har knapt vært rekruttering på lang tid.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1997
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Raddum, G.G. 2000
År: 2000
Tittel: Elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Lonevassdraget, Osterøy. – Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Bergen 116. 10 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_270.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eilertsen, L., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & G.H. Johnsen 2017
År: 2017
Tittel: Kartlegging av forurensningskilder i fire vassdrag med elvemusling i Hordaland. Forslag til inndeling av risikosoner. Rådgivende Biologer AS, rapport 2438, 37 sider
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_757.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12530003 Svenheimsbekken


Beskrivelse:
Livskraftig bestand (Raddum 2000). Registrert forholdsvis mange muslinger på den øvre delen (Raddum 2000). Indvider med ulik størrelse 30-100mm (Raddum 2000).

Svenheimsbekken ble undersøkt september 2010. Det ble påvist levende muslinger 200 m oppover elva, og herfra 700 m oppover. Det ble observert 85 muslinger i elva, men trolig var mange skjult i vegetasjonen og dypere deler av elva. Det ble foretatt lengdemålinger. Den minste muslingen var 63 mm og størstedelen lå mellom 90 og 100 mm. Dette viser manglende rekruttering. Totalt er det estimert at det er 150-250 muslinger i elva (Kålås 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2000
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Raddum, G.G. 2000
År: 2000
Tittel: Elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Lonevassdraget, Osterøy. – Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Bergen 116. 10 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_270.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Johansen Inge
År: 0
Tittel: E-post
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12560001 Mjåtveitselva


Beskrivelse:
Cort Holtermann satte ut muslinger på begynnelse av 1780-tallet (Dolmen og Kleiven 1997). Det ble funnet levende muslinger i ca. 1983, meddelt av A.Dale (Dolmen og Kleiven 1997). I 2007 ble det samlet fisk og det ble funnet muslinglarver på 11 av 33 ørreter (Kålås 2008).

I juni 2010 ble elva undersøkt fra utos til sjø og oppover til Dalevatnet. Det ble ikke påvist levende elvemusling. 130 skall ble plukket opp. Tilstanden til skallene var variabel, noe som tyder på at muslingene har dødd på ulikt tidspunkt. I juni 2006 ble det påvist i overkant av 100 levende individer. Hva tilbakegangen skyldes er uvisst. Under elfiske i 2011 ble det påvist muslinglarver på 9 av 13 ørret. Infeksjonene var lave (1-5 larver pr. fisk). Dette indikerer at det fortsatt finnes musling i vassdraget (Kålås 2012). Tallet på voksne elvemuslinger har gått sterkt tilbbake i perioden 2006-2010.
Trusler:
Avrenning fra jordbruk
Anleggsarbeid
Tiltak:
Les rapport (Kålås & Johnsen 2012).
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1780
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Geografisk avgrensning

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Steinar Kålås 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_257.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Hegland, S.J.2002.
År: 2002
Tittel: Naturtypar i Meland kommune rapport med verdisetting av biologisk mangfald.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_603.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. & Johnsen, G.H.2012.
År: 2012
Tittel: Utbygging av Mjåtveitmarka og elvemuslingen i Mjåtveitvassdraget. Rådgivende Biologer AS 1542.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_604.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, m.fl. 2017
År: 2017
Tittel: Samlerapport om kultivering og utsetting av elvemusling 2017
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_751.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12560002 Fosselva


Beskrivelse:
Fangst av 32 ørret i 2007 uten funn av larver. Kålås 2008. Arnt Brakstad melder at det skal ha vært sett skall i 2006. Undersøkelsen fra 2007 tyder på at bestanden er tapt (Kålås 2012).
Trusler:

Tiltak:
Her bør det sjekkes nærmere.
Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Steinar Kålås 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_257.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Brakstad, Arnt
År: 0
Tittel: Pers. Medd.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 12600001 Villangerelva


Beskrivelse:
Tips fra en person. (Kålås 2008). Det ble funnet masse marine skjell. Antatt forveklsing.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Steinar Kålås 2008
År: 2008
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_257.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14010001 Nyttingnes


Beskrivelse:
Påvist i 1965. J. Wivegh mottok skall fra elva. Økland & Økland 1998.

Det vart gjennomført ei synfaring med undersøking av bestanden av elvemusling i Nyttingneselva 7. juli 2003 (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, ved Bård Ottesen). Synfaringa vart gjennomført i samband med planar om steinsetting i delar av elva. Bestanden av elvemusling er etter det vi kjenner til ikkje tidlegare undersøkt, og det vart difor gjort ei enkel kartlegging av bestanden. Notat/rapport finn ein under mappa Kilder. Nyttingnesvatnet og innlaupsbekkar til Nyttingnesvatnet er ikkje undersøkt. Det bør gjerast ei full kartlegging av vassdraget (inventering). Bestanden av elvemusling i Nyttingneselva synast å vere livskraftig med høg tettleik og relativt god rekruttering. Bestanden er likevel sårbar på grunn av kort produktiv elvestrekning og låg populasjonsstorleik. Nyttingneselva vert etter verdivurderingsmodellen til Larsen & Hartvigsen (1999) klassifisert som ei elv med "meget høy" verneverdi som leveområde for elvemusling (klasse III). Nyttingneselva er ein av svært få registrerte lokalitetar i Sogn og Fjordane. Populasjonen i Nyttingneselva har difor stor verneverdi sett i høve til kjent utbreiing av elvemusling i fylket. Rådgivende Biologer samla yngel i byrjinga av mai 2007 for å sjekke om det er elvemuslinglarver (glochidier) på fiskegjeller. Rapport føreligg ikkje enno (18.06.2007). Førebels info per e-post frå Steinar Kålås (RB): "Det vart funne glochidier på gjeller til fisk frå både Maurstad og Nyttingnes, på aure begge stader. Prevalensen var rett nok låg, men så høg at ein fangst på over ti fisk gav sikker påvising av elvemusling.".
Fra Kålås, S. og Overvoll, O. 2007: Det vart samla inn fisk i elva frå Nyttingsnesvatnet (UTM 32V 0297942-6834510) 3. mai 2007. Det var låg vassføring og lette tilhøve for innsamling av fisk, men tettleiken var låg og etter å ha fiska over nedre halvdel av elva ein gang hadde vi berre samla inn 12 årsyngel av aure. Berre på ein av fiskane fann vi glochidier, og denne hadde 80 glochidier på gjellene. Under elektrofisket såg vi store mengder elvemusling på elvebotnen. Surleiken var pH 7, kalsiuminnhaldet var 3,2 mg/l, syrenoytraliserande kapasitet var 129 ƒÊekv/l og alkaliteten var 0,12 ƒÊekv/l i ei vassprove teken 13. mai 2007. Vasskvaliteten med omsyn pa forsuring er dermed svart god i elva.

Elfiske med sjekk av glochidielarver i 2011 med funn. (Kålås & Larsen 2012).

2016
Det er i 2016 utarbeida ein oppdatert status for bestanden av elvemusling i Nyttingneselva i Flora kommune, på oppdrag frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Undersøkinga vart gjennomført etter same metodar som vart nytta ved førre undersøkinga i 2003 (Ottesen 2004).Vi fann ein reduksjon i talet på elvemusling til om lag 60 % av det som vart funne i 2003. På nokre område var tettleiken på same nivå som i 2003, medan reduksjonen var stor på andre område. Den lange tørkeperioden forsommaren 2016 kan vere noko av grunnen til dette. Området som var mest påverka av tørken var eit av områda med mest musling i 2003, medan her var få levande att og mange tommeskal i 2016.

2016
I elva vart det observert små elvemuslingar, både eittåringar og nokre som kunne vere mellom fire og åtte år. Dette viser at det har vore vellukka rekruttering dei siste åra. Nokre svært unge var døde, noko som kan skuldast uttørking, og det kan vere at tørkeperioden sommaren 2016 kan har gjort innhogg i dei unge muslingane som har komme til dei siste åra.

2017
Prøvar frå elvemusling frå Nyttingneselva i Flora vart samla inn 16. september 2017. Det var pent vær, vasstemperaturen var 14,5 °C og vassføringa var middels høg. Det vart samla inn prøvar frå 62 elvemuslingar (figur 1 & figur 4), som var frå 72 til 123 mm lange. Elvestrekninga med elvemusling er kort, berre nokre hundre meter, men muslingar vart likevel samla inn frå ei strekning i nedre del og ei strekning i øvre del av utbreiinga, dette for å vere sikker på at heile den genetiske variasjonen i bestanden er representert i dei innsamla prøvane. Desse muslingane utgjer ein referanse frå ei elv med ein talrik bestand. Tanken er å avklare om desse kan skiljast frå dei få prøvane tekne i dei andre elvane, spesielt då prøvar frå musling frå Redalselva, som kanskje kan ha sitt opphav frå Nyttingneselva
Trusler:
Ser ein på forholda i og kring Nyttingneselva så er dei øvre områda stadvis sterkt påverka av beiting og tråkk frå storfe. Elvebotn vert rota opp og elvesida rasar ut på grunn av beiting og tråkk. Dette er truleg ei viktig årsak til at tettleiken av muslingar på denne strekninga er lågare enn på strekninga lenger nede, der det ikkje går beitedyr. Den beitepåverka delen utgjer om lag halvparten av elvestrekninga med elvemusling nedanfor fossen.
Tiltak:
Tiltak for å betre forholda for elvemusling på den øvre elvestrekninga opp til fossen kan vere: 1) Redusere/hindre dyretråkk og beiting i sjølve elvelaupet 2) Etablere kantvegetasjon 3) Betre oppvekstområde og gyteforholda for fisk Eit alternativ til steinsetjing av elvebotn og elvebredde pga. dyretråkk kan vere å redusere beitepresset langs elvekanten. For å redusere eventuelt hindre dyretråkk kan det til dømes setjast opp hindringar/stengsle for å halde dyra unna sjølve elvelaupet og elvekanten. Det kan lagast til opningar som fungerer som vadestadar/kryssingspunkt og drikkestasjonar, slik at ein ikkje reduserer områdets verdi som beite. Ved å hindre dyretråkk langs elvekanten vil ein og kunne etablere ny kantvegetasjon (busker og tre) som er med på å stabilisere og halde på jordsmonnet. Etablering av kantvegetasjon vil samtidig gi ly og skjulestadar for fisk. Kantvegetasjon vil og gi høgare produksjon av næringsdyr i elva og betre forholda for fisk. Vadestadar/kryssingspunkt kan eventuelt steinsetjast for å redusere erosjon og utrasing. Tiltak for å redusere/hindre dyretråkk kan med fordel utførast på heile den beitepåverka strekninga nedanfor fossen.
Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Tett
Kvalitet: God naturtilstand
Trusselgrad: Sårbar
Trusselfaktor: Annen forurensing
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1965
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Ottesen, B. 2004
År: 2004
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Nyttingneselva i Flora kommune. Undersøking av bestand sumaren 2003 i samband med planar om steinsetting i delar av elva.FMSF - notat, ref:03/539-3/431.1/BOT
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_109.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Kålås, S. & B. M. Larsen. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Sogn & Fjordane 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1493, 36 sider, ISBN 978-82-7658-881-1
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_360.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gaarder, G. 2009
År: 2009
Tittel: Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_616.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2017
År: 2017
Tittel: Status for elvemuslingen i Nyttingneselva 2016. Rådgivende Biologer AS, rapport 2366, 27 sider
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_755.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2017
År: 2017
Tittel: Innsamling av genetisk materiale frå elvemusling i Nyttingneselva, Redalselva og Maurstadelva, Sogn & Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_759.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2016
År: 2016
Tittel: Synfaring av eit utval elvemuslingbestandar i juni 2016 – og oppsummert kunnskapsstatus for elvemusling i Sogn & Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_761.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Navn: Gaarder, G. 2009
År: 2009
Tittel: Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_616.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14010002 Bekk frå Kvalstadvatnet på Svanøy


Beskrivelse:
Skjell av elvemusling er funne på Svanøy av R. Langåker (12.10.92). Rådgivende Biologer samla yngel i byrjinga av mai 2007 for å sjekke om det er elvemuslinglarver (glochidier) på fiskegjeller. Rapport føreligg ikkje enno (18.06.2007). Førebels info per e-post frå Steinar Kålås (RB): "På gjeller til fisk frå elva som renn ut ved Kalstad på Svanøy fann vi ingen glochidier. Elva var kort og smal, og ingen vaksne elvemuslingar vart observert. Det som gjer underøkinga her usikker er at det var svært lite aure i elva. Eg brukte to timar på å fange 15 individ, og sannsynlegvis var berre fem av desse eittåringar (som er dei ein bør undersøke når ein er på jakt etter glochidier)".
Oppdatering: Fra Kålås, S. og Overvoll, O. 2007: Elva som renn frå Kvalstadvatnet og ut i sjøen (UTM 32V 0292513-6822361) er 1-2 m brei og renn gjennom eit myrområde og to korte strykstrekningar. Det eine stryket som ligg ca 100 m frå sjøen er vandringshinder for fisk. Store deler av elvestrekninga har mudderbotn, men det er også lengre parti med sand og grusbotn. Det meste av elvestrekninga ligg innanfor inngjerdinga til Norsk Hjortesenter. Det vart samla inn fisk i elva frå elva 13. mai 2007. Vasstemperaturen var 15,7 ºC. Det var rolig straum og lett å fiske, men tettleiken av fisk var svært låg. Heile elvestrekninga (omlag 300 m2) vart overfiska to gonger, men fangsten var likevel ikkje større enn 15 aure, av desse var 4 eldre enn årsyngel. Det vart også observert ål, stingsild og rumpetroll (larver av frosk eller padde) i elva. Det vart ikkje funne glochidielarver på nokon gjellene til fisken (vedleggstabell 1). Heile elvebotnen vart også sett over, med det var ikkje observert levande elvemusling eller skall av elvemusling. Vasskvaliteten med omsyn på forsuring ser ut til å vere god basert på den vassprøva vi tok i elva 13. mai 2007.

Vurderes til sjekket, men ikke funn. (Kålås & Larsen 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet: Middels naturtilstand
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 0
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. & B. M. Larsen. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Sogn & Fjordane 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1493, 36 sider, ISBN 978-82-7658-881-1
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_360.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gaarder, G. 2009
År: 2009
Tittel: Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_616.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gaarder, G. 2009
År: 2009
Tittel: Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_616.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14010003 Ausevikelva


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll. Uavklart
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gaarder, G. 2009
År: 2009
Tittel: Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_616.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14010004 Bekk til pollen


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll. Uavklart.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gaarder, G. 2009
År: 2009
Tittel: Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_616.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14010005 Bekk til Ytre Stavøyvågen


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll. Uavklart
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gaarder, G. 2009
År: 2009
Tittel: Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_616.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14010006 Elv fra Storevatnet


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll. Uavklart.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gaarder, G. 2009
År: 2009
Tittel: Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_616.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14010007 Store Høydalselva


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gaarder, G. 2009
År: 2009
Tittel: Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_616.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14010009 Litla Høydalselva


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gaarder, G. 2009
År: 2009
Tittel: Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_616.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14010011 Pollavikelva


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll. Uavklart.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gaarder, G. 2009
År: 2009
Tittel: Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_616.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14010012 Sandvika


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gaarder, G. 2009
År: 2009
Tittel: Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_616.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gaarder, G. 2009
År: 2009
Tittel: Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_616.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14010013 Standalselva


Beskrivelse:
Både innløp og utløp. Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gaarder, G. 2009
År: 2009
Tittel: Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_616.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14010014 Storelva


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll. Vandringshinder etter 200 meter. (stemme)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gaarder, G. 2009
År: 2009
Tittel: Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_616.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14010015 Utløp Storøyvatnet


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll. Uavklart. 10 meter anadromstrekning. Lite vassdrag, kanskje tørr i perioder.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gaarder, G. 2009
År: 2009
Tittel: Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_616.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14280001 Bekk Ytre Floknesvågen


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll. Vandingshinder 50m fra sjøen, lite sannsynlig muslinglokalitet. Ikke funn av årsyngel av fisk. Uavklart.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2007
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14280002 Vågelva


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll. Ikke funn av årsyngel av fisk. Uavklart.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2007
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14300001 Fotlandselva


Beskrivelse:
Ukjent plassering. Uviss forekomst. Problemer med silosaft er nevnt. Dolmen & Kleiven 1997.
Det er gjort forsøk på å finne Fotlandselva i Gaular kommune uten hell. Kartblad 1217 er nevnt. Dette kartbladet sammenfaller med Gaular kommune. Vi har foreløpig ikke kunne gjenfunnet spørreskjemaet i fra Gaular kommune. Jfr. Dolmen & Kleiven 1997. Så registreringen er fortsatt et mysterium og mangler kartobjekt.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus:
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14330001 Redalselva


Beskrivelse:
Opplysningar om at det tidlegare var elvemusling i Redalselva. Tips frå eldre kar (frå Nyttingnes). Han hadde sjølv sett elvemusling ca. 100 m vest for brua i Redalen. Ein del inngrep i elva i nyare tid. Rådgivende Biologer samla yngel i byrjinga av mai 2007 for å sjekke om det er elvemuslinglarver (glochidier) på fiskegjeller. Rapport føreligg ikkje enno (18.06.2007). Førebels info per e-post frå Steinar Kålås (RB): "I Redalselva fann vi ikkje glochidier på 28 undersøkte laks, men på tre av femten aure. Vi observerete ingen vaksne muslingar verken i Redalselva eller i Ervikelva, men observasjonstilhøva var heller ikkje gode, og det vart ikkje brukt mykje tid til observasjonar."
Oppdatering: Fra Kålås, S. og Overvoll, O. 2007: Redalselva (UTM 32V 0313812-6822184) ligg på nordsida av Fordefjorden i Naustdal kommune, renn vestover og munnar ut i Liavika. Elva ligg i ei gryte med bratte fjellskraningar rundt, og nedbørfeltet er lite, berre 11,7 km2. Laks- og sjøaureforande strekning av vassdraget, fra sjøen og til elva byrjar stiga bratt oppover, er omlag 3,5 km. På denne elvestrekninga ligg det to små innsjoar, Liavatnet (13 moh) og Dalevatnet (25 moh), som utgjer i underkant av 1 km vassdragslengd. Lengda på elva er dermed 2,7 km, den er i snitt 7 meter brei. Det vart utført ungfiskteljing i elva hausten 2000, og tettleiken av ungfisk vart da berekna vere om lag 40 aure og 10 laks per 100 m2 (Hellen mfl 2001). Vi samla inn ungfisk i vassdraget 3. mai 2007 på strekninga fra siste svingen for sjøen og opp til like forbi hovudvegbrua. Elvebotnen på denne strekninga hadde substrat av grus stein og sand og var sterkt grodd. Elva ser ut til a vere næringsrik, truleg grunna tilførsler fra landbruk. Tettleiken av ungfisk sag ut til å vere høg, og vi samla inn 15 årsyngel av aure og 28 årsyngel av laks. Dersom dette er representativt for tettleiken av fisk i elva har laks vorte den dominerande arten i vassdraget, og dette er ei endring sidan 2000. Vi såg mykje fiskeyngel av årets årgang i elva. Det var mykje ål a sjå i elva, og også mykje glasål som nyleg hadde vandra opp fra havet. Vi fann glochidielarver pa tre av aurane. Dette gjev ein prevalens pa 20%. Infeksjonane var låge. Den sterkast infiserte auren hadde tre glochidielarver på gjellene. Ingen av laksane hadde glochidielarver pa gjellene. Surleiken var pH 6,4, kalsiuminnhaldet var 0,83 mg/l, syrenøytraliserande kapasitet var 32 mikro-ekv/l og alkaliteten var 0,03 mmol/l da vi undersøkte elva 3. mai 2007. Elva ser dermed ikkje ut til å vere så sur at vasskvaliteten er skadeleg for elvemuslingen.

Undersøkt i 2010, se Kålås & Larsen 2012.

2017
Utfra den genetiske profilen til elvemuslingen fra Redalselva er det meget usannsynlig at individene har opphav i utsettinger fra Nyttingneselva, eller fra Maurstadelva. Dette støttes av at vi blant de seks individene analysert fra Redalselva observerte flere ulike alleler (genvarianter) i flere ulike genetiske markører som ikke fantes blant 62 individer fra Nyttingneselva og at den genetiske variasjonen i Nyttingneselva var betydelig lavere enn i Redalselva og Maurstadelva. Dersom individene fra Redalselva hadde blitt satt ut fra Nyttingneselva hadde vi ikke forventet å observere alleler i de få individene som ble undersøkt fra Redalselva som ikke fantes blant de relativt mange individene undersøkt fra Nyttingneselva. Vi konkluderer med at elvemuslingene fra Redalselva, Maurstadelva og Nyttingneselva fremstår som tre adskilte populasjoner. Elvemuslingen i Redalselva ser ikkje ut til å rekruttere. Muslingane vi finn i elva er gamle og vil truleg vere borte i løpet av eit tiår eller to. Årsaka til manglande rekruttering kan vere at muslingane er introduserte til eit miljø der dei ikkje trivest. Om dei er naturleg innvandra i elva kan miljøet no vere ugunstig. Vatnet er kalkfattig, og har tidlegare truleg vore litt surt (Kålås & Larsen 2010), og kalking av vassdraget kan vere påkravd for å betre miljøet til elvemuslingen. Det er også intensivt landbruk i Redalsgrend, som i periodar kan tilføre mykje næringsstoff til elva. Tiltak i landbruk der gardbrukarar får økonomisk kompensasjon for dei kostnadane det medfører å redusere påverknaden frå landbruket på vassdragsmiljøet er forsøkt i Hordaland (Kålås mfl. 2016). Dette kan vere eit tiltak å prøve også og Sogn & Fjordane der landbruk er venta å påverke bestandar av truga artar på ein negativ måte.

2016
Først bør ein likevel avklare om bestanden er naturleg rekruttert. Forvaltninga bør så ta standpunkt til om tiltak for elvemusling i dette vassdraget skal prioriterast basert på opphavet til bestanden og talet på gjenlevande individ.

2017
Tilgjengelege delar av elvebotnen til Redalselva frå sjøen og opp til Liavatnet vart 17. september 2017 undersøkt, først to gonger gjennom vasskikkert, så to gonger ved snorkling gjennom dykkarmaske. Det var pent, stille vær og vasstemperaturen var 9 °C. Store delar av elvebotnen var dekka av eit vegetasjonslag, og det var vanskeleg å søke etter musling i elva. I løpet av seks timars innsats vart seks elvemusingar funne. Alle vart funne på eit lite område ca. 300 m oppover elva frå sjøen (UTM 32 V 313713 6822251). Alle var store, svært slitne i skala og truleg svært gamle (figur 1, figur 4). Eit tomt skal vart også funne i same området, medan eit anna tomt skal vart funne lenger oppe, i ein høl oppom hovudvegen. Den kortaste muslingen var 116 mm lang, den lengste 141 mm. Etter prøvetaking vart dei lagt ut samla der dei vart funne.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Ukjent
Trusselfaktor: Ukjent
Bestandsendring: Avtatt
Endring i tid:
Tetthet før endring: Tett
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 0
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. & B. M. Larsen. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Sogn & Fjordane 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1493, 36 sider, ISBN 978-82-7658-881-1
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_360.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Karlsson, S. 2017
År: 2017
Tittel: Opphavet til elvemuslingbestanden i Redalselva
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_758.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2017
År: 2017
Tittel: Innsamling av genetisk materiale frå elvemusling i Nyttingneselva, Redalselva og Maurstadelva, Sogn & Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_759.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2016
År: 2016
Tittel: Synfaring av eit utval elvemuslingbestandar i juni 2016 – og oppsummert kunnskapsstatus for elvemusling i Sogn & Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_761.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Vassdragsid: 14380001 Blålidelva


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll. Låg tetthet av årsyngel. Uavklart.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 2007
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14380002 Bortnaelva


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14380003 Dalelva i Dalsbotnen


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 0
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14380004 Førdselva, Bremagnerlandet


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14390001 Maurstadelva


Beskrivelse:
Ved innsamling av vannprøver og roteprøver i Maurstadelva i 1989, på et relativt lite område ved Maurstad bro, observerte Gøsta Hagenlund ved Fylkesmannens miljøvernavdeling, flere elvemuslinger. Kjelde FMSF v Gøsta Hagenlund. Elva vart undersøkt av Rådgivende Biologer i 2005/2006. Rapport 838, 2006. Maurstad kraftverk, Vågsøy kommune. Konsekvensutgreiing. Status: Kraftig tilbakegang. Fåtallig eldre bestand, bestandens status er usikker. Rådgivende Biologer samla yngel i byrjinga av mai 2007 for å sjekke om det er elvemuslinglarver (glochidier) på fiskegjeller. Rapport føreligg ikkje enno (18.06.2007). Førebels info per e-post frå Steinar Kålås (RB): "Det vart funne glochidier på gjeller til fisk frå både Maurstad og Nyttingnes, på aure begge stader. Prevalensen var rett nok låg, men så høg at ein fangst på over ti fisk gav sikker påvising av elvemusling."
Oppdatering: Fra Kålås, S. og Overvoll, O. 2007: Det vart samla inn fisk i Maurstadelva (32V 0314198-6872828) 4. mai 2007. Vassføringa var høg pa grunn av smelting, og det var vanskelig å fange årsyngel av aure med elektrisk fiskeapparat. Omlag 1000 m2 elveareal fra riksvegbrua og oppover vart overfiska, og av dei elleve innsamla aurane viste det seg at ni var årsyngel og to var eittåringar. Ein av eittåringane var infisert med fire glochidielarver. Ei enkel undersøking av elvemuslingen i Maustadelva vart utført i februar 2006 (Kålås mfl. 2006). Det vart da observert fire store elvemuslingar i elva etter fleire timars innsats med vasskikkert. Det vart også funne glochidier pa gjellene til 11 % av 62 ein- og tosomrig aure som vart samla inn ulike stader i elva.
1. juni 2007 var pH i elva 6,4, syrenoytraliserande kapasitet var 34 micro-ekv/l og alkaliteten var 0,03 mmol/l . Surleiken (pH) var ved målinga over grensa for det som er nødvendig for at elvemusling skal reprodusere. Det er no relativt lite landbruksaktivitetar langs elva. Det er ogsa fin kantvegetasjon langs delar av elvestrekninga. Vi ser ingen klare arsaker til at elvemuslingen ikkje skulle reprodusere i vassdraget, men forsuring og overgjødsling kan ha vore arsaker som tidlegare har oydelagt rekrutteringa i elva.

Elva ble også besøkt i 2010. Fortsatt dårlig tilstand. Bestand beregnet til 20 individ. (Kålås & Larsen 2012).

2017
Det vart søkt etter elvemusling i Maurstadelva 18. september 2017. Det var skya, stille vær, ca. 17 °C i lufta og 12,7 °C i elvevatnet. Det vart søkt ved at elvebotnen vart observert gjennom vasskikkert frå hovudvegbrua nede og oppover til elva begynner å verte brattare og striare med grovare botn (UTM 32 V 314748 6873184). I tillegg vart eit lite område langt oppe i elva undersøkt (UTM 32 V 315511 6873652), like oppstraums innløp frå Tverrelva, sidan det her vart observert ein musling ved undersøkinga i 2006 (Johnsen mfl. 2005). Totalt vart ni elvemuslingar funne etter søk i vel sju timar av tre personar. Fem elvemusling vart funne på elvestrekninga frå ca. 100 til ca. 200 m oppstraums hovudvegen, tre vart funne på strekninga frå Maurstad gamle bru og ca. 100 m oppover, medan den siste vart funne like oppstraums samløp med Tverrelva. Muslingane var frå 106 til 140 mm lange (figur 1). Dei fleste hadde kraftig slitasje på umbo, og er truleg gamle. Etter prøvetaking vart muslingane lagt ut samla ca. 160 m oppstraums hovudvegbrua på Maurstad (UTM 32 V 314187 6872803). Takk til Staffan Hjohlman (Sogn & Fjordane fylkeskommune) og Eli Mundhjeld (Statens vegvesen) som deltok under søket etter elvemusling i Maurstadelva (figur 2)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring: Avtatt
Endring i tid: 1980-90
Tetthet før endring: Ukjent
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1989
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås, S., Moe, B. og Johnsen, G.H. 2005
År: 2005
Tittel: Maurstad kraftverk, Vågsøy kommune - Konsekvensutgreiing. Rådgivede biologer rapport 838 - 2005
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_110.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2006
År: 2006
Tittel: Undersøking av elvemusling (Margaritifera margaritfera) i Maurstadelva.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_274.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. & B. M. Larsen. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Sogn & Fjordane 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1493, 36 sider, ISBN 978-82-7658-881-1
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_360.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2017
År: 2017
Tittel: Innsamling av genetisk materiale frå elvemusling i Nyttingneselva, Redalselva og Maurstadelva, Sogn & Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_759.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14390002 Refvikelva


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll. Såg ut til å være næringsrik.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14390003 Rimstadelva


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14410001 Storelva


Beskrivelse:
Ervikelva, Dalbøvassdraget J. F. Willgohs, nevner at det er funnet elvemulsing "i den elven som fører ned til Ervikvatnet" i 1953. Muslingene som ble funnet var på opptil 120-130mm og stod i den nedre delen av leven omtrent i nivå med vatnet.Skall ved BM fra 1954 (Økland & Økland 1998).Tidlegare registrert elvemusling i innløpselv til Ervikvatnet. Kjelde FMSF v Johannes Anonby.Merknad: Storelva; uviss fortsatt forekomst. Ervikvatnet senka 1981. S. Refvik.

Rådgivende Biologer samla yngel i byrjinga av mai 2007 for å sjekke om det er elvemuslinglarver (glochidier) på fiskegjeller. Rapport føreligg ikkje enno (18.06.2007).

Førebels info per e-post frå Steinar Kålås (RB): "Det vart påvist glochidie på ein av sju laks vi fanga i utløpet av Ervikvatnet. I innløpet av Ervikvatnet fann vi ingen glochidier ved undersøking av 32 laks.

Vi observerete ingen vaksne muslingar verken i Redalselva eller i Ervikelva, men observasjonstilhøva var heller ikkje gode, og det vart ikkje brukt mykje tid til observasjonar. For Ervikelva sin del (og for andre lokalitetar) kan det vere snakk om gamle individ av elvemusling som framleis reproduserer. Elva ser ikkje gunstig ut for elvemusling etter senkinga av vatnet."

Elva var besøkt sept. 2010. Det ble funnet muslinger både i Storelva og i Erviksvatnet. (Kålås & Larsen 2012)

2016
Målet med synfaringa sommaren 2016 var å vurdere om elva var eigna som lokalitet for elvemusling og vurdere moglege tiltak for å få bestanden til å verte sjølvrekrutterande. Det vart også samla inn vel 60 individ av elvemusling som vart tekne med til muslingstasjonen i Austevoll

2017
I 2017 ble det laget et notat som handterer ulike problemstillinger og faktorer som kan gjennopprettes. Målet er å lage en handlingsplan for som fordrer rekruttering i bestanden.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet: Dårlig naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring: Avtatt
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår: 1953
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Johannes Anonby
År: 2006
Tittel: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Link:
Kildetype: Annet

Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Økland & Økland 1998
År: 1998
Tittel: Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA.
Link:
Kildetype: Vitenskaplige samlinger

Navn: Anonby, J.E. 1984
År: 1984
Tittel: Ervikvatn i Selje - Økologiske virkninger av permanent vannstandssenking. NLH, hovedoppgave.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_275.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Willgohs, J.F. 1954
År: 1954
Tittel: Elveperlemusling (Margaritana margaritifera) funnet ytterst på Stadt. - Fauna 7: 94.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_276.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B. M. 2011
År: 2011
Tittel: Elvemuslingen i Dalsbøvassdraget - status per april 2010
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_277.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. & B. M. Larsen. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Sogn & Fjordane 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1493, 36 sider, ISBN 978-82-7658-881-1
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_360.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2002
År: 2002
Tittel: Biologisk mangfold i Selje kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2002-2. 1-35.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_617.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. & Kålås, S. 2011
År: 2011
Tittel: Kartlegging av elvemusling og foreslåtte tiltak for å opprettholde bestanden i Dalsbøvassdraget, Sogn og Fjordane. NINA Minirapport 319. 24s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_441.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2016
År: 2016
Tittel: Synfaring av eit utval elvemuslingbestandar i juni 2016 – og oppsummert kunnskapsstatus for elvemusling i Sogn & Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_761.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Navn: Kålås, S. 2017
År: 2017
Tittel: Undersøkingar og tiltak i Dalsbøvassdraget i 2017 med tanke på å rehabilitere bestanden av elvemusling i vassdraget
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_762.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14410002 Hamreelva


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14430002 Kjølsdalselva


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 på høg vassføring av Kålås, S & O. Overvoll.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 14430003 Stårheimselva


Beskrivelse:
Ikke tidligere påvist. Sjekket i 2007 av Kålås, S & O. Overvoll. Uavklart.
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Ubekrefted
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Kålås S. og Overvoll, O. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_142.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 15020001 Osenvassdraget


Beskrivelse:
Kartlegging 2009 (Sandaas & Enerud)
Utbredelse
Fra innsjø (se kartet) som ligger oppstrøms øvre stasjon til havet (nedre stasjon).
Tetthet
Øvre stasjon 59 muslinger på 15 minutter; tilsvarer xx/m2 og nedre stasjon 107 muslinger på 15 minutter; tilsvarer 1,9/m2.
Bestandsstørrelse
Strekningen mellom stasjonene synes å være hurtigrennende og mindre egnet for muslinger enn stasjonsområdene. Stor bestand, men rekruttering usikker.
Rekruttering
Øvre stasjon ble undersøkt ved graving og små muslinger ble ikke sett. På nedre stasjon ble små muslinger heller ikke sett. Rekrutteringen ser ut til være fraværende.
Miljø/vannkvalitet
Det generelle inntrykket av vannkvalitet, substrat og lokaliteten som muslingbiotop var positivt. Svært tette bestander av tusenblad Myriophyllum alterniflora og til dels elvemose Fontinalis dekker de beste muslingpartiene og gjør tellinger vanskelig.
Samlet vurdering
Lokaliteten har en bestand av elvemusling med høy verneverdi. Det er tvilsomt om bestanden id ag har rekruttering og i alle fall ikke god nok til å være livskraftig på sikt.
Tidligere registrering
Elvemusling registrert, men status ukjent. Ove Eide har funnet tomme skall mellom Osvatnet og sjøen på midten av nittitallet etter storflom.

Musling er også påvist i Storelva som er en del av Osenvassdraget, mellom Osvatnet og Fosterlågen. Tettheten med musling ligger mellom 1-2 pr.m2. Rekrutteringen er vurdert som "usikker". Sagelva lenger oppe i vassdraget ble også undersøkt, men det ble ikke påvist musling (Sandaas 2013).
Trusler:
Antar at landbruksvirksomhet rundt vassdraget tidligere har påvirket vannkvalitet og substrat negativt (Sandaas & Enerud 2009).
Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: God
Kvalitet: God naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 2009-08-03 Funnår: 2009
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Ingen behov

Bilder:


Kilder:


Navn: Arnkværn, G. & Sandnes, O.K. 2007
År: 2007
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Lenavassdraget, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_137.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2009
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_135.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Connor, A. 2004
År: 2004
Tittel: Kartlegging og verdisetting av viktige naturtyper for biologisk mangfold i Molde kommune. Master 2004 NLH.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_279.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2013
År: 2013
Tittel: Utbredelse og bestandstatus for Elvemusling(Margaritifera margaritifera) i Møre og Romsdal 2013. Naturfaglige konsulenttjenester.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_453.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014
År: 2014
Tittel: Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_488.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2011
År: 2011
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_435.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K.2009
År: 2009
Tittel: Epost til BML om funn av glochidier på gjeller av laks.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_611.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Vassdragsid: 15020002 Oppdølsvassdraget/Skallelva


Beskrivelse:
Kartlegging 2009 (Sandaas & Enerud)
Undersøkt på 2 stasjoner i øvre og nedre del. Ingen funn.
Miljø/vannkvalitet
Elva er kraftig regulert, har grovt, substrat og stor fallhøyde.

I Sandaas(2013) står det at det er registrert elvemusling i Skallelva(Vassdrags ID:105.4Z).
Det ble påvist elvemusling i august 2013 mellom to bruer ved UTM32 N:6986818 Ø:125276. Tettheten var mindre enn 1 musling pr. m2, og bestanden er grovt anslått til mindre enn 500 individer. Det ble ikke påvist små muslinger, noe som kan indikere at rekruttering har opphørt (Sandaas m.fl. 2013).
Trusler:
Regulert elv. Istad Kraft. Ikke krav til minstevassføring.
Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2009
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_135.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Connor, A. 2004
År: 2004
Tittel: Kartlegging og verdisetting av viktige naturtyper for biologisk mangfold i Molde kommune. Master 2004 NLH.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_279.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2013
År: 2013
Tittel: Utbredelse og bestandstatus for Elvemusling(Margaritifera margaritifera) i Møre og Romsdal 2013. Naturfaglige konsulenttjenester.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_453.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K., Enerud, J. & Vestad T. S. 2013
År: 2013
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2013
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_498.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 15020003 Olteråa


Beskrivelse:
Kartlegging 2009 (Sandaas & Enerud)
Utbredelse
Undersøkt kun like oppstrøms veibrua (se kartet). Lokaliteten undersøkt på eget initiativ.
Tetthet
1 musling på 15 minutter.
Bestandsstørrelse
Strekningen fra veibroa og oppstrøms er svært godt egnet for muslinger.
Rekruttering
Små muslinger ble ikke sett.
Miljø/vannkvalitet
Det generelle inntrykket av vannkvalitet, substrat og lokaliteten som muslingbiotop var positivt.
Samlet vurdering
Lokaliteten har en bestand av elvemusling, men den virker å være svært liten.

Trusler:
Antar at landbruksvirksomhet rundt vassdraget tidligere har påvirket vannkvalitet og substrat negativt.
Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: God naturtilstand
Trusselgrad: Trua
Trusselfaktor: Jordbruksforurensing
Bestandsendring: Ukjent
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 2009-08-01 Funnår: 2009
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. & Enerud, J. 2009
År: 2009
Tittel: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2009
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_135.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. 2013
År: 2013
Tittel: Utbredelse og bestandstatus for Elvemusling(Margaritifera margaritifera) i Møre og Romsdal 2013. Naturfaglige konsulenttjenester.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_453.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 15020005 Haukabøelva


Beskrivelse:
I Dolmen og Kleiven (1997) står det at det er satt ut muslinger i 1997 og 1999. 110 stykker er satt etter ekspereimentelle undersøkelser i Haukebøelva (nedre del) 1989 (Dolmen m.fl. 1995). Gjennfunn etter 1 og 3 år (Dolmen m.fl. 1995). I Arsdalselva (øvre del) meddelte Trond Haukebø til Dolem og Kleiven (1997) at det skulle være en liten bestand. Dette er også nevnt i Dolmen m.fl. 1995. Funnår er satt til 1995 fordi bestanden i øvre del betraktes som naturlig forekommende,
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: 0000-00-00 Funnår: 1995
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Inventering (Bestandstatus)

Bilder:


Kilder:


Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1995
År: 1995
Tittel: Biologisk mangfold i Molde. Del 1. Hovedrapport. Molde kommune. 164 s. + kart. Del 2. Flora og fauna. Molde kommune, rapport. 101 s.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_280.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dolmen, D., Arnekleiv, J.V. & Haukebø, T. 1995
År: 1995
Tittel: Rotenone tolerance in the freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera. - Nordic J. Freshw. Res. 70: 21-30.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_281.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 15020007 Stangarelva


Beskrivelse:
Sjekket men ikke funn. Se rapport(Sandaas 2013).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Trusselgrad:
Trusselfaktor:
Bestandsendring:
Endring i tid:
Tetthet før endring:
Verneform: biotopvern etter lakse- og innlandsfiskeloven
Funndato: Funnår:
Kartlegginsstatus: Sjekket men ikke funn
Kartleggingsehov:

Bilder:


Kilder:


Navn: Sandaas, K. 2013
År: 2013
Tittel: Utbredelse og bestandstatus for Elvemusling(Margaritifera margaritifera) i Møre og Romsdal 2013. Naturfaglige konsulenttjenester.
Link: http://gint.no/fmnt/elvemusling/kilder/ID_453.pdf
Kildetype: Litteratur

Vassdragsid: 15020008 Røa


Beskrivelse:
Sjek